Anda di halaman 1dari 25

EDUP3033

MURID DAN PEMBELAJARAN

PEDAGOGI MASA KINI

DISEDIAKAN OLEH: LAI HUI


LING
NGU LIN
NA
VUI HUI LU
KERANGKA KEMAHIRAN PEDAGOGI
Kemahiran belajar & Inovasi
Kreativi & Inovasi
Pemkiran kritis dan penyelesaian masalah
Komunikasi & kolaborasi

Kemahiran Teknologi Maklumat, Komunikasi & Media


Literasi Maklumat
Literasi Media
Literasi Teknologi Maklumat & Komunikasi

Kemahiran hidup & kerjaya


Kebolehsuaian & fleksibel
Mempunyai inisiatif dan terarah kendiri
Kemahiran sosial dan antara budaya
Produktiviti & akauntabiliti
Tanggungjawab dan kepimpinan
Ciri-ciri Pedagogi Masa Kini
Komunikasi dan kolaborasi
Literasi teknologi, maklumat dan
komunikasi
Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran Berasaskan Projek
Kreativiti dan Inovasi
Pembelajaran Kontekstual
Komunikasi dan kolaborasi

Situasi dua/ lebih pelajar untuk belajar bersama.


(berpasukan) untuk melatih mereka memiliki kemampuan
bekerjasama dan bersosial

Melibatkan perkongsian maklumat, kemahiran dan idea


untuk kemajuan bersama.

Aktiviti berkumpulan tidak dipantau oleh guru. Guru hanya


membimbing murid ke arah penyelesaian persoalan.
Kebaikan komunikasi dan kolaborasi :

1. Prestasi lebih tinggi


2. Pemahaman yang lebih mendalam
3. Belajar lebih menyenagkan
4. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan
5. Meningkatkan sikap positif
6. Meningkatkan harga diri
7. Belajar lebih inklusif
8. Keterampilan belajar masa depan
Literasi teknologi, maklumat dan
komunikasi
Teknologi maklumat ditakrifkan sebagai medium bagi
menyampaikan pengajaran dan bukan bergantung
semata-mata kepada penerangan secara lisan. Ia
memerlukan bahan-bahan sokongan dan perkakasan
seperti komputer, projector overhead (OHP), pita
rakaman, televisyen dan LCD projector dalam kaedah
penyampaian yang seimbang bagi menjayakan
pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Doyle, C. (1994), literasi maklumat ialah


keupayaan untuk mengakses menilai dan mengguna
maklumat dari pelbagai sumber. Enam kemahiran
maklumat yang perlu dikuasai oleh muridadalah
keupayaan mendefinisikan tugasan, strategi mencari
maklumat, kemahiran lokasi dan mengakses maklumat,
kemahiran menggunakan maklumat, kemahiran
Pengaplikasian TMK dalam P&P

Pembelajaran tutorial - menyampaikan kandungan pelajaran


dengan lebih komprehensif dan efisien, contohnya dalam bentuk
CD-ROM, cakera keras, dan tapak pembelajaran.

Pembelajaran eksploratasi - medium untuk pembelajaran


penerokaan, mencari, dan mengakses maklumat daripada CD-ROM,
Internet, portal maklumat, dan tapak pembelajaran.

Alat aplikasi - alat aplikasi untuk membantu murid melaksanakan


tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisme penyaluran
maklumat pengajaran dan pembelajaran.

Alat pemudah komunikasi - alat pemudah komunikasi antara


murid dan guru di lokasi yang berbeza tetapi saling berinteraksi,
menghantar, menerima, dan berkongsi maklumat seperti dalam
bentuk teks, bahan grafik, audio, emel, telefaks, Facebook, dan Blog
untuk membina pengalaman yang lebih menarik, bermakna, dan
berkesan.
Kemahiran berfikir aras tinggi
(KBAT)
Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat
keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

Penggunaan bahan rangsangan seperti soalan-soalan aras tinggi dapat


menggalakkan murid berfikir dengan lebih mendalam, membuat kesimpulan dan
refleksi seterusnya mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar.

Tiga jenis KBAT:


a) Menjana menjanakan alternatif, dan kombinasi idea
b) Menjelaskan idea menjelaskan idea dan menganalisis alasan
C)Menilai kemusabahan idea, maklumat asas, inferensi (kegunaan
bukti), dan menilai inferensi (deduksi)
Penyelesaian Masalah
Proses mental yang memerlukan seseorang berfikir
secara kritis dan kreatif, mencari idea-idea alternatif
dan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi
halangan dan seterusnya menyelesaikan masalah
yang dihadapi.
Kegiatan penyelesaian masalah tidak hanya
menambah penguasaan pengetahuan,
memperkukuhkan kemahiran dan melahirkan sikap
tertentu, tetapi memberi peluang kepada guru
memerhati cara pelajar mendekati masalah,
berkomunikasi dan belajar.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar terbahagi


keada yang berstruktur dan tidak berstruktur. Contoh
masalah berstruktur seperti masalah matematik dan
Proses penyelesaian masalah
Menerima masalah

Menganalisisi

Mengenalpasti

Mencari cara penyelesaian

Memilih cara terbaik

Melaksanakan penyelesaian

Menilai kesan perlaksanaan


Pembelajaran Berasaskan Projek
Menurut Beckett (2002), pembelajaran berasaskan projek merupakan pelaksanaan
program atau aktitviti dalam jangka panjang.

Guru boleh memberikan arahan serta penjelasan tentang projek yang agak kompleks
dan mencabar yang perlu dilaksanakan. Murid pula dikehendaki melaksanakan
projek secara hands-on dan minds-on serta dengan melakukan sedikit kajian.

Melalui kaedah projek, murid akan belajar untuk menyelesaikan masalah melalui
proses inkuiri, berkomunikasi serta berkolaborasi, mengakses maklumat melalui
Internet atau menghasilkan projek menggunakan perisian komputer, selain
menggunakan pemikiran kritikal dan amalan refleksi.

Dalam melaksanakan projek, murid mungkin akan menggabungkan maklumat


daripada pelbagai sumber mata pelajaran seperti Kajian Tempatan, Matematik, Sains
dan sebagainya selain daripada mata pelajaran Pendidikan Islam itu sendiri.
Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk
mencipta, dan menghasilkan sesuatu yang baru melalui
kemahiran imaginasi.
Melibatkan keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea
baru yang unik dan menarik, keupayaan berfikir secara
kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap
idea dan seterusnya mengemukakan cadangan
penyelesaian dan keupayaan berfikir secara praktikal yang
dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk
aplikasi

Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan


produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada
melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.
Hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam
mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti
dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi
apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur,
Kreativiti dan inovatif saling berkait rapat bagi
menghasilkan modal insan yang serba boleh dan
berketerampilan.

Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dibangunkan ke


tahap yang optimum supaya mereka berdaya cipta dan
berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang
berkualiti dan seterusnya menjadi amalan dan budaya
dalam kehidupan warga negara Malaysia pada masa
hadapan.
Ciri-ciri orang yang kreatif
Penuh rasa ingin tahu.
Memiliki daya imajinasi yang kuat.
Berani mengambil risiko
Memiliki banyak ide dan kemauan
Selalu mencuba sesuatu yang baru
Memiliki jiwa yang professional

Ciri-ciri orang yang inovatif


Selalu berorientasi ke depan
Kaya idea-idea yang cemerlang
Berfikir secara rasional.
menghargai waktu.
Suka melakukan eksperime dan penelitian
Pembelajaran Kontekstual
(Contextual Teaching and Learning / CTL) - suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan
memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan
mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan seharian (konteks pribadi, sosial, dan
kultural) sehingga memiliki pengetahuan / keterampilan yang fleksibel.
Suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Hal penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL:


Proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating)
Memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring)
Pemahaman pengetahuan (understanding )
Mempraktikan pengetrahuan dan pengalaman tersebut (applying)
Refleksi(reflecting )
7 komponen
1.Konstruktivisme
5.Pemodelan
2.Menemukan
6.Refleksi
3.Bertanya
7.Authentic assessment
4.Masyarakat pembelajar

Karakteristik pembelajaran CTL


1.Kerjasam
2.Saling menunjang 8.Menggunakan berbagai sumber
3.Menyenangkan, tidak membosankan
9.Siswa kritis guru kreatif dan inovatif
4.Belajar dengan bergairah
10. Pembelajaran terintegrasi
5.Siswa aktif
11.Laporan pada orang tua
6.Share dengan teman
12.Portofolio siswa
7. Dinding kelas dan lorong penuh hasil karya siswa
Kaedah dan teknik pengajaran masa
kini

FLIPPED CLASSROOM
BLENDED LEARNING
PROJECT BASED LEARNING
PROBLEM BASED LEARNING
INQUIRY BASED EDUCATION
FLIPPED CLASSROOM
Teknik pengajaran yang mana mengubah budaya
pengajaran tradisional ke dalam bentuk media.
Merenovasinya dengan cara "merakam" pembelajaran fizikal
itu dalam bentuk video, sehingga murid akan menontonnya
dengan baik di rumah mahupun di kelas.

Manfaat :
Guru dapat memastikan bahawa setiap siswa telah
memahami konsep-konsep yang disampaikan sebelum
pindah ke materi berikutnya.
Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk berkolaborasi,
memberi idea dan projek.
Guru memiliki kesempatan untuk meninjau kembali rencana
pembelajaran yang telah dilakukan.
Siswa dapat mempelajari kembali video pembelajaran pada
bila-bila masa.
Terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa.
INQUIRY BASED LEARNING
Proses pembelajaran yang dijalankan atas
pertanyaan yang diajukan siswa.
Para siswa didorong untuk berkolaborasi untuk
memecahkan masalah, dan bukannya sekadar
menerima instruksi langsung daripada guru.
Tugas guru bukan sahaja untuk menyediakan
pengetahuan, namun membantu siswa menjalani
proses menemukan pengetahuan yang dicari.
Guru berfungsi sebagai fasilitator dan bukan
sumber jawapan.

MANFAAT :
Bersifat pelbagai jenis projek mulai dari yang
sangat terbatas kepada luas, mulai dari yang biasa
kepada yang kreatif.
Dapat membangun lagi rasa percaya diri, minat,
Problem based learning
Alternatif yang menarik untuk sistem pembelajaran.
Guru hanya membentangkan persoalan, bukan kulia
ataupun tugasan.
Memandangkan murid tidak akan diberikan pengisian
secara terus, kaedah pembelajaran murid akan menjadi
aktif apabila murid perlu berusaha sendiri untuk
mencari bahan pengajian dan menyelesaikan
masalah/persoalan yang diberikan oleh guru.
Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan mentor
dalam kumpulan.

Murid diberi peluang untuk :

I. Menganalisa dan mencuba sesuatu yang ditahui


II. Mencari apa yang perlu tahu
III. Membina kekuatan diri untuk mencapai tahap terbaik
dalam kerja berkumpulan
Blendedlearning
Kemudahan pembelajaran yang menggabungkan pelbagai
cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya
pembelajaran, memperkenalkan pelbagai pilihan media dialog
antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran.
Kombinasi pengajaran langsung (face-to-face) dan
pengajaranonline, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari
interaksi sosial.
Bertujuan untuk mencapai keefektifan pembelajaran,
pembelajaran online danface to faceterhadap ESP (English
for Specific Purposes.
Pengimplementasian model pembelajaranblendedsecara
lebih luas selayaknya didukung dengan berbagai penelitian,
sehingga prosentasi masing-masing model pembelajaran
dapat diketahui.
Memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas
transisi ke E-learning.
Melibatkan kelas (atau tatap muka) dan belajaronline.
Project based learning
Didefinisikan sebagai a teaching model in which students
acquire new knowledge and skills in the course of designing,
planning, and producing some product or performance
(Simkins et.al, 2002).
Projek mencakup sejumlah aktiviti yang tujuannya untuk
menghasilkan produk.
Peserta dididik menggunakan inkuiri, keterampilan
merencanakan, berfikir kritis dan keterampilan memecahkan
masalah dalam proses menyelesaikan projek.
Menekankan pengalaman belajar kontekstual yang dapat
mendorong peserta dididik memperoleh pengetahuan melalui:
pengajuan pertanyaan (inkuiri), menyelesaikan masalah,
mengeksplorasi minat dan mengembangkan keterampilan yang
dapat diaplikasikan pada kehidupan masa depannya sebagai
pembuat keputusan yang bertanggung jawab dalam
masyarakat.
Metode ini diturunkan daripada hasil psikologi kognitif
dan belajar yang didasarkan pada pemahaman agar
peserta dapat: memahami konsep, berfikir kritis,
menganalisis informasi, mengemukakan idea, bekerja
secara koperatif; dan mengembangkan pengetahuan.

Elemen-elemen Esensial Project Based Learning


Projek dibangun sekitar masalah atau isu dunia nyata.
Ada pertanyaan esensial yang memberi bingkai pada
masalah dan berfokus pada peserta didik.
Ada sekumpulan aktivitas dan tugas yang membimbing
peserta didik melallui pertanyaan, kebutuhan konten,
dan muncul dengan produk fissl.
Impikasi Pedagogi Masa Kini Dalam P&P
Guru sebagai role model pelajar.
Guru boleh menjalankan aktiviti berkumpulan yang
pemikiran aras tinggi (KBAT) untuk menarik perhatian
mereka.
Murid perlu sentiasa diberi peluang untuk menanyakan
soalan semasa kurang faham tentang sesuatu
pengajaran yang diberi.
Guru boleh mencadangkan murid menggunakan
kreativiti mereka untuk menghiaskan kelas supaya murid
dapat mengeluarkan pemikiran kreatif.
Guru perlu sentiasa membimbing dan memantau pelajar
yang lemah.
Guru hendaklah melibatkan pelajar dalam gerak kerja
kumpulan untuk melatih kemahiran komunilasi dan
kolaborasi mereka.
Guru haruslah memastikan suasana pengajaran dan
Sekian

Terima