Anda di halaman 1dari 13

AKHLAK DAN TASAWUF

RUANG LINGKUP

Pengertian Akhlak
Faktor yang mempengaruhi akhlak
Ruang lingkup akhlak
Pengertian Tasawuf
Perkembangan Tasawuf
Klasifikasi Tasawuf
Muqamat dalam tasawuf
Hubungan antara akhlak dan tasawuf
AKHLAK

Dari bahasa arab "akhlaq


jamak dari kata "khulqu" yang berarti perangai, budi, tabiat serta
adab.
Secara istilah, pengertian akhlak juga berarti sifat yang ada dalam
diri seseorang untuk berbuat baik maupun berbuat buruk bagus
maupun jelek
Secara terminologi, kata akhlak dapat diartikan sebagai salah satu
tingkah laku seseorang untuk mendapatkan dorongan atau
keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang tersebut secara
sadar untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
berkaitan erat dengantarbiyyah
PENGERTIAN MENURUT PARA AHLI

Ibn Miskawaih
keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan
perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (terlebih
dahulu).

Imam Ghazali
adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya
timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak
memerlukan pertimbangan pikiran (terlebih dahulu).
AKHLAK

Secara garis besar akhlak terdiri dari dua sifat, yaitu:

Al-Akhlaku Mahmudah

Al-Akhlakul Mazmummah
FAKTOR PEMBENTUK AKHLAK

Adat atau kebiasaan

Sifat keturunan.

Lingkungan
RUANG LINGKUP AKHLAK

Akhlak terhadap Allah

Mengabdi hanya kepada Allah


Tunduk dan patuh kepada Allah
Tawakkal
Bersyukur kepada Allah
Penuh harap kepada Allah
Ikhlas menerima keputusan Allah
Tadlarru dan khusyu
Husnud-dhan
Taubat dan istighfar
RUANG LINGKUP AKHLAK

Akhlak terhadapMakhluk

Akhlak kepada Bukan Manusia


Lingkungan Hidup

Akhlak kepada Manusia


Kepada rasulullah
Kepada Orang tua
Kepada Diri sendiri
kepada keluarga dan karib kerabat
kepada tetangga
Kepada masyrakat
TASAWUF

berasal dari bahasa Arab yaitukata shuufyang berarti bulu

Noer Iskandar mendefinisikan bahwa tasawwuf adalah kesadaran


murni (fitrah) yang mengarahkan jiwa yang benar kepada amal
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin.

bahasa tasawuf diartikan sebagai Sufisme (bahasa arab:)


adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa,
menjernihan akhlaq
TAHAP PERTUMUBUHAN TASAWUF

Tahap Zuhud

Tahap Tasawuf Falsafi (Abad ke 6 H)

Tahap Tarekat (Abad ke 7 dan seterusnya)


MACAM TASAWUF

Tasawuf Akhlaqi
Sangat menekankan pada moral atau akhlak

Tasawuf Amali
Mengutamakan kebiasaan beribadah

Tasawuf Falsafi
Menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan metafisik
MAQAMAT DALAM TASAWUF

Tobat
Wara
Zuhud
Fakir
Sabar
Tawakal
Ridha
HUBUNGAN ANTARA AKHLAK DAN TASAWUF

untuk menuju wilayah tasawuf, seseorang harus mempunyai akhlak


yang mulia

Bertasawuf pada hakekatnya adalah melakukan serangkaian ibadah


untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Ibadah itu sendiri sangat
berkaitan erat dengan akhlak.

Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawwuf akhlaqi, yang merupakan


salah satu ajaran dari tasawwuf, dan yang terpenting dari ajaran
tasawwuf akhlaki adalah mengisi kalbu (hati) dengan sifat khauf yaitu
merasa khawatir terhadap siksaan Allah.