Anda di halaman 1dari 4

TERANGKAN BAGAIMANAKAH

PENGUJIAN BOLEH
DILAKSANAKAN DENGAN
BERKESAN?
KEGUNAAN UJIAN PSIKOLOGI
Untuk tujuan deskriptif atau keperihalan iaitu ujian
yang digunakan untuk mengenalpasti kekuatan dan
kelemahan diri klien.
Untuk tujuan membuat keputusan terutama dalam
membuat pemilihan dan penempatan.
Untuk tujuan profiling staf atau pelajar
Ujian sebagai alat motivasi
Ujian untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi
klien.
MENGAPA MENGGUNAKAN UJIAN
PSIKOLOGI?
Ujian menggunakan prosedur standard, jadi kurang
dipengaruhi oleh faktor bias atau berat sebelah.
Terdapat kaedah untuk menentukan keberkesanan
ujian psikologi
Ujian Psikologi dibuktikan lebih sah dan berguna
berbanding kaedah lain.
CARA MELAKSANAKAN UJIAN DENGAN
BERKESAN
1. Tempat yang kondusif
2. Sebelum ujian ditadbirkan, arahan-arahan ujian
yang perlu mestilah diberitahu kepada klien. Arahan
seperti cara-cara menjawab soalan, masa untuk
meneyelesaikan ujian.
3. Klien atau individu yang mengambil ujian juga perlu
diingatkan agar mematuhi segala arahan yang
terkandung pada muka surat hadapan.