Anda di halaman 1dari 57

BAB 1:

BUDAYA DAN
KEPELBAGAIAN
KELOMPOK DI
MALAYSIA
gertian dan Konsep Budaya
Budaya atau kebudayaan berasal daripada bahasa
sanskrit iaitu buddhayah, terbentuk daripada kata
biddhi (budi atau akal)-diertikan sebagai hal-hal yang
berkaitan dengan budi dan akal.
Dalam bahasa Inggeris disebut culture yang berasal
daripada bahasa Latin Colere yang bermaksud
mengolah atau mengerjakan.

Kamus Dewan (2007) :


budaya bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan
fikiran dan akal budi.
Kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup yang
merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.
Kebudayaan juga merupakan segala hasil kegiatan
dan penciptaan yang berupa kebendaan atau
kerohanian sesuatu masyarakat.
Menurut Koentjaraningrat (2002) :
Budaya amerupakan keseluruhan pemikiran dan hasil
karya manusiayang berasaskan proses pembelajaran.
Budaya mengandungi 7 unsur utama :
- agama dan upacara keagamaan
- sistem dan organisasi masyarakat
- sistem pengetahuan
- bahasa
- kesenian
- sistem ekonomi
- sistem teknologi dan peralatan

Menurut Herskovits memandang kebudayaan sebagai


sesuatu yang diwarisi secara turun-menurun dari
satu generasi ke satu generasi yang lain, yang
kemudiannya disebut sebagai superorganic.
Menurut E. B. Tylor (Primitive Culture,1871) (A. Aziz
Deraman) :
Kebudayaan dari segi antropologi merupakan
keseluruhan yang kompleks dimana di dalamnya
terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-
kemampuan lain yang didapati seseorang sebagai
Menurut
anggota A. masyarakat.
Aziz Deraman (1994) :
Sifat budaya adalah universal tetap dari segi
paradoksnya.
Ciri-ciri penting budaya dalam satu kelompok :
- budaya perlu dipelajari
- dikongsi
- bersifat sejagat
- boleh diwarisi
- berubah-ubah
- mempunyai unsur simbolik
- adanya pandangan semester (world view)
omponen Budaya
Budaya dapat digolongkan kepada 2 komponen:
- material
- bukan material
Budaya material merujuk kepada ciptaan masyarakat
yang nyata dan konkrit. (mencakupi peralatan dan
kelengkapan hidup seperti rumah, barang-barang,
pakaian dan sebagainya)
Budaya bukan material ialah ciptaan-ciptaan abstrak
yang diwariskan dari satu generasi ke satu generasi
berikutnya. (ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat
istiadat, nial-nilai serta peraturan/hukum yang berkaitan
dengan tingkah laku, cerita rakyat, lagu atau tarian
tradisional)
Perkara yang ada dalam satu-satu masyarakat
menggambarkan cara pemikiran dan world-view.
Simbol
atau
Lambang

Teknologi Bahasa
Unsur
Utama
Budaya
Nilai dan
Norma Kepercay
aan
Simbol atau Lambang
Merupakan apa sahaja yang mempunyai makna
kepada masyarakat yang berk0ngsi budaya.
Kebiasaannya ialah objek fizikal.
Contoh: keris lambang keberanian atau
kepahlawanan.

Bahasa
Alat komunikasi untuk berhubung secara lisan atau
bukan lisan.
Memainkan peranan utama dalam perhubungan
antara ahli masyarakat.

Nilai dan Kepercayaan


Standard budaya yang menentukan bagaimana
manusia menilai kebaikan, kecantikan dan keinginan
yang menjadi garis panduan umum.
Kepercayaan rumusan dan tafsiran tentang masa
kini atau ramalan pada masa depan.
Nilai prinsip-prinsip umum yang berasaskan
Norma
Peraturan atau ketentuan yang telah menjadi
kebiasaannya yang dijangka akan dipatuhi oleh
setiap anggota masyarakat (Kamus Dewan).
Dikaitkan dengan peraturan dan jangkaan yang
membimbing perlakuan seseorang ahli masyarakat.
Merupakan standard yang dipersetujui bersama
dalam masyarakat.
Norma proskripsif menggariskan apa yang tidak
boleh dilakukan.
Norma preskripsif menjelaskan apa yang perlu
dilakukan.

Norma ini biasanya dipindahkan melalui bahasa dari


satu generasi ke generasi yang lain secara tidak
formal.
Teknologi
Merupakan artifak dan kaedah yang digunakan dalam
kehidupan sehariansesuatu kelompok sosial.
Merupakan satu gagasan pengetahuan praktis dan
peralatan untuk meningkatkan keberkesanan
penggunaan tenaga serta mengubah persekitaran
untuk kegunaan manusia.
HUBUNGAN ETNIK
DI MALAYSIA
Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi
sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang
dapat hidup secara bersama dalam kepelbagaian.

Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan


pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh:

Ketuhanan (God/ Gospel)


Kekayaan (Gold)

Kemenangan (Glory)

Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan


orang Eropah terbentuk melalui proses semula jadi tanpa
sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya.
Kesepakatan 3 etnik terbesar negara ketika Persekutuan Tanah
Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membolehkan
rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan dasar
perkongsian kuasa. (Melayu, Cina dan India)

Kekayaan, pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-


undang, amalan demokrasi serta kontrak sosial di antara
kepelbagaian kaum menghasilkan keharmonian masyarakat
Malaysia.

Konsep perkongsian kuasa, pengagihan pendapatan negara


secara adil, peluang pendidikan yang sama di antara kaum,
kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara,
perlindungan terhadap kaum minoriti serta dasar-dasar yang lain,
telah dapat menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan
etnik di negara kita.
PERATUSAN HUBUNGAN ETNIK TERKINI DI MALAYSIA

ETNIK % Tahun 1957 % Tahun

Bumiputera 49.8

Cina 37.2

India 11.3

Lain-lain 1.7

Jumlah
SEJARAH PERKEMBANGAN
ETNIK DI MALAYSIA
ZAMAN PENJAJAHAN

Melalui penjajahan Inggeris, wujud masyarakat perlbagai etnik


melalui kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh

Mereka diasingkan dengan penduduk tempatan dari segi pekerjaan,


tempat tinggal dan sistem persekolahan, dan menyukarkan untuk
berinteraksi sesama kaum.

Penjajahan Jepun pula mengamalkan dasar pembahagian yang jelas


antara kaum menyebabkan meningkatnya perasaan permusuhan dan
akhirnya mencetuskan pergaduhan antara kaum.

SELEPAS PERANG

Hubungan etnik dirumitkan lagi dengan penubuhan Malayan Union yang


ditolak oleh Melayu dan diterima oleh kaum Cina dan India terutama
berkaitan dengan isu kewarganegaraan.
ZAMAN DARURAT SEHINGGA PEMBENTUKAN MALAYSIA

Menjadi semakin rumit selepas darurat diisytiharkan terutama antara kaum Melayu dan Cina

British memperkenalkan rancangan penempatan semula yang membataskan pergaulan


kaum Melayu yang ditempatkan di kampung Melayu dan Cina di kampung Baru

Isu utama politik ketika ini seperti penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang, penglibatan
Cina dalam politik Tanah Melayu serta perjuangan etnik mempertahankan budaya, bahasa dan
pendidikan.

Penyatuan etnik dipupuk melalui dasar-dasar kerajaan berkaitan pendidikan dan ekonomi serta
kerjasama politik melalui Perikatan

HUBUNGAN ETNIK SEKARANG

Pelaksanaan dasar-dasar awam kerajaan berkaitan sosial, pendidikan dan ekonomi


bagi mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia.

Antaranya melalui Majlis Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Dasar


Pendidikan Kebangsaan, Gagasan 1Malaysia, Rancangan-Rancangan Ekonomi dan
sebagainya.
SABAH
Hubungan etnik dicorakkan oleh penempatan penduduk bumiputera dan bukan bumiputera
serta Bumiputera bukan Islam dan Bumiputera Islam.

Sistem penempatan dibentuk melalui sistem kepercayaan di kalangan penduduk; Bumiputera


Islam(Bajau,Idahan,Iranun,Sulu,Bisaya,Melayu-Brunei dan Orang Sungai) dan Bumiputera
bukan Islam(Dusun,Murut,Rungus)

Mengamalkan hubungan etnik yang harmoni kerana penduduk meletakkan keutamaan


kebudayaan dalam urusan kehidupan bermasyarakat berbanding pembezaan keagamaan serta
ikatan kekeluargaan yang lebih kuat berbanding agama.

SARAWAK
Brooke mengamalkan dasar mengasingkan kumpulan etnik mengikut kepentingan kepada
pentadbiran British di Sarawak

Perhubungan antara etnik-etnik berasaskan ekonomi.

Mengasingkan setiap kumpulan etnik di Sarawak mengikut petempatan dan pekerjaan yang
berlainan bagi mengelakkan pertelingkahan dan pertumpahan darah yang membawa kepada
pengenalan etnik berdasarkan tempat tinggal.
PLURALITI DAN
MASYARAKAT
PLURALISTIK DI
MALAYSIA
Pluraliti Masyarakat
Abad 13M-15M Pluralistik
Kesultanan Kedatanga 1957
Melaka n Penjajah Kemerdekaan
Tanpa Paksaan Pluraliti Baru

Masyarakat
Plural
1824M-1957M
Penjajahan
Inggeris
Paksaan
Pluraliti budaya di Tanah Melayu merupakan
hasil pertemuan dan pertembungan budaya
besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di
Alam Melayu.

Pluraliti budaya di Tanah Melayu merupakan hasil


pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia
yang melahirkan fenomena sosial yang Istimewa di
Alam Melayu
2 konsep utama ciri-ciri masyarakat Asia
Tenggara:

Pluraliti Masyarakat Pluralistik


Bercirikan semula jadi, tanpa (plural society)
paksaan dan fleksibel. Bercirikan pemaksaan dan
perbezaan.
PERBEZAAN CIRI-CIRI
yang mewujudkan kepelbagaian
bangsa
PLURALITI PLURALISTIK
Semula jadi tanpa Secara paksaan
paksaan Demi kepentingan
Sukarela mencari ekonomi dan politik
kehidupan dan Inggeris
kekayaan Tidak disertai keluarga
Disertai ahli keluarga Tidak pernah
Menjamin ketenangan melupakan negara asal
pemikiran dan perasaan
KESAN PLURALITI DAN PLURALISTIK

PLURALITI PLURALISTIK
Mewujudkan interaksi yang Gagal berasimilasi dengan
harmoni dengan penduduk, penduduk, alam sekitar dan
alam sekitar dan sistem sistem

Mewujudkan kelompok
Sanggup berkahwin dengan
masyarakat dengan sistem
penduduk tempatan
tersendiri

Terasing dengan kelompok


Mengamalkan budaya
lain walaupun di tempat yang
seharian orang Melayu
sama

Amalan dan adat resam


Gagal mengenali antara satu
pendatang diterima oleh
sama lain
penduduk tempatan
CABARAN DALAM
HUBUNGAN ETNIK
Perbezaan dalam unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, agama dan
adat resam.

Timbulnya jarak sosial antara anggota masyarakat kerana kurang


interaksi.

Perbezaan pekerjaan dan tempat tinggal.

Prasangka dan prejudis yang menebal.

Keengganan anggota masyarakat untuk membuka dunia sosial


kepada masyarakat lain dan kecenderungan untuk mengekalkan identiti
masing-masing.

Dominasi sesuatu kaum dalam bidang-bidang tertentu seperti politik


atau perniagaan.

Bilangan anggota masyarakat majoriti dan minoriti lebih kurang


sama.
POLITIK

AGAMA
CABARAN
DAN
BUDAYA
HUBUNGAN EKONOMI

ETNIK

SOSIAL
POLITIK
Politik Perkauman
Setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing.
Menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum
masing-masing.
Sukar menerima pemimpin dari kaum lain.
Semangat perkauman yang menebal.

EKONOMI
Dominasi Sektor Ekonomi
Jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan.
Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar
daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud.

Perbezaan Pekerjaan
Menghalang interaksi yang lebih kerap.
Interaksi berlaku di kalangan etnik yang sama.
Semangat perkauman terus menebal.
SOSIAL
Pemisahan Fizikal
Akibat dasar pecah perintah British.
Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi.
Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme.

Sistem Pendidikan yang Berasingan (Sekular)


Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri
Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda
menyebabkan interaksi berkisar dikalangan etnik sendiri sahaja.

Polarisasi dalam Kalangan Pelajar


Keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah
menengah serta di Institusi Pengajian Tinggi menyukarkan proses hubungan
etnik di Malaysia

Kontrak Sosial
Kontrak Sosial yang menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia
seringkali di pertikaikan
AGAMA, ADAT DAN BUDAYA

Setiap etnik mempunyai agama, adat istiadat bahasa


dan kebudayaan yang berlainan

Mudah terjadinya konflik.


Setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan
kebudayaan mereka sendiri.
Mengutamakan anggota dari etnik yang sama dalam
mendapatkan pekerjaan, memilih sahabat dan mencari
teman hidup.
Pemikiran sekularisme; memisahkan urusan dunia
daripada urusan agama dan Tuhan dari segala urusan
kehidupan manusia.
LANGKAH
MENGATASI
PERANAN ISLAM
Islam telah memberi pengaruh yang mendalam dalam
pertumbuhan dan perkembangan Tamadun Malaysia.
Dengan majoriti penduduk beragama Islam, maka sewajar Islam
menjadi asas hubungan etnik dan integrasi nasional kerana ia
serasi dengan majoriti penduduk dan minoritinya.
Sebagai agama rasmi, Islam mestilah dihormati kerasmiannya
namun ia tidak menghalang kebebasan beragama

WAWASAN YANG DIKONGSI


Wawasan yang jelas, konsisten dan dikongsi bersama
Mestilah mempunyai visi yang sama tentang hala tuju dan hasil
integrasi yang diingini.
Gagasan 1Malaysia dan Wawasan 2020 harus dijadikan salah satu paksi
terpenting pada keseluruhan gagasan hubungan etnik dan integrasi
nasional negara ini
KEAZAMAN POLITIK
Keazaman dan kemantapan politik
Pemimpin yang berwibawa
Pemimpin ada niat untuk menginstitusikan hubungan etnik.
Niat ini dicetuskan oleh kesedaran tentang pentingnya hubungan etnik.
Dari sini akan tercetus kemahuan serta aktiviti dalam bentuk pelan
tindakan yang berkesan.

KEKUKUHAN EKONOMI
Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan
kejayaan hubungan etnik di Malaysia.
Hubungan etnik dan integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan
asas untuk survival manusia dipenuhi.
Kepelbagaian etnik di Malaysia telah wujud berkurun lama
dahulu kesan dari kedatangan penjajah sewaktu zaman
kesultanan Melayu Melaka.

Perkembangan etnik membawa impak positif dan negatif kepada


negara dan kehidupan bermasyarakat.

Untuk memastikan keharmonian etnik sejagat, segenap aspek


perlu di ambil kira agar sama rata namun tidak memberi kesan
terhadap keistimewaan etnik majoriti iaitu melayu dan
bumiputera. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut
tak putus, tepung tak terurai.
Jenis dan Demografi
Kelompok
Kelompok Sosial didefinisikan sebagai dua
individu atau lebih, yang berinteraksi, saling
bergantung dan saling bergabung untuk
mencapai sasaran tertentu.
Kelompok bersifat: Formal dan Tidak Formal
Kelompok Formal merujuk kepada kelompok
yang ditentukan oleh Struktur Organisasi
serta Pengkhususan Tugas (Division of
Labour) untuk mencapai objektif
Organisasi.
Klasifikasi Kelompok dalam sesuatu masyarakat
dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan:
i. Kelompok Tugas:
Bersama-sama menyelesaikan sesuatu tugas.
ii. Kelompok Kepentingan:
Individu bekerjasama untuk mencapai
sasaran khusus.
iii. Kelompok Persahabatan:
Kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama
kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama.
Alasan orang untuk saling bergantung dan
bergabung dalam kelompok adalah seperti
berikut:
i. Keamanan
ii. Status
iii. Harga Diri
iv. Afiliasi: (Dapat memenuhi keperluan
Sosial).
v. Kekuatan
vi. Pencapaian Tujuan
Pengelasan Kelompok Ras dalam
masyarakat pula boleh dilihat kepada
beberapa bahagian seperti:-
i. Caucasoid- (Orang-Orang
Eropah)
ii. Negroid- (Orang-Orang Kulit
Hitam)
iii. Mongoloid- (Orang-Orang Asia)
iv. American Indian-(Orang Asli
Amerika)
Antara permasalahan yang dikenalpasti
telah diringkas seperti berikut:-
i. Perbezaan Pencapaian
ii. Jurang Sosial
iii. Monopoli
iv. Budaya
iv. Pengekalan Identiti
v. Prasangka
vi. Ethnocentrisme
vii. Stereotaip
Pengelompokan masyarakat ini juga boleh
dibincangkan secara bersama dengan Demografi.
Achille Guillard (1885), pertama menggunakan
istillah Demografi ini dalam karyanya yang
berjudul Elements of Human Statistics or
Comparative Demography.
Kata Demografi berasal dari bahasa Yunani
demos bermaksud penduduk di sesuatu kawasan.
Grafein pula bermaksud menulis tentang sesuatu
perkara.
Demografi Kelompok merupakan
analisa statistik terhadap jumlah dan
komposisi penduduk di sesuatu kawasan.
Kajian Saintifik dan Statistikal meliputi
soal Fertiliti (kelahiran), Mortaliti
(Kematian), Perkahwinan serta
Imigrasi dan bagaimana komponen ini
berubah mengikut masa serta
mempengaruhi saiz dan taburan
penduduk manusia.
Demografi Kelompok di Malaysia pula terdiri
daripada pelbagai bangsa dan agama.
Golongan Bumiputera Malaysia terdiri daripada
pelbagai kaum seperti Melayu, suku kaum etnik
di Sabah serta suku kaum etnik di Sarawak.
Masyarakat di Malaysia boleh diklasifikasikan
kepada pelbagai bangsa dan kelompok iaitu
Melayu (54%), Cina (25%), India (7%),
Suku kaum etnik di Sabah dan Sarawak
ialah sebanyak (14%).
Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan
Masyarakat Majmuk.
Masyarakat Majmuk terdiri daripada etnik Melayu,
Cina, India, Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan
Sarawak.
Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam
Melayu ini telah membina asas peradaban yang mantap
sebelum bertembung dan melalui Proses Difusi
Budaya.(Menerima Budaya orang lain ke dalam Budaya
sendiri).
Peradaban Islam serta Peradaban India amat
mempengaruhi pembangunan peradaban Melayu di Asia
Tenggara.
Di Sabah, terdapat kira-kira 23
suku kaum etnik manakala di
Sarawak terdapat kira-kira 17 suku
kaum etnik yang menetap di sini.
Terdapat kira-kira 46 Suku Kaum
etnik yang terdapat di Malaysia.
Pada tahun2006, terdapat jumlah
orang Asli seramai 141, 230
orang. Ekonomi orang Asli masih
lagi berasaskan pertanian dan sara
Malaysia meletakkan Perpaduan Nasional sebagai
matlamat akhirnya.
Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah
terbentuknya satu Bangsa Malaysia yang terdiri
daripada satu masyarakat berbilang etnik yang
bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti
nasional tersendiri.
Proses perpaduan negara dalam kalangan negara
yang berbilang etnik diwakili oleh parti politik etnik
masing-masing.
Mereka mengamalkan budaya, agama, bahasa dan
orientasi pemikiran masing-masing.
Perbezaan inilah dikatakan sebagai
penghalang kepada masalah dalam
proses penyatuan, perpaduan dan
pembinaan bangsa Malaysia.
Teori Hubungan Kaum merupakan
teori yang terdapat dalam
menyatupadukan masyarakat
Malaysia dan membentuk hubungan
atau kepelbagaian kaum.
Peringkat proses seterusnya dinamakan:
Sergresi.
Hubungan yang bersifat Pemisahan antara
etnik dalam sebuah negara seperti pemisahan
kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan,
pengangkutan dan kemudahan awam.
Akomodasi adalah satu keadaan yang mana
kelompok yang berkonflik bersetuju
untuk menghentikan konflik apabila
adanya interaksi secara aman.
Masyarakat Majmuk hidup berdekatan,
saling bekerjasama tetapi tidak bersatu
padu. Mereka hidup secara harmoni dan
menghormati antara satu sama lain.
(Furnival, 1949).
Proses ini berlaku apabila etnik-etnik
menyedari tentang kepentingan norma
dan nilai mereka antara satu sama lain,
namun mereka tetap mempertahankan
Budaya hidup masing-masing.
Institusi-Institusi tertentu seperti ekonomi
dan pendidikan saling bergantungan
antara satu sama lain. Contohnya, negara
Switzerland.
Negara Switzerland mempunyai
hubungan etnik bersifat Akomodasi, di
mana etnik-etnik di dalamnya seperti
Etnik Jerman, Peranchis dan Itali saling
membuat penyesuaian antara satu sama
lain dan hidup dalam keadaan aman.
Akulturasi pula merupakan satu proses yang
kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya
yang terjadi apabila manusia dalam Kumpulan
Minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola
tingkah-laku dan Budaya dari Golongan Majoriti.
Proses ini merupakan proses meminjam dan
menerima unsur-unsur Budaya golongan Majoriti,
tanpa mengubah unsur-unsur Budaya Asal.
Asimilasi adalah Proses Percantuman dan
Penyatuan antara kelompok dan individu yang
berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud
satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama.
Amalgamasi Budaya merupakan satu proses
yang terjadi apabila Budaya dan Ras
bercampur untuk membentuk jenis-jenis
Budaya dan Ras yang baru.
Cara utama untuk menentukan Proses
Amalgamasi terjadi ialah Perkahwinan
Campur antara Etnik dan Ras.
Perbezaan Sosio-Ekonomi, Budaya,
Segregasi, Pemisahan Fizikal, Agama,
Dasar Kerajaan,dll turut menjadi faktor
penghalang ketara.
Pelbagai usaha Sosial dan Kebudayaan turut
diadakan oleh kerajaan bagi mencapai matlamat
pembentukan Budaya ini.
Pelbagai usaha sosial dan Kebudayaan turut
diadakan oleh kerajaan bagi mencapai matlamat
pembentukan Budaya ini.
Antaranya memperkenalkan Konsep Kebudayaan
Nasional.
Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa
Rasmi dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan telah
diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Peristiwa 13 Mei 1969 telah menjejaskan
hubungan antara etnik.
Kemajuan ekonomi sahaja tidak memadai
tanpa pembangunan ekonomi yang
seimbang.
Kementerian Pelajaran perlu
bertanggungjawab memupuk semangat
perpaduan sejak dari bangku sekolah lagi.
Murid perlu diberikan kesedaran tentang
kepentingan memahami hubungan Etnik.
. Antara usaha yang telah dijalankan
ke arah memupuk Perpaduan
Nasional yang telah dijalankan oleh
kerajaan adalah:
i. Penubuhan Jabatan Perpaduan
Negara
ii. Rukun Negara
iii. Dasar Ekonomi Baru
iv. Dasar Pendidikan Kebangsaan
v. Dasar Kebudayaan Kebangsaan
vi. Gabungan Parti-Parti Politik.
vii. Integrasi antara Wilayah.
viii. Integrasi Semenanjung Malaysia dengan
Sabah/Sarawak.
Usaha kerajaan (Top-Down) sahaja tidak
memadai tetapi mesti digenapkan dengan
usaha yang berbentuk (bottom-up)
menerusi kerjasama dan sumbangan
daripada sektor swasta, sektor komuniti dan
semua parti politik.
Hubungan antara Kumpulan Kelas Sosial
yang berbeza seperti Kelas Atasan, Kelas
Menengah serta Kelas Bawahan perlu
ditingkatkan.
Hubungan Etnik merupakan satu ciri penting
yang mencorakkan Sistem Sosial di
Malaysia.
Walaupun tahap Perpaduan Nasional di
negara kita sukar diukur, Malaysia berjaya
mewujudkan hubungan etnik yang harmonis.
Abdul Rahman Embong (2001),
menjelaskan bahawa bangsa yang
terdiri daripada semua kaum di
Malaysia yang terbentuk dalam
sejarah dan mempunyai perasaan
sebangsa dengan nama Kolektif
(Bangsa Malaysia) yang sama
serta berkongsi wilayah, ekonomi,
Budaya dan nasib masa depan
dengan rupa bangsa yang sepunya.
Pembinaan Negara Bangsa (Nation Building)
melibatkan satu proses yang panjang dan
merupakan satu keperluan bagi Malaysia.
. Pembinaan Negara Bangsa (Nation
Building) memerlukan penyertaan
menyeluruh setiap anggota masyarakat dan
penglibatan sepenuhnya jentera kerajaan.
. Satu Nilai dikongsi bersama perlu diwujudkan
dan dihargai oleh seluruh warganegara
Malaysia.
Kepentingan Memahami
Konsep Budaya Kepada Guru
Guru bertanggungjawab memupuk perpaduan dalam
kalangan muridnya.
Guru dapat menerapkan unsur-unsur budaya kepada
murid.
Murid akan lebih mengenali budaya yang terdapat di
Malaysia.
Nilai-nilai menghormati budaya orang lain akan
wujud dalam diri murid.
Memupuk semangat perpaduan serta untuk
profesionalisme guru sendiri.

Anda mungkin juga menyukai