Anda di halaman 1dari 17

Panduan

PEGAWAI PENILAI
2
Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

Lantikan dan Agihan Tugas

Prinsip Asas Penilaian Sebar luas Kefahaman


kepada Instrumen Penilaian
1. Adil dan telus berasaskan warga
kepada kompetensi, potensi
dan keberhasilan dalam
melaksanakan tugas dan Kehadiran Kuasai
Taklimat Bidang
tanggungjawab PYD
2. Menggalakkan persaingan
positif dalam meningkatkan
kualiti dan produktiviti ke arah Tahu Penilaian
Username dan
pencapaian objektif organisasi
dan Pelaporan
3. Fokus kepada jumlah Password
peruntukan masa bagi
sesuatu mata pelajaran
bukan keperluan opsyen
KONSEP PENILAIAN
3

Pengupayaan (empowerment) kepada

Ke Ma
pegawai penilai untuk merealisasikan

se sa
n
penilaian berasaskan tugas dan

su
tempat bertugas

ai
a
K a an g
a i lba

ah
pe
Indivi Job Base Work Place Fleksibiliti

ed
Ke
du
5 Standard Kesesuaian
Utama
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT); Tempat
Kriteria Kecemerlangan (KC) time based berdasarkan
kecemerlangan;
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) - Standard 4
(Keguruan);
Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) yang
menggantikan PTK tetapi telah ditangguhkan mengikut SPP Bil
4

02 03 04
01
E1 Perancangan E2 E3 Penilaian
D3 Kemahiran Pelaksanaan
A1.1 Pengetahuan A2.1
E1 Perancangan A3.1 Pelaporan
Bidang Tugas Bimbingan/Coaching &
E2 Pelaksanaan
A1.2 Perancangan Mentoring kepada
E3 Penilaian
dan Persediaan klien
A1.3 Pengurusan A2.2 Komunikasi
Maklumat A2.3 Intervensi
ARAS PENILAIAN
5

CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH


Sangat Lengkap Lengkap Kurang Lengkap Tidak Lengkap
Sangat Menguasai Menguasai Kurang Menguasai Tidak Menguasai
Pada tahap Pada tahap baik Kurang merancang Tidak merancang
cemerlang Berkongsi idea dan kurang Tidak menganalisis
Berkongsi idea dan boleh menginterpretasi Tidak berupaya
boleh mempengaruhi Kurang berupaya mempengaruhi
mempengaruhi mempengaruhi
PANDUAN
6
7
E1 PERANCANGAN 8

Kaedah A1.1 Pengetahuan Bidang Tugas


Semakan Bahan dan Temu Bual
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Menguasai maklumat Menguasai maklumat Kurang menguasai Tidak menguasai
dan strategi berkaitan dan strategi berkaitan maklumat dan strategi maklumat dan strategi
dengan bidang tugas pada dengan bidang tugas pada berkaitan dengan bidang berkaitan dengan bidang
tahap yang cemerlang tahap yang baik tugas tugas

Menguasai maklumat Menguasai maklumat Kurang Menguasai Tidak menguasai


seperti SOP, SKPM, TCT, seperti SOP, SKPM, TCT, maklumat seperti SOP, maklumat asas seperti
TDP, TIT dan Buku TDP, TIT dan Buku SKPM, TCT, TDP, TIT dan SOP, SKPM, TCT, TDP, TIT
Pengurusan DTP (edisi Pengurusan DTP (edisi Buku Pengurusan DTP dan Buku Pengurusan DTP
semasa) serta Buku semasa) serta Buku (edisi semasa) serta Buku (edisi semasa) serta Buku
Pengoperasian Program Pengoperasian Program Pengoperasian Program Pengoperasian Program
LINUS2.0 dengan LINUS2.0 dengan baik LINUS2.0 LINUS2.0
cemerlang
9
E1 PERANCANGAN
Kaedah
Semakan Bahan
A1.2 Perancangan dan Persediaan

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Mengumpulkan Mengumpulkan Kurang mengumpulkan Tidak mengumpulkan
maklumat dan maklumat dan maklumat dan kurang maklumat dan tidak
merancang serta merancang serta merancang serta kurang merancang serta tidak
melaksanakan pelbagai melaksanakan pelbagai melaksanakan pelbagai melaksanakan pelbagai
strategi berkaitan dengan strategi berkaitan dengan strategi berkaitan dengan strategi berkaitan dengan
bidang tugas pada tahap bidang tugas pada tahap bidang tugas bidang tugas
yang cemerlang yang baik

Menyediakan maklumat Menyediakan maklumat Menyediakan maklumat Tidak Menyediakan


seperti Fail Meja, SKT, seperti Fail Meja, SKT, seperti Fail Meja, SKT, maklumat asas seperti Fail
Jadual Bimbingan, Profil Jadual Bimbingan, Profil Jadual Bimbingan, Profil Meja, SKT, Jadual
Klien dan Data Saringan Klien dan Data Saringan Klien dan Data Saringan Bimbingan, Profil Klien dan
LINUS2.0 dengan sangat LINUS2.0 dengan LINUS2.0 tetapi kurang Data Saringan LINUS2.0
lengkap beserta lengkap lengkap.
sumber tambahan
E1 PERANCANGAN 10

Kaedah A1.3 Pengurusan Maklumat


Semakan Bahan dan Temu Bual

ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Mengumpulkan, Mengumpulkan, Mengumpulkan, Mengumpulkan data
menganalisis, menganalisis, menganalisis tetapi tetapi tidak
menginterpretasi dan menginterpretasi dan kurang menganalisis,
mengaplikasi data mengaplikasi data menginterpretasi dan menginterpretasi dan,
sebagai asas untuk sebagai asas untuk mengaplikasi data tidak mengaplikasi data
pelaksanaan bimbingan pelaksanaan bimbingan sebagai asas untuk sebagai asas untuk
pada tahap yang pada tahap yang baik pelaksanaan bimbingan pelaksanaan bimbingan
cemerlang

Mengumpul, Mengumpul, Mengumpul, Mengumpul tetapi tidak


menganalisis, menganalisis, menganalisis tetapi menganalisis,
menginterpretasi dan menginterpretasi dan kurang menginterpretasi dan
mengaplikasi data klien mengaplikasi data klien menginterpretasi dan mengaplikasi data klien
dengan sangat lengkap dengan lengkap sebagai mengaplikasi data klien sebagai asas untuk
sebagai asas untuk asas untuk melaksanakan sebagai asas untuk melaksanakan bimbingan
11
E2 PELAKSANAAN 12

Kaedah A2.1 Bimbingan/Coaching & Mentoring Kepada Klien


Semakan Bahan dan Temu Bual
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Memberikan bimbingan / Memberikan bimbingan / Memberikan bimbingan / Memberikan bimbingan /
coaching & mentoring dan coaching & mentoring dan coaching & mentoring dan coaching & mentoring tetapi
mengambil tindakan mengambil tindakan mengambil tindakan tidak mengambil
susulan serta membuat susulan serta membuat susulan tetapi laporan tindakan susulan dan
laporan pada tahap yang laporan pada tahap yang yang dibuat kurang tidak membuat laporan
cemerlang baik lengkap

Memberikan Memberikan bimbingan / Memberikan Memberikan bimbingan /


bimbingan / coaching & coaching & mentoring bimbingan / coaching & coaching & mentoring
mentoring kepada klien kepada klien minimun 3 mentoring kepada klien kepada klien tetapi tidak
minimun 3 kali setahun. kali setahun. minimun 3 kali setahun. mengambil tindakan
Mengambil tindakan Mengambil tindakan Mengambil tindakan susulan dan membuat
susulan dan pada setiap susulan dan membuat susulan dan membuat pelaporan
minggu. membuat pelaporan yang lengkap pelaporan tetapi kurang
pelaporan yang sangat lengkap
lengkap
E2 PELAKSANAAN
A2.2 Komunikasi 13
Kaedah
Pemerhatian
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH

4 3 2 1
.
Berkongsi idea, strategi, Berkongsi idea, strategi, Kurang berkongsi idea, Boleh berkongsi idea,
maklumat dan boleh maklumat dan boleh strategi, maklumat dan strategi, maklumat tetapi
mempengaruhi pihak lain mempengaruhi pihak lain kurang berupaya tidak boleh mempengaruhi
semasa bimbingan, dan semasa bimbingan, dan mempengaruhi pihak lain pihak lain semasa bimbingan,
pelaporan serta boleh pelaporan serta boleh semasa bimbingan, dan dan pelaporan serta tidak
menerima kritikan / menerima kritikan / pelaporan serta boleh boleh menerima kritikan /
pandangan / cadangan pada pandangan / cadangan pada menerima kritikan / pandangan / cadangan
tahap yang cemerlang tahap yang baik pandangan / cadangan

Berkongsi idea, maklumat Berkongsi idea, maklumat Kurang berkongsi idea, Boleh berkongsi idea,
dan strategi yang berkesan dan strategi untuk maklumat dan strategi maklumat dan strategi
untuk meningkatkan kualiti meningkatkan kualiti klien untuk meningkatkan kualiti untuk meningkatkan kualiti
klien serta membangunkan serta membangunkan klien serta membangunkan klien serta membangunkan
organisasi. organisasi. organisasi. organisasi.
Mempengaruhi pihak lain/ Mempengaruhi pihak lain/ Kurang mempengaruhi Tidak boleh mempengaruhi
klien yang berkaitan semasa klien yang berkaitan semasa pihak lain yang berkaitan pihak lain yang berkaitan
bimbingan dan bimbingan dan semasa bimbingan dan semasa bimbingan dan
menyampaikan pelaporan menyampaikan pelaporan pelaporan serta menerima pelaporan serta tidak boleh
dengan berkesan, serta serta menerima kritikan/ kritikan/ pandangan/ menerima kritikan/
menerima kritikan/ pandangan/ cadangan cadangan daripada pegawai pandangan/ cadangan
E2 PELAKSANAAN 14

Kaedah A2.3 Intervensi


Semakan Bahan , Temu Bual dan
Pemerhatian
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Melaksanakan intervensi Melaksanakan intervensi Melaksanakan intervensi Melaksanakan intervensi


dan menyediakan dan menyediakan dan menyediakan tetapi tidak menyediakan
dokumen intervensi pada dokumen intervensi pada dokumen intervensi tetapi dokumen intervensi
tahap yang cemerlang tahap yang baik kurang lengkap

Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan


intervensi dan intervensi dan intervensi dan intervensi berdasarkan
menyediakan dokumen menyediakan dokumen menyediakan dokumen isu yang dikenal pasti
berdasarkan isu yang berdasarkan isu yang berdasarkan isu yang tetapi tidak
dikenal pasti dengan dikenal pasti dengan dikenal pasti tetapi menyediakan dokumen
sangat berkesan dan berkesan dan baik kurang lengkap intervensi
lengkap
15
E3 PENILAIAN 16

Kaedah A3.1 PELAPORAN


Semakan Bahan , Temu Bual dan
Pemerhatian
ARAS PENILAIAN
CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH
4 3 2 1

Menyediakan dokumen Menyediakan dokumen Kurang menyediakan Kurang menyediakan


pelaporan bimbingan / pelaporan bimbingan / dokumen pelaporan dokumen pelaporan
coaching & mentoring dan coaching & mentoring dan bimbingan / coaching & bimbingan / coaching &
pelaporan tindakan pelaporan tindakan mentoring dan pelaporan mentoring dan tiada
susulan dengan lengkap susulan pada tahap yang tindakan susulan pelaporan tindakan
pada tahap yang baik susulan
cemerlang

Dokumen pelaporan bimbingan / Dokumen pelaporan bimbingan / Kurang menyediakan dokumen Kurang menyediakan dokumen
coaching & mentoring dan coaching & mentoring dan pelaporanbimbingan/coaching & pelaporanbimbingan/coaching &
pelaporan tindakan susulan pelaporan tindakan susulan mentoring dankurang membuat mentoringdantidak membuat
disediakan dengan sangat disediakan dengan lengkap pelaporan tindakan susulan pelaporan tindakan susulan
lengkap
17