Anda di halaman 1dari 35

Peranan Guru

dalam
Menggalak
Kreativiti
Strategi
Pengajaran
Dalam konteks pendidikan:
Strategi pengajaran bermaksud kebijaksanaan memilih
pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik
dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran
yang telah ditentukan.

Antara strategi pengajaran yang guru gunakan untuk


menggalakkan kreativiti kanak-kanak termasuklah:
i) Berpusatkan Guru
ii) Berpusatkan Murid
Berpusatkan Guru
Menurut Mok Soon Sang(2010), di bawah strategi
pemusatan ini, guru memainkan peranan yang utama
di mana gurulah yang menguasai dan mengawal
segala aktiviti pelajaran dan murid beperanan sebagai
penonton.

Kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan


strategi pemusatan guru untuk menggalakkan kreativiti
murid termasuklah
i) Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran kecerdasan
Pelbagai
Diperkenalkan oleh Howard Gardner
Terdapat sembilan jenis kecerdasan pelbagai
Dalam menggalakkan kreativiti kanak-kanak, guru
boleh menerapkan pembelajaran kecerdasan
pelbagai dalam sesuatu pengajarannya.
Sebagai contohnya, guru mengaplikasikan
kecerdasan kinestetik dalam Matematik iaitu belajar
nombor dengan pegerakan badan ataupun
kecerdasan muzik dalam Matematik.
Guru juga boleh menggabungkan kecerdasan muzik
dan kinestetik untuk mengajar satu mata pelajaran.
Kecerdasan
Kecerdasan
Spiritual/Eksis
Naturalis
tensial
Kecerdasan
Bahasa-Verbal
Kecerdasan -Linguistik
Intrapersonal

9 KECERDASAN
Kecerdasan
HOWARD GARDNER Logik-
Kecerdasan
Interpersonal Matematik

Kecerdasan Kecerdasan
Muzik Visual-Ruang
Kecerdasan
Kinestetik
Berpusatkan Murid
Menurut Mok Soon Sang(2010), di bawah strategi
berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang
penting dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini,
murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran mereka dan guru hanya sebagai
fasilitator.
Berikut merupakan kaedah-kaedah berpusatkan kepada
murid yang dapat meningkatkan kreativiti murid:
i) Inkuiri Penemuan
ii) Projek
iii) Sumbangsaran (Brainstorming)
Inkuiri Penemuan
Inkuiri Penemuan adalah pembelajaran berasaskan
inkuiri yang berlaku dalam situasi penyelesaian masalah
di mana pelajar menggarap pengetahuan/pengalaman
lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta,
hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru.
(Murid memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian
kepada pemasalahan)
Mengapa inkuiri
penemuan?
Tidak semata-mata bergantung kepada guru untuk
memperoleh maklumat.
Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah
berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui
mental atau fizikal.
Kaedah ini membolehkan murid menggunakan keperluan
ingin tahu mereka untuk meneroka sesuatu bidang ilmu.
Menimbulkan minat dan daya kreativiti -- belajar cara berfikir
dan mencari maklumat murid sering mengemukakan soalan
bagaimana dapat melatih murid mengemukakan pelbagai
soalan. Kaedah ini mengalakkan murid berfikiran kritis dan
kreatif.
PROSES INKUIRI
SIFAT INGIN TAHU

MEMBUAT
PEMERHATIAN /
MEMAHAMI
CUBA MENCARI
MEMBUAT RAMALAN PENYELESAIAN

HIPOTESIS

KONSEP AWAL
Langkah-langkah
dalam kaedah
inkuiri
Mengenal pasti masalah

Merancang cara penyelesaian


Mengumpul maklumat
Mengkaji maklumat
Membuat rumusan
Contoh aktiviti
aktiviti:
Eksperimen Penyelesaian
masalah
Lawatan
Pembinaan
model
Projek
Kaedahprojek merupakan penyiasatan
secara mendalam berkaitan dengan
topik dunia sebenar agar dapat
menarik perhatian kanak-kanak
terhadap topik.
In sustained projects children participate
as inventors and researchers.
Contoh-contoh projek

Buku Skrap mini


Terrarium
Mini Stone Garden
Contoh projek yang boleh
dilakukan
Sumbangsaran
(Brainstorming)
Bagi menggalakan dan merangsang pemikiran kreatif di kalangan
kanak-kanak, kaedah sumbangsaran boleh digunakan dalam proses
pembelajaran.

Apa itu sumbangsaran?

Menurut Rowlinson (1981) di dalam Mohd. Azhar Abd.


Hamid, Othman A. Kassim & Muhammed Fauzi Othman
(2005) mentakrifkan kaedah sumbangsaran adalah satu
pendekatan yang digunakan semasa aktiviti
perbincangan dalam satu kumpulan untuk
mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa
yang singkat.
juga dikenal sebagai percambahan fikiran yang
merupakan satu sesi perbincangan
Kaedah ini dapat menggalakkan kanak-kanak berfikir
secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan
pendapatnya.
Langkah-Langkah Melaksanakan
Sumbangsaran
Peringkat permulaan
Mengemukakan soalan perbincangan
Menerangkan tujuan perbincangan
Mengemukakan garis panduan yang jelas dan jelas
Membahagikan murid-murid dalam kumpulan-kumpulan kecil/
secara kelas.
Peringkat perbincangan
Ahli-ahli kumpulan mencadangkan idea penyelesaian
Pelapor mencatat idea-idea yang dikemukakan.
Peringkat penilaian dan rumusan
Pelapor-pelapor membentangkan idea-idea didepan kelas
Guru membimbing murid membuat penilaian dan rumusan
Murid-murid mencatat pendapat-pendapat yang telah dipersetujui.
Kaedah Pelaksanaan

Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan


minat murid
Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.
Semua cadangan dan idea yang dikemukakan
haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi
umum.
Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan
idea.
Suasana perbincangan berada dalam keadaan
yang tidak formal.
Cadangan/ Idea yang dikemukakan tidak boleh
dikritik.
John Baer(1997) menggariskan 4 panduan utama
semasa menjalankan sesi sumbangsaran.
Apriesiasi
Seni
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Apresiasi
Pengkitirafan serta penghayatan nilai (sesuatu karya)
sastera atau seni.

Menurut Smith (1966), apresiasi seni ini memerlukan

logical operation such as defining, valuing and


explaining

Apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu


karya seni yang dihormati dan penghargaan pada karya
seni itu sendiri serta penghargaan pada pembuatnya.
Apresiasi seni visual secara mudah
memberi pengalaman kepada kanak-kanak
mengenali aspek pengetahuan seni visual
dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan
kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.
Kanak-kanak terlibat dalam kajian
perbandingan dan menyatakan apa yang
dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.
Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa/sentuh
dan deria pandang. Karya seni seperti catan, lukisan,
cetakan dipandang sementara acra dan binaan disentuh.
Apresiasi seni secara aktif juga melibatkan penggunaan
bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain apa
yang difikirkan dan dirasakan. Dalam konteks ini
pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata
yang cukup mengenai seni yang diperlukan.
Kaedah
Melihat Seni
(Kritik)
Kaedah-kaedah melihat seni terdiri
daripada kaedah:

a) Hedonistik
b) Kontekstualistik
c) Organistik
d) Normistik
e) Elektik
a. KAEDAH
HEDONISTIC
Kaedah ini hanya satu luahann perasaan secara spontan
seperti kesukaan, pernyataan perasaan, gemar, menarik dan
benci.
Penilaian dibuat secara serta merta iaitu:

Suka/tidak
Tertarik/tidak
Pernyataan spontan

Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli


psikologi menyatakan kaedah
ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) Cuma
berdasarkan maklumat kendiri.
Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat
pelgabai citarasa.
b. KAEDAH
KONTEKSTUALISTIK
Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat

secara lebih ilmiah, sistematik dan kefahaman serta
kejelasan.
Ianya berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah
dan prinsip rekaan.
Lebih rujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek
persoalan fahaman, rentak pengkaryaan, interaksi
pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya.
Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap dalam
pengamata karyan, kefahaman konsep, kepelbagaian
bandingan dan seni akan menjadi suatu pendekatan yang
menarik oleh pemerhati.
c. KAEDAH
ORGANISTIK
Kaedah ini menjurus kepada aturan yang
mempunyai satu sistem yang teratur dan
terancang.
Melihat sesuatu karya dari segi warna,
jalinan, unsur-unsur seni , imbangan,
perulangan, kesinambungan serta
kepelbagaian.
d. KAEDAH NORMISTIK

Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan


norma sesuatu karya dari aspek nilai
masyarakat, agama dan budaya.
Ia seakan-akan ada kaitan dengan
pendekatan diri kepada Allah, rasa takwa,
tidak ada unsur sensasi.
e. KAEDAH ELEKTIK

Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan


holistik, ianya aalah gabungan persepsi penilai seni
tentang tanggapan positif dan negatif.
Kriteria penilai menekankan unsur asas prinsip,
struktur organisasi dan alat dan bahan.

Kaedah ini untuk pemerhatian secara rawak, tidak


menjurus kepada aspek kronologinya. Wajaran
hanya secara baik, sederhana dan kurang baik.
Proses
Apresiasi
Seni
PROSES APRESIASI
SENI
Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar
pendidikan seni mengenai proses apresiasi.
Feldman (1967) dan smith (1967) mencadangkan
aktiviti-aktiviti apresiasi seni berasaskan kepada
proses persepsi dan intelektual melalui empat
tahap:

a) Menggambarkan
b) Menganalisa
c) Tafsiran
d) Penilaian
A. MENGGAMBARKAN
Mengamati hasil seni dan menggambarkan sifat-sifat
tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan
elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur

B. MENGANALISA

i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti


unsur-unsur seni, prinsip dan stuktur
ii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan
suasana
iii. Menghuraikan stail sesuatu karya
C. TAFSIRAN

i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat


tampak seperti subjek, simbol, unsur-unsur seni,
prinsip, struktur, corak dan bahan

ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan


analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna
tersebut.

D. PENILAIAN

i. Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang


bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan
fungsi
ii. Menilai hasil seni berdasarkan kepada
pengertiannya dari segi individu, sosial, keaagamaan
dan kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

Anda mungkin juga menyukai