Anda di halaman 1dari 19

MODEL STEPHEN

KAMMIS DAN Mc
TAGGART, 1988
PN. FARIDAH HANIM HJ ISHAK
PN. HASLINDA OMAR
KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri
refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif,
dilakukan oleh peserta lain yang berada dalam
sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan
kerasionalan dan keadilan amalan-amalan
kemasyarakatan dan pendidikan mereka
sendiri, disamping meningkatkan kefahaman
mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi
di mana amalan itu dilakukan.
(Stephen Kemmis dan McTaggart, 1988)
Model lingkaran Kemmis
dan Mc Taggart (1988)

Guru menjalankan refleksi terhadap


masalah pengajaran dan pembelajaran.
Menyediakan satu pelan yang sesuai
untuk mengatasi masalah yang
dihadapinya.
Proses pelaksanakan pelan
Memerhati kemajuan tindakan yang
dijalankan itu.
TAHAP-TAHAP DALAM MODEL
STEPHEN KEMMIS DAN MC TAGGART

Planning (rancangan)

Action (tindakan)

Observation (pemerhatian)

Reflection (refleksi)
4
Planning (rancangan)
Merupakan tahap awal yang harus dilakukan
oleh seorang guru sebelum melakukan sesuatu.
Rencana harus berpandangan kedepan serta
fleksibel.

Action (tindakan)
Penerapan dari perencanaan yang telah dibuat ,
berupa suatu penerapan model pembelajaran
tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki
atau menyempurnakan model yang sedang
dijalankan.
Observation (pemerhatian)
Berfungsi melihat dan mendokumentasikan
pengaruh pengaruh yang diakibatkan oleh
tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini
merupakan dasar melakukan refleksi sehingga
pengamatan yang dilakukan harus dapat
menceritakan keadaan sebenar.
Reflection (refleksi)
Refleksi meliputi kegiatan: analisis, sintesis,
pentafsiran (penginterpretasikan), menjelaskan
dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi
merupakan revisi terhadap perencanaan yang
telah dilkasanakan, yang akan dipergunakan
untuk memperbaiki kerja guru pada pertemuan
Keseluruhan
pelaksanaan itu
disifatkan sebagai
Gelungan Pertama
(Cycle 1)

Jika masalah itu tidak


dapat diatasi, maka
guru bolehlah
memulakan proses
semula ke Gelungan
Kedua (Cycle 2)
sehinggalah masalah
itu diselesaikan
GEGELUNG 1

Planning (rancangan)
Apakah anda hendak buat?
Adakah ia merupakan sesuatu masalah
yang berkaitan dengan pengajaran anda?
Adakah anda ingin membuat sesuatu yang
membawa manfaat kepada anda dan
murid?
Bolehkah anda nyatakan masalah dalam
format soalan?
Adakah masalah yang ingin dikaji kecil
dan mudah diuruskan oleh anda seorang?
Action (tindakan)

Adakah anda bercadang memperkenalkan


kaedah, strategi atau teknik mengajar baru?
Adakah anda bercadang mengubahsuai kaedah,
strategi atau teknik mengajar yang anda sedang
menggunakan? Jika ya, tentukan manakah anda
akan mengubahsuainya?
Berapa lama anda bercadang menjalankan
kaedah, strategi atau teknik berkenaan dalam
bilik darjah? [Tempoh masa ditentukan oleh
anda; iaitu berapa lama anda agak perubahan
dijangka berlaku]
Observation (pemerhatian)

Temu duga murid


Pemerhatian dengan menggunakan
semak senarai (checklist) = memerhati
apa yang berlaku di kalangan murid.
Hasil kerja murid seperti lembaran kerja,
latihan, karangan, lukisan, tulisan dan
lain-lain.
Jurnal - merekod pendapat, perasaan
dan pandangan guru.
Buku nota - mencatat apa yang
diperhatikan berlaku dalam bilik darjah.
Mengambil gambar tentang apa yang
berlaku dalam kelas.
Pita rakaman audio perbualan murid
dengan guru lain.
REFLEKSI
Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif
dan terdiri daripada apa yang sahaja yang
diperkatakan, atau ayat yang ditutur atau
pernyataan daripada pelajar. Ini berlainan
dengan data kuantitatif yang merupakan
nombor dan angka yang ditukarkan menjadi
peratus, kekerapan, min, sisihan piawai dan
sebagainya.
Baca semua data kualitatif yang anda telah
kumpulkan walaupun ia bercanggah dengan apa
yang anda telah rancangkan.
Baca semua data beberapa kali supaya
anda tidak terlepas pandang dan mungkin
idea-idea baru akan muncul.
Kongsi data yang anda telah memperolehi
dengan guru-guru lain untuk mendapat
pandangan mereka.
GEGELUNG 2
Revised plan (perancangan semula)
Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis
yang dibuat terhadap data berkenaan, anda mungkin
menyusun semula penyampaian kaedah mengajar.
Contoh: masa yang peruntukkan murid membuat
latihan dipendekan atau dipanjangkan; guru memberi
lebih banyak peluang kepada murid membuat
penyampaian; guru mempertingkatkan alat bantuan
mengajar yang digunakan; guru menyusun semula
bilangan murid dalam sesuatu kumpulan kecil; guru
memberi lebih banyak untuk menerangkan kepada
murid konsep asas dan sebagainya.
Action (tindakan )
Sama seperti langkah 2

Observation (perhatian)
Sama seperti langkah 3

Reflection (refleksi)
Sama seperti langkah 4
Tujuan model ini diperkenalkan

Meningkatkan kualiti proses


pembelajaran di sekolah.
Meningkatkan relevan pendidikan.
Meningkatkan hasil mutu pendidikan.
Meningkatkan efisiensi pengelolaan
pendidikan.

16
PRINSIP MODEL STEPHEN KEMMIS

Meleraikan masalah-masalah yang dihadapi


oleh guru dalam proses pembelajaran di
kelasnya.

Tidak boleh mengganggu tugas utama guru


sebagai pendidik

Tidak boleh mengambil masa yang terlalu


lama.

Metodologi yang digunakan seharusnya tepat.


PROSEDUR DALAM MODEL STEPHEN
KEMMIS
Penetapan fokus masalah penelitian.
Perancangan tindakan penambahbaikan
Pelaksanaan tindakan
penambahbaikan, pemerhatian dan
interpretasi
Analisis dan refleksi
Perancangan tindakan lanjut
SEKIAN, TERIMA KASIH:
# PARA PENSYARAH
# PELATIH PGSR SAINS 2008/2012

SELAM AT M EN G H AD APIPEPERIKSAAN