Anda di halaman 1dari 10

Ciri-ciri dalam

proses kaunseling
individu
Elin Fung
Tempoh masa
Bagikaunseling individu yang
melibatkan seorang kaunselor dengan
seorang klien, jangka masa sesuatu sesi
dalam tempoh masa 45 60 minit.
Bilangan sesi adalah bergantung kepada
sesuatu kes atau isu.
Langkah-langkah
bersistematik
Model Eisenberg dan Delaney
1.Perjumpaan awal
2. Penerokaan masalah dan membina perhubungan
3. Penentuan Matlamat
Peringkat ini terdiri daripada empat komponen yang berkait rapat
iaitu
Penentuan matlamat kaunseling.
Menimbangkan ciri-ciri klien yang boleh mempengaruhi strategik
kaunselor.
Memikirkan matlamat-matlamat proses iaitu yang berlaku
sepanjang proses menolong.
Membina satu rancangan tindakan yang akan dilaksanakan oleh
klien agar matlamatnya tercapai.
4. Membina dan Melaksanakan Pendekatan
5. Menilai Pencapaian
6. Penamatan dan susulan
Model Mizan dan
Halimatun
1.Menyediakan Prasesi
2.Membina Hubungan;
Melayan,Mendengar dan Memahami
3.Meneroka dan Menganalisis Masalah
4.Mengenalpasti Punca Masalah
5.Mengambil Tindakan
6. Menamatkan Sesi
Model Lewis
1.Menentukan tujuan/matlamat klien iaitu sebab
mengapa dia memerlukan perkhidmatan kaunseling.
2.Memberi definisi/penerangan tentang proses
kaunseling
3.Penerangan dan pemahaman tentang keperluan
klien
4.Kemajuan ke arah mencapai matlamat
5.Membuat kesimpulan dan rancangan untuk masa
depan klien berdasarkan pengalamannya semasa
proses kaunseling sebelum menamatkan sesi
kaunseling.
Model Brammer
Penyediaan dan kemasukan
Penjelasan tentang mengapa klien memerlukan
kaunseling
Menstruktur atau merangka proses kaunseling
selanjutnya seperti bagaimana kaunselor dan klien
dapat bekerjasama, had-had masa, peranan masing-
masing, membuat perjanjian, iaitu kedua-dua akan
berusaha mencapai matlamat.
Perhubungan mesra/membina perhubungan
Penerokaan masalah klien
Pengukuhan apabila klien mengamalkan kemahiran-
kemahiran baru
Perancangan yang rasional
Penamatan iaitu merumuskan pencapaian.
Model Gibson dan
Mitchell
Membina hubungan
Penerokaan dan mengenalpasti masalah
Rancangan untuk menyelesaikan
masalah
Kaunselor perlu membantu klien untuk
mencari sebanyak mana penyelesaian
yang mungkin.
Aplikasi penyelesaian dan penamatan
Hubungan terbuka-hubungan
rapport
Keterbukaan, berminat kepada apa yang
dituturkan klien
Layan klien dengan mesra hingga klien
selesa
Persekitaran yang nyaman, kondusif,
berinterkasi secara lisan dan tanpa lisan
Kaunselor tidak harapkan penyelesaian
masalah
Klien takut dirinya dinilai
Integrasi Ilmu
kemanusiaan
Humanisme lebih melihat pada sisi
perkembangan kepribadian manusia.
Pendekatan ini melihat kejadian yaitu
bagaimana manusia membangun dirinya
untuk melakukan hal-hal yang positif.
Kemampuan bertindak positif ini yang
disebut sebagai potensi manusia.
Kemampuan positif disini erat kaitannya
dengan pengembangan emosi positif yang
terdapat dalam domain afektif. Emosi
adalah karakterisitik yang sangat kuat yang
nampak dari para pendidik beraliran
humanisme.
Manusia meemiliki dorongan bawaan
untuk mengembangkan diri.
Manusia memiliki kebebasan untuk
merancang atau mengembangkan
tingkah laku.
Manusia adalah rasional, sabar, tidak
dikuasai oleh alam tidak sedar.