Anda di halaman 1dari 20

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1
Akta 550 (Akta Pendidikan 1996)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPK, 2001)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KANDUNGAN

KURIKULUM

PEDAGOGI PENTAKSIRAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
4
Isi mata pelajaran
Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran yang
dihasratkan melalui mata pelajaran
tersebut.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pengalaman pembelajaran yang seharusnya
dilalui menerusi teknik dan kaedah yang
berkualiti ke arah mencapai objektif
pembelajaran.

Susun atur pengalaman pembelajaran yang


terancang bagi mencapai objektif pembelajaran.

(PPK, 2001)
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Mendapatkan gambaran tentang perkembangan
murid
Menilai keberkesanan PdP

Membantu memperbaiki PdP

Membantu perancangan tindakan susulan

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
8
Memahami tujuan mereka belajar dan
mengetahui kemajuan pembelajaran mereka

Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri

Memaklumkan murid tentang tindak susul

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
9
PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

PENTAKSIRAN FORMATIF PENTAKSIRAN SUMATIF

Memantau perkembangan Dijalankan pada akhir suatu


murid secara berterusan. tempoh pembelajaran dan
bertujuan untuk mengetahui
Maklumat yang diperoleh digunakan tahap penguasaan murid.
bagi mempertingkatkan keberkesanan PdP.

Kelemahan murid perlu dikenal pasti


supaya dapat dipulihkan sebelum
kelemahan ini terkumpul sehingga
sukar diatasi.

memberi lebih impak kepada


pembelajaran dan pencapaian murid

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PERBEZAAN ANTARA PENTAKSIRAN
FORMATIF DAN SUMATIF
FORMATIF SUMATIF

Assessment for learning Assessment of learning


Semasa PdP Berlaku pada akhir suatu
Tidak digredkan tempoh pembelajaran
Penekanan pada proses Digredkan
Pelaporan dalam bentuk deskriptif Penekanan pada produk
Berterusan Pelaporan dalam bentuk
Maklumat membantu meningkatkan skor/gred
kualiti PdP Berkala
Maklumat menunjukkan tahap
pencapaian murid

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Pemerhatian
Tugasan
Projek
Kuiz
Hasil kerja
Lisan
Drama dll..

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
12
Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum
dan pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard Kandungan (SK),


Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi
(SPi).

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum merangkumi Kandungan, Pedagogi dan
Pentaksiran.

Memberi pengupayaan (empowerment) kepada guru-


guru untuk membuat pentaksiran formatif dan sumatif di
dalam bilik darjah.

DSKP akan digunakan mulai Januari 2014 untuk Tahun 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
15
KRITERIA PENCAPAIAN YANG BERASASKAN
SETIAP KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN
DAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG
DITETAPKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
16
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1 Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.
2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi
atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi.
4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu
mengikut prosedur atau secara sistematik.
5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan
mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.
6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik,
bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID

TEMPLAT MS EXCEL DISEDIAKAN

GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN SEHINGGA


LENGKAP SATU KELOMPOK STANDARD KANDUNGAN DAN
PEMBELAJARAN

TIDAK SECARA DALAM TALIAN (STANDALONE OFFLINE)

REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK TUJUAN


PELAPORAN KEPADA IBU BAPA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TIADA UJIAN SETARA DI PERINGKAT DAERAH
ATAU NEGERI
UJIAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN
BOLEH DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
UJIAN-UJIAN BULANAN PERINGKAT SEKOLAH
TIDAK PERLU DIJALANKAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
19
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

20