Anda di halaman 1dari 31

MPU 3031 KOKURIKULUM-

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Bab 2: Pengurusan dan


Pentadbiran Kokurikulum

Nama Ahli Kumpulan: Chai Yung Ting


Elaine Huang Jia Yii
Tee Jia Xuan
Nama Pensyarah : Pn. Yeoh Siok Tee
2.3 PENGGUNAAN TMK DALAM
PENGURUSAN KOKURIKULUM

2.3.1 Produktiviti laporan seperti carta


gant, graf &rajah

2.3.2 Integrasi Microsoft Office seperti


Words, Excel dan Power Point
2.3.3 Pengurusan Mesyuarat
- Mesyuarat agung
- Mesyuarat tergemper
- Mesyuarat agung luar biasa
- Mesyuarat jawatankuasa
Definisi Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)

Menurut Seen (1998), ia merujuk kepada ilmu yang


merangkumi pelbagai teknologi yang disepadukan
untuk memperolehi, menyimpan, menyebarkan
maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik
audio, animasi, dan sebagainya menggunakan alat-
alat elektronik.

Menurut Abd. Razak et. al (2000) pula, TMK


merangkumi apa jua alatan elektronik yang
membenarkan pengguna menyimpan, menghubung,
memproses, mencipta dan menyimpan maklumat.
Produktiviti laporan seperti carta
gant, graf &rajah
Antara contoh pengaplikasian Teknologi Maklumat
dan Komunikasi dalam kokurikulum ialah mencatat
laporan yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.
Misalnya, laporan pencapaian murid dalam aktiviti
sukan dan permainan dari semasa ke semasa,
laporan perancangan aktiviti kokurikulum sepanjang
tahun dan sebagainya.
Laporan kokurikulum yang dibuat dengan
menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
ada antaranya yang berbentuk carta gant, graf, rajah
dan lain-lain lagi.
Penggunaan TMK dalam mencatat laporan
kokurikulum akan menjadikan laporan tersebut lebih
kemas dan jelas untuk dirujuk dan lebih mudah
disimpan dan dicari apabila perlu menggunakannya.
Integrasi Microsoft
Office seperti
Words, Excel dan
PowerPoint
Microsoft Word
Diperkenalkan pada tahun 1983
Versi terbaru: Word 2016
Fungsi utama: mengolah kata
Berperanan sebagai alat bantu pengguna
untuk menyelesaikan kerja surat-menyurat,
membuat laporan, menyediakan dokumen
& teks dan sebagainya.
Micros
oft
Word
Microsoft Excel
Versi terbaru: Excel 2016
Fungsi utama: mengolah angka
Analisis data dengan mencari nilai tengah,
nilai maksimum dan minimum
Membina carta dan graf untuk dapat gambaran
yang lebih jelas tentang sesuatu data
Membina jadual jadual waktu, senarai nama
kelas dan lain-lain
Micros
oft
Excel
Microsoft PowerPoint
Suatu media yang khusus untuk
membuat pembentangan selid (slide
presentation)
Dapat menyelitkan tayangan video
dan gambar bagi menarik perhatian
pendengar
Dipaparkan melalui bantuan alat LCD
Digunakan dalam kelas, ceramah,
seminar dan sebagainya
Microso
ft
PowerP
oint
Pengurusan
Mesyuarat
Pengenalan
Mesyuarat adalah perbincangan
formal antara tiga individu atau
lebih untuk mencapai objektif
bersama melalui komunikasi.
Mesyuarat berbeza mengikut
keahlian, organisasi dan objektifnya.
Tujuan Mesyuarat
1.Penyampaian maklumat.
2.Kerjasama, penyelarasan
dan komunikasi.
3.Penyelesaian konflik.
4.Halacara dan perancangan
masa depan.
5.Memperbaiki prestasi kerja
semasa.
Mesyuarat
Agung

Jenis-
Mesyuarat
Jawatankua
jenis Mesyuarat
Mesyua Tergempar
sa
rat

Mesyuarat
Agung
Luar Biasa
Mesyuarat Agung

Lazimnya setahun sekali


Agenda dalam mesyuarat:
Ucapan Pengerusi
Pembentangan dan pengesahan
minit Mesyuarat Agung Tahunan
yang lepas
Membentang dan menerima
lapaoran tahunan tahun lalu
Membentang dan mengesahkan
penyata kewangan tahun lalu.
Memilih Jawatankuasa Kerja yang
baharu.
Membincang dan meluluskan usul
atau cadangan
Ucapan penangguhan

Notis MAT perlu diedarkan dalam


tempoh 14 hari dan perlu
ditandatangani oleh setiausaha.
Korum:
Ditetapkan oleh
perlembagaan dan peraturan
persatuan
Cara menetapkan korum mesyuarat:
Berpandukan pecahan seperti atau
daripada kesemua ahli
Menetapkan bilangan seperti 40
orang atau 20 orang
Jika korum tidak cukup, mesyuarat
boleh ditangguh 30 minit.
Mesyuarat Tergempar
Mesyuarat di kalangan Ahli
Jawatankuasa Kerja
Boleh diadakan pada bila-bila masa
jika difikirkan mustahak
Membincangkan isu berbangkit yang
memerlukan kata putus segera.
Contoh: Hendak memecat ahli yang
melanggar disiplin.
Mesyuarat Agung Luar
Biasa
Dibuat untuk membincang
sesuatu isu atau perkara
Dikenali Mesyuarat Agung Khas.
Boleh diadakan dengan
kehendak sebahagian ahli atau
Ahli Jawatankuasa Kerja
mengikut perlembagaan
persatuan.
Contoh: Perlembagaan sesebuah
persatuan menyatakan bahawa MALB
perlu diadakan apabila:
Pengerusi memikirkannya perlu diadakan
Permintaan bertulis daripada tidak
kurang daripada 8 orang Ahli
Jawatankuasa Kerja.
Permintaan secara bertulis oleh 60 atau
2/3 orang ahli.
Notis untuk mengadakan mesyuarat
bergantung kepada persatuan; misalnya
14 hari.
Mesyuarat Jawatankuasa
Biasanya diadakan oleh persatuan bagi
menggerakkan persatuan berkenaan.
Dihadiri oleh semua Ahli Jawatankuasa
Kerja yang dilantik dalam Mesyuarat
Agung Tahunan.
Agenda mesyuarat berkaitan dengan
aktiviti, perkembangan, pengurusan dan
pentadbiran persatuan berkenaan.
Agenda ditetapkan oleh pengerusi melalui
perbincangan dengan setiausaha dan
jawatankuasa yang lain.
Mesyuarat boleh dilaksanakan
beberapa kali dalam setahun dan
sesetengah persatuan
menetapkan bilangan mesyuarat
ini.
Notis mesyuarat dikeluarkan oleh
setiausaha dan masanya
mengikut ketentuan persatuan.
KESIMPULANNYA
TMK tidak hanya penting untuk aktiviti-aktiviti
dalam kelas sahaja, tetapi ia juga ternyata
banyak membantu dalam kokurikulum.
Banyak lagi ilmu da kemahiran yang boleh
diterokai bagi memantapkan aktiviti
kokurikulum dan guru memainkan peranan
yang sangat penting bagi menghasilkan
murid-murid yang aktif dalam kokurikulum
dan mahir menguasai TMK dalam
kehidupannya.
Kuiz
1. Nyatakan 2 kebaikan penggunaan
TMK dalam mencatat laporan
kokurikulum.
2. Senaraikan tujuan mesyuarat
diadakan.
3. Apakah kegunaan MS Excel?
4. Nyatakan 2 kelebihan penggunaan
MS PowerPoint.
JAWAPAN
1. Nyatakan 2 kebaikan penggunaan TMK dalam
mencatat laporan kokurikulum.
menjadikan laporan tersebut lebih kemas dan jelas
untuk dirujuk
lebih mudah disimpan dan dicari apabila perlu
menggunakannya

2. Senaraikan tujuan mesyuarat diadakan.


Penyampaian maklumat
Kerjasama, penyelarasan dan komunikasi
Penyelesaian konflik
Halacara dan perancangan masa depan
Memperbaiki prestasi kerja semasa
JAWAPAN
3. Apakah kegunaan MS Excel?
Mengolah angka
Membina carta dan graf untuk dapat gambaran yang lebih
jelas tentang sesuatu data
Membina jadual seperti jadual kelas, senarai nama kelas
dan lain-lain

4. Nyatakan 2 kelebihan penggunaan MS PowerPoint.


Menarik perhatian pendengar kerana ada tayangan video
dan gambar
Mudah difahami oleh ramai kerana isi kandungan yang
jelas dan ringkas
Dapat disimpan dalam bentuk data dan dipakai berulang
kali
Lebih menjimatkan masa dari segi penyediaan
pembentangan

Anda mungkin juga menyukai