Anda di halaman 1dari 9

WAQIIYYAH

( REALITY ) BY :
SITI NUR AISHAH BINTI SAZALI
N U R L I YA N A B I N T I K A S R A N
4 PISMP RBT1
MAKSUD WAQIIYYAH (REALITI)
Waqiyyahbermaksud ajaran Islam bersifat praktikal
dan realistik iaitu bersesuaian dengan realiti
kehidupan manusia.

Ajaran Islam sentiasa seiring dengan kenyataan hidup


manusia. Dalam menetapkan sesuatu hukum atau
peraturan, Islam sentiasa mengambil kira reality
(keadaan) semasa, setempat dan adat yang
diamalkan.
C O N T O H : J I K A S E S U AT U
M A S YA RA K AT T E L A H
M E N G A M A L K A N S E S U AT U
A D AT ATA U B U D AYA T E RT E N T U
DALAM MENJALANKAN
A KT I V I T I E KO N O M I ATA U
P E R N I A G A A N A N TA RA
M E R E K A , D A N A D AT I T U P U L A
T I DA K M E N DATA N G K A N
SEBARANG KEBURUKAN DAN
T I DA K B E RT E N TA N G A N
DENGAN PRINSIP-PRINSIP
I S L A M , M A K A I A D I I KT I RA F
DAN DITERIMA DALAM ISLAM.
Islam tidak membebankan manusia
dengan hukuman yang tidak realistik
sehingga manusia tidak mampu
menunaikannya.

Misalnya, Islam tidak memerintahkan


manusia untuk beribadat sepanjang
masa sehingga mengabaikan kerja-kerja
harian untuk mencari rezeki bagi
menampung keperluan diri, keluarga,
masyarakat dan negara.
Malah, kerja-kerja harian ini jika
dilakukan dengan betul dan memenuhi
syarat-syaratnya, turut dianggap sebagai
ibadat dan pelakunya diberi pahala yang
banyak.
Islam merupakan agama yang sangat mementingkan
keadilan. Namun begitu, pada masa yang sama, Islam
mengiktiraf bahawa dalam realiti kehidupan manusia di
alam ini terdapat perbezaan, baik dari segi jantina,
keupayaan fizikal dan mental, taraf ekonomi dan lain-
lain.
Dengan itu, dalam menunaikan keadilan ekonomi
umpamanya, Islam tidak menuntut agar harta
kekayaan dibahagikan sama rata antara manusia. Hal
ini kerana realitinya, manusia tidak sama dari segi
keupayaan fizikal, mental, kreativiti, kerajinan,
tanggungjawab dan lain-lain.
Oleh itu, anugerah dan habuan ekonomi juga berbeza-
beza berdasarkan perbezaan setiap individu dari segi
Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman yang
bermaksud:

Dan Allah melebihkan sesetengah


daripada kamu ke atas yang lain
(dari segi anugerah)rezeki.
(Surah al-Nahl: 71)
Islam juga
memerintahkan agar
manusia yang
dianugerahkan
dengan kelebihan
rezeki itu tidak
melupai golongan
yang kurang bernasib
baik.

Realiti dalam
kehidupan manusia
menunjukkan bahawa
sentiasa terdapat
golongan miskin dan
Oleh sebab itu,
kurang bernasib baik
Islam mewajibkan
yang perlu dibantu.
kita berzakat dan
memberikan
pahala/ganjaran
yang besar kepada
mereka yang
bersedekah.
SEKIAN ,
SYUKRAN
JA Z IL A N
G A M M B AT E ^ _ ^ . .
Ringkasnya, semua bukti
menunjukkan bahawa Islam adalah
realistik, malah telah berjaya
diamalkan dengan baik sehingga
Islam dapat membina tamadun yang
cemerlang serta menjadi pelopor
dalam pelbagai bidang kehidupan.

Anda mungkin juga menyukai