Anda di halaman 1dari 34

Struktur

Organisasi
Pendidikan
Tajuk 10:
Bincangkan struktur organisasi
dan kepimpinan sekolah dalam
melonjakkan kecemerlangan
pendidikan. WONG
YEAP CIA MIN
CHI WE
TAN WEI SAN
Pengenalan kepada struktur dan
organisasi

Definisi struktur
Satu bentuk susunan secara berlapis dan setiap lapisan
mempunyai hirarki tertentu.
Susunan itu menjelaskan ranking jawatan, fungsi,
bidang tugas dan tanggungjawab.
Semakin tinggi susunan itu, semakin tinggi jawatan yang
disandang, semakin banyak fungsinya, semakin besar
bidang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan.
Definisi organisasi
Satu kumpulan individu yang telah setuju
bekerjasama untuk satu-satu tujuan yang tertentu.
Jentera yang menggembleng kerja dan tenaga
manusia untuk mencapai sesuatu matlamat.
Mempunyai 5 unsur seperti :
1. dasar yang tegas,
2. tujuan yang jelas,
3. adanya kepimpinan wakilan,
4. anggota yang konkrit serta
5. usaha yang positif dan kreatif.
Model organisasi dan struktur.
Kementerian Pelajaran Malaysia ;
satu organisasi formal
terbentuk dari unit-unit sosial yang kompleks
mengandungi peraturan, peranan, dan matlamat, yang berasaskan
kepada pola-pola kewibawaan.
Setiap unit yang terdapat di dalam gabungan yang kompleks itu
adalah penting; ia memberi makna ke arah memahami
Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu organisasi.
Perhubungan di antara unsur atau unit di dalamnya ialah
strukturnya.
Misalnya perhubungan di antara Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia dengan Pengarah Bahagian atau di antara Pengetua
dengan guru-gurunya.
Model Organisasi dan Struktur.

2
1
Petunjuk
3
8
1-8 : unit-unit yang
7
4
terdapat di dalam
Kementerian Pelajaran
6 5 Malaysia

Rajah 1 : Model Struktur dan Organisasi Kementerian


Pelajaran Malaysia.
Rasional Struktur dan Organisasi

Berdasarkan Rajah 1.
mencapai matlamat-matlamat yang khusus.
setiap individu atau unit dapat memainkan peranan
masing-masing secara berkesan.
matlamatnya menolong dan memajukan pertumbuhan
dan perkembangan seseorang individu dari semua aspek,
iaitu jasmani, akal, emosi, sosial dan moral.
maka individu yang terdapat di dalam organisasi akan
menjalankan tugas masing-masing demi kepentingan
masyarakat dan negara.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi dan
objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.

Proses pendidikan menggalakkan;


perkembangan diri individu dan orentasi terhadap
masyarakat dan negara.
menjadi warganegara yang berguna, patriotik dan
bertanggungjawab.
Bertindak mengikut misi dan objektif yang telah
ditetapkan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.
Misi Kementerian Pelajaran Malaysia.
Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti
bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi
individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara
Malaysia.

Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia


Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu
padu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan
sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan
negara. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada
semua warganegara.
Carta organisasi Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Perlembagaan Persekutuan telah menentukan bahawa
pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan
persekutuan.
Di negara kita, sistem pentadbiran pendidikan diawasi
sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan.
Ketua Kementerian Pelajaran ialah Menteri Pelajaran.
ahli kabinet dan bertanggungjawab kepada Parlimen.
memastikan dasar pendidikan serta pentadbiran ke
seluruh sistem pendidikan itu berjalan dengan
berkesan.
Kedudukan Sekolah Dalam Sistem
Pendidikan Negara

Model Hiraki Asas Sistem Pendidikan Malaysia


11
CARTA ORGANISASI JABATAN PELAJARAN NEGERI

Pengarah
Pelajaran Negeri
Petunjuk :
Tim. Pengarah 1. SPA
Pelajaran Negeri 2. SPS
3. SPIM
4. SPPK
1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 5. SPP
6. SPS/PKhas
7. SJK
8. SKPP(2P)
9. Unit ICT
Sekolah 10. Pegawai Pelajaran
Pengetua / Guru Besar Daerah (11 )

12
13
14
CARTA ORGANISASI PEJABAT
PELAJARAN DAERAH
Pegawai
Pelajaran Daerah

Sektor Sektor Sektor Sektor


Pengurusan Pengurusan Pengurusan Pengurusan
Sekolah Akademik Pembangunan Perkhidmatan
Kemanusiaan Pendidikan
dan Khidmat
Sokongan

Sekolah
Pengetua / Guru Besar
CARTA ORGANISASI SEKOLAH

PIBG Pengetua/
Pengetua/ Lembaga
Lembaga
PIBG
Guru Besar
Guru Besar Pengelola
Pengelola
Sekolah
Sekolah
Lembaga
Lembaga
Tatatertib
Tatatertib

Guru-guru Penolong
Guru-guru Penolong Kanan
Kanan

Penyelia
Penyelia
Petang
Petang
Ketua Bidang
Ketua Bidang

Guru
Guru Guru
Guru Guru
Guru Guru
Guru

Kakitangan
Kakitangan Kakitangan
Kakitangan
sokongan
sokongan sokongan
sokongan
Kepemimpinan Sekolah
(Kamus Dewan,2002) Kepimpinan ialah perkataan terbitan
daripada pimpin. Pimpin bererti bimbing, pandu atau
tunjuk.
Menurut Robbins (2003), kepemimpinan adalah satu
proses mempengaruhi tingkah laku orang lain untuk
menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu
matlamat yang ditetapkan.
Kepemimpinan sebagai kebolehan untuk mempengaruhi
ahli-ahli kumpulan untuk mencapai sesuatu matlamat.
Guru besar uru
G ar
merupakan e s
orang yang B
terutama di
peringkat
sekolah untuk
menyokong
dan
memastikan
kejayaan
pelaksanaan
teras yang
berkaitan di
peringkat
sekolah.
proaktif

berani
berpandangan melakukan
jauh perubahan

mengurus dan mentadbir


Tanggungjawab sekolah bagi melahirkan
generasi berkualiti.
PERANAN GURU BESAR SEBAGAI
PEMIMPIN DI SEKOLAH

Jawatan Guru Besar diberi pengiktirafan dan


status yang berwibawa dalam kedudukan
organisasi sekolah sebagai ketua sekolah serta
mempunyai kuasa atas segala aspek
pengurusan sekolah.
Mengikut Hussein (1993), peranan yang perlu
dimainkan oleh Guru Besar itu meliputi tiga
aspek iaitu sebagai pengurus, pentadbir dan
pemimpin.
Guru Besar bertanggungjawab terhadap
belanjawan dan kewangan sekolah, pengagihan
sumber dan sebagainya.
Sebagai
pengurus

Guru Besar bertanggungjawab terhadap tugas-


tugas pentadbiran yang meliputi penilaian kerja-
kerja stafnya, pengurusan ha-hal rasmi,
Sebagai penjadualan kerja dan waktu belajar.
pentadbir Guru Besar juga harus pakar dalam pendidikan.
Tugas memimpin ini perlu ditumpukan
kepada aspek teras teknik.
Guru Besar perlu menunjuk ajar para
guru di sekolahnya dalam hal-hal
kurikulum dan pedagogi.
Beliau juga perlu memberi semangat,
mendorong dan memberansangkan

Sebagai guru dan pelajar di bawah jagaannya


supaya bekerja dan belajar
bersungguh-sungguh.
pemimpin Guru Besar sendiri perlu
menunjukkkan contoh teladan yang
boleh diikuti dan disegani oleh para
guru dan pelajar sekolahnya.
PERANAN GURU BESAR SEBAGAI
PEMIMPIN DI SEKOLAH
Dalam penentuan keberkesanan dan kejayaan sesebuah
sekolah, guru besar perlu merancang dengan teliti
struktur tugasan dalam organisasi di sekolah.
Selain daripada menjaga hubungan pemimpin-ahli
yang baik, guru besar perlu menumpukan kepada
aspek-aspek berkaitan dengan struktur tugasan seperti:
penyusunan serta pembahagian tugas, penekanan
terhadap pencapaian matlamat sekolah,
menghayati dan mengamalkan peraturan-peraturan atau
arahan yang ditetapkan,
penghasilan berkualiti dan budaya kerja cemerlang.
Kedudukan Kuasa
Seorang guru besar mempunyai kuasa rasmi yang kuat
untuk melantik, mendisiplin, menukar, dan menentukan
naik pangkat seseorang guru.
Di sini menunjukkan, situasi menyokong proses
kepimpinan.
Kedudukan kuasa yang ada pada seseorang guru besar
telah membantunya untuk meneruskan proses
kepimpinan di sesebuah sekolah.
Guru besar perlu bijak menggunakan kedudukan kuasa
yang ada untuk mengawal guru-guru dengan baik dan
seterusnya mewujudkan situasi kepemimpinan yang
menyenangkan dalam organisasi di sekolah.
PERANAN GURU BESAR SEBAGAI
PEMIMPIN DI SEKOLAH
Sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan
selaras dengan perkembangan negara dalam aspek
pembangunan, sosial, ekonomi dan budaya.
Sehubungan dengan itu peranan dan tanggungjawab
Guru Besar juga telah mengalami perubahan dari semasa
ke semasa dan mereka perlu berusaha mengubahnya
mengikut masa dan situasi.
Jika seseorang Guru Besar mempunyai ciri-ciri berkesan
sebagaimana yang diterangkan di atas,kita yakin misi
dan visi untuk menjadikan sesebuah sekolah cemerlang
akan tercapai.
PERANAN PENTADBIR
Di antara peranan dan tanggungjawab Pentadbir sebagai
pengurus sesebuah organisasi pendidikan dalam organisasi
kurikulum sekolah rendah ialah:
memahami dan mengetahui secara mendalam tentang Falsafah
Pendidikan Negara
membimbing, menyedar dan menyelia guru-guru di
bawahnya ketika melaksanakan tugas mereka
memainkan peranan yang positif dan serius untuk menjamin
staf profesionalnya bukan sahaja setakat memahami bahkan
juga bertindak untuk mencapai matlamat pendidikan yang
ditetapkan.
PERANAN PENTADBIR
membimbing dan mendorong serta meransang guru untuk

bekerja dengan semangat dedikasi dan komitmen yang tinggi

dengan menggunakan kemahiran berkomunikasi.

menjadikan sekolahnya sebagai lambang kepada segala nilai,

kepercayaan, cita-cita dan hasrat yang diperjuangkan oleh

sekolahnya serta berkeupayaan untuk menjelaskan tujuan dan

rasional di sebalik pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum

sekolah kepada semua pihak yang berkenaan.


PERANAN GURU
Mempunyai peranan yang sangat besar dalam organisasi

kurikulum sekolah rendah semasa mendidik murid-murid

sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Kemahiran dan pengalaman mengajar bukan sahaja didapati

di bilik-bilik kuliah, tetapi dari penglibatan menyeluruh dan

bersepadu melalui pelbagai aktiviti gerak kerja luar.


PERANAN GURU
Sebagai pendidik, guru-guru seharusnya peka kepada organisasi
kurikulum sekolah rendah untuk menguasai pelbagai kemahiran
iaitu:

Kemahiran belajar

Kemahiran berfikir

Kemahiran merancang

Kemahiran menyediakan bahan pengajaran/pembelajaran


PERANAN GURU

Kemahiran mengajar

Kemahiran membuat kajian pendidikan

Kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan

Kemahiran mengurus dan menjalankan aktiviti luar

Kemahiran menangani masalah dan cabaran


Kemahiran berusaha ke arah perkembangan kendiri
PANITIA MATA PELAJARAN

Merancang dan menyelaraskan pengurusan mata


pelajaran masing-masing, memperbaiki dan meningkatan
mutu dan kekesanan pengajaran dan pembelajaran

Berusaha memperbaiki dan mendapatkan strategi-strategi


mengajar yang inovatif mengikut perkembangan pendidikan
semasa yang boleh mendorong mewujudkan perkembangan
intelek dan rohani murid-murid sejajar dengan Falsafah
Pendidikan Negara dengan aplikasikan organisasi kurikulum
sekolah rendah.
Bagaimanakah struktur organisasi dan seseorang
pemimpin sekolah menggunakan kemahiran yang
berikut dalam melonjakkan kecemerlangan
pendidikan?
Dinamik Kumpulan
Pengurusan Konflik A
Pengucapan awam
Pemindahan pengetahuan B
Perancangan Strategi
Kecerdasan Emosi C
THANK YOU =)