Anda di halaman 1dari 12

PERBEZAAN ANTARA DSK KSSR 2011

DENGAN
SK DSKP KSSR SEMAKAN 2017
BAHASA MELAYU TAHUN 1
STANDARD KANDUNGAN
DOKUMEN DOKUMEN STANDARD
KEMAHIRAN STANDARD KURIKULUM DAN
DAN ASPEK KURIKULUM (DSK) PENTAKSIRAN (DSKP)
2011 2017
MENDENGAR
7 (1.1 - 1.7) 2 (1.1 - 1.2)
DAN BERTUTUR
MEMBACA 6 (2.1 - 2.6) 3 (2.1 - 2.3)
MENULIS 8 (3.1 - 3.8) 3 (3.1 - 3.3)
SENI BAHASA 4 (4.1 - 4.4) 3 (4.1 - 4.3)
TATABAHASA 3 (5.1 - 5.3) 3 (5.1 - 5.3)

2
PERBEZAAN ANTARA DSK KSSR 2011
DENGAN
SK DSKP KSSR SEMAKAN 2017
BAHASA MELAYU TAHUN 1
STANDARD PEMBELAJARAN
DOKUMEN DOKUMEN STANDARD
KEMAHIRAN STANDARD KURIKULUM DAN
DAN ASPEK KURIKULUM (DSK) PENTAKSIRAN (DSKP)
2011 2017
MENDENGAR
21 (1.1.1 1.6.3) 4 ( 1.1.1 1.2.2)
DAN BERTUTUR
MEMBACA 16 (2.1.1 2.6.2) 5 (2.1.1 2.3.2)
MENULIS 22 (3.1.1 3.8.2) 7 (3.1.1 3.3.2)
SENI BAHASA 8 (4.1.1 4.4.2) 5 (4.1.1 4.3.1)
TATABAHASA 9 (5.1.1 5.3.1) 9 (5.1.1 5.3.2)

3
PERBEZAAN ANTARA DSK KSSR 2011
DENGAN
J K DSKP KSSR SEMAKAN 2017
S BAHASA MELAYU TAHUN 1
STANDARD KANDUNGAN
DOKUMEN DOKUMEN STANDARD
KEMAHIRAN STANDARD KURIKULUM DAN
DAN ASPEK KURIKULUM (DSK) PENTAKSIRAN (DSKP)
2011 2017
MENDENGAR
5 (1.1 1.5) 2 (1.1 1.2)
DAN BERTUTUR
MEMBACA 5 (2.1 2.5) 3 (2.1 2.3)
MENULIS 7 (3.1 3.7) 3 (3.1 3.3)
SENI BAHASA 3 (4.1 4.3) 3 (4.1 4.3)
TATABAHASA 3 (5.1 5.3) 3 (5.1 5.3)

4
PERBEZAAN ANTARA DSK KSSR 2011
DENGAN
J K DSKP KSSR SEMAKAN 2017
S BAHASA MELAYU TAHUN 1
STANDARD PEMBELAJARAN
DOKUMEN DOKUMEN STANDARD
KEMAHIRAN STANDARD KURIKULUM DAN
DAN ASPEK KURIKULUM (DSK) PENTAKSIRAN (DSKP)
2011 2017
MENDENGAR
18 (1.1.1 1.5.2) 5 (1.1.1 1.2.2)
DAN BERTUTUR
MEMBACA 13 (2.1.1 2.5.2) 5 (2.1.1 2.3.2)
MENULIS 19 (3.1.1 3.7.1) 7 (3.1.1 3.3.2)
SENI BAHASA 6 (4.1.1 4.3.2) 4 (4.1.1 4.3.1)
TATABAHASA 9 (5.1.1 5.3.1) 9 (5.1.1 5.3.2)

5
PERBEZAAN KSSR (2011) DENGAN KSSR (SEMAKAN) 2017
BAHASA MELAYU

DSKP Penekanan
1 - KEMAHIRAN ABAD KE-21 - ms 7
Profil murid berasaskan SK dan SP BM Sekolah Rendah
9 profil:
Berdaya tahan
Mahir berkomunikasi
Pemikir
Kerja berpasukan
Bersifat ingin tahu
Berprinsip[
Bermaklumat
Penyayang/prihatin
Patriotik
PERBEZAAN KSSR (2011) DENGAN KSSR (SEMAKAN) 2017
BAHASA MELAYU

2 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI - ms 8

Tahap pemikiran dalam KBAT kritis, kreatif, menaakul

Mengaplikai
Menganalisis
Menilai
Mencipta
PERBEZAAN KSSR (2011) DENGAN KSSR (SEMAKAN) 2017
BAHASA MELAYU
PERKARA KSSR KSSR SEMAKAN
Prinsip 5P Prinsip 5P
Penggabungjalinan Penggabungjalinan
STRATEGI Penyerapan Penyerapan
P&P Penilaian Penilaian
2 STRATEGI PENGAJARAN
Pengayaan DAN PEMBELAJARAN
Pengayaan - ms 9
Pemulihan Pemulihan
5 P Kemahiran Berfikir Penyelesaian masalah
Pembelejaran Kontekstual Pembelajaran berasaskan projek
Pembelajaran Pembelajaran koperatif
Konstruktivisme Pendekatan berpusatkan murid
Kemahiran Belajar Cara Pendekatan tematik (11 tema)
Belajar
Kajian Masa Depan
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Kecerdasan
Pelbagai
Pembelajaran Luar Bilik
Darjah
TMK
PERBEZAAN KSSR (2011) DENGAN KSSR (SEMAKAN) 2017
BAHASA MELAYU

PERKARA KSSR KSSR SEMAKAN

Bahasa Bahasa
Nilai Murni Nilai Murni
Kelestarian Alam Sekitar Kelestarian Alam Sekitar
ELEMEN
Sains dan teknologi Sains dan teknologi
MERENTAS
KURIKULUM Patriotisme Patriotisme
(MULAI 2017) Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan Inovasi
(2011 PK) Keusahawanan Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi Komunikasi
PERBEZAAN KSSR (2011) DENGAN KSSR (SEMAKAN) 2017
BAHASA MELAYU

KSSR KSSR SEMAKAN

ELEMEN MERENTAS
PENGISIAN KURIKULUM
KURIKULUM

Ilmu Bahasa
Nilai Murni Kelestarian Alam Sekitar
Patriotisme dan kewarganegaraan Nilai Murni
Peraturan Sosiobudaya Sains dan teknologi
Sains dan teknologi Patriotisme
Pendidikan Alam Sekitar Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan
Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
PENEKANAN PENTAKSIRAN DALAM
DSKP
PENEKANAN PENTAKSIRAN DALAM DSKP
Komponen utama dalam proses P&P. Ciri-ciri PS:
Holistik
Berterusan
Fleksibel mengikut kesesuaian dan kesediaan murid
Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan
standard kurikulum (6 Tahap Penguasaan)
Boleh dilaksanakan secara formatif dan sumatif
Panduan kerangka standard prestasi (Tahap Penguasaan)
1 Sangat Terhad
2 Terhad
3 Memuaskan
4 Baik
5 Sangat Baik
6 Cemerlang