Anda di halaman 1dari 15

PROGRAM PPISMP

Pengenalan
GWP 1092
WACANA PENULISAN
Pensyarah:
Dr. Sajap Maswan
Email: sajap@sajadstudio.info
Website: http://sajadstudio.info

Jabatan Penyelidikan
Inovasi Profesinalisme Keguruan
IPG Kampus Tuanku Bainun
Maklumat Kursus
KOD KURSUS: GWP 1092
NAMA KURSUS: WACANA
PENULISAN (Writing Discourse)

1 09 2
Tahap Salah satu
pengajian siri kursus kredit
PPISMP generik
Jumlah jam
pembelajaran
Jumlah Kredit: 2(2+0)

Kursus 1 Kursus 2 kredit


kredit=40 jam
= 80 jam
interaksi
Interaksi
bersemuka
I kredit
15 jam
Kuliah dan tutorial

2 kredit 15 minggu x 2jam = 30 jam


interaksi bersemuka
30 jam
Kuliah dan tutorial
Interaksi TIDAK
BERSEMUKA
INTERAKSI TIDAK BERSEMUKA 80 - 30 =
5O JAM INTERAKSI TIDAK BERSEMUKA
SEPERTI:
ISL Independent seft learning
(sebelum dan selepas kuliah)-
20j
Akses sumber - 18 jam

Tugasan - 12j
Ulangkaji
o
Bahasa
Penghantar/Syarat
Bahasa Penghantar: Bahasa
Melayu
Prasyarat: Tiada
Hasil
pembelajaran
Menjelaskan domain dalam MQF 8
DOMAIN
CLO- COURSE LEARNING
OUTCOMES(hasil pembelajaran)
PLO PROGRAM LEARNING OUTCOMES
(10 KURSUS GENERIK)
TLO- TOPIC LEARNING OUTCOMES
dalam Proforma
Hasil
pembelajaran
1. Menjelaskan konsep wacana dalam
penulisan.(1.5)
2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang
wacana dalam penulisan akademik. (2.3,
4.1, 7.5)
3. Menganalisis wacana berdasarkan aspek
keutuhan dalam pelbagai bahan
penulisan. (1.6, 4.4)
4. Menghasilkan penulisan kritikan, ulasan
rencana atau teks dan resensi buku. (4.6,
5.5, 6.4)
Sipnosis Kursus
Kursus ini memberi fokus kepada wacana
dalam penulisan, merangkumi tiga tajuk
iaitu pengenalan wacana, penulisan
akademik dan wacana dalam kritikan.
Kursus ini bertujuan mengembangkan serta
memperluas pengetahuan tentang wacana
dalam pelbagai bahan penulisan. Selain itu
kursus ini juga membolehkan pelajar
mengaplikasikan kemahiran menulis dan
menghasilkan penulisan dalam pelbagai
disiplin mengikut format tertentu.
Pengendalian
Kursus
Kuliah
Tutorial
ISL
Mengakses sumber
Pembentangan
Kerja kursus
Penilaian
Melalui Kerja Kursus: 100%
( Tiada peperikasaan akhir)
Tugasan:
1. Individu : 70%
. Menulis esei: 50%
. Kuiz dalam kelas: 20%
2. Kumpulan
. Pembentangan : 30%
Rujukan Asas
Bailey, S. (2001). Academic Writing : A
handbook for international
students.London & New York :
Routledge.
Dewa Putu Wijana dan Muhammad
Rohmadi. (2009). Analisis Wacana
Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis.
Surakarta: Yuma Pustaka
Idris Aman (2012) . Analisis Wacana .
Bangi: Penerbitan UKM.
Rujukan
Tambahan
Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana, dalam
Jurnal Dewan Bahasa 24:3, hal. 11-25 dan
24:4, hal. 9-25.

Barbara Johnston (2002), Discourse Analysis.


Oxford: Blackwell Publishers Ltd.Eriyanto
(2001), Analisis Wacana. Yogyakarta: LKiS

Sanat Md. Nasir (2002), Tautan Dalam Wacana


Bahasa Melayu Akhbar. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rujukan
Tambahan
Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Siri
Pendidikan Guru Bahasa Melayu II,
Shah Alam, Oxford Fajaf Bakti
Sdn.Bhd.

Tarigan, Henry Guntur (1987), Pengajaran


Wacana. Bandung: Angkasa.
SEKIAN
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai