Anda di halaman 1dari 55

PANDANGAN &

7
SUMBANGAN TOKOH
TERHADAP SENI
ESWARY VASUDEVAN
EDMAND DEPA ANAK RANDI
PISMP PSV BI/BM SEM 1
APA ITU SENI ?
Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu
kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai
suara, comel bentuk badan manakala .

Maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain


lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil
daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa
bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria
penglihatan.
Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan
seni reka.
Pandangan/ Sumbangan
7
Tokoh
Barat, Malaysia terhadap
Pendidikan Seni
Pengenalan
Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan
yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju
yang jelas.

Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang


diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni.

Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan


mengikut pendekatan masing-masing.
7

Pandangan Tokoh
Barat
Plato (347 SM)

Lukisan adalah 3 kali terpisah daripada


kebenaran.

Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada


kebenaran,kebaikan,kesempurnaan,
kesejahteraan dan keindahan.
Dikatakan dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral.

Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan


meningkatkan perpaduan.

Lukisan dibincang dengan konsep imitasi.

Membandingkan lukisan dengan kebenaran.


Feldman ( 1996 )
Pendidikan seni sebagai usaha yang
melibatkan pengajaran dan pembelajaran
membuat dan memahami seni.

Mengetahui tentang dunia dan diri kita


melalui seni.

Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni


visual yang merangkumi keseluruhan
bidangnya.
Adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya
yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya,
kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan
kehidupan.

Jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam


segenap aspek kehidupan samada sosial, politik,
kebudayaan mahupun ekonomi.

Seni dan kebudayaan tunjang pembangunan seni


manusia.
Pestalozzi (1746-1827)

Memberi peluang kepada kanak-kanak


belajar seni sama ada berbakat atau tidak.

Seni diberi penekanan kepada konsep


kepentingan aktiviti mata dan tangan.

Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan


konsep sepanjang hayat, aktiviti bercorak
praktikal.
Eisner ( 1967 )

Pendidikan Seni dan kreativiti dipupuk melalui proses


pembelajaran.

Berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak


adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan
pengalaman mereka.
Herbert Read

Penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan


keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik.

Seni alat untuk mendidik seseorang.

Seni boleh menyatukan semua Negara.


(pendidikan dan pembentukan diri)
Sumbangan Tokoh
barat
Akibat daripada cabaran tokoh seni barat dalam
bidang seni terdapat pelbagai jenis sumbangan telah
dikecapi.
Antara sumbangan yang diperoleh ialah kemunculan
aliran aliran seni yang pelbagai.
Selain itu, sumbangan dalam bidang seni bina amat
meluas.
Karya catan yang agung.
Pandangan Tokoh Malaysia
Syed Ahmad Jamal,
1994
Berpendapat bahawa emosi yang dialami
apabila menghayati sesebuah karya seni
adalah emosi yang tersendiri dan berada di
dalam alam yang asing.

Seni itu suatu imej mental.

Seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif.


JUHAIRI SAID
Dibentuk oleh penakulan demi
mencapai hajat.

Tujuan dan makna yang


terkandung di dalam satu disiplin
seni yang sangat teknikal.
Ia memberi panduan dalam
pelbagai perlakuan harian yang
berkaitan dengan keindahan.
ABDULLAH ARIFF
Seni adalah pernyataan dan teknik
pembuatannya.

Mengajarkan Seni kepada masyarakat.

Memberi kepuasan hati melalui pancaindera atau


deria.
Kesenian merupakan subsistem dari kebudayaan.
Fungsinya serupa dengan kebudayaan adalah
sebagai pedomen hidup sesuatu masyarakat.
Sumbangan tokoh
malaysia
Perkembangan Balai Seni Lukis Negara.

Sumbangan terhadap perkembangan seni catan di


Malaysia.

Sumbangan beliau terhadap pembaharuan stail dan


ideologi seni lukis negara.
Pengaruh dan sumbangannya dalam seni
cetakan.

Penubuhan- penubuhan organisasi seni di


Malaysia.

Mengembangkan lagi seni di Malaysia melalui


galakan kepada masyarakat dalam
menghayati karya- karya seni melalui
pameran-pameran.
PANDANGAN DAN
SUMBANGAN TOKOH ISLAM
PANDANGAN KHALDUN
Seni itu suatu kebenaran , keindahan , dan

kebaikan mengandungi ciri-ciri estetika , etika ,

dan logika estetika megandungi unsur-unsur

kecantikan , baik susunan , komposisi menarik ,

serta indah sesuatu karya etika merupakan

elemen-elemen akhlak atau moral yang membina

manusia logika merujuk kepada satu kebenaran

yang hakiki pengetahuan dalam sejarah boleh

berbentuk kerangka seni dan tidak dapat

dipisahkan daripada kehidupan manusia pada

zaman batu sejak kewujudan lukisan di Gua

Altamira, Sepanyol.
PANDANGAN AL-GHAZALI
Beliau berpendapat , seni dalam bentuk fizikal
hanya mampu memenuhi tuntutan jasmani .
Manusia yang taksub dan mencintai kebendaan
tidak akan berjaya mendapat kebahagian hakiki .
Beliau tidak menafikan bahawa hubungan seni
dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan
.
Kehadiran seni tidak memisahkan akidah
manusia . Seni merupakan fitrah manusia yang
menggerakkan atau mengilhamkan manusia untuk
mencipta karya seni .
Seni juga sebahagian dari kebudayaan
sekelompok manusia .
Setiap kelompok manusia mempunyai fitrah
semulajadi cintakan seni yang menyenangkan
hati .
Kesenian dalam islam merupakan usaha dan kreativiti
serta buah fikiran yang telah dihasilkan oleh umat
Islam untuk menghasilkan sesuatu .
Pencinta seni juga sering menganggap seni visual dan
tradisional sebagai dua subjek yang berbeza .
Dari perspektif Islam seni bertujuan untuk manusia
mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna .
Seni juga merupakan suatu penawar hati dan
penghibur seseorang . Kesenian menurut al- ghazali
harus diselaraskan berdasarkan konsep penyatuan
yang besar . seni bersandarkan daripada Allah kepada
Allah Seni menuju ke Al Falah ( keredhaan Allah) Seni
itu pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk &
beriman )

SUMBANGAN
Beliau telah menulis Maqasid al- falasifah yang menerangkan
doktrin-doktrin ahli falsafah terdahulu seperti Socretas , Plato
dan Aristotle. Beliau merupakan seorang ulama Islam yang
pertama yang mengkaji ilmu falsafah .
Dalam kitab berjudul , Tahaful al- falasifah ( kekacauan
pemikiran ahli falsafah ), beliau telah mengkritik aliran Fizik dan
Metafizik daripada sudut pandangan Islam.
Beliau telah berhujah dan menunjukkan kelemahan dari segi
pemikiran ahli falsafah terdahulu .
Beliau telah menyatakan terdapat 16 andaian Metafizik dan 4
andaian Fizik yang berkaitan agama.
Daripada andaian itu terdapat 3 yang bertentangan dengan
pandangan agama. Keberanian al- Ghazali mengkritik dunia
fasafah Barat telah membuka lembaran baru dalam dunia
falsafah Islam. Tahaful al- Falasifah memberi kesan yang besar
dalam perkembangan falsafah .
IMAM AL- FARUQI
al-Faruqi mengatakan bahawa kesenian
Islam itu bukanlah terhad kepada ciptaan
atau bangunan yangberunsurkan
keagamaan semata-mata.
Kesenian juga meliputi semua hasil
ciptaan yang dihasilkan melalui
kemahirandan mempunyai nilai estetika
dan menyampaikan perutusan Islam
tidak mengira sama ada digunakan untuk
tujuankeagamaan atau tidak.
Oleh itu, peranan seni yang paling
penting bagi masyarakat Islam terletak
pada kebolehannya
memperkuatkan tauhid di kalangan ummah. Maka segala
bentuk seni dan hiburan serta riadah hendaklah
tundukkepada ajaran tauhid sepertimana aspek
kehidupan yang lain.
Dengan pengertian yang padu seni yang Islamik
adalahseni yang mengungkapkan sikap pengabdian
kepada Allah.
Kesenian menurut pandangan Islam ialah kesenian
yangterpancar dari nilai tauhid, syariat dan akhlaknya,
Kesenian Islam tidak dikatakan seni dan indah jika
terkandung di dalamnya unsur-unsur yang bercanggah
dengan nilai-nilai keislaman.
PANDANGAN &
SUMBANGAN
7

TOKOH JEPUN
PANDANGAN TOKOH
JEPUN
Utagawa Kunisada
- Menggunakan akal fikiran.

- peranan ekspresi bebas dalam pendidikan.

- mewujudkan suasana gembira, suka,riang,minat


untuk belajar dan memajukan diri.
HAMADA JOSEN
Kreativiti

Kemahiran

Adalah untuk masyarakat.

Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.


SUMBANGAN TOKOH
Seni cetakan yang JEPUN
menarik.

Memperkenalkan lagi budaya seni


Jepun di seluruh dunia.

Sumbangan terhadap seni bina Jepun


yang mengagumkan.
PANDANGAN DAN
SUMBANGAN
TOKOH CINA
Lao Zi
Memperkenalkan ajaran Taoisme.
Melaui pandangan beliau, Seni adalah bererti tidak
berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian
dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada
di alam semest.
Sumbangan Lao Zi
Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham
Taoisme, antara lain: Taiji, Qigong, bidang kesehatan,
Kimia, musik, dsb.
Salah satu perkumpulan Taoisme di Cina memiliki kumpulan
kitab-kitab hasil kajian Taoisme. Kitab-kitab tersebut
berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme, peraturan
Taoisme, Qigong, kajian-kajian tentang kesehatan, Kimia,
musik dan sebagainya
Alkimia,astrologi,masakan cara Cina,perubatan
tradisional Cina,fengshui, gaya mempertahankan diri
(seni silat Cina), sertaqigong(ilmu teknik bernafas),
novel, drama, kebudayaan Cina, pendidikan, falsafah,
keagamaan,pemerintahan, pentadbiran, cara
menjaga kesihatan, pemakanan dan sebagainya.

SHI HUANG TI
Sumbangan oleh tokoh dalam tamadun Cina
adalah banyak.
Tamadun China menyumbang kearah seni
bina yang terunggul di dunia.
Contoh seni bina yang termasyur ialah
tembok besar China yang di bina oleh
Maharaja Shi Huang Ti.
Beliau merupakan seorang tokoh yang amat
penting dalam tamadun China kerana
terkenal dengan pembinaa tembok besar
cina yang fungsinya menjadi benteng
pertahan negara dari serangan musuh.
Maharaja Hui Tsung dari Dinasti Sung juga
merupakan seorang yang mencintai kesenian catan
Cina.
Beliau menaungi bidang catan dan memberi jaminan
latihan kepada artis-artis catan.
Oleh sebab itu, seni catan di China telah wujud
sebagai kegemaran waktu lapang golongan atasan
yang berpendidikan.
Pai Miou Gong bi
Su Dongpo
Beliau adalah seorang yang terkenal
dalam seni kaligrafi cina.
Su Dongpo (1037 1101) pada zaman
dinasti Song merupakan seorang pelukis
dan juga seorang pakar kaligrafi.
Kaligrafi merupakan salah satu kesenian
yang paling tinggi diberi penghormatan
dalam tamadun cina.
Kaligrafi ditulis dengan menggunakan
dakwat, berus, kertas dan kadang-kadang
sutera. Perkembangan kaligrafi telah
menghasil pelbagai bentuk tulisan cina.
Kaligrafi dikatakan mempunyai hubungan
yang rapat dengan seni lukis dan puisi.
PANDANGAN DAN
SUMBANGAN TOKOH INDIA
RABINRANATH
TAGORE
Adalah
seorangBrahmo
Samaj,penyair,penulis drama,
ahlifalsafah,seniman,pemuzikdansa
sterawanberbangsaBengali.
Dia lahir dalam sebuah

keluargaBrahmana Bengali,
iaituBrahmanayang tinggal di wilayah
Bengali, daerah disubbenua
IndiaantaraIndiadanBanglades.
Tagore merupakan orangAsiapertama
yang mendapathadiah Nobel dalam
bidang sastera(1913).
Melalui pandangan beliau seni adalah proses yang

bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran

sempurna, mencapai segala aspek kehidupan, seperti

aspek intelek, rohani, fizikal dan moral dengan penuh

bermakna.
Sumbangan
Karya-karya tersohor Tagore
termasuk Gitanjali (Song Offerings), Gora (Fair-
Faced), dan Ghare-Baire (The Home and the
World), serta karya puisi, cerita pendek dan novel
yang terkenal dan dikagumi seluruh dunia.
Beliau juga seorang pembaharu kebudayaan
dan polymath yang memodenkan seni budaya di
Benggala.
Dua buah lagu dari aliran Rabindrasangeet (sebuah
aliran lagu yang dicipta beliau) kini menjadi lagu
kebangsaan Bangladesh (Amar Shonar Bangla)
dan India (Jana Maha Gana).
ASOKA
Asoka merupakan seorang pemerintah dinasti Mauriya di
Kalinga.
Beliau terkenal dengan pembinaan empayar yang tersebsar
di wilayah India.
Sumbangan beliau adalah amat besar
Pada zaman Dinasti Maurya di bawah pemerintahan Asoka
seni bina telah mencapai zaman kegemilangan.
Seni bina zaman Asoka ini dipengaruhi oleh agama Buddha
kerana Asoka sangat kuat berusaha mengembangkan
agama Buddha.
Antara seni bina yang terpenting dalam pembinaan Asoka
ialah Tiang Asoka yang berfungsi sebagai undang-undang
kerajaan Asoka yang terpahat untuk tatapan rakayat
Tiang-tiang Asoka yang dibina dari
batu pasir yang dilicinkan dan mencapai
ketingian 40 kaki.
Di hujungnya terdapat bentuk loceng dan
bentuk empat segi yang dihiasi dengan
gambar binatang seperti harimau, roda
sebelum diletakkan gandingan tiga ekor
singa iaitu pengawal kerajaan Asoka
menjadi lambang kebesaran pada zaman
kerajaan Asoka.
Tiang Asoka in berada di Vashiali
Cap mohor kerajaan Asoka yang diguna
pakai sehingga kini oleh kerajaan negara
India
Asoka dan Tiang
Pembinaan Asoka
Shah Jahan
Shabuddin Mohammed Shah Jahan `King
of the World King of the World
Beliau membina bangunan terunggul di
dunia yang bernama Taj Mahal yang
merupakan simbol kecintaan
Ia merupakan salah satu keajaiban dunia
dalam 7 keajaibann dunia
Di bina sebagai lambang cinta suci untuk
harwah sterinya Mumtaz.
Pemerintah empayar Mughal
keemasan empayar Mughal dengan binaan banyak
Beliau sangat dikenali kerana binaan Taj Mahal
Beliau memotong tangan arkitek bangunan Taj
Mahal supaya tiada Taj Mahal kedua.
Taj Mahal merupakan salah satu keajaiban dunia
dalam 7 keajaibann dunia
Valmiki
Beliau amat terkenal dengan tulisan epik beliau yang
bernama Ramayana.
Ramayana pula menceritakan tentang pengembaraan
Rama mencari isterinya Sita yang telah ditawan oleh
Ravana.
Epik ini seterusnya diterjemahkan dalam Bahasa Tamil oleh
Kambar iatu dalam judul bernama Kamba Ramayana
Vyasa
Beliau menulis epik yang bernama Mahabaratha yang
menjadi epik yang terunggul di kalangan masyarakan
India
Mahabharata mengandungi syair yang menceritakan
tentang permusuhan Pandawa dan Kaurava.
Situasi dalam epik
Ramayana
Situasi dalam epik
Mahabaratha
Rumusan
Kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian
pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni
dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya
turut menjadi perencah di dalam mewujudkan
kepelbagaian genre, aliran, teknik serta variasinya seni
itu sendiri.
Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam
kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat,
pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan
apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni
dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.
Rujukan
http://colourexist.blogspot.com/2010/01/panda
ngan-tokoh-tokoh-barat-timur-dan.html

http://zul9990.blogspot.com/

http://www.arkib.gov.my/syed_ahmad_jamal

http://www.malaysiakini.com/news/172157
http://www.slideshare.net/fi laifa/tamadun-china

http://pbmum.tripod.com/sejarah/30.html

http://traditionalislam.freeservers.com/RiwayatHidup_IbnKhaldun
.htm

http://notasenivisual.blogspot.com/

http://www.mindamadani.my/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=100

http://bakorlambok.tripod.com/workhop2/pengantar_pendidikan/
pengantar_topik_2.htm

http://ms.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
SEKIAN
TERIMA
KASIH