Anda di halaman 1dari 21

1.

0
KONSEP ASAS PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

1.1 Konsep Asas


Pemikiran
Komputasional
OBJEKTIF
Menerangkan dalam pemikiran

komputasional untuk menyelesaikan


masalah
Menyelesaikan sesuatu tugasan

menggunakan teknik pemikiran


komputasional
Mengesan unsur persamaan dan
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
(COMPUTATIONAL THINKING ATAU CT)

DEFINISI :- satu kemahiran yang boleh


diguna pakai untuk menyelesaikan
dengan sistematik dan logik.
Kaedah penyelesaian boleh difahami
komputer secara terurus dan boleh
diterima dengan logik akal manusia.
1. TEKNIK 2. PENGECAMAN 3.
LERAIAN CORAK PENISKALAA
(DECOMPOSITI (PATTERN N
ON) RECOGNITION) (ABSTRACTIO
5. N)
4. PENGUMPULAN
PENGITLAKAN DATA
(GENERALISATI (DATA
ON) COLLECTION)

TEKNIK-TEKNIK DI DALAM PEMIKIRAN


KOMPUTASIONAL

6. PERWAKILAN 7. AUTOMASI 8. ANALISA


DATA (AUTOMATION) DATA
(DATA (DATA
REPRESENTATION)
9. ALGORITMA ANALYSIS)
10. 11. PERSELARIAN
DAN PROSEDUR
SIMULASI (PARALLELIZATIO
(ALGORITHMA
(SIMULATI N)
AND PROCEDURE)
ON)
1. TEKNIK LERAIAN
(DECOMPOSITION)

Meleraikan atau memecahkan satu


masalah yang besar dan kompleks kepada
masalah-masalah yang kecil supaya mudah
diurus dan difahami.

Tujuannya:
memudahkan proses meneliti dan memahami
masalah yang sebenar secara terurus
dapat mengukur tahap kesukaran bagi setiap
masalah berkenaan CONTOH
KEMBALI MUKA SURAT 5
2. PENGECAMAN CORAK
(PATTERN RECOGNITION)

Mengenalpasti persamaan atau corak


dalam menyelesaikan sesuatu masalah
yang kompleks dengan lebih mudah.

Mengenalpasti kesamaan dan keselarian


serta lebih berfokus kepada perkara yang
menjadi punca utama kepada sesuatu
masalah
CONTOH
KEMBALI MUKA SURAT 8
3. PENISKALAAN
(ABSTRACTION)

proses pengenalpastian masalah asas atau


masalah utama dengan mengenepikan
masalah-masalah sampingan atau kecil
Contohnya ialah masalah kehadiran staf di
dalam sesuatu jabatan.
Antara sebab utama kelewatan mereka
hadir di tempat bertugas ialah urusan
keluarga, trafik dan kesihatan.

CONTOH
KEMBALI MUKA SURAT 11
4. PENGITLAKAN
(GENERALISATION)
proses mencari persamaan dalam
pelbagai masalah dan diselesaikan
dengan satu cara sahaja

CONTOH
KEMBALI MUKA SURAT 15
5. PENGUMPULAN DATA
(DATA COLLECTION)
PENGUMPULAN
DATA
(DATA
COLLECTION)

METOD
SUMBER PENGUMPULAN
DATA DATA
teknik atau cara
mengumpulkan
DATA data
DATA
PRIMER SEKUNDER
diperoleh diperolehi WAWANCARA
i secara melalui
kenyataan PENGAMATA
langsung N
orang lain
atau
pembacaan PERMERHATI
laporan. DOKUMENTASI
KEMBALI AN
LANGSUNG
6. PERWAKILAN DATA
(DATA REPRESENTATION)
Arahan komputer adalah berbentuk
nombor (bahasa mesin)
Sistem pernomboran yang digunakan oleh
komputer diwakilkan seperti berikut:
Sistem perduaan (binary)
Perenambelasan (hexadecimal)
Perlapanan (octal)

Komputer menggunakan digit perduaan


untuk mewakilkan data iaitu 0 dan 1
biasanya disebut bit (byte).

KEMBALI
7. AUTOMASI
(AUTOMATION)
Penggunaan pelbagai sistem kawalan untuk
mengendalikan peralatan dan aplikasi lain dengan
campur tangan manusia yang minimum atau
dikurangkan
Contoh kawalan automasi:
mesin,
proses di kilang-kilang,
menghidupkan rangkaian telefon,
stereng dan kestabilan kapal atau pesaw
Manfaat / Kebaikan Automasi :
memudahkan urusan kerja
menjimatkan tenaga pekerja
menjimatkan tenaga dan bahan-bahan sumber
meningkatkan kualiti, kecepatan dan ketepatan
KEMBALI
8. ANALISA DATA
(DATA ANALYSIS)
Proses untuk mengolah data menjadi
maklumat sehingga ciri-ciri atau sifat-sifat
data tersebut dapat difahami dengan mudah.
Komponen analisis data:
REDUKSI
DATA

PENGUMPULA PENYAJIAN
N DATA DATA

KESIMPULA
N/
VERIFIKASI

KEMBALI
PROSEDUR
(ALGORITHMA AND
PROCEDURE)
Siri arahan langkah demi langkah yang perlu
dipatuhi dan dibuat untuk menyelesaikan
masalah atau mencapai matlamat akhir
PROGRAM
ALGORITM PROSEDUR KOMPUTER
A

PSEUDOKOD
ALGORITHM
A
CARTA ALIR
PSEUDOKOD CARTA ALIR

KEMBALI
10. SIMULASI
(SIMULATION)
Meniru operasi proses seolah-olah betul
atau hampir sama dengan situasi sebenar
Tujuan untuk mengemukakan cara
penyelesaian bagi satu-satu masalah.

KEMBALI
11. PERSELARIAN
(PARALLELIZATION)
Menyusun atur sumber dan pada masa
yang sama menjalankan tugas-tugas untuk
mencapai matlamat yang sama.

KEMBALI
PENYELESAIAN TUGASAN MENGGUNAKAN TEKNIK
LERAIAN DAN PENENTUAN LANGKAH SECARA TERTIB.

Tugasan yang
dicadangkan ialah:

ISU DISPLIN DI
SEKOLAH
PERSAMAAN DAN PERBEZAAN
UNTUK PENGECAMAN CORAK
DALAM SESUATU SITUASI.
Contoh: Menyelesaikan Masalah
Displin Di Sekolah
PENENTUAN ASPEK PENTING
DALAM SESUATU
PERMASALAHAN.
Contoh Masalah: Masalah Disiplin Di
Sekolah
KAEDAH MENANGANI
MASALAH DISIPLIN DI
SEKOLAH
Bersem
uka Denda
Kaunsel dengan atau
ing
ibu Penalti
bapa
CIRI-CIRI KESAMAAN DALAM
SESUATU PERMASALAHAN
Contoh Masalah: Masalah disiplin di
sekolah

Kesala Hukum
han an
Tingka
h laku
pelajar

KENAL PASTI CIRI-CIRI


KESAMAAN DALAM SESUATU
PERMASALAHAN
AKTIVITI
Pernyataan 1
Kedai ABC menjadi tempat bersantai di kalangan masyarakat
setempat. Minuman paling popular Kedai ABC ialah Teh O dan Teh
Susu.

Berdasarkan Pernyataan 1,
a) bandingkan kaedah - kaedah menghasilkan kedua-dua jenis
minuman tersebut.
b) senaraikan cara membuat air teh langkah demi langkah
menggunakan
Teknik Pemikiran Komputasional iaitu:
Teknik Leraian
Teknik Pengecaman Corak
Teknik Peniskalaan
Teknik Pengitlakan