Anda di halaman 1dari 15

KEWAJIBAN

MENGEMBAN
IDEOLOGI
(DAKWAH)

Arief B. Iskandar
0818-0808-6479
Email: aa_ryf@yahoo.co.id
Landasan
DakwahSerulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan palajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat
petunjuk (An Nahl : 125)
Landasan Dakwah

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian
yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf,
mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka
akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa
lagi Maha Bijaksana (QS At Taubah : 71)
Landasan
Dakwah

Hendaklah kalian benar-benar menyurh perbuatan yang
maruf dan benar-benar melarang perbuatan yang
mungkar, atau (bila tidak kalian lakukan) Allah akan
menjadikan orang-orang jahat di antara kalian berkuasa
atas kalian semua (yang akibatnya banyak sekali
kejahatan dan kemungkaran diperbuatnya) lalu orang-
orang yang baik di antara kalian berdoa (agar kejahatan
dan kemungkaran itu hilang) maka doa mereka (orang-
orang baik itu) tidak diterima (HR Al Bazzar dan At
Thabrani)
ISLAM AGAMA DAKWAH
Kalimah la ilaha illallah merupakan inti ajaran Islam,
sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah
dengan dakwah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia
Dakwah adalah misi utama kenabian Muhammad saw
Dakwah adalah wujud kepedulian, bahkan kasih sayang
kita kepada sesama manusia
Salah satu ciri seorang muslim adalah kepeduliannya
terhadap aktivitas dakwah
Melalui dakwah, kita dihindarkan dari sikap individualis
TUJUAN DAKWAH
Mentauhidkan Allah
Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup
manusia sedunia dalam wadah daulah
Menjadikan Islam sebagai rahmat bagi
sekalian alam
Menggapai Ridha Allah
PROBLEMATIKA UMAT
SAAT INI
1. Kebodohan
2. Kemiskinan
3. Kemaksiatan
4. Dijajah/dibawah pengaruh negara
adidaya
5. Terpecah belah menjadi lebih dari 50
negara
6. Ukhuwwah Islamiyyahnya rendah
7. Tidak bisa menjalankan Islam secara
Kaffah
Dakwah harus mengarah pada penyelesaian
DAKWAH problematika utama
MASA KINI Harus dilakukan secara berjamaah
(jamaiyyan) dan bersifat politis (siyasiyan)
karena inti dari problematika umat adalah
persoalan politik

Terhadap problematika aktual yang


menyangkut kemashlahatan umat, HT
melakukan tabanni

Secara amali, pribadi dan kelompok bisa


melakukan upaya untuk menghadapi
problematika cabang

Penanganan problematika cabang tidak boleh


melupakan perjuangan ke arah penyelesaian
problematika utama
Dakwah li istinafi al-hayati
al-islamiyyah (melanjutkan
kehidupan Islam), yakni
audatu al-muslimin ila al-
amal bijamii ahkami al-islami
(mengajak kaum muslimin
kepada pengamalan seluruh
hukum-hukum Islam mulai
dari persoalan aqidah,
ibadah, makanan, minuman,
pakaian, akhlaq, uqubat dan
muamalah)
ARAH
Dengan jalan menegakkan
DAKWAH syariah dan khilafah
THARIQAH
DAKWAH
Mengikuti thariqah dakwah Rasulullah

Dimulai dengan pembentukan kader yang


bersyakhshiyyah Islamiyyah, melalui pembinaan
intensif (halqah murakkazah) dengan materi dan
metode tertentu

Pembinaan umat (tatsqif jamaiy) untuk


terbentuknya pendapat masyarakat (al-wayu al-
amy) tentang Islam

Pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran


tubuh jamaah (tanmiyatu jizmi al-hizb) yang
membuat kegiatan pengkaderan dan pembinaan
umum dapat dilakukan dengan lebih intensif, hingga
terbentuk kekuatan politik (al-quwwatu al-siyasiya)
MENUJU PENEGAKAN
SYARIAH DAN
KHILAFAH
Penegakan syariah dan khilafah memerlukan
kekuatan politik

Kekuatan politik adalah sejumlah umat yang memilliki


kesadaran politik Islam (al-wayu al-siyasiy), yakni
kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat dan
bernegara harus diatur dengan syariah Islam.

Maka harus ada upaya penyadaran masyarakat terus


menerus, yang dilakukan oleh kader

Makin banyak kader, makin cepat kesadaran


terbentuk sehingga kekuatan politik juga makin cepat
terwujud
KARAKTER DAKWAH
RASULULLAH
Fikriyah (melalui perubahan pemikiran)

Siyasiyah (politis, karena akar masalah umat


adalah persoalan politik)

Ghayr anif (non kekerasan, tapi tidak berarti


tidak mengajarkan jihad)

Asasiyan (mendasar) untuk penyelesaian


menyeluruh

Alamiyan (universal/menduniadunia)

Dakwah seperti ini perlu waktu, kesabaran


dan istiqamah
Islam kembali Islam didakwahkan ke
tegak tengah-tengah
masyarakat sebagai
idelogi tanpa
kekerasan dan
bila . . . diterapkan
sebagaimana
dicontohkan Rasulullah
saw.!!!
Kesediaan untuk turut
berdakwah, karena dakwah
adalah kewajiban setiap muslim
dan amal yang sangat mulia,
sekaligus amat sangat penting
untuk penegakan kembali izzul
Islam wa al-muslimin
YANG Dakwah bisa dilakukan di mana
DIPERLUKA pun dan kapan pun Anda berada,
N DARI sesuai dengan kemampuan..

ANDA Kemampuan harus ditingkatkan


melalui pembinaan
Allah pasti menolong
kita
Hai !!!
orang-orang yang beriman, jika kalian
menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan
menolong kalian dan meneguhkan kedudukan
kalian
(QS Muhammad (47) : 7)