Anda di halaman 1dari 6

Perbandingan di antara

Falsafah Pendidikan Barat dan


Falsafah Pendidikan Islam
Pengenalan
Falsafah merupakan pendekatan komprehensif
tentang hidup dan dunia. Ia juga merupakan
kajian untuk menemui hal yang benar dan
bermakna dalam hidup
Falsafah pendidikan merupakan kajian tentang
pendidikan yang meliputi aspek maksud,
tujuan, dan kaedahnya.
Ia juga adalah penyiasatan terhadap tabii
minda, fiftrah manusia dan cara pendidikan dan
masyarakat berkait antara satu sama lain.
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam
mempunyai asasnya berasaskan kepada
dalam falsafah umum. pengajaran Islam yang
Falsafah Pendidikan diambil dari Al-Quran dan
tradisionalnya mengambil Sunnah Nabi Muhammad
kira bahawa matlamat s.a.w.
adalah di luar kawalan
individu.
Falsafah modennya menerangkan pertalian
menyuarakan individu antara manusia dan
boleh menentukan kedua- penciptanya (Allah), antara
dua matlamat dan kaedah manusia dan
untuk mencapai persekitarannya.
matlamat.
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam
(Essentialisme) Mengikut Ibn Rushd,
menganggap bahawa manusia tidak mempunyai
pendidikan sebagai kawalan terhadap suratan
persediaan untuk takdirnya dan tidak juga
pekerjaan dan kerakyatan. ditentukan sepenuh oleh
Sekolah memainkan manusia.(Ead,1998).
peranan penting untuk Pendidikan Islam
memupuk pertumbuhan merupakan usaha yang
intelek individu. Guru berterusan untuk
mempunyai kewibawaan menyampaikan ilmu,
terhadap pengajaran dan kemahiran dan amalan
kurikulum. Menurut Islam berdasarkan al-Quran
William Bagley (1876- dan Sunnah.
1946), seorang guru
dianggap sebagai model
yang bernilai untuk
dicontohi.
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam
Pendidikan barat Pendidikan Islam akan
(Renkonstruksionisme) membekalkan manusia
bentujuan membentuk satu dengan pengalaman dan
corak budaya baru dan ilmu yang mencukupi
penghapusan penyakit supaya manusia tahu siapa
masyarakat sebagai tujuan dirinya, peranan serta
utama pendidikan. Maka, tanggungjawabnya sebagai
sekolah sebagai penggerak suruhan Tuhan dalam
penting untuk memajukan memelihara dan
kehidupan manusia melalui memajukan dunia ini.
pendidikan dan reformasi
sosial serta tempat untuk
membentuk masyarakat
baru.
Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam
(Perennialisme) memfokus memberikan penekanan
kepada perkembangan kepada pembelajaran
peribadi. Tujuan utama ajaran agama sepenuhnya.
pendidikan ialah untuk Ia menitikberatkan usaha
mengajar nilai dan ilmu melengkapkan dirinya
sejagat yang tiada had dengan ilmu pengetahuan,
masanya, dan memupuk sikap, pandangan hidup
rasionalisasi dan intelek. dan kemahiran, untuk
menjadi hamba kepada
Allah dan khalifah yang
beramanah untuk
membentuk individu,
masyarakat, persekitaran
dan negara untuk mencapai
kebahagiaan hidup di dunia
dan di akhirat kelak.