Anda di halaman 1dari 11

TAJUK PEMBENTANGAN :

1.JENIS KETAKSAAN MAKNA


2.FAKTOR BERLAKUNYA KETAKSAAN MAKNA
3.CARA MENGATASI KETAKSAAN MAKNA
MENGIKUT RUTH (1991 DALAM SEMANTIK
DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2009 : 25)
KEKABURAN RUJUKAN
Makna item leksikal sudah jelas
tetapi sulit ditentukan sama ada item
tersebut dapat digunakan pada
benda-benda tertentu

Contoh :
i) Bandar dan bandaraya.
ii) Curam dan jurang
KETIDAKPASTIAN MAKNA
Makna item itu sendiri kelihatan tidak pasti
tafsirannya : agak samar dan tidak jelas

Contoh :
Kekaburan frasa dari C.A. Mess (dalam Chaer,
2003: 289):

Lukisan Yusuf

Struktur frasa tersebut memiliki interpretasi:


(i) Lukisan itu milik Yusuf.
(ii) Lukisan itu karya Yusuf.
(iii) Lukisan itu menampilkan wajah Yusuf.
KURANG KETENTUAN PADA
MAKNA ITEM
Maknanya tidak jelas tetapi dijelaskan secara
umum sahaja.

Contoh :
i) Jiran
-tidak ditentukan jantina, bangsa, umur dan
sebagainya
PENENTANGAN PADA
PENENTUAN MAKNA ITEM
Makna yang diberi terlibat dengan pernyataan
atau yang mempunyai kemungkinan tafsiran
yang berlainan kerana pemakaian kata hubung.

Contoh :
Anda suka kopi atau teh?
Kata atau merujuk kepada pilihan terhadap
salah satu item yang dihubungkan atau
keseluruhan item yang dihubungkan iaitu kopi
atau teh, atau kopi dan teh.
FAKTOR BERLAKUNYA KETAKSAAN MAKNA
MENGIKUT ZULKIFLEY HAMID, 2006 : 23
KETAKSAAN LEKSIKAL
Ketaksaan leksikal melibatkan kata-kata tertentu
disebabkan homonim dan polisemi

Contoh :
Di sana banyak buaya - Buaya yang dikiaskan untuk lelaki
atau maksudnya haiwan.

buaya telur
KETAKSAAN STRUKTUR
Ketaksaan struktur wujud apabila dua atau lebih
struktur yang berlainan dihubungkan dengan satu
urutan kata yang serupa. Setiap struktur mempunyai
makna yang berlainan

Contoh :
Pengusaha wanita itu kaya - boleh beerti pengusaha
tersebut wanita atau pengusaha yang
memperniagakan wanita.
3. CARA MENGATASI
KETAKSAAN MAKNA
Melihat konteks kata dalam ayat dengan lebih tepat

Disokong :
i) Leech (1974: 76) mengatakan dalam komunikasi , konteks
merupakan satu faktor yang amat penting
ii) Wittgenstein (1953) makna kata tidak akan diketahui kecuali
melihat dalam penggunaannya atau konteks penggunaannya
iii) Ullman (1962 : 67) turut menyatakan bahawa perkataan
hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap
penggunaannya
iv) Teori Konteks - J.R Firth (1995 : 190). Menurutnya, makna
tidak akan terserlah kecuali dengan cantuman atau gabungan
menyusunnya dalam konteks gunaan yang pelbagai.
RUJUKAN :
1. Abdullah Yusof et. al (2009). Semantik dan Pragmatik
Bahasa
Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Bhd.

2. Hasan Alwi, Dendy Sugono (1999). Telaah Bahasa &


Sastra
(Foreign Language Study). Jakarta : Pusat Pembinaan
dan
Pengembangan Bahasa.

3. Soenjono Dardjowidjojo (2007). Psikolinguistik :


Memahami Asas
Pemerolehan Bahasa. Kuala Lumpur : PTS Publications
&
Distributors Sdn. Bhd.

4. Zulkifley Hamid (2006). Aplikasi Psikolinguistik : dalam


Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu . Kuala
Lumpur