Anda di halaman 1dari 38

KAJIAN TINDAKAN:

KAEDAH PENGUMPULAN
DATA KAJIAN TINDAKAN
OLEH:
SYLWYN MELVYN
SYLVESTER
NAMROD DOLOIS
http://drotspss.blogspot.com/2011/02/tajuk-53-apakah-maksud-
triangulasi.html
http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/hbef2503.html
PENGENALAN
KAEDAH
PENYELIDIK
AN

KUALITATI KUANTITA
F TIF
Kajian yang menjurus
untuk menggambarkan
sesuatu situasi,
fenomena, masalah atau
keadaan tanpa
memberikan bukti
bersifat numerika.
KAEDAH PENGUMPULAN DATA PENYELIDIKAN KUALITATIF

Kaedah
Pemerhatian
Kaedah Temu
Bual
DEFINISI

KAEDAH
PEMERHATI
AN

CARA JENIS-JENIS
MENCATAT PEMERHATI
PEMERHATI AN
AN
DEFINISI
The Concise Oxford Dictionary :
Penglihatan tepat dan penulisan
sesuatu fenomena yang wujud secara
semula jadi dengan memberikan
perhatian tehadap sebab dan kesan
atau hubungan yang saling berkait
(Shelley Anand, 2002).
Karl Weicks : Spesifik, sistematik,
selektif, merekod pemerhatian,
menyemak dan mengesahkan
JENIS-JENIS PEMERHATIAN
Shelley Anand (2002):
1) Dimensi kawalan : Jenis-jenis
pemerhatian yang terlibat seperti
pemerhatian berstruktur dan tidak
berstruktur, pemerhatian sistematik
dan mudah serta pemerhatian
terkawal dan tidak terkawal.
2) Dimensi penyertaan: Jenis-jenis
pemerhatian yang terlibat ialah
pemerhatian peserta, pemerhatian
bukan peserta dan separa peserta.
1) Pemerhatian Berstruktur
Bersistematik, berfokus dan dikawal oleh
jadual pemerhatian.
Memfokuskan kepada aspek-aspek
tingkah laku yang telah ditentukan dalam
sesuatu keadaan yang telah ditetapkan
atau dalam eksperimen terkawal yang
disediakan dalam makmal.
Pencapaian yang ingin diperhatikan telah
ditentukan.
Menggunakan borang dan senarai semak.
2) Pemerhatian Tidak Berstruktur

Tidak menghadkan aktiviti-aktiviti mereka


yang diperhatikan pada tahap-tahap tertentu
oleh pengkaji.
Melibatkan pemerhatian tidak dikawal.
P.V Young :pengkaji mengunakan cara
pengamatan secara teliti terhadap situasi
sebenar dengan tidak menggunakan
sebarang instrumen ketepatan atau
menyemak ketepatan fenomena yang
berlaku.
Kelebihan pemerhatian jenis ini memberikan
maklumat yang banyak dan secara langsung
terhadap fenomena yang diperhatikan.
3) Pemerhatian Peserta
Chua Yan Piaw (2006) membahagikan
peranan pemerhati dalam
pemerhatian peserta kepada empat
keadaan:

i) Pemerhati sebagai peserta


ii) Peserta sebagai pemerhati
iii) Peserta penuh
iv) Pemerhati penuh / sebagai orang
luar
Pemerhati Sebagai Peserta
- pengkaji merupakan peserta yang tidak
mengambil bahagian aktif dalam aktiviti di
bawah pemerhatian.
- statusnya sebagai pengkaji atau pemerhati
diketahui oleh mereka yang sedang
diperhatikan.
Peserta Sebagai Pemerhati
- pengkaji mengambil bahagian secara aktif
dalam aktiviti di bawah kajian
- statusnya sebagai pemerhati diketahui oleh
peserta-peserta kajian.
Peserta Penuh
- pengkaji di bawah kaedah pemerhatian
ini berfungsi sebagai pemerhati.
- melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti di bawah kajian.
- status dan identiti pengkaji tidak
diketahui oleh peserta lain.
- kebaikan pemerhatian jenis ini ialah
peristiwa kajian berlaku secara semula
jadi
pemerhati penuh / sebagai orang luar
- pemerhatian bukan peserta atau non-
participant observation.
- pengkaji tidak terlibat dalam aktiviti
kumpulan tetapi hanya bertindak
sebagai pemerhati pasif, melihat dan
mendengar aktiviti-aktiviti yang
berlaku dan membuat kesimpulan
daripadanya.
- Peserta-peserta di bawah
pemerhatiannya juga mungkin tidak
menyedari kehadirannya atau tidak
mengetahui pengkaji sedang
melakukan pemerhatian ke atas
mereka.
- Chua Yan Piaw (2006); Shelley Anand
(2002), pemerhatian jenis ini dikenali
sebagai pemerhatian sistematik.
CARA MENCATAT PEMERHATIAN
Pemerhatian sistematik guna perakam
video, senarai semak, perakam kaset,
kamera dan alatan lain yang merupakan
pencatat tetap.
- masalah seperti subjek kajian berasa
kurang senang atau bertindak bukan
secara semula jadi.
Pemerhatian peserta guna jurnal
lapangan.
- merupakan buku nota yang disedia khas
oleh pengkaji untuk mencatatkan
Kajian mengarah kepada penyelidikan
kuantitatif seperti berapa banyak
tingkah laku berlaku boleh guna
senarai semak.
kajian mengarah kepada maklumat
kualitatif seperti bagaimana atau
sebab tingkah laku berlaku, segala
pemerhatian perlu dicatatkan sebagai
bukti kepada bagaimana tingkah laku
berlaku.
Cara Mencatat Pemerhatian
Penceritaan iaitu pengkaji merekod dengan
cara memberikan deskripsi tentang interaksi
menggunakan perkataannya sendiri.
-Boleh menimbulkan bias disebabkan
kecenderungan pengkaji dalam
menginterpretasikan interaksi tersebut.

Penggunaan skala, mengkategorikan


pemerhatian, contohnya pasif/aktif (dua
kategori) dan selalu/kadang-kadang/tidak
pernah (tiga kategori).
-Masalah mungkin timbul dari segi maklumat
yang diperoleh tidak mendalam.
DEFINISI
Chua Yan Piaw (2006):perbualan dua hala
yang bertujuan untuk mengumpul
maklumat kajian. Melibatkan interaksi
bersemuka antara penemubual dan
responden.

Goode & Hatt : proses sosial di mana


penembual mesti mengambil perhatian
tentang proses tersebut jika tidak timbul
masalah kebolehpercayaan dan
kedalaman data serta keputusan kajian.
JENIS-JENIS TEMUBUAL
Selltiz, Jahoda, Deutsh & Cook: temubual seragam
dan temubual tidak berstruktur.
Chua Yan Piaw (2006): temubual berstruktur,
temubual semi struktur dan temubual tidak
berstruktur.
Ranjit Kumar (2005) :dari aspek kefleksibelan dan
ketetapan temubual iaitu temubual tidak
berstruktur dan temubual berstruktur.
Matt Henn, Mark Weinstein & Nick Foard (2006):
temubual mendalam samada individu@kmpulan.
Tim May ( 1997 ):temubual dalam penyelidikan
sosial iaitu temubual berstruktur, temubual semi
struktur, temubual tidak berstruktur / fokus dan
temubual berkumpulan.
TEMUBUAL MENDALAM
Dikenali sebagai in-depth interview.
- Untuk memeriksa dengan teliti isu-isu secara
mendalam menggunakan penyiasatan, ketepatan
dan gaya penyoalan yang fleksibel.
- Melibatkan hubungan yang baik antara
penemubual dengan responden.
- Untuk merekod dan merakamkan perbualan.
(Transkrip penuh)
- Pertemuan secara bersemuka dan berulang.
Menggunakan soalan jenis terbuka.
- Tiada penyediaan jawapan alternatif
- Memberi ruang kepada responden memberikan
jawapan mengikut pendapatnya sendiri.
Berbentuk tidak berstruktur.
- Penggunaan aid-memoire atau
agenda sebagai panduan umum kepada
topik isu-isu yang akan dibincangkan
dalam temubual dan bukan soalan
sebenar yang akan ditanya.
- Ia berfungsi sebagai peringatan kepada
pengkaji terhadap topik-topik kajian.
- Tidak mesti diikut secara turutan tetapi
sebagai rujukan dasar terhadap jawapan
yang diberikan oleh responden.
PERANAN PENEMUBUAL
1) mendengar secara berhati-hati.
-Soalan terbuka dan luas digunakan
untuk memulakan temubual seperti
bagaimana kamu rasa tentang..
-Memberikan gerak balas seperti
mengangguk, senyum dan ketawa
bila perlu.
-Respon secara verbal seperti saya
suka idea itu.. Dan boleh jelaskan?
2) Menyesuaikan hala tuju perbualan
mengikut
konteks individu.
3) Mestilah bagus dari segi penyoalan,
penyiasatan dan penyesuaian perjalanan
perbualan.
- Spradley(1979):empat tahap soalan
digunakan untuk membina hubungan yang
baik iaitu deskriptif , eksplorasi, kerjasama
, penglibatan sepenuhnya oleh responden .
4) Mampu untuk mengawal dan mengawasi
soalan, komen, gerak geri dan tindakan
mereka.
PROSES TEMUBUAL

Langkah 1: masuk ke dalam


persekitaran.

- Memahami situasi persekitaran yang


berkaitan dengan kajian atau perkara-
perkara diperlukan sebelum
membolehkannya masuk ke dalam
persekitaran kajian seperti dari aspek
politik, peraturan dan halangan
birokrasi
Langkah 2: memahami bahasa dan
budaya responden.

-Ini kerana temubual jenis ini bertujuan


memahami pengalaman seseorang
berdasarkan perspektif responden
sendiri.
-Oleh itu, pengkaji perlu memahami
budaya dan bahasa agar maklumat
yang diterima tepat seperti difahami
responden.
Langkah 3: Menentukan bagaimana
untuk tampil sendiri.

-Temubual jenis ini bersifat dua hala


dengan kawalan yang kurang
daripada penemubual.
-Kesinambungan perbualan amat
bergantung kepada gambaran
terhadap penemuduga itu sendiri.
Langkah 4: Mengesan pemberi
maklumat.

-Ini bermaksud mengenalpasti mereka


yang boleh bercakap dengan pengkaji
atau bertindak sebagai penunjuk serta
penterjemah bahasa dan budaya.
Langkah 5: Mendapatkan
kepercayaan dan membina hubungan
baik.

-Tahap ini amat penting kerana hanya


apabila wujudnya kepercayaan dan
hubungan yang baik barulah
responden bersedia berkongsi
maklumat secara mendalam dan jelas
dengan penemubual.
Langkah 6: Mengumpul bahan-bahan
empirikal.
-Antaranya menggunakan pengambilan nota
sepanjang proses temubual tapi agak
sukar.
-cara terbaik menggunakan rakaman audio
seperti kaset dan pita rakaman.
- Walau bagaimanapun, terdapat sesuatu
keadaan di mana responden tidak
membenarkan rakaman dilakukan.
- Oleh itu, nota perlu diambil secara cepat
dan kerap serta menulis kembali secara
lengkap setelah selesainya temubual.
Data Merangkumi bahan-bahan
Berbentuk bertulis yang pelbagai,
bahan visual dan bahan
Dokumenta fizikal yang bersesuaian
si dengan kajian.

Bogdan dan Biklen (1998):


Dokumen sebagai bahan
seperti fotograf, video,
filem, memo, surat, diari,
rekod kes klinikal.
Digunakan sebagai
maklumat sokongan kepada
temubual dan pemerhatian.
TRIANGULASI DATA KAJIAN

Maksud:
Triangulasi bermaksud integrasi
method yang berbeza bagi
mendapatkan lebih dari satu
bentuk data supaya dapatan
kajian kualitatif yang bersifat
subjektif akan lebih meyakinkan
dandapat meningkatkan kesahan
data yang dikumpul.
TRIANGULASI DATA

Pengutipan pelbagai
jenis data untuk
menyelidik fenomena
yang sama.
TRIANGULASI PENYELIDIKAN

Pelbagai pemerhati
berbanding pemerhati
tunggal untuk
menyelidik fenomena
yg sama.
TRIANGULASI TEORI

Melibatkan
peggunaan lebih
daripada satu teori
untuk menyelidik
fenomena yang sama.
TRIANGULASI KAEDAH

Pelbagai kaedah
untuk menyelidik
fenomena yang sama.
Katakan anda berminat untuk
mengetahui sikap pengunjung
terhadap kebersihan di pantai
peranginan Port Dickson, anda boleh
menemubual secara rawak reponden
yang mengunjungi PD tentang
kesedaran menjaga kebersihan, diikuti
dengan pemerhatian terhadap tingkah
laku pengunjung serta membuat
rakaman video serta mengambil foto.
Kesemua bentuk data yang berbeza ini
di triangulasikan bagi menghasilkan
SEKIAN