Anda di halaman 1dari 38

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KONSEP ASAS
MATLAMAT
PRINSIP DAN
FALSAFAH
KEPENTING
KONSEP-KONSEP ASAS

bimbingan
kaunseling
Kaunselor
Psikoterapi
Definisi Umum Dari Kamus DBP

Bimbingan - perbuatan
membimbing, memberi
petunjuk, huraian, dll
Serupa dengan makna
nasihat??
Sering digunakan secara
silih berganti dgn
penasihatan
DEFINISI BIMBINGAN
Suatu proses yang membantu
individu memahami diri mereka
dan dunia mereka

(Shertzer & Stone, 1992;


Suradi, 1996))
Huraian Definisi Bimbingan
oleh Shertzer
Proses bermaksud sesuatu tindakan
yang dilakukan secara berperingkat
ke arah satu matlamat

Memahami diri & dunia-


menolong individu kenal diri agar
dapat menjadi lebih berkesan,
produktif dan sejahtera
.the process of helping people
make important choices, such as
choosing a preferred life style
.suatu proses membantu
individu membuat pemilihan /
keputusan penting, seperti
pemilihan cara hidup
Gladding, 2004)
Definisi Dari The Little Oxford
Dictionary

Counselling - Advice or consultation

DBP - kaunseling - proses teratur yg


melibatkan perbincangan rapi ttg
masalah yang dihadapi oleh
seseorang & usaha mengatasi /
menyelesaikannya menerusi
bimbingan dan nasihat
Suatu proses sistematik untuk membantu
perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh
kaunselor berdaftar mengikut kod etika
kaunseling untuk mencapai suatu
perubahan,kemajuan, dan penyesuaian
yang holistik, baik dan sukarela pada diri
klien supaya perubahan, kemajuan dan
penyesuaian itu akan berterusan
sepanjang hayat klien.
Akta Kaunselor, 1998
Counseling can be more precisely
defined as a short term,
interpersonal, theory based process
of helping persons who are
psychologically healthy resolve
developmental and situational
problems
Samuel Gladding,
2000
The application of mental health,
psychological or human development
principles, through cognitive, affective,
behavioural or systemic interventions,
strategies that address wellness, personal
growth, or career development, as well as
pathology (http:counseling.org)

Samuel Gladding, 2004


Focuses on helping people make changes
A profession
Deals with wellness, personal growth,
career & pathological concernso
Conducted with persons who are
considered normal, well
Theory based, structured
Maybe developmental or intervening
Usaha membantu individu
mengatasi halangan dalam
pertumbuhan kendiri dan
membangunkan sumber
kendiri ke peringkat optima

Nordin Kardi et al,


UPM, 1990
Cormier & Hackney 1987
Satu proses
membantu
individu yang
bermasalah
(Krumboltz &
Thoresen, 1976)
Satu proses pembelajaran
di mana individu
mempelajari mengenai diri
mereka , hubungan
mereka dengan orang lain
dan mengenai perlakuan
yang dapat perbaiki diri
(Shertzer & Stone, 1976)
DEFINISI KAUNSELOR
(Akta Kaunselor 1998)

Seseorang yang
mengadakan perkhidmatan
kaunseling bagi suatu fee
yang ditetapkan atau apa-
apa balasan yang lain
Akta Kaunselor 1998:
Kaunseling adalah suatu proses
sistematik untuk membantu
perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh
kaunselor berdaftar mengikut kod etika
kaunseling untuk mencapai suatu
perubahan, kemajuan dan penyelesaian
yang holistik, baik dan sukarela pada diri
klien supaya perubahan, kemajuan dan
penyesuaian itu akan berterusan
sepanjang hayat klien.
Proses membantu individu
bermasalah psikologi yang lebih
serius, intrapersonal, biasanya
mengambil masa lebih lama (long
term)
Gladding, 2004
Bimbingan, kaunseling dan
psikoterapi adalah proses
menolong secara psikologi

(Maznah, Rumaya dan


Zainal, 2002 )
Bimbingan Kaunseling Psikoterapi

Jangka masa semakin lama


Jenis masalah psikologi lebih serius
MATLAMAT BIMBINGAN
DAN KAUNSELING
MATLAMAT UMUM B & K
Pencegahan kesan/ keadaan negatif
dari berlaku atau berulang (beri
kefahaman rantaian masalah dan cara
atasi masalah)
Pemulihan perlakuan negatif atau
antisosial (melalui proses kaunseling)
Pembangunan kendiri / potensi sedia
ada (dengan cara meningkatkan
kefahaman kendiri individu dan
hubungan dengan persekitaran)
BEBERAPA TUJUAN
BIMBINGAN & KAUNSELING
(Mizan & Halimatun, 2002)
Mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas diri
Memperbaiki imej diri yang negatif
Mengajar klien menyesuaikan diri dengan keadaaan
Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan
tingkahlaku
Membantu klien jadi lebih produktif
Membimbing klien mencari & memupuk sumber dalaman
Mempertingkatkan kemampuan klien membuat
keputusan
Membantu klien urus masalah yang belum selesai
BEBERAPA TUJUAN
BIMBINGAN & KAUNSELING
(George & Cristiani, 2000)
Galakan perubahan tingkah laku
Tingkatkan keupayaan buat dan
hadapi perubahan
Tingkatkan kemahiran buat
keputusan
Baiki hubungan interpersonal
Kembangkan potensi individu
Contoh Matlamat B & K di
sekolah
Bantu pelajar berkembang semua bidang
Bantu pelajar buat pilihan sesuai
Bantu pelajar sesuaikan diri dlm
masyarakat
Bantu tingkatkan motivasi pelajar
Kenalpasti dan bantu pelajar
berkeperluan khas
Atasi masalah disiplin (Suradi, 1996)
bidang kepakaran

School Counseling
Community Counseling
Mental Health Counseling
Marriage & Family Counseling
Group Counseling
College Counseling
Rehabilitation Counseling
Substance Abuse Counseling
Gerontological Counseling
PRINSIP DAN
FALSAFAH
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
APAKAH MAKNA
FALSAFAH?
Sesuatu yang dijadikan panduan
Rasional atau sebab mengapa
Apakah falsafah proses bimbingan &
kaunseling?
Apakah falsafah perkhidmatan bimbingan
& kaunseling?
Apakah falsafah latihan kaunselor?
Falsafah pula berkait erat dengan
prinsip
Beberapa falsafah
kaunseling yang berkaitan
dgn persepsi terhadap klien

Setiap manusia adalah unik


Manusia berpotensi
Potensi dan sahsiah manusia
boleh dibentuk
Beberapa falsafah
kaunseling yang berkaitan
dgn proses b & k:
Mengikut batasan etika
Dipersetujui bersama
Tiada elemen paksaan
Apakah Makna Prinsip ?

Pegangan atau kepercayaan


seseorang mengenai sesuatu.
Prinsip lazimnya dipengaruhi
oleh aspek budaya, & agama
penganut prinsip.
Beberapa Prinsip Bimbingan
Fokuskan perkembangan
(Shertzer & Stone, personal
1992)
Guna proses sistematik bantu individu
fahami diri (soalselidik, kaunseling)
Tiada paksaan, secara sukarela
Berasaskan kepercayaan bahwa
manusia berupaya bangunkan diri
Menghormati maruah dan hak individu
Proses pendidikan yang berurutan dan
berterusan
Beberapa Prinsip Kaunseling
(Mizan & Halimatun, 2002; Fadzil, 2002;
Gladding,
Setiap manusia unik 2000)
Perhubungan
Setiap manusia menolong antara
punyai harga diri seorang pro dengan
yg perlu bantuan
Manusia melalui
psikologi
proses sosialisasi Beretika
Hubungan teraputik Proses sistematik
bersifat sukarela, Manusia menuju
kerjasama kesejahteraan diri
Proses pendidikan Untuk individu normal
berterusan
Beberapa Prinsip Bimbingan & Kaunseling
Menurut Agama Islam
(A Rahman, 1992, Ghazali 1989)
Nasihat adalah tiang agama
Nasihat adalah keperluan untuk semua
Kaunselor sebagai contoh
Memberi kaunseling wajib bagi yg berilmu
Dokong konsep menolong dalam perkara baik
Kaunselor perlu faham undang2 Islam
Kaunselor perlu faham konsep manusia dari
pandangan Islam
Pembinaan kerohanian melalui ibadah dan
latihan
Beberapa Prinsip Bimbingan
( Aminah & Lloyd, 1995)

Bimbingan adalah satu tugas pendidikan


Bimbingan adalah untuk semua ahli
masyarakat
Bimbingan adalah proses seumur hidup
Bimbingan lebih menitikberatkan aspek
pencegahan daripada pemulihan
Bimbingan memerlukan butiran peribadi
yang lengkap
Seorang pembimbing hendaklah patuh
kepada etika profesion
PRINSIP B & K MENYENTUH
ASPEK BERIKUT:
CARA MENJALANKAN B & K
PERSEPSI TERHADAP KLIEN
PERSEPSI TERHADAP TUGAS &
PERANAN KAUNSELOR
PERSEPSI TERHADAP PAKEJ LATIHAN
KAUNSELOR
KEPENTINGAN BIMBINGAN
DAN KAUNSELING
Murid-murid belajar bagaimana
mengurus cabaran yang di hadapi dan
mengambil pelbagai jenis peluang
yang berupaya mengembangkan
potensi diri mereka.

Identiti
kaunseling di sekolah kian
meningkat dari sudut profesion dan
sebagai sebahagian daripada pasukan
yang mengurus perkembangan dan
pertumbuhan murid.

Anda mungkin juga menyukai