Anda di halaman 1dari 30

PRROGRAM PREVENCIJE

ANOREKSIJE KOD ADOLESCENATA

Dragana Kovai
VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA
10 mjeseci ( od februara 2018. do oktobra
2018 god. )
UVOD
Anoreksija je teak
gubitakapetitaiji su
razloziemocionalneprirode.
Anorexia nervosa je poremeaj
jedenja u sreditu kojeg se
nalazi preplavljujui strah od
debljanja. Anoreksija ne
nastaje zbog gubitka apetita
ve je rije o borbi protiv gladi
zbog stalno prisutnog i potpuno
nerazumnog straha od debljanja
koji ne poputa ni onda kad je
mravost dostigla takve
razmjere da je ugroen ivot
bolesnika/ce. Iako je u sreditu
bolesti hrana, anoreksija je
bolest uma. esto zapoinje
relativno prirodnom eljom za
gubitkom nekoliko kilograma.
KAD SE JAVLJA ANOREKSIJA?

Javlja se izmeu 12. i 25. godine ivota


- 0,3 - 0,5% mladih ena, oko 1% adolescenata
- 90-95% ene
- ee u svijetu mode i baleta
- esto ih se opisuje kao dobre djevojke, koje
se pristojno vladaju, savjesne su, tihe,
perfekcionistice
SIMPTOMI
Znatan gubitak na teini
Strah od debljanja, ak i u omravljelom stanju

Pretjerano dranje dijeta i vjebanje

Iskrivljena slika o tijelu

Abnormalna zaokupljenosthranom, poput zbrajanja kalorija ili


opsjednutog prouavanja kuharica
Zatvor
Suha, ukastakoa

Rast dlaka na licu i tijelu; gubitak dijela kose

Prestanakmenstruacije

Potiskivanje spolne elje

Hladne ruke i stopala na uobiajenoj sobnoj temperature


Hroninanesanica; neobjanjiv rast ili pad energije
Anoreksine
osobe imaju
iskrivljen odnos
prema svome
tijelu. Kada se
gledaju u
ogledalo, sebe
vide debelima.
LIJEENJE
Psihoterapija, redovito medicinsko praenje i
voenje prehrane trebali bi biti dijelom svakog
programalijeenjaanoreksije. Lijeenje
anoreksije e se razlikovati , a ovisno o stadiju
u kojem se prepozna ipacijentovojspremnosti
na suradnju.Hospitalizacija je obino nuna,
ako je pacijent izgubio vie od 25% svoje
uobiajene tjelesne teine. U sreditu lijeenja
se nalazi prvenstveno individualna
psihoterapija kako bi se otkrili emocionalni
problemi i tekoe meuljudskih odnosa koji
se moda nalaze u pozadini bolesti.
Obiteljska terapija je takoer vrlo vana , ako
pacijent ivi sa obitelji,
abihevioristikaterapija moe pomoi da
promijeni tetne navike. Osim toga trebalo bi
postaviti cilj u obliku tono odreenog raspona
teine, a vani su i prehrambena edukacija i
medicinsko praenje. Osim cinkovog sulfata
esto se propisuju i dodatne koliine ostalih
hranjivih tvari, sredstva za pojaavanje
apetita,antidepresivi, kao i sredstva
protivtjeskobe
Bez tretmana smrtnost 20%
S tretmanom smrtnost 2-3%; 60% potpuni
oporavak, - 20% pokazuju fluktuirajui oblik
gubljenja teine praen relapsom, a ak 20%
razviju kronian oblik s pogoranjem nakon
godina
Smrt- rezultat gladovanja,samoubojstva(ak
50%) ili neravnotee elektrolita.
I.PRECIZNO DEFINISAN PREDMET
ISTRAIVANJA

injenica je da je u svijetu sve vei broj


osoba, naroito mladih djevojaka, koje
obolijevaju od anoreksije.Sve vie
djevojaka je zaokupljeno svojim
izgledom, ali i nametanjem od strane
modne industrije da trebaju izgledati to
mravije kako bi bile privlanije. Takoe,
mladi nisu upueni koliko je ustvari ova
bolest zavladala i koliko oboljelih ima
meu nama, ali mnogi ne obraaju panju
na to.
U Bosni i Hercegovini nema tanih
podataka koliko mladih zapravo boluje
od ove bolesti koja je svrstana u
poremeaj mentalnog zdravlja, ali
pojedini doktori istiu da je sve vei broj
onih koji pate od ovog poremeaja.
injenica je da se ne posveuje dovoljno
panje ovome problemu koji sve vie
uzima maha. Mnogi navode da je ovo
bolest s najveim procentom smrtnosti,
jer unitava tijelo, organe i plodnost.
II.CILJ ISTRAIVANJA
Glavni cilj:

Informisanje, edukacija i podizanje svijesti


mladih ljudi, prvenstveno djevojaka o
anoreksiji kao bolesti 21. vijeka, te o tetnim
posljedicama koje ona nosi sa sobom
*PODCILJEVI

* Upoznati zaposlenike kola sa anoreksijom

* Edukovati mlade o posljedicama anoreksije

* Poboljati kvalitetu mladih


III.HIPOTEZA
Glavna hipoteza istraivanja:

Pretpostavlja se da je anoreksija prisutna u


naem drutvu, naroito meu mladima u
srednjim kolama, te to iziskuje potrebu za
preventivnim programima kako bi se mladi
dovoljno edukovali i informisali.
*PODHIPOTEZE

* Pretpostavlja se da mladi nisu dovoljno


informisani o anoreksiji
* Pretpostavlja se da roditelji, ali i nastavno
osoblje nije dovoljno upueno u ozbiljnost
ovog problema
* Pretpostavlja se da je vei rizik da obole
djevojke, a ne mukarci
IV.DETALJNO RAZGRAEN PROGRAM
ISTRAIVANJA PO MJESECIMA
U prvom mjesecu (februar), uenicima srednjih
kola e biti podijeljeni anketni upitnici kako bi
se ispitalo njihovo dosadanje znanje o
anoreksiji.
U drugom i treem (mart i april) mjesecu e u
est srednjih kola na podruju Dobojsko-
bijeljinske regije, edukaciju vriti: dva
psihologa, dva psihijatra, dva socijalna pedagoga
i dva nutricionista.
U etvrtom mjesecu (maj), uenicima e se
putati dokumentarni filmovi o ivotima osoba
oboljelih od anoreksije, kako bi uenici uistini
uvidjeli i sami koliko ova bolest ima tetne
posljedice po zdravlje.
U petom (jun) mjesecu e uenici e
zajedno sa tri studenta sa ERF-a (PuP) u
svome gradu dijeliti promotivne
materijale u kojima e detaljno biti
opisana ova bolest i sve ono to je
karakteristino za nju.
U petom i estom (jun i jul) mjesecu e
uenicima ponovo biti podijeljeni anketni
upitnici kako bi se uvidjelo da li su nakon
sprovedene edukacije, uenici dobili vie
informacija, promijenili svoje dotadanje
miljenje i kako je edukacija uticala na
njih
U sedmom, osmom i devetom (avgust,
septembar i oktobar) obavie se
evaluacija projekta. Prikupljanje
rezultata, sumiranje utisaka i iznoenje
individualnih miljenja od strane osoba
koje su bile ukljuene u edukaciju, te
interpretacija prikupljenih podataka.
V.DETALJNO DEFINISANE
METODE ISTRAIVANJA

Direktni korisnici ovog projekta su uenici


prvog, drugog, treeg i etvrtog razreda
u est srednjih kola na podruju
Dobojsko-bijeljinske regije. Ispitanici su
uzrasta od 15 do 19 godina, jer je to
razdoblje u kojem se anoreksija najvie
javlja.
Nain provoenja ispitivanja i mjerni
instrumenti
anketni upitnik
Spol: M
Godine starosti: ____
1. Da li si upoznat sa pojmom anoreksija?
Da Ne
2. Ako je odgovor na tvoje prethodno pitanje
da, navedi neke od karakteristika anoreksije
__________________________________________
_______
3. Da li u tvom okruenju postoje osobe oboljele
od anoreksije?
Da Ne
4. Koje su posljedice anoreksije?
5. Da li poznaje osobe oboljele od anoreksije?
Da Ne

6. Da li je anoreksija bolest koja pogaa samo enski


pol?
Da Ne

7. Koji je po tvom miljenu, glavni uzrok anoreksije?


a) drutvo b) sredina u koji ivi c) mediji

8. Kome bi se oboljeli trebali obratiti za pomo?


a) roditeljima b) prijatelju c) doktoru

9. Da li se posljedice anoreksije odraavaju samo na


fiziko zdravlje?
Da Ne

10. Misli li da je ovo izljeiva bolest?


Da Ne
1. Da li saznao vie informacija o anoreksiji nego
to si prije znao?
Da Ne
2. Koliko je tvoje saznanje o anoreksiji proireno
sada?
a) malo b) srednje c) puno
3. Da li si razgovarao sa roditeljima o ovoj
bolesti?
Da Ne
4. Da li bi sada znao dati savjet oboljeloj osobi?
Da Ne
5. Da li bi trebalo da bude vie radionica o ovoj
bolesti?
Da Ne
VI.BUDET
VII.DONATORI

1. TPO Fondacija
2.vicarska ambasada
VIII.EVALUACIJA PROJEKTA

Evaluacija se sastoji iz dvije faze:

Intervjuisanje uenika i nastavnog


osoblja
Anketiranje uenika
IX.OEKIVANI REZULTATI
ISTRAIVANJA
Da e uenici biti zainteresovani za ovu temu
Da e imati vie saznanja o anoreksiji
Da e i profesori obratiti vie panje na ovaj problem
kod uenika
Da e mladi shvatiti koliko je anoreksija ozbiljna
bolest i koje su sve njene tetne posljedice
Da e nauiti vie cijeniti, potovati i voljeti sebe i
svoje tijelo
X.SAMOODRIVOST PROJEKTA
Kako bi se ovaj projekat odrao i u
budunosti, potrebno je da profesori mnogo
vie panju obraaju na svoje uenike.
Svakih est mjeseci se trebaju sprovesti nove
radionice na temu anoreksije, ali da nju
sprovode studenti volonteri i uenici srednjih
kola.
Ljepota je
u oima
pomagaa !
ZAKLJUAK

Bolje da
ljulja nego
da ulja !

Hvala na panji!