Anda di halaman 1dari 25

PERKAKASAN DAN

PERISIAN KOMPUTER
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
SISTEM KOMPUTER

Input Pemproses Output

Ingatan / Setoran
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
KOMPONEN UTAMA KOMPUTER
Alat
Komunikasi

KOMPUTER

Ingatan
RAM ROM

Unit Pemprosesan Pusat


Alat Alat
Input Unit Kawalan dan Output
Unit Aritmetik/Logik

Alat Setoran Sekunder


PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
KOMPONEN UTAMA KOMPUTER
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
UNIT PEMPROSESAN PUSAT (CPU)
o Komputer menerima input (data atau arahan)
daripada pengguna. Ia memprosesnya di dalam Unit
Pemprosesan Pusat (CPU). Hasil pemprosesan ini
akan diingati oleh ingatan komputer dan disalurkan
keluar melalui alat output.
o CPU diibaratkan sebagai otak komputer
o 2 bahagian CPU iaitu Unit Aritmetik/Logik dan Unit
Kawalan
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
CPU - UNIT ARITMETIK/LOGIK (ALU)
o Menerima data dari ingatan komputer.
o Memproses arahan yang diterima misalnya tambah,
tolak, darab, bahagi dan perbandingan logik seperti
lebih besar, sama atau lebih kecil.
o Hasil pemprosesan akan disimpan di dalam ingatan
komputer.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
CPU - UNIT KAWALAN (CU)
o Mentafsir arahan yang diberi.
o Mengarah dan mengawal aktiviti alat input, unit
setoran dalaman, unit aritmetik/logik, unit setoran
sekunder dan alat output.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
INGATAN
o Mengingati hasil tugas ALU dan semua arahan yang
diberi.
o 2 jenis ingatan iaitu RAM (Random Access Memory /
Ingatan Capaian Rawak) dan ROM (Read Only Memory
/ Ingatan Baca Sahaja).
o ROM bebeza dari RAM kerana ROM telah dimuatkan
dengan program dan data dari kilang pengeluaran dan
data ROM tidak mudah untuk dipadam.
o RAM adalah capaian ingatan rawak yang mengingati
arahan dan data dari pengguna yang disimpan
sementara sahaja selagi komputer itu hidup.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
BIT dan BAIT
o RAM diukur dari sebanyak mana maklumat boleh
dimuatkan.
o RAM diukur dalam unit bit dan bait. Bit adalah
singkatan bagi Binary Digit.
o 8 bit bersamaan 1 bait.
o 1 KB (Kilobyte) bersamaan 1024 bait.
o 1 MB (Megabyte) bersamaan 1024 kilobait.
o 1 GB (Gigabyte) bersamaan 1024 megabait.
o Setiap huruf diwakili oleh 1 bait, misalnya huruf A
diwakili oleh 11000001 manakala huruf a diwakili oleh
1000001.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI INPUT (INPUT DEVICES)
o Alat input seperti papan kekunci, tetikus, pena cahaya,
pengimbas, joystick, skrin sentuh, MICR (Magnetic Ink
Character Reader), OMR (Optical Mark Reader) dan
Pengimbas Bar Code (Bar Code Reader)
o Tanpa input (data dan arahan) komputer tidak dapat
berfungsi.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI INPUT Papan Kekunci
Digunakan untuk memasukkan data dan teks ke dalam komputer.
Kebiasaannya terdapat 105 kekunci.
Dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu Kekunci Fungsi, Kekunci Mesin Taip,
Kekunci Penggerak Kursor dan Kekunci Nombor.

PAPAN KEKUNCI
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI INPUT Tetikus & Kod Palang
Tetikus untuk menginput arahan Pengimbas Kod Palang sering
dengan cara mengelik pada ikon, terdapat di pasar raya dan
kekotak dialog, menu pop up. perpustakaan.
Tetikus juga di gunakan untuk Digunakan untuk membaca
menggerakkan kursor atau maklumat yang terkod pada kulit
penuding. buku atau label harga sesuatu
barang.

TETIKUS KOD PALANG


PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI INPUT Tablet Grafik & Joystick
Biasanya digunakan untuk melukis Biasanya digunakan bersama
pola, rajah atau bentuk pada skrin. permainan komputer.
Sering digunakan dalam Rekabentuk Digunakan untuk menggerakkan
Berbantukan Komputer (CAD objek dan fungsi-fungsi khas seperti
Computer Aided Design). menembak, menarik dan menolak.

TABLET
TABLET
GRAFIK
GRAFIK KOD
JOYSTICK
PALANG
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI INPUT - Pengimbas
Digunakan untuk menyalin imej gambar atau teks kepada isyarat digital
(digitise) untuk dimasukkan ke dalam komputer.
Pengimbas banyak digunakan untuk kerja-kerja Penerbita Meja (DTP
Desktop Publishing).

MESIN PENGIMBAS (SCANNER)


PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI OUTPUT (OUTPUT DEVICES)
o Untuk memapar atau melihat hasil pemprosesan data
oleh komputer.
o Monitor, pencetak dan pemplot adalah antara alat
output.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI OUTPUT - Monitor
Digunakan untuk memaparkan data dan maklumat digital daripada
komputer.
Terdapat pelbagai saiz skrin monitor seperti 14, 15. 17, 19 atau 21 inci.
Terdapat pelbagai jenis monitor seperti Tiub Sinar Katod (CRT-Cathode Ray
Tube) dan Paparan Hablur Cecair (Liquid Crystal Display).
Paparan Monitor dapat dilihat dalam bentuk monokrom dan warna.

Monitor
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI OUTPUT - Pencetak
Digunakan untuk memaparkan data dan maklumat digital daripada
komputer dalam bentuk cetakan analog pada kertas.
Terdapat pelbagai jenis pencetak seperti Pencetak Matriks Bintik (dot
matrix), pencetak laser, Pencetak Haba (Thermal printer), Pencetak
Pancutan Dakwat (Ink Jet) dan Pencetak Jet Gelembong (Bubble Jet)
terdapat dalam pelbagai jenama.
Hasil cetakan dapat dilihat dalam bentuk monokrom dan warna.

Pencetak
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI OUTPUT - Pencetak

Perbandingan hasil cetakan


Pencetak Matriks Bintik, Pancutan
Dakwat dan Laser
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI OUTPUT - Pemplot
Pemplot (plotter) menghasilkan salinan grafikyang berkualiti tinggi.
Digunakan untuk menghasilkan cetakan lukisan reka bentuk berbantukan
komputer (CAD), pelan, peta, carta, graf dan banner.
Hasil cetakan dapat dilihat dalam bentuk monokrom dan warna.

Pemplot
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI
o Komunikasi adalah perpindahan informasi dari pengirim
kepada penerima melalui medium.
o Menggunakan kuasa elektrik, gelombang radio atau
cahaya, informasi dan data dalam bentuk kod
dipindahkan melalui medium seperti wayar, kabel
termasuk atmosfera.
o Informasi yang dipindah mungkin dalam bentuk teks,
suara, bunyi, video, grafik dan imej atau kombinasinya
yang dikenali sebagai multimedia.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI
o Informasi atau data dipindah dalam 2 bentuk iaitu signal
analog dan signal digital.
o Komputer berkomunikasi dengan signal digital. Dalam
bidang komunikasi terdahulu seperti telefon dan radio
menggunakan signal analog.
o Peranti-peranti yang digunakan bersama komputer
urusan komunikasi termasuklah MODEM (modulator
or demodulator ), hub, Router, Switch, Network
Interface Card (NIC) - Kad Antaramuka Rangkaian dan
kabel rangkaian.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI

Modem
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KOMPUTER
PERANTI KOMUNIKASI