Anda di halaman 1dari 31

Jenis Alat Pentaksiran

Nama Ahli Kumpulan : Ang Phaik Yan


Cheng
Hsiou Mei

Opsyen : 4 PISMP
BC / PJ

Nama Pensyarah : Cik Maizura


Mohamed
Pentaksiran Formatif dan
Sumatif
Pentaksiran Pentaksiran
Ciri / Jenis
Formatif Sumatif
Satu jenis ujian formal atau
Satu jenis ujian formal untuk
tak formal untuk mengesan
mengesan tahap pencapaian
tahap penguasaan dan
dalam sesuatu tahap
Pengertian kemajuan murid di dalam
persekolahan.
kelas.

Mengesan pencapaian murid


Mengesan penguasaan dan
berdasarkan beberapa unit
kemajuan murid untuk
pembelajaran dan
membaiki kelemahan dengan
Tujuan pemeringkatan gred murid di
kadar segera.
dalam kelas.

Menjalankan ujian formal atau


Menjalankan ujian formal
tidak formal semasa sesi
dalam beberapa waktu
pengajaran dan
berdasarkan ketetapan jadual
pembelajaran sama ada
Aktiviti secara individu mengikut
dibuat secara individu,
kelas.
kumpulan atau menyeluruh.
Pentaksiran Pentaksiran
Ciri / Jenis
Formatif Sumatif
Semasa semester
Semasa sesi
pertama
pengajaran
(pertengahan tahun)
Masa dilakukan atau
dan semester kedua
setiap hujung bulan.
(akhir tahun).
Ujian tidak formal Ujian formal adalah
(pemerhatian dan ujian kertas pensel
sesi soaljawab), atau atau ujian, lisan
formal (ujian bulan) dalam jangka masa
Bentuk melibatkan ujian yang ditetapkan
kertas pensel dam mengikut
masa yang singkat. kesesuaiannya.
Secara individu,
secara kumpulan Secara kelas
Sasaran atau kelas.
Pentaksiran
Ciri / Jenis Pentaksiran Sumatif
Formatif
Meliputi sesuatu kemahiran
Meliputi beberapa unit
(ujian tidak formal) atau
pembelajaran atau sesuatu
Liputan beberapa kemahiran (ujian
tahap persekolahan
formal)

Tiada (bagi ujian tidak


formal) dan penggunaan Penggunaan rekod profil atau
Rekod senarai semak atau rekod pensijilan.
prestasi (bagi ujian formal)

Menempatkan murid kumpulan


Membetulkan kelemahan atau kelas yang sesuai.
dengan kadar segera atau Merancang dan mengubahsuai
menjalankan aktiviti pelajaran atau kurikulum.
Tindakan pengayaan atau pemulihan Memberi sijil berdasarkan
di dalam kelas. pencapaian dalam
peperiksaan.
Jenis-jenis Ujian
Dibahagikan kepada dua :

i. Ujian Objektif dan Ujian Subjektif

ii. Ujian Rujukan Norma dan Ujian


Rujukan Kriteria
Ujian Objektif
Ujian ini memerlukan perkara atau alat yang digunakan untuk
mendapatkan respon. Merupakan item respon tetap (memilih
satu jawapan beberapa jawapan). Di dalam ujian ini
mengandungi pokok soalan (kata kunci) dan beberapa pilihan
jawapan bagi setiap item. Terdapat dua bentuk soalan objektif
iaitu:

1. Item respon bebas


Item jenis respon bebas memerlukan calon meneliti soalan
dan menuliskan sendiri jawapan sendiri. Biasanya jawapan
yang ditulis pada hujung soalan. Terdapat juga soalan yang
berbentuk melengkapkan penyataan.

2. Item respon tetap (item objektif pilihan)


Item respon tetap memerlukan pelajar memikirkan jawapan
yang paling betul atau paling tepat.
Item Respon
Bebas
i. Jenis soalan
contoh:
a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas)

b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak


memakai kasut)

ii. Item Melengkapkan Penyataan


contoh:
a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun.

b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja.


Item Respons Tetap ( Item Objektif
Jenis Pilihan)
Item Salah - Betul
Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang
mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua
pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Ada ketika
guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada
penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan.

Item Padanan
Item Padanan atau Suaianbiasanya mengandungi dua
kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Pelajar
dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan
objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/
perkara di sebelah kanan.
Item Aneka Pilihan

Item aneka pilihan adalah daripada golongan item


jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas.
Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut :

a. Item aneka pilihan berbentuk soalan


b. Jenis jawapan terbaik
c. Analogi
Kelebihan Soalan Objektif
1. Mudah disemak

2. Mempunyai ciri kebolehpercayaan (pengurusan


masa pelaksanaan)

3. Menguji banyak topik

4. Mempunyai nilai potensi diagnostik (mengesan


pencapaian murid)

5. Mengukur proses mental yang tinggi


Kelemahan Soalan Objektif
1. Murid tidak dapat mengeluarkan idea

2. Potensi untuk meneka jawapan tinggi

3. Sukar untuk dibina

4. Tidak dapat mengetahui tahap penguasaan murid


dalam pelajaran

5. Calon bijak tidak perlu belajar banyak

6. Tidak dapat mengukur keaslian


Ujian Subjektif
Soalan subjektif merupakan satu bentuk penyataan yang
berbentuk pertanyaan untuk menguji pengetahuan, pengalaman,
kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon
secara tulisan. Terdapat dua jenis iaitu :

i. Jenis respons terhad


mengandungi soalan yang memerlukan pelajar menulis
jawapan secara ringkas
contoh: beri dua faedah mengolah alam semulajadi dengan
baik

ii. Jenis respons lanjutan


mengandungi soalan yang memerlukan pelajar memberi
jawapan dalam satu atau beberapa perenggan
contoh: Huraikan cara-cara mengurangkan vandalisme di
kalangan pelajar sekolah dengan merujuk kepada nilai-nilai
dalam Pendidikan Moral.
Kelebihan Ujian Subjektif
i. Mudah digubal

ii. Sesuai untuk semua mata pelajaran

iii. Sesuai untuk semua aras taksonomi

iv. Membuatkan calon menganalisis, mengintegrasikan idea yang


diperoleh.

v. Mengurangkan konsep meneka.

vi. Berguna untuk mengesan punca kelemahan, salah tafsiran, konsep-


konsep yang samar-samar.

vii. Murid boleh mengelolakan pengetahuan mengemukakan pendapat dan


sikap, dan boleh membuktikan inisiatif daya cipta atau keaslian.
Kelemahan Ujian Subjektif
i. Bidang yang diuji terhad

ii. Soalan boleh diramal

iii. Mengukur pengetahuan dalam satu


bidang sahaja.

iv. Proses memeriksa lama dan memerlukan


tenaga yang banyak.
Ujian
Rujukan
Norma dan
Ujian
Rujukan
Kriteria
Ujian Rujukan
Perkara Ujian Rujukan Kriteria
Norma

Ujian rujukan yang


Ujian yang relatif yang
menentukan peringkat
menggambarkan prestasi
Konsep kumpulan murid dalam graf
pencapaian individu
berdasarkan kriteria tertentu
yang normal.
yang telah ditetapkan.

i. Menentukan tahap
i. Membandingkan prestasi
penguasaan sesuatu
antara murid atau
kemahiran yang telah
kumpulan.
dipelajari mengikut kriteria
ii. Menentukan murid sama
Tujuan ada lulus, gagal, cemerlang
yang telah ditentukan.
ii. Memperbaiki pengajaran
dan sederhana.
dan pembelajaran
iii. Memilih murid untuk
berdasarkan keputusan
tujuan pengiktirafan sijil
ujian.
Ujian Rujukan Ujian Rujukan
Perkara
Norma Kriteria
Bermula dengan soalan yang
Soalan yang hampir sama
Ciri-ciri mudah kepada lebih sukar dan
peringkat kesukaran dengan
Soalan mempunyai diskriminasi yang
berpandukan objektif pelajaran.
tinggi

Penentuan pangkat, gred bagi Tiada gred ditetapkan dan


Ciri-ciri ujian menentukan kelulusan murid memadai penyataan lulus
pelbagai peringkat. gagal.

Kandungan Meliputi topik pembelajaran Tertumpu kepada topik-topik


cakupan yang lebih luas tertentu yang lebih khusus.

Peperiksaan akhir penggal, Ujian pendek, tugasan, latihan,


Contoh ujian UPSR, PT3, SPM, STPM soal jawab dalam bilik darjah.
Pentaksiran
Autentik
Pentaksiran autentik menurut Pert (1990) merupakan
bentuk penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar
yang ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam bilik darjah
setiap hari.
Pentaksiran autentik ini meliputi pentaksiran dari pelbagai
aspek merangkumi pengetahuan pelajar, pemahaman
mendalam, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap
terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia
sebenar.
Dalam erti kata lain, pentaksiran autentik ini juga
merupakan suatu proses yang melibatkan pelbagai bentuk
pengukuran prestasi yang boleh membuat refleksi tentang
tahap pembelajaran pelajar, kejayaan, motivasi dan sikap
pada aktiviti yang releven.
Penilaian autentik ini merupakan amalan yang
membabitkan kanak-kanak secara realistik dalam menilai
kemajuan mereka sendiri. Ia juga melibatkan pentaksiran
yang dilakukan secara berterusan. Realistik dan bermakna
merupakan terma yang sering digunakan dalam
pentaksiran autentik.
1. Portfolio
Portfolio merupakan koleksi hasil kerja pelajar yang
memberi gambaran tentang sejarah usaha pelajar
dan pencapaiannya dalam bidang tertentu. Koleksi
termasuk penglibatan pelajar dalam pemilihan
bahan kandungan, garis panduan pemilihan,
kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar.
Himpunan hasil kerja pelajar yang dilaksanakan
dalam jangka masa pembelajarannya yang
dikumpulkan secara teratur/sistematik. Portfolio ini
mengambilkira kemajuan pelajar dan dinilai
berdasarkan kriteria awal yang telah ditetapkan.
Fail atau buku tulis pelajar.
Ciri-cirinya:
1. Mendorong pelajar untuk mengetahui kemajuan
dirinya.(Apa yang harus diulang/dilanjutkan)
2. Mengukur prestasi pelajar.
3. Merupakan kolaborasi dari berbagai bentuk
penilaian.
4. Bertujuan agar pelajar dapat menilai diri.
5. Dimaksudkan untuk peningkatan, perbaikan
6. Merupakan penilaian yang akan
menghubungkan guru dan pelajar.
2. Prestasi (Performance Based)
Penilaian kerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau
mengkaji dan mengevaluasi kerja/ hasil seseorang atau kelompok.
Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang
pelajar.
Manfaat bagi pelajar yang dinilai:
a. Meningkatkanmotivasi.
b. Adanya kejelasan standard hasil yang diterapkan mereka.
c. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih
besar.
d. Membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan sebaik
mungkin.
e. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa
yang perlu untuk dilaksanakan untuk mencapai harapan
tersebut.
f. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks
pembelajaran.
3. Penilaian Rakan Sebaya

- Akan berkesan bukan sahaja pada pembelajaran


pelajar tetapi juga motivasi, harga diri dan
keyakinan.

- Membantu pelajar mengetahui apa yang telah


mereka pelajari.

- Memberikan pelajar gambaran sejauh mana


mereka mencapai sasaran/matlamat (rubrik)
PENEKANAN DALAM MAKLUM BALAS
RAKAN SEBAYA
1. Pelajar tidak memberikan komen mengenai gred rakan.

2. Pelajar dapat memberikan pendapat atau buah fikiran kepada


rakan mereka mengenai:

a) perkara yang baik yang telah dilakukan berdasarkan kriteria


penilaian.

b) perkara yang perlu diperbaki atau perlu dilakukan untuk mencapai


kriteria penilaian.

c) nasihat untuk memperbaiki tugasan yang diberikan.

3. Setelah rakan yang diberikan komen tadi mendapat maklum balas


dan dia bertindak untuk memperbaiki tugasan yang telah
disarankan, maka penilaian secara formatif dipraktikkan
Strategi / Teknik Memberikan
Maklum Balas Rakan Sebaya
1. Dua komen positif dan satu soalan (Two Wish One Star)
- Ketika memberikan komen, cara ini lebih ideal dan lembut.
- Contoh:
- Pelajar boleh memulakan dengan
perkara yang saya suka ialahtetapi.
pada masa akan datang, kalau boleh..

2. Maklum balas rakan sebaya menggunakan rubrik.

3. Maklum balas rakan sebaya menggunakan senarai semak.

4. Maklum balas secara lisan dan bertulis daripada rakan.


4. Penilaian Kendiri
Penilaian kendiri membantu PELAJAR untuk:
Bertanggungjawab dalam pembelajaran
mereka,
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
dalam pembelajaran,
Menitikberatkan teknik bagaimana proses
pembelajaran boleh dilaksanakan,
Menentukan objektif pembelajaran yang ingin
dicapai,
Bertindak ke atas maklum balas,
Menilai kualiti kerja berdasarkan kriteria
penilaian.
Kepentingan Penglibatan Pelajar-pelajar
dalam
Penilaian Kendiri
Pelajar bergantung kepada penilaian guru
secara tidak langsung menyebabkan pelajar
tidak bertanggungjawab terhadap
pembelajaran mereka sendiri dan
memerlukan bantuan guru secara
keseluruhan.

Penilaian kendiri dan maklum balas rakan


sebaya memberi galakan kepada pelajar
untuk berkomunikasi dan menggalakkan
pelajar untuk belajar secara terperinci dan
membantu pelajar untuk memperolehi hasil
Penilaian kendiri dan maklum balas rakan sebaya
adalah cara yang berkesan untuk menyemak
objektif atau kriteria penilaian dan pada masa yang
sama dapat meningkatkan kesedaran pelajar
tentang perkara-perkara yang perlu diberikan
penekanan.

Meringankan beban guru dalam membuat penilaian


terutama bagi jumlah pelajar yang ramai.

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam


memantau dan menilai pencapaian mereka, serta
membantu mewujudkan suasana bekerjasama di
dalam kelas.
5. Pentaksiran Atas Talian
Pentaksiran berasaskan web merupakan
satu istilah umum yang merangkumi
penggunaan komputer dan internet dalam
proses pentaksiran. Istilah pentaksiran
berasaskan web ini adalah meluas,
merangkumi pelbagai kegiatan yang mana
teknologi digital digunakan dalam semua
kegiatan meliputi perancangan dan
penghantaran pentaksiran, penandaan
dalam komputer dan alat-alat atas talian,
dan semua proses pelaporan, penyimpanan
dan pemindahan data yang berkaitan
dengan pentaksiran diperingkat sekolah.
Pentaksiran dalam talian terhad kepada sekolah yang
mempunyai infrastruktur yang mencukupi, iaitu
komputer yang dirangkaikan (network) dan aplikasi
sistem pengurusan pentaksiran. Capaian kepada
aplikasi ini boleh dibuat dari mana-mana komputer
yang mempunyai sambungan ke internet.
Pentaksiran berasaskan web adalah cara terbaik bagi
mengenalpasti keperluan murid dan dapat menanam
keinginan untuk maju jika guru berupaya mengaitkan
murid kepada sumber rujukan yang baik dan tepat
serta memberikan maklum balas serta-merta.
Pentaksiran ini berpotensi mengembangkan
pemahaman murid terhadap pembelajaran guru dan
merupakan satu kaedah latihan dan penilaian yang
berkesan. Penggunaan teknologi yang mantap, dapat
menyumbang kepada pentaksiran yang berkesan.
Contoh: Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
SEKIAN, TERIMA KASIH