Anda di halaman 1dari 98

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

SEBAGAI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN


KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA

NOR HAYATI BINTI KUSNAN


SHARIFAH NOR BAHIAH BINTI SYED ABDULLAH
NORLAILI BINTI NOOR
MOHD SYAKIR BIN YA@ZAKARIA
ASMANI BINTI ALI
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Satu usaha yang berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan
insan yang harmonis dan seimbang dari segi
intelek,rohani,emosi dan jasmani bedasarkan
kepercayaan kepada tuhan.Usaha ini adalah
bagi melahirkan masyarakat yang harmoni
dan makmur.
Kurikulum berasal daripada perkataan:
Latin curere bermaksud laluan atau
jejak.

Dalam bahasa Inggeris perkataan kurikulum


bermaksud jelmaan.

Paduan daripada kedua-dua kata ini


menghasilkan kurikulum yang membawa
maksud laluan dari satu peringkat ke satu
peringkat.

Menurut R.M Gagne (1974) kurikulum


bermaksud satu siri unit atau isi kandungan
yang disusun sedemikian rupa supaya
pembelajaran setiap satu unit dapat dicapai
sebagai satu perlakuan, sekiranya kebolehan
yang ditentukan dalam unit sebelumnya telah
Apa kaitan falsafah
dan kurikulum?
Kurikulum adalah terjemahan
falsafah pendidikan.
Tanpa falsafah sesuatu kurikulum
pendidikan itu adalah tanpa asas.
Hala tuju kurikulum adalah
bergantung kepada falsafah
pendidikan.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

MatlamatPendidikan

Kurikulum Kebangsaan

Sukatan
Pelajaran
Huraian Sukatan
Pelajaran

Rancangan Pelajaran
Tahunan
Rancangan Pelajaran P&P Hasil
Harian
KURIKULUM KEBANGSAAN
..Suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua
pengetahuan,kemahiran,norma,nilai unsur
kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi
jasmani,rohani,mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral.

(Akta Pendidikan 1996)


Matlamat Kurikulum
i. Memperkembang potensi pelajar
ii. Melahirkan insan yang sempurna (JERI)
iii. Membentuk warganegara yang dapat memberi sumbangan
kepada diri,keluarga,masyarakat dan negara
iv. Pandai menyelesaiakn masalah
v. Asas untuk pengetahuan lanjutan

Objektif Kurikulum
Pra sekolah Domain Kognitif
Sekolah Rendah Domain Afektif
Sekolah Menengah Domain Psikomotor
Lepas Sekolah Menengah
Peranan Kurikulum Kebangsaan
i. Melahirkan tenaga kerja mahir
ii. Penyebaran ilmu pengetahuan
iii. Perkembangan individu secara menyeluruh
iv. Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni
v. Pembentukan masyarakat Malaysia yang bersatu
padu

(Laporan Jawatankuasa Kabinet,1979)


KURIKULUM
NYATA
KURIKULUM
TERSEMBUNYI
PEMBINAAN KURIKULUM
(MODEL TYLER)
1. Apakah tujuan pendidikan
yang hendak dicapai
Merujuk kepada objektif.

Objektif hendaklah selaras


dengan falsafah dan pendidikan
yang hendak dibentuk
Dalam konteks negara Malaysia
matlamat Dasar Pendidikan Negara
adalah untuk mencapai perpaduan
rakyat melalui sistem pendidikan
kebangsaan dengan pelaksanaan
sukatan pelajaran yang sama serta
penggunaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa penghantar utama di semua
peringkat persekolahan
2. Apakah pengalaman-

pengalaman pendidikan
yang boleh disediakan
untuk mencapai tujuan
tersebut
Berkebolehan memperkukuh
keterbukaan terhadap
pengalaman baru dan toleransi
di kalangan pelajar.
Memudah cara pembelajaran
pelajar dan meningkatkan
motivasi serta keinginan
meneruskan pembelajaran
3. Bagaimananakah
pengalamanpengalaman
pendidikan diorganisasi
Vertikal
1. Sekuen

Prinsip ketertiban menyarankan


pembelajaran hendaklah berterusan dan
berturutan dengan bedasarkan pengalaman
lalu supaya pelajar berpeluang mempelajari
sesuatu dengan lebih luas dan mendalam
2. Kontinuiti
Kurikulum dimanipulasi bagi memastikan
terdapat kesinambungan antara satu peringkat
pembelajaran dengan yang berikutnya.

Prinsip kesinambungan bermaksud


pemeringkatan ilmu,kemahiran dan nilai yang
perlu dikuasai pelajar sejajar dengan
pertumbuhan fizikal dan mental
Horizontol
1. Skop
Prinsip litupan kandungan berkaitan
dengan keluasan dan kedalam
kandungan yang perlu dimuatkan dalam
sesuatu kurikulum dan pengajaran.

Apa yang kita nak lihat ?


2. Integrasi

Prinsip kesepaduan menetapkan agar


pengalaman pembelajaran
dihubungkaitkan antara satu sama
lain supaya pembelajaran lebih
bermakna dan menyeluruh
3. Imbangan
Keseimbangan dalam setiap aspek
yang terdapat dalam rekabentuk
kurikulum.

Prinsip imbangan kandungan merujuk


kepada kadar agihan,kepadatan muatan
dan kesesuaian kandungan dengan
objektif yang ingin dicapai
4. Bagaimana kita boleh
menentukan sama ada
tujuan tersebut dapat
dipenuhi
Penilaian
Penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai
kaedah dan pada pelbagai peringkat untuk
mendapatkan bukti keberkesanan
pembelajaran dan pencapaian objektif
yang dinyatakan.

Maklumat yang diperolehi daripada


proses penilaian boleh digunakan untuk
menambah baik kurikulum berkenaan.
TERJEMAHAN FPK MENERUSI PENGOPERASIAN KURIKULUM

FPK KURIKULUM PENGAJARAN

Sukatan
Proses Pendidikan Pelajaran
Menyeluruh,bersepadu dan Kurikulum Kurikulum
menyeluruh (JERI) Kebangsaan Sekolah
Tujuan Pendidikan PRA Rasmi
Intrinsik KBSR Huraian SP
Instrumental KBSM Tersembunyi
KHAS

Rancangan
Pelajaran
Tahunan

Objektif Domain
Kognitif Rancangan
Pelajaran
Harian

Objektif Eksplisit
Objektif
Pengajaran
Sistem Pendidikan Malaysia

KBSM
Kurikulum
Pendidikan
Khas KBSR/KSS
R
Pra Sekolah
Untuk murid-murid yang berumur 4 hingga 6 tahun

Matlamat
Untuk menyuburkan potensi murid dalam semua
aspek perkembangan
Menguasai kemahiran asas
Memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke
sekolah rendah
Pra Sekolah
Visi
Pengurusan Pendidikan Prasekolah Bertaraf
dunia
Misi
Membangunkan sistem pengurusan pendidikan
yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan
potensi individu sepenuhnya dan memenuhi
aspirasi negara
Objektif Pendidikan
Prasekolah
i. Mempunyai sifat peribadi,perwatakan dan konsep diri
yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik
ii. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
seharian berasaskan ajaran agama
iii. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial
iv. Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan
memperkembangkan kemahiran komunikasi
v. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan
seharian selaras dengan kedudukan sebagai bahasa
kedua
MATLAMAT KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah
adalah untuk memastikan perkembangan
potensi pelajar secara menyeluruh,
seimbang dan bersepadu.
Meliputi aspek-aspek JERI bagi
melahirkan insan yang seimbang ,
harmonis dan berakhlak mulia.
1)PENDEKATAN
BERSEPADU
Satu pendekatan di mana unsur-unsur pengetahuan,
kemahiran dan nilai digabungkan untuk mewujudkan
kesepaduan JERI.
Konsep kesepaduan melalui 4 cara:-
Penggabungjalinan Kemahiran
Penyerapan
Kesepaduan antara dua unsur
Unsur merentasi kurikulum
2)PENDEKATAN INDIVIDU
SECARA MENYELURUH
Potensi individu tidak boleh

dikembangkan secara berasingan


Setiap potensi mempunyai
hubungkait dengan potensi yang
lain
3) PENDIDIKAN SEUMUR
HIDUP
Institusi formal mempunyai 2 peranan iaitu:
Murid memperolehi ilmu dan kemahiran asas
Memupuk minat setiap murid untuk mencari ilmu ;

memberi sumbangan kepada


khazanah ilmu sedia ada
4)PENDIDIKAN YANG SAMA
UNTUK SEMUA
Semua murid pada tahap persekolahan
yang sama mengikuti kurikulum yang
sama
Tanpa mengambilkira jenis aliran
persekolahan
Yang membezakan ?
KOMUNIKASI

KEMAHIRAN ASAS
3M
BAHASA
MATEMATIK

MANUSIA DENGAN
ALAM PERKEMBANGAN
SEKELILINGNYA MURID DIRI INDIVIDU

KEROHANIAN, NILAI KESENIAN DAN


DAN SIKAP REKREASI
P.ISLAM MUZIK
P.MORAL SENI VISUAL
PSK PJK

KEMANUSIAAN & KEMAHIRAN HIDUP


PERSEKITARAN K.HIDUP
SAINS
KAJIAN TEMPATAN
MATLAMAT KBSM
Mengembangkan potensi individu secara
menyeluruh, seimbang dan bersepadu
Meliputi aspek aspek intelek, rohani, emosi
dan jasmani
Bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia
PRINSIP PRINSIP KBSM
Kesinambungan pendidikan rendah
dengan pendidikan menengah
Pendidikan umum untuk semua
murid
Kesepaduan antara unsur-unsur JERI
Penekanan nilai-nilai murni
Pendidikan seumur hidup
DASAR DAN MATLAMAT
KSSR
DASAR:-
Membangunkan modal insan yang
mempunyai pengetahuan dan kemahiran
serta menghayati nilai-nilai murni.
MATLAMAT:-
Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk
dengan semangat cintai negara, menguasai
ilmu pengetahuan,kemahiran dan kompetensi
serta dapat melahirkan modal insan yang
seimbang yang boleh menangani cabaran
pada masa depan
TRANSFORMASI KURIKULUM
SEKOLAH RENDAH
Proses melakukan satu bentuk perubahan
yang holistik kepada kurikulum
persekolahan sedia ada yang melibatkan
perubahan bentuk, organisasi, kandungan,
pedagogi, peruntukan masa, kaedah
pentaksiran, bahan dan pengurusan
kurikulum di sekolah
BENTUK
KURIKULUM
TRANSFORMASI
FOKUS KURIKULUM
TERAS TERAS ELEKTIF
ASAS TEMA
BAHASA DUNIA KESENIAN B ARAB/BCSK/
MALAYSIA DUNIA DUNIA BTSK/B IBAN/
SENI MUZIK
VISUAL
BAHASA
BAHASA INGGERIS DUNIA SAINS DAN
KADAZANDUS
TEKNOLOGI UN
B CINA/B TAMIL

P. ISLAM/P.MORAL

PEND JASMANI

PEND KESIHATAN

MATEMATIK
TERAS ASAS ELEKTIF
BAHASA MALAYSIA B ARAB/BCSK/BTSK/
B IBAN/
BAHASA INGGERIS
B KADAZANDUSUN/
B CINA/B TAMIL
B SEMAI
P. ISLAM/P.MORAL
PEND JASMANI
PEND KESIHATAN
MATEMATIK
SAINS
PEND MUZIK
PEN SENI VISUAL
REKA BENTUK &
TEKNOLOGI / TMK
SEJARAH
Pendidikan khas
Perkhidmatan pendidikan untuk murid
berkeperluan khas.

Pendidikan menekankan perkembangan


jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya
murid-murid ini boleh mendapat pendidikan
ke peringkat yang tertinggi bagi
membolehkan mereka mendapatkan
pekerjaan dan hidup berdikari.
Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu
usaha yang berterusan untuk melahirkan
insan yang berkemahiran, berhaluan,
berupaya, beriman, berdikari, mampu
merancang dan menguruskan kehidupan
serta menyedari potensi diri sendiri sebagai
seorang individu dan ahli masyarakat yang
seimbang dan produktif selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan
Pendidikan khas, 2005)
Menyediakan peluang dan kemudahan
pend.khas untuk murid-murid dengan keperluan
khas
Menyediakan pendidikan yang sesuai dan
releven kpd setiap murid dengan keperluan
khas
Menyediakan peluang utk mengembangkan
bakat dan potensi murid dengan keperluan khas
menyediakan bahan-bahan pengajaran dan
pembelajaran yg mencukupi dan terkini.
Menguasai kemahiran asas 3M dan
membina keyakinan diri dan positif
terhadap pembelajaran
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

PROGRAM
SEKOLAH PENDIDIKAN
PENDIDIKAN KHAS
KHAS
INTEGRASI

1.BERMASALAH PENGLIHATAN 1. BERMASALAH PEMBELAJARAN


2. BERMASALAH PENDENGARAN 2. BERMASALAH PENGLIHATAN
3. BERMASALAH PENDENGARAN
Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-
sekolah pendidikan khas dan Program
Pendidikan Khas Integrasi ialah Kurikulum
Kebangsaan yang diubahsuai mengikut
kecacatan murid dan Kurikulum Alternatif :

Kurikulum alternatif yang diguna pakai bagi


murid-murid pendidikan khas adalah:

Kurikulum latihan industri yang disediakan oleh
Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan ( MLVK).
Kurikulum yang dibina khusus oleh Bahagian
Pendidikan Khas.
Bagi kumpulan murid dalam spectrum ketidakupayaan yang
ringan, sederhana dan teruk dengan pelbagai tahap
kefungsian daripada yang tinggi hingga rendah.

Digubal berasaskan kepelbagaian keupayaan individu


berkeperluan khas yang tidak dapat menerima manfaat
daripada program pendidikan arus perdana.

Rekabentuk kurikulum yang dibina adalah bersifat fleksibel


bagi membolehkan guru mengembangkan bakat dan potensi
sedia ada.

Menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat.


Aktiviti-aktiviti pembelajaran boleh dibentuk mengikut
keperluan dan keupayan murid melalui bidang berikut:
Bidang Akademik
Bidang Pengurusan Diri Berfungsi

Komponen Pengurusan
Diri Komponen Bahasa
Komponen Kemahiran Melayu
Manipulatif Komponen Matematik
Komponen Pengurusan
Komponen Bahasa
Tingkah laku
Inggeris
Komponen Kemahiran
Komponen Multimedia
Hidup
Bidang Kerohanian dan Bidang Sosial, Riadah dan
Nilai-Nilai Murni Kreativiti

Komponen Pendidikan
Jasmani
Komponen Pendidikan Komponen Pendidikan Seni
Agama Islam Komponen Pendidikan
Komponen Pendidikan Muzik, Gerakan dan Drama
Moral Komponen Sains, Sosial
dan Alam Sekitar
Laluan melalui
Tingkatan 6
Program Matrikulasi

Merangkumi program pendidikan di


Kolej komuniti
Politeknik
Institusi latihan yang dikendalikan oleh agensi
kerajaan dan swasta
Universiti awam
Institut pendidikan tinggi swasta (IPTS)
Pendidikan di kolej komuniti, politeknik dan
institut latihan dikendalikan oleh agensi
kerajaan/swasta
sijil/ diploma
laluan alternatif ke peringkat
tinggi

Pendidikan tinggi
diploma dan ijazah
Menghasilkan graduan yang
Berpengetahuan dan kompeten dlm bidang
pengajian serta berkemampuan utk menggunakan
pengetahuan kpd amalan.
Berinovatif
Mempunyai kognitif yang tinggi
Menguasai pelbagai bahasa dan keupayaan
berkomunikasi dengan berkesan
Celik teknologi
Menghayati nilai-nilai murni sebagai asas kehidupan
memberi sumbangan bakti kepada masyarakat,
negara dan dunia.
Apa Itu JERI
- Menyedari kepentingan fizikal.
JASMANI - Mengembangkan bakat dan
kemahiran
teknikal, manipulatif & sosial.
- Menggunakan kemahiran kecergasan

fizikal untuk memantaatkan


masyarakat.
- Mengakui kewujudan Tuhan.
- Menyedari bahawa individu
bertanggungjawab sepenuhnya ke
atas
segala perbuatan dan tindakannya.
- Mempunyai emosi
yang EMOSI matang &
stabil.
- Memiliki &
memupuk perasaan
kasih sayang.
- Mempunyai sifat
kekitaan dan
perpaduan.
- Menyedari & percaya
ROHANI
kepada Tuhan - Bersyukur
dengan pemberian
Tuhan.
- Berakhlak mulia dan
berpegang
kepada nilai-nilai murni.
- Mempunyai kemahiran
INTELEK
3M: membaca, menulis dan mengira
(menaakul).
- Sering berusaha untuk
memperoleh dan mengembang ilmu
yang benar.
- Berkemahiran untuk
berfikir secara kreatif kritikal dan reflektif.
- Sanggup untuk berkongsi
ilmu dengan orang lain dan persekitaran
(menyebarluaskan ilmu).
Dimanakah
diimplementasikan JERI
RASIONAL NILAI-NILAI
MURNI DALAM PENDIDIKAN
Pada bulan Mei 1969, rusuhan kaum berlaku
dalam sejarah negara. Ini menunjukkan
kerapuhan kebangsaan kita.

Masyarakat kita tiada semangat muhibbah yang


dapat menyatukan setiap kaum.

Penularan pelbagai jenis penyakit kerohanian,


akhlak, sosial dalam kalangan masyarakat
mengalakkan pihak yang berkenaan memberi
perhatian yang lebih.
RASIONAL NILAI-NILAI
MURNI DALAM PENDIDIKAN
Kementerian Pendidikan Malaysia telah
melaksanakan strategi penerapan nilai-nilai
murni secara komprehensif di mana:

"Nilai-nilai murni akan disisipkan melalui


kesemua matapelajaran dan akan
diperkukuhkan melalui kegiatan-kegiatan ko-
kurikulum, formal dan tidak formal, di dalam
dan di luar bilik darjah, akan digunakan
sepenuhnya dengan cara bersepadu untuk
memastikan penerapan nilai-nilai murni akan
berhasil dan berkesan."
KBSM/KSSM KBSR/KSSR
KBSR DAN KSSR KE ARAH MENTERJEMAH
HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Dalam Unsur JERI.
KOMUNIKASI

KEMAHIRAN ASAS
3M
BAHASA
MATEMATIK

MANUSIA DENGAN
ALAM PERKEMBANGAN
SEKELILINGNYA MURID DIRI INDIVIDU

KEROHANIAN, NILAI KESENIAN DAN


DAN SIKAP REKREASI
P.ISLAM MUZIK
P.MORAL SENI VISUAL
PSK PJK

KEMANUSIAAN & KEMAHIRAN HIDUP


PERSEKITARAN K.HIDUP
SAINS
KAJIAN TEMPATAN
i. Kesepaduan pengetahuan, kemahiran, nilai
dan bahasa
dalam semua mata pelajaran.

ii. Kesepaduan pengalaman dan teknik


pembelajaran di
antara mata pelajaran.

iii. Kesepaduan antara teori dan praktik.

iv. Kesepaduan antara pengalaman


pembelajaran di dalam
bilik darjah dengan aktiviti-aktiviti di luar
bilik darjah
termasuk alam persekitaran dan
PRINSIP KBSM
Semua mata pelajaran KBSM hendaklah
mengandungi unsur-unsur JERI.

Nilai-nilai murni hendaklah diterapkan secara


menyeluruh dalam setiap mata pelajaran KBSM.

Nilai-nilai perlu dipupuk secara menerusi mata


pelajaran Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral.
Pendekatan sebegini dinamakan Nilai-nilai murni
merentas kurikulum.

Sebagai prinsip pendidikan seumur hidup, KBSM


memberi tumpuan ke arah memupuk nilai dan sikap
positif murid-murid bagi menguasai pengetahuan
dan kemahiran supaya mereka berkebolehan untuk
berusaha mencari pengetahuan sepanjang hayat.
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Matlamat Pendidikan

Objektif-Objektif
Sukatan Pelajaran

Kognitif,Afektif,Psikomotor
(Jasmani,Emosi,Rohani,Intelek)

Matapelajara Matapelajara
Insan n
n
Baik (Teras &
(Teras &
Elektif) Elektif

Isi Isi
Bahasa & Kandungan
Kandungan Nilai
Apakah Tujuan JERI
Dilaksanakan?
memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan
insan yang harmonis dan
seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan
negara
Apakah Potensi Yang Dapat
Dijana Dengan Pelaksanaan
JERI?
Setiap insan (termasuk murid dan
pelajar) dianugerahi Ilahi dengan
segala kelebihan dan keistimewaan
sebagai makhluk ciptaannya yang
paling sempurna.

manusia itu terbentuk daripada dua


bahagian utama iaitu JASAD dan ROH.
Jasad
Jasad dapat dijelaskan sebagai ciri
dan sifat fizikal/jasmani
membentuk sistem tubuh badan
merangkumi semua bahagian seperti
kepala, panca indera, badan, kaki,
tangan, lengan, tengkok, pinggang,
peha, betis, sistem tulang, urat saraf,
darah, organ-organ dan lain-lain
seadanya fisiologi dll
Roh
ROH pula merupakan bahagian diri
manusia yang tidak nampak dan
tidak boleh dipegang, tetapi tanda
kewujudannya dijelaskan dengan
adanyaAl-Quran dan Sunnah.
Potensi
Potensi setiap diri manusia dapat
diringkaskan sebagai apa sahaja
KEBOLEHAN atau KAPISITI
semulajadi anugerahTuhan.
Secara fitrahnya ia terdiri daripada
empat aspek atau komponen utama
yang biasa diringkaskan sebagai JERI (
jasmani, emosi, rohani dan intelek)
Mendidik Insan (JERI)
matlamat atau tujuan utama pendidikan
ialah mendidik insan.
maka semua aspek potensi diri yang terdiri
JERI itu mestilah dibangunkan secara
menyeluruh dan bersepadu.
Beberapa perkara pokok yang menjadi
asas kepada proses pendidikan perlulah
diberi pertimbangan yang sewajarnya dan
ia mungkin bersifat kesejagatan.
Aspek JERI
Beberapa istilah yang berbeza juga
pernah digunakan bagi aspek JERI iaitu:

Pertama, jasmani (jasad atau fizikal),


Kedua, emosi (jiwa atau perasaan hati),
ketiga, rohani (roh atau spiritual) dan
keempat, intelek (akal atau minda)
Aspek-Aspek Yang Perlu
Ditekankan
Membentuk suatu kurikulum yang menyeluruh
dan bersepadu dengan tujuan
membangunkan semua aspek JERI
Menyedari bahawa terdapat perbezaan
potensi atau kapisiti antara individu dan
kumpulan pelajar disebabkan pelbagai faktor
baka dan keadaan persekitaran ekonomi,
sosial dan budaya yang mungkin mempunyai
perbezaan dalam keperluan terhadap
pendidikan.
Mewujudkan suatu kesinambungan
pendidikan bermula dari peringkat prasekolah,
memasuki peringkat sekolah rendah,
menengah dan peringkat pendidikan tinggi.

Memberi perhatian yang sewajarnya kepada


perkembangan pelbagai kepintaran (multiple
intelligences) supaya semua bahagian potensi
diri insan dapat dikenalpasti dan dimajukan.
Menggunakan pelbagai pendekatan teori
dan praktik pedogogi dan penilaian yang
sesuai untuk mencapai matlamat dan
objektif yang di tetapkan

Memberi perhatian secukupnya kepada


unsur-unsur terkini yang diperlukan berupa
kemahiran-kemahiran berfikir, inovasi,
kreativiti, komunikasi berkesan, pengurusan
diri, motivasi diri, kepimpinan berkualiti,
keusahawanan, kemahiran-kemahiran ICT,
kesedaran sosial, alam sekitar dan lain-lain.
Hal ini menunjukkan dengan jelas
bahawa kapasiti atau keupayaan
manusia itu bersifat menyeluruh dan
menggambarkan diri insan yang yang
sebenarnya.
Apa yang perlu ialah bukan sekadar
memahami ciri-ciri keupayaan
seseorang pelajar tetapi yang lebih
penting ialah bagaimana seluruh
potensi (JERI) dapat dibangunkan atau
dikembangkan.
Realiti JERI Di Peringkat
Sekolah
Berjaya Atau Tidak?
Kehendak-kehendak kurikulum
kebangsaan berlandaskan Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah dan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
yang bertitik tolak daripada FPK.
Namun demikian, adalah menjadi
suatu kesilapan sekiranya kita
mempunyai kehendak-kehendak
kurikulum yang baik tetapi tidak
mampu dilaksanakan dengan
jayanya dan bertentangan dengan
objektif sebenar.
Menyentuh kepada sejauh manakah
kehendak-kehendak kurikulum
kebangsaan dapat dilaksanakan
disekolah agak sukar untuk diukur.
boleh dinilai dari segi objektif, skop, mutu
pegawai terlibat (khususnya guru),
kebolehan para pelajar, kepentingan
setiap mata pelajaran, pencapaian
objektif dan sebagainya
Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah
sebuah jawatankuasa professional yang
penting bagi melaksanakan pencapaian
matlamat kurikulum di sekolah supaya
selaras dengan falsafah dan matlamat
FTK
Terdapat beberapa kekangan yang
masih menjadi penghalang utama
kepada perlaksanaan ini.

Kerjasama pelbagai pihak amat


diperlukan bagi mengatasi kekangan-
kekangan yang timbul.
Contoh :
Siapa Betul Dan Siapa Yang
Salah?
Kronologi :-
5 org pelajar tingkatan 4 menyertai satu
pertandingan softball. Pada peringkat separuh akhir
tewas dengan perbezaan hanya 1 mata.
Pihak pengurusan membuat keputusan untuk
memulaukan kejohan tersebut.
3 org pelajar tersebut mendapat panggilan daripada
daerah untuk menyertai kejohana peringkat negeri.
Tetapi tidak dibenarkan oleh pihak pengurusan.
Pelajar mengambil tindakan dengan berjumpa
pengetua.
Maka pelajar dipulaukan pula oleh pihak pengurusan.
Persolan di sini wajarkah tindakan guru tersebut?
Siapakah mangsa dan siapa pemenangnya?
Kesimpulan
Kesemua nilai yang disenaraikan
merupakan asas atau jambatan kepada
pelajar yang masih dibangku sekolah
dalam membentuk perwatakan dan displin
diri yang tinggi dan mulia.
FPK digubal berpandukan kepada konsep
berteraskan Allah SWT.
Ia menampakkan sifat yang bersepadu,
menyeluruh dan seimbang iaitu
kesepaduan di antara ilmu, iman dan amal;
kesepaduan di antara akal, jasad dan
roh; kesepaduan di antara teori dan
amali, di antara kemahiran dan
akhlak; di antara rupa dan jiwa; di
antara pembangunan keduniaan dan
akhirat; dan di antara manusia, alam
dan Allah, yang mana kesemuanya
bermatlamatkan pemikiran insan soleh
.
Insan yang baik akan membentuk
keluarga yang baik, seterusnya
masyarakat serta bangsa yang baik.
Sekian, Terima
Kasih