Anda di halaman 1dari 52

Kajian Ekonomi

Islam
Eksis asy-syukriyah
30 April 2017
aktivitas

Pengajar Metode Ummi Sekolah Dasar


Islam Terpadu Lentera Ilmu

Team Trainer Segi3 Learning Centre


Tangerang

Abdul Rosid, SE
Apa kabar
masyarakat
kita hari ini
Harga Rumah
Mahal
kala
Enggakredit
u
Mana bisa
Rumah punya
sendiri
!!!!!
Yang penting

PENAMPILAN
Masalah HUTANG
belakangan
Banjir
Penawaran
Apakah salah
Al-Quran
Sesuai SYARIAH
As-Sunnah
Lets
CHECK
One
by
One
Kamus Bahasa Indonesia :
Judi adalah permainan dengan
memakai uang atau barang
berharga sebagai taruhan.

MAISIR
Muhammad Ali Ash-shobuni
(Tafsir Rawai Al-bayan Fi Tafsir
Ayatil Ahkam)
Judi adalah setiap permainan
yang menimbulkan keuntungan
(rabh) bagi satu pihak dan
menibulkan kerugian (khasarah)
bagi pihak lainnya
Unsur maisir
Ada taruhan

Ada permainan

Pemenang mengambil harta


(sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang
menjadi taruhan (murahanah),
sedangkan pihak yang kalah kehilangan
hartanya
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
minuman keras, berjudi (berqurban untuk) berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah
perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaithan.
Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu
beruntung (QS. Al-Maidah [5] : 90
Dengan minuman keras dan judi itu, syaithan
hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu, menghalang-
halangi kamu dari mengingat Allah dan
melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau
GHARAR
, :

:
Sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah ada atau tida
(al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, h.31/149)

Serupa dengan Gharar : Jahalah, Tadhlis dan Ghabn


Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil
(atau jalan yang tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang
kepadamu
Syarat gharar berpengaruh
akad
Tidak ada kebutuhan mendesak, contoh jual beli
salam
Gharar terjadi pada asal akad, bukan pada
turunannya. Contoh jual beli tanah yang ada
pohonnya yang berbuah (boleh), jual sapi yang
sedang bunting (boleh), pemancingan ikan, hadiah
produk dll
Jika ghararnya banyak (ibnu Rusyd, bidayat al-
mujtahid, h.2/168). Contoh menyewakan rumah
selama sebulan yang kadang 28, 29, 30 dan kadang
31 hari, menyewa toilet
Terjadi pada akad komersil bukan akad sosial. Contoh
hibah dan shadaqah
Apa itu
Riba ?
RIBA BERMAKNA
TAMBAHAN (AL-ZIYADAH)
Riba
menurut istilah
TAMBAHAN yang
dikenakan di dalam
Muamalah, Uang,
Maupun Makanan,
baik dalam kadar maupun
waktunya.
(Imam Suyuthiy, Tafsir Jalalain,
surat al-Baqarah: 275)
JENIS-JENIS

Riba
RIBA NASIAH
Tambahan yang diambil
karena penundaan
pembayaran utang
untuk dibayarkan pada
tempo yang baru, sama
saja apakah tambahan itu
merupakan penalti atas
keterlambatan
pembayaran hutang,
atau sebagai tambahan
hutang baru.
Penerapan kontemporer: kartu kredit
RIBA FADHL
Riba yang

diambil dari

kelebihan

pertukaran
Penerapan kontemporer: menukar uang
receh menjelang lebaran
RIBA YADD
Riba yang disebabkan
karena penundaan
pembayaran dalam
pertukaran barang-
barang.
Dengan kata lain,
kedua belah pihak
yang melakukan
pertukaran uang atau
barang telah
berpisah dari
tempat aqad
RIBA QARDH
Berutang
kepada seseorang
dengan syarat
ada kelebihan
atau
keuntungan
yang harus
diberikan oleh
peminjam kepada

yang riba merajalela di dalamnya.
Sesungguhnya kamu sedang berada di negeri
Maka jika kamu punya utang atas diri seseorang, lalu orang itu menghadiahkan
kepadamu setumpuk jerami, atau gandum, atau alas kendaraan
maka jangan kamu terima, karena itu adalah riba.
(HR. Bukhari no. 3814)

Manfaat yang ditarik dari hutang adalah salah
satu cabang dari RIBA. (HR. Baihaqi)
13 fakta riba
1 Riba itu haram.
.2
Pelaku riba ditantang
3 perang oleh Allah dan
Rasulnya
Allah akan
4 memusnahkan
5
6 Harta yang ada
ribanya berujung
7 DOSANYA
NGE RIBA NGET


Rasulullah SAW bersabda,
Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang
laki-laki, sementara ia tahu, lebih berat (dosanya)
daripada berzina dengan 36 pelacur.
(HR Ahmad dan ath-Thabrani)Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia
mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36
kali.
(HR. Ahmad dan Al Baihaqi)

8
9
Pelaku riba berdiri
seperti orang
kesurupan

Orang-orang yang mengambil RIBA
tidak dapat berdiri melainkah seperti
berdirinya orang yang
kerasukan syetan
lantaran (tekanan)
penyakit gila.
(QS. Al-Baqarah: 275)
10
11
12
13
4 Langkah agar Terhindar dari
maisir gharar
RIBA
1. Konsep Rezeki
2. Iman dan Taqwa
3. Belajar Ilmunya