Anda di halaman 1dari 48

KONSEP PENDIDIKAN

Perspektif
Umum
Perspektif Islam

Perspektif Barat
Perspektif
Umum
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif
Umum
Pendidikan sebagai proses
transformasi budaya.
Kegiatan pewarisan budaya dari
satu generasi ke generasi yang
lain. Nilai-nilai budaya tersebut
mengalami proses transformasi
dari generasi tua ke generasi
muda.
Dari tak tahu kepada tahu.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif
Umum
Pendidikan sebagai proses
pembentukan peribadi.
Kegiatan yang sistematik dan
sistemik yang menjurus kepada
pembentukan keperibadian
individu yang dididik
melalui penerapan nilai-nilai
murni.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif
Umum
Pendidikan sebagai proses
penyiapan warganegara.
suatu kegiatan yang terencana
untuk membekalkan jati diri
kepada setiap individu agar
menjadi warganegara yang baik
dengan melibatkan semua
individu.
Perspektif Islam
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
AKAL INTELEK

ROHANI

JASMANI SOSIAL
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Teras Falsafah Pendidikan Menurut
Islam
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Prof. Hassan
Langgulung
Pendidikan merubah dan
memindahkan nilai-nilai
kebudayaan kepada setiap individu
masyarakat melalui pelbagai proses.
Proses pemindahan tersebut ialah
pengajaran, latihan dan indoktrinasi.
KONSEP PENDIDIKAN
Prof.
Perspektif Islam Hassan
Langgulun
g
Pemindah memindahk
an nilai- an
nilai pengetahua
melalui n dari
pengajara individu
n kepada
individu
yang lain
KONSEP PENDIDIKAN
Prof.
Perspektif Islam Hassan
Langgulun
g
Membiasak
Latihan an diri
dengan
sesuatu
bagi
memperole
h
kemahiran
KONSEP PENDIDIKAN
Prof.
Perspektif Islam Hassan
Langgulun
g
Menjadikan
seseorang
Indoktrin dapat
asi meniru apa
yang
dilakukan
oleh orang
lain
KONSEP PENDIDIKAN
Prof.
Perspektif Islam Hassan
Langgulun
Proses pemindahan g

Pemindahan Berjalan
nilai-nilai serentak
melalui dalam
Latihan
pengajaran masyarakat
primitif dan
Indoktrinasi moden
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Dr. Yusuf Al-Qardhawi
Pendidikan sebagai
pendidikan bagi
keseluruhan
Akal
hidup
Jasmani
termasuklah
Rohani Akhlak
Tingkah
Hati
Laku
KONSEP PENDIDIKAN
Dr. Yusuf
Perspektif Islam Al-
Qardhawi
Tujuan

Menyediakan manusia bagi


menghadapi masyarakat yang
sering menghadapi kebaikan
dan kejahatan, kemanisan
dan kepahitan
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Mohamad Qatb
Pendidikan adalah proses
membentuk manusia secara
menyeluruh dan seimbang.
Tujuan utama pendidikan adalah
untuk mengembangkan potensi
intelek, fizikal, rohani, dan emosi
manusia ke tahap kesempurnaan.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Mohd. Athiyah Al-
Abrasyi
Pendidikan ialah pembinaan
tingkah laku manusia yang
berakhlak tinggi dan mulia
berteraskan ajaran agama Islam.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Amal Al-Shaibani
Pendidikan digunakan untuk
melatih manusia membuat
persiapan bagi kehidupan dunia
dan akhirat
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Islam
Imam Al-Ghazali
Pendidikan merangkumi aspek
intelek latihan jasmani serta
pembinaan akhlak mulia, berani
dan hormat-menghormati
Perspektif Barat
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
John Dewey
The process of forming
fundamental dispositions,
intellectual and emotional
forwards nature and fellow
men.
KONSEP PENDIDIKAN
John
Perspektif Barat Dewey

Proses
pembentukan asas
Tingkah Laku
Terhadap
persekitara
Intelektual
n dan
sesama
Pemikiran manusia
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
Prof. H. Hone
Education is the eternal
process of superior
adjustment of the
physically developed, free
conscious, human beings
to God asmanifested in the
intellectual, emotional and
relational environment of
men.
KONSEP PENDIDIKAN
Prof. H.
Perspektif Barat Hones

Proses luaran dalam


perkembangan
Fizikal Ditunjukkan
dalam
Kesedaran bentuk
bebas intelektual,
Kejadian emosional,
manusia oleh dan
tuhan hubungan
sesama
manusia
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
Plato
Pendidikan memberikan
keindahan dan
kesempurnaan yang
mungkin diberikan kepada
jasmani dan rohani
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat Plato
Keindahan dan
Kesempurnaan

memberikan nilai-nilai
yang baik, menyuburkan
jati diri yang kuat,
memupuk sahsiah yang
tinggi dan seumpamanya
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat Plato
Jasmani dan rohani

Aspek-aspek yang terlibat


dalam memberi keindahan
dan kesempurnaan.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
Aristotle

Ilmu yang bersifat etikal


dan politikal
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat Aristotle

Tujuan Pendidikan

Memberi peluang kepada


setiap warganegara untuk
mencapai kebahagian
hidupnya.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
Froebel

Pendidikan bertujuan
mencapai kehidupan yang
lurus, suci, dan mulia.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
1. Memisahkan antara ilmu
dengan agama.
2. Lebih mementingkan ilmu
daripada agama.
3. Mereka hanya mementingkan
Jasmani dan tidak memikirkan
rohani.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat
Pendidikan barat
bebas melakukan
segala hal yang disukai,
tetapi tetap mengarah
akan ilmu yang
dipelajarinya itu.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat

bersifat
1. Bermaksud
latihan dan
sementara.
2. Mereka menganggap bahawa
ilmu itu dipelajari agar
seseorang dapat mencapai
cita-citanya.
KONSEP PENDIDIKAN
Perspektif Barat

1. Pendidikan hanya sekadar


bahan.
2. Mereka tak memikirkan kedepan
tentang apa yang mereka
sedang pelajari itu.
3. Mereka hanya tertuju pada satu
tujuan iaitu hasil nilai pelajaran
yang baik.
MATLAMAT PENDIDIKAN
Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha
berterusan ke arah
memperkembangkan lagi
potensi indidvidu secara
menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan
yang harmonis dan seimbang
dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada
MATLAMAT PENDIDIKAN
Usaha ini adalah bagi
melahirkan masyarakat
Malaysia yang berilmu
pengetahuan,
berketrampilan, beraklak
mulia, bertanggungjawab,
dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan
negara.
MATLAMAT PENDIDIKAN

Tujuan Malamat
Pendidikan Negara

Melahirkan insan yang


harmonis dan seimbang
supaya menjadi
warganegara yang
seimbang dan berguna
MATLAMAT PENDIDIKAN

Tujuan Malamat
Pendidikan Negara

Melahirkan masyarakat
Malaysia yang sempurna
dan memiliki serta
menghayati ciri-ciri yang
berikut.
MATLAMAT PENDIDIKAN
1. Percaya dan patuh
kepada Tuhan
2. Berilmu pengetahuan
3. Berakhlak mulia
4. Bertanggungjawab
kepada diri, masyarakat,
agama dan negara.
5. Memilik sahsiah yang
seimbang dan sepadu
6. Memupuk perpaduan
dalam kalangan rakyat
berbilang kaum.
OBJEKTIF PENDIDIKAN
NEGARA
Melahirkan rakyat yang
bertanggungjawab dan boleh
memenuhi kewajipannya sebagai
warganegara
Menghasilkan rakyat yang progresif,
mahir, dan cekap supaya
membolehkannya berupaya
melaksanakan tugas secara produktif
dan sempurna demi memberi
sumbangan kepada negara
OBJEKTIF PENDIDIKAN
NEGARA
Melahirkan rakyat yang boleh
menerima dan memahami serta
mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-
cita demokrasi mengikut
Melahirkanperlembagaan.
rakyat yang setia kepada
raja dan cintakan negara.
OBJEKTIF PENDIDIKAN
NEGARA
Melahirkan rakyat yang memahami
dan mengamalkan prinsip-prinsip
Rukun Negara dan bersikap toleransi
demi mewujudkan perpaduan rakyat
berbilang kaum
Mengurangkan jurang perbezaan dari
segi ekonom sosial dan peluang
antara kaum dengan membekalkan
kemudahan-kemudahan asas
pendidikan kepada golongan yang
kurang berada.
Sekian,
Terima Kasih.
Slaid disediakan oleh:
Nurhaziqah Norani
Dibantu oleh:
Mathew Nasem
Hamzah Masleh