Anda di halaman 1dari 43

SJH 3106

PEDAGOGI SEJARAH
MINGGU 5:
KAEDAH PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
SEJARAH
DIBENTANGKAN OLEH :
ILYA ADIRA BT JAININ
SHAARENY A/P M. SARAVANAN
Pengenalan : Kamus
D ew an
Edisi
Ke-4, D
ew an B
dan Pus ah a
taka Ku sa
Lumpur ala
20 10
Kaedah

KAEDAH PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran Pengajaran
Kaedah : cara-cara

Pengajaran : perihal mengajar

Pembelajaran : proses (kegiatan) belajar


atau proses memperoleh ilmu

Kamus Dewan edisi Keempat, Dewan


Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2010
BERCERITA
Jalinan dan susunan mengenai
KAMUS kejadian dan hal-hal yang berlaku
DEWAN (1989) sama ada benar ataupun merupakan
khayalan pencerita sahaja.

Seni sastera dan seni teater yang


E. GREENE dapat memberikan nyawa kepada
(1976) perkataan bertulis dalam sesebuah
buku

Keseluruhan pengalaman sejenak


ANNE daripada penceritaan lisan dalam
PELLOWSKI bentuk berirama atau prosa yang
(1990) dipersembahkan atau dipimpin oleh
seseorang .
SECARA UMUMNYA:

1 cabang seni dan sumber hiburan.


Alat pendidikan moral dan nilai.
Seni menggunakan bahasa, pergerakan dan mimik muka.
Berkembang secara lisan serta diwarisi dari satu generasi
ke generasi.
1 cara berkesan untuk berkomunikasi sambil berhibur.
Alat untuk memberikan pengajaran, pengetahuan dan
perkongsian pengalaman.
LANGKAH BERCERITA

Selepas
Membuat bercerita
Semasa
persediaa dan
bercerita
n awal aktiviti
susulan
1 alat menyuburkan daya
imaginasi murid-murid yang
akan menjadikan mereka lebih
imaginatif dan kreatif

KEBAIKAN
KAEDAH
BERCERITA

Cerita kepahlawanan
atau keperwiraan Menambahkan
tokoh-tokoh tertentu perbendaharaan kata
akan menambahkan dan memperlihatkan
semangat cintakan pelbagai ragam gaya
negara dan nilai dan bentuk bahasa
patriotisme dapat kepada murid
disemai
Kemahiran
bercerita

Kriteria pemilihan Perancangan


cerita dan pengurusan
sesi bercerita

Kemahiran PRINSIP
bukan lisan Sesi bercerita
BERCERITA

Kemahiran
lisan Penutup

Aktiviti
penutup
P&P :
Pemikiran logik dan
sistematik
(bukti, fakta, tarikh)
Pemikiran kritis,mudah &
konkrit
(imaginasi, fakta sahih)
Asah teknik berfikir murid /
cara fikir dalam P&P
(peta minda)
Theory of Constrains Pembelajaran
Kolaboratif
(TOC)
(berpusatkan
murid)
Bantu pelajar buat
pertimbangan ikut
fakta
(tarikh, bukti)
Theory of Constrains (TOC)

Cara pengajaran dan pembelajaran berasaskan


pemikiran yang logik dan sistematik.
(bukti,fakta,tarikh)

Menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang


mudah dan konkrit. (imaginasi, fakta sahih)

Membolehkan murid menggunakan alat dan teknik


berfikir dalam pembelajaran mereka.( peta minda)
Kaedah ini melibatkan murid secara pembelajaran
kolaboratif iaitu bersesuaian dengan konsep
berpusatkan murid. (murid beri pendapat sendiri)

Kaedah ini membantu pelajar untuk membuat


andaian dan pertimbangan mengenai sejarah
berdasarkan fakta yang tepat iaitu melalui
pentarikhan serta bukti sebenar sesuatu peristiwa
sejarah.
Tujuan :
hasilkan
murid inovatif

Kaedah : untuk i-
mengolah Think Cara : Thinking
fakta Maps

Bantu tingkatkan
intelektuan /
kefahaman murid
Satu program yang bertujuan mempertingkatkan

i-Think
dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan murid ke arah menghasilkan murid
berinovatif.

Alat berfikir yang digunakan ialah Thinking


Maps mengikut kesesuaian tajuk.

Pemetaan adalah kaedah yang sesuai untuk


mengolah fakta-fakta sejarah yang membantu
meningkatkan lagi intelektual/kefahaman
murid .
Peta Bulatan

Peta Buih
Peta Jambatan

Jenis
Peta multi jujuran PETA Peta Jujuran

Peta Pokok
Peta Dakap

Peta Buih
Berganda
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Jujukan/Alir
Peta Pokok
Peta Buih Berganda
Peta Dakap


..
........
.


Peta Multi Jujukan
Peta Jambatan

..
Jenis Peta

1. Peta Bulatan
Mendifinisikan sesuatu dalam konteks, ia boleh
digunakan untuk mencernakan idea, membuat
diagnosis pengetahuan sedia ada dan ulangkaji.

2. Peta Buih
Memberi penerangan sesuatu perkara dengan
peggunaan kata adjektif.

3. Peta Jujukan / Alir : Membuat aturan, susunan ,


sisihan, langkah pelaksanaan, kronolgi, sisri dan aliran
4. Peta Pokok : Membuat kategori, pengelasan dan grouping

5. Peta Buih Bergandaa : Membuat perbandingan, banding


beza

6. Peta Dakap : Membuat pecahan daripada keseluruhan

7. Peta Multi Jujukan : Membuat analisis kepada kesan dan


akibat, apa akan berlaku jika

8. Peta Jambatan : Membuat analogi dan mempunyai faktor


yang berhubungan, memindahkan perkara yang ada
persamaan
KONSTRUKTIVISME

Pendekatan pengajaran berdasarkan


McBrien dan Brandt
kepada penyelidikan tentang
(1997)
bagaimana manusia belajar.

Membina pengetahuan dengan


menguji idea dan pendekatan
berdasarkan pengetahuan dan
Briner, M. (1999) pengalaman sedia ada,
mengaplikasikan pengetahuan baru
yang diperoleh dengan binaan
intelektual yang sedia wujud.

Murid membina makna tentang dunia


dengan mensintesiskan pengalaman
Brooks & Brooks baru kepada apa yang mereka telah
(1993) fahami sebelum ini.
KESIMPULAN

1 fahaman bahawa murid membina


sendiri pengetahuan atau konsep secara
aktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.
FASA-FASA PENGAJARAN

FASA 1
ORIENTASI
Menimbulkan minat dan menyediakan
suasana.

FASA 2
PENCETUSAN IDEA
Supaya murid dan guru sedar tentang
idea terdahulu.

FASA 3
PENSTRUKTURAN SEMULA
(4 peringkat)
Kesedaran tentang idea alternatif yang berbentuk
saintifik .
FASA 3
i. Penjelasan dan pertukaran mengenal pasti idea-idea alternatif
dan memeriksa secara kritis idea-idea sedia ada sendiri.
ii. Pendedahan kepada situasi konflik - menguji kesahan idea-idea
sedia ada.
iii. Pembinaan idea baru pengubahsuaian, pengembangan atau
penukaran idea.
iv. Penilaian menguji kesahan untuk idea-idea baru yang dibina

FASA 4
PENGGUNAAN IDEA
Pengukuhan kepada idea yang telah dibina dalam
situasi baru dan biasa

FASA 5
RENUNGAN KEMBALI
Menyedari tentang perubahan idea murid. Murid dapat
membuat refleksi sejauh manakah idea asal mereka telah
berubah
BERFIKIR

SERONOK
FAHAM

KELEBIHAN
PEMBELAJARAN
SECARA
KONSTRUKTIVISME

KEMAHIRAN
SOSIAL
INGAT

YAKIN
PERANAN MURID

Bertanggungjawab Menggunakan
terhadap
data dan fizikal,
pembelajaran
sendiri dan boleh manipulatif atau
menyelesaikan interaktif

Peluang menguji
Membina asas
hipotesis melalui
pengetahuan yang
perbincangan
mereka faham
dalam kumpulan
PERANAN GURU

Menggalakkan Menstrukturkan Membantu murid


murid pelajaran untuk menyedari
menerangkan mencapai kerelevanan
idea mereka persepsi murid kurikulum
serta kepada
menghargai kehidupan
pandangan Menggalakkan mereka
murid membuat
tugasan yang
berbentuk Menggalakkan
Menaksir penyelesaian,
pembelajaran murid
menganalisis , menerangkan
melalui aktiviti meramal ,
harian di kelas lebih lanjut
meneroka dan jawapan
membuat
hipotesis

Menggalakkan Membimbing
penemuan oleh Beri masa yang murid mendapat
murid melalui secukupnya kepada jawapan yang
pertanyaan soalan murid untuk tepat
dan menggalakkan menjawab soalan
murid menyoal setelah soalan itu
murid lain dikemukakan
BELAJAR SAMBIL
BERMAIN

Pemdekatan terancang
dan berstruktur

Perancangan rapi
Suasana belajar Pembelajaran
seiring hasil
(selesa) menyeluruh
pembelajaran

Guru beri
penerangan ringkas

Tunjuk cara dan awasi


murid
Belajar Sambil Bermain
a)Satu pendekatan yang terancang dan berstruktur
bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam
suasana yang bebas,selamat,mengembirakan dan
bermakna.

b)Memerlukan perancangan rapi agar kaedah


pengajaran masih menitikberatkan hasil
pembelajaran.

c)Unsur pembelajaran :
) Bermain secara terancang
) Bermain secara berstruktur
) Bermain secara fleksibel
) Memenuhi keperluan kognitif,psikomotor dan
efektif.
Cara pelaksanaan
Guru menerangkan secara ringkas kepada murid-muridnya tujuan
sesuatu aktiviti permainan.

Jelaskan bahawa bermain bukannya bermain begitu sahaja tanpa


pengetahuan dan pembelajaran tetapi murid akan belajar sesuatu
daripada aktiviti permainan tersebut.

Setelah memberi penerangan ringkas, guru menunjukkan kepada


murid cara bermain yang betul.

Murid/kumpulan akan melakukan aktiviti bermain seperti mana


yang ditunjukkan oleh guru.

Ketika permainan berjalan, guru harus beredar di setiap


kumpulan untuk mengawasi aktiviti murid dan juga menunjukkan
kaedah bermain yang betul jika murid tidak dapat melakukannya.
EXPERIENTAL ACTIVITIES PLANNER
(EAP)

Satu kaedah pengajaran dan


pembelajaran yang
menggabungkan perkongsian idea,
strategi, dan pendekatan Multiple
Intelligences (MI).
Belajar
dengan
gembira
Proses Kemahira
pembelajara n berfikir
n individu secara
dan kritis dan
kecerdasan kreatif
pelbagai

5 ASPEK
PEMBELAJARAN
(EAP)

Penglibatan Pembelajaran
Komuniti Koperatif (CL)
PERINGKAT-PERINGKAT EAP

PERKARA PROSEDUR

Pengenalan Warm-up

Pengenalpastian masalah

Penerokaan individu

Kandungan

Kerja kumpulan

Komunikasi

Kesimpulan Rumusan (Debriefing)


PERINGKAT MEMANAS (WARM-UP)

BIL PROSEDUR OBJEKTIF

1. Warm-up Membina persekitaran pembelajaran


yang positif.

2. Pengenalpastian masalah Mengenal pasti masalah


Menyoal melalui pembentangan
menggunakan rangsangan supaya
murid memahami konsep dan
melibatkan diri secara afektif.
Anticipation (menunjuk emosi)

3. Penerokaan individu Merangsangkan penerokaan masalah


dan membentuk resolusi serta
keputusan dalam aktiviti berseni yang
ekspresif dan kreatif
4. Kerja kumpulan Memberi pembelajaran berkumpulan dari segi
penerimaan pandangan yang berbeza terhadap
sesuatu.

5. Komunikasi Memperkembangkan kemahiran berfikir yang penting


Memahami proses pembelajaran individu dan
kecerdasan pelbagai

6. Rumusan Fasilitator berbincang dan merumuskan tentang :


o Perasaan
o Renungan
o Pemahaman
o Pilihan lain
Komitmen dan tindakan yang diambil
PROSEDUR PERKEMBANGAN EAP
UNTUK PENGAJARAN
Analisis kandungan tema.
Pilih topik atau tajuk.
Tentukan hasil pembelajaran
Menyoal tentang tajuk dan topik.
Rancangan menggunakan EAP.
Persediaan media rangsangan dan bahan bantu
mengajar.
Raptai
Demonstrasi pengajaran di bilik darjah.
Penilaian
RUJUKAN
Dr Ismail Bin Said. (2014). Kaedah
Pengajaran Sejarah. Perak: CIPTA
Printing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow. (2012). Murid dan Alam


Belajar. Kuala Lumpur: Percetakan
Seasons Sdn. Bhd.

Noriati A. Rashid, Boon Poon Ying & Sharifah


Fakhriah
Syed Ahmad. Murid dan Alam Belajar. Shah
Alam:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
SEKIAN,
TERIMA
KASIH