Anda di halaman 1dari 5

Perkara dalam piagam madinah

Piagam Madinah berbeza dari


tulisan-tulisan peraturan pemerintah
sebelum ini, kerana perlembagaan
ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi
Muhammad s.a.w untuk diterima
pakai oleh rakyatnya, iaitu penduduk
Madinah. Piagam ini merupakan
satu undang-undang tertinggi di
Madinah, selain itu Al-Quran, yang
telah menjadi tatacara
pemerintahan di negara kota itu.
Pengakuan terhadap Rasullah s.a.w
sebagai Ketua Negara madinah
yang wajib dipatuhi dan dihormati.
Apa -apa masalah besar antara
penduduk Islam dengan penduduk
bukan Islam mestilah dirujuk kepada
ketua negara untuk diselesaikan.
Semua penduduk Madinah hendaklah
hidup sebagai satu Ummah.
Semua penduduk hendaklah bersatu-pada,
berkerjasama, dan bertanggungjawab
mempertahankan negara.
Wahyu sebagai sumber piagam termasuk
tradisi.
Semua penduduk diberi kebebasan
mengamalkan agama masing
masing, dan tiada gangguan dan paksaan
dalam hal keagamaan.
Keselamatan semua penduduk adalah
terjamin selama mereka mematuhi
perlembagaan tersebut.
5.0 Persamaan antara perlembagaan malaysia dan piagam madinah

5.1.Kebebasanberagama&hakasasimanusia
Fasal25-kebebasankepadapendudukMadinahamalkanagamamasing-masing
Perkara3&11-hakuntukagama&amalkanagamanyadengandamai

2.Hakdantanggungjawabdarisegiketahanandanpertahanannegara
Fasal43-takbolehdiberibantuanperlindungankepadaorangQurasiy
Perkara5-kebebasandiri

3.jaminan hak asasi manusia


Fasal17&45-perdamaian
Perkara8-kesamarataan

4.hak mendapat perlindungan daripada kezaliman.


Fasal21-membunuhsewenangnyatanpabukti,dibunuhbalas
Perkara5(1)-tiadasiapabolehdiambilnyawanya/dilucutkankebebasankecualiikutundang-undang
5.Mengakuikewujudandankepentingankaumlain(hak asasi)
Fasal25-kaumYahudi&BaniAufadalahsatuummahbersamaorangmukmin
Perkara12-tiadadiskriminasi

6.ketaatan kepada pemimpin


NabiMuhammads.a.w
YangDiPertuanAgung

7.Warganegaraberhakdapatperlindungandanpertahankanhakmasing-masing
Fasal37-orangtakbolehdianggapbersalahkeranakesalahandilakukansekutunya
Perkara7-tiadasiapapundihukumkeranasesuatuperbuatan
Perbezaan

Piagam Madinah = Sumber undang-undang


berpandukan Al-Quran dan Sunnah
Perlembagaan Malaysia = Meletakkan
undang-undang tertinggi ialah
perlembagaan itu sendiri perkara 4(1)
Piagam Madinah = Dibentuk berasaskan Al-
Quran dan Sunnah
Perlembagaan Malaysia= Dibentuk
berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1948-Perlembagaan Kemerdekaan
1957