Anda di halaman 1dari 18

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

(EDU 3102)

DISEDIAKAN OLEH:

DHURRISHWARY A/P MANIKKAM


KAVITHRRA A/P WASUDAVEN
ROZANNA FELIX JIPONY
SUHAILAH BINTI OSMAN

PISMP PENDIDIKAN JASMANI SEMESTER 1


(JAN 2012)
Peringkat-peringkat
perkembangan kanak-
kanak dari segi aspek:-

Aspek Perkembangan Mental


(Kognitif)

Aspek Perkembangan Bahasa


Umur Aspek Perkembangan Mental
Peringkat
(tahun) (kognitif)
Mula mengenal objek dalam
alam sekitar dengan
menggunakan organ deria
Bayi 0 -2
dengan gerak geri.
Mula mengaitkan objek dengan
kata-kata.
Mula menggunakan bahasa
sebagai ganti gambaran benda
Boleh membentuk konsep
Awal kanak- mudah.
2-6
kanak Mempunyai imaginasi yang
fantastik dalam dunia pura-pura.
Mula boleh mengelaskan objek
berdasarkan ciri-ciri amnya
Menguasai konsep pengekalan
tentang nombor, berat dan
Umur Aspek Perkembangan
Peringkat
(tahun) Bahasa
Mengeluarkan bunyi
menunjukkan rasa kurang
senang.
Bayi 0-2
Mengulang-ulang bunyi yang
sama.
Meniru suku kata yang mudah.
Boleh meniru dan menyebut
Awal kanak- ayat yang mudah.
2-6
kanak Boleh menyatakan idea
dengan melukis gambar.
Boleh menggunakan simbol
bahasa dan menghubungkan
Kanak- objek.
6 - 12
kanak Memperoleh kemahiran
pertuturan dalam pergaulan
sosial.
MASA LAHIR (BAYI) 6 BULAN

Kognitif Bahasa
Berusaha meniru Melibatkan diri bunyi
sepintas. kukur (cooing).
Mengulang tingkah laku Mula menatap dan
yang tidak sengaja, tetapi merenung muka orang
membawa keseronokan. yang mengasuhnya.
Kesedaran objek dalam Memulakan bebelan.
keadaan kekal dan sifat-
sifat objek.
Perhatian menjadi lebih
efisien dan fleksibel.
Ingatan dan memori
terhadap orang, tempat
dan objek ditambah baik.
7 BULAN (BAYI) 12 BULAN

Kognitif Bahasa
Menggabung skema Perkembangan bebelan
sensori motor. merangkumi bunyi lisan
Tingkah lakunya dalam bahasa keluarga.
mempunyai tujuan. Mula memahami erti
Boleh mencari objek di perkataan.
sesuatu tempat. Gunakan bahasa bukan
Ingatan bertambah baik. lisan untuk berkomunikasi.
Menyelesaikan masalah
mudah dengan analogi.
Mengumpulkan
rangsangan-rangsangan
dalam kategori yang lebih
banyak.
13 BULAN (BAYI) 18 BULAN

KOGNITIF BAHASA
Menguji kaji dengan Hubungan dengan
objek secara cuba-jaya pengasuh lebih cepat.
Boleh mencari objek Boleh bermain mengikut
yang disembunyi dari turutan.
lebih satu lokasi. Menggunakan bahasa
Klasifikasi objek bukan lisan untuk
mengikut kategori. mempengaruhi tingkah
Meniru tindakan dari laku orang lain.
perubahan konteks. Mula melafazkan
Tumpuan perhatian lebih perkataan pertama.
lama.
Memori ditambah baik
dan dan bergantung
19 BULAN 24 BULAN

KOGNITIF BAHASA
Menyelesaikan masalah Perbendaharaan kata
mudah dengan secara ditambah kira-kira 200
perwakilan. perkataan.
Boleh mencari objek Boleh menggabungkan
yang dipindah dari luar dua perkataan.
persepsinya.
Menyertai main pura-
pura.
Klasifikasi objek
mengikut kategori dengan
cara yang lebih berkesan.
Memori untuk orang,
tempat, dan objek
2 TAHUN AWAL KANAK-KANAK

KOGNITIF BAHASA
Kemahiran imaginari Kadar pertambahan
bergantung mainan perbendaharaan kata
berkurang. ditambah cepat.
Berpusatan diri Bahasa ibunda menurut
berkurang. tertib dan gramatis.
Boleh melihat perspektif Persembahan kemahiran
orang lain dalam situasi perbualan dengan
yang mudah. berkesan.
Perkembangan memori
ditambah baik.
Mula sedar perbezaan di
antara mental diri dengan
peristiwa fizikal di luar.
3 TAHUN 4 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Menguasai dwi perwakilan. Menguasai struktur ayat
Memerhati dan memikir yang mudah.
sebab tentang transformasi Kadangkala mencipta
dan memahami ayat tanpa gramatis.
perhubungan sebab- Mengubahsuai kata
menyebab. mengikut umur, jantina,
Klasifikasi objek mengikut status sosial orang kata
hierarki. dan pendengar.
Boleh membeza imej
dengan realiti.
Perhatian menjadi lebih
objektif.
Gunakan skrip untuk
5 TAHUN 6 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Pemerhatian terus akan Perbendaharaan kata
bertambah baik. ditambah dengan 2000-
Mengenali dan 10000 perkataan
mengingat skrip dan Menggunakan banyak
autobiografikal struktur gramatis yang
bertambah baik. kompleks.
Memahami kepercayaan
palsu bertambah.
Memahami huruf dan
bunyi adalah
dihubungkait dengan
secara sistematik.
Boleh mengira tambah
6 TAHUN 8 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Pemikiran menjadi lebih Perbendaharaan kata
logikal berupaya ditambah dengan kadar
menyelesaikan masalah yang cepat.
dengan nombor. Definisi perkataan adalah
Memahami konsep ruang konkrit, dengan merujuk
ditambah baik, berupaya fungsi dan rupa.
memberi dengan jelas, Kesedaran metalinguistik
organisasi baik, lukisan dan bertambah baik.
bacaan peta.
Pemerhatian menjadi lebih
teratur, adaptif dan
merancang.
Menggunakan strategi
9 TAHUN 11 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Pemikiran logikal yang Definisi perkataan
dikaitkan dengan perkara mengutamakan sama erti
konkrit diteruskan. dan perhubungan
Prestasi mengikut teori kategori.
perkembangan kognitif Boleh memahami
piaget. perkataan yang ada dua
Perancangan ditambah erti; boleh menggunakan
baik. metafor.
Strategi ingatan dan Boleh membentuk ayat
organisasinya menjadi yang gramatis dan
lebih berkesan. kompleks.
Boleh mengaplikasikan Mengadaptasi mesej
beberapa strategi memori mengikut keperluan
11 TAHUN 14 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Berupaya menggunakan Berupaya memahami
pemikiran logikal. peribahasa.
Boleh menghubungkait Kefahaman dan
teori dengan bukti. penggunaan ayat yang
Boleh membalas secara kompleks terus
berkesan. bertambah.
Lebih kesedaran diri dan Berupaya mengubahsuai
fokus kendiri. stail kat berdasarkan
Lebih idealistik daripada situasi.
kritikal.
Kemahiran metakognisi
dan regulasi kendiri
ditambah baik.
14 TAHUN 16 TAHUN

KOGNITIF BAHASA
Menunjukkan prestasi Boleh membaca dengan
operasi formal. menginterpret literatur
Kesedaran kendiri dewasa.
semakin kurang.
Perancangan dan
membuat keputusan
menjadi lebih baik.
Menilai opsyen kerjaya
berdasarkan minat,
kebolehan dan nilai.
AKTIVITI P&P
(KOGNITIF)
Aktiviti mengelaskan objek
2-7 Tahun mengikut bentuk

Mengira menggunakan objek


Mengira menggunakan konsep
7-12 Tahun nombor
Melakukan eksperimen-eksperimen
mudah
Permainan seperti scrabble dll.
Inovasi dan reka cipta
Selepas 12 Tahun
AKTIVITI P&P
(BAHASA)
Aktiviti mengeja suku kata
2-7 Tahun Kerusi = ke + ru + si
Memadankan bunyi dengan objek

Aktiviti sinonim/ perhubungan


7-12 Tahun
Menyusun ayat dengan ayat

Peribahasa
Selepas 12 Tahun Puisi/sajak/syair
Sastera
SEKIAN,
TERIMA KASIH