Anda di halaman 1dari 7
UJIAN BULANAN 1 SEJARAH Tingkatan 3 1 Jam 15 Minit Nama Pelajar: Tingkatan : i dua bahagien iaitu Behagien A dan Behagien B. Pelejar dikehendaki Kertes soaian ini mengandt menjaweb semua sosien. Bahagian A: Jewab semua soalan. i. Lengkapken rajah of bawel 41941: Jepun menyerang Asia Tenggara 1944: Jepun mendudukd Indo-China 1982: Jepun menakluki Manchuria RSSEEEEEE EPEC EEE ett UL { 4910: Jepun meguasai Kerea = a 5 g a 5 8 g = 5 & = { 1905: Jepun memenangi Perang | Rusia-Jepun | (2 markah) USIAN BULANAN 4 SEJARAH Tingkatan 3 1 Jam 15 Minit 2. _Nyatakan faktor peluasan kuasa Jepun di Asia Ter Perang Rusia-Jepun 1905 Mikado Mejj | pasaren Bahara [kewasan pertanian ‘Sekatan ekonomi bahan mentah Peres oo . Kemenangan dalam 1.Pemerintahan Maheraje _2 fs Kekurangan FaKTOR PELUASAN KUASA \ Amerika Syankat mA NY NO _/ 4 . / 5. Memeriuken kewesan \ | —— (6 markah) UIAN BULANAN 1 SEJARAH Tingkatan 3 1 dam 15 Minit 3. Tandeken (V) pada dasar pemerintahan tentere Jepun di Tanah Melayu. 2) Tanah Melayu dijadikan tanah jajahan. | 5) Sultan dilantik menjadi pemerintah negeri, c} Serawal, Sat Brunel digabung menjadi Bomeo Utara d) Gabenor menjadi ketua egame Islam dan adat istiadat Melayu | ) Pentadbiren oi Tanah Melayu dibahagikan kepade pentadbiran puset dan wileyah | aoe (5 markah) 4. Lengkapkan rajah berikut tentang desar pemenintahan tentera Jepun di Tanah Meleyy berdesarken maklumat di dalam jada /~ a) Politik — - Kedudukan sultan - Majtis Agama isiam it 5) Ekonomi - Ekspleitasi ekonomi ). 1 | | Dasar pemerintahan } - Mate wang | Jepun di Tanah Melayu ii) l 1] - Pengenalan kepada ekonomi kawalan - Kesetiean terhadap Jepun if - Pengalakkan budaya Jepun UJIAN BULANAN 1 SEJARAH Tingkatan 3 4 Jam 15 Minit 5. Garis dan padankan gerakan antisjepun dengan huraian yang betul, 1 Huraian i Malayan People’s Ani-Japanese Amy [ Gerakan AntiJepun ] { | (MPAJA) Melancarkan perag gerila dan | mendapatkan bantuan daripada Force ee | Force 136 Menjatankan penentangan di Sandakan act wien eee |_Asker Melayu Setia (AMS) Melancarkan pemberontakan Double | Tenth tetepi gagal | Pasukan Wataniah Pahang | Ditubuhkan oleh Parti Komunis Malaya | Gan bekerjasama dengan British | | Gerila Kinabatu EE Soe EU Fasukan Gerlla Datu Mustapha PeseeninniressrunuensnSuEsHSSEEEHSNEBEIESES Pasuken Gerila Sandakan Ditubuhken oleh tentera Bersekutu untuk | menentang Jepun dan anggotanya mendapat iatihan di Sri Lanka Menjalankan geraken membantu tentere | Bei an rsekutu mengusir {sntere Jepun Sultan Panang sebagai Pemerintah | | Kehommat dan pasuken ini diketuai Yeop | | Mahidin | | Penentangen di pesisir pantai Sarawak [Menjalanken penentangan i Kudet (6 markan) USIAN BULANAN + SEJARAH Tingkatan 3 4 Jam 15 Minit 6. Nyetakan kesan pemerintahan tentere Jepun berdasarkan aspek yang aiber. [ Sosial CAD | A pe Politik | ey FF | Ekonomi | cans Kesan pemerintahan tentera Jepun Bee eee 3) Wabak penyanit merebsk ) Masaiah infiasi dan pengganguran ©) Menyemarak semangat kebangsaan | (3 merkah) hiyatekan kejayaen Pentecbiran Tentere British yang diperkenaiken olen British pade bulan September 1948. Kejayaan Pentadbiren TaucEuaaaatEETSTEEEE Tentere Britis | | ————— (@ merkah) UJIAN BULANAN 1 ‘SEJARAH Tingkatan 3 4 Jam 15 Minit Bahagian B: Jewab semua soaian. 1. Pada pendapat anda, apekeh iktber yang dapat diambil der pada penggunaan slogan oleh penjajah? 2. Peperangan yeng berieku telah menyebabken banyak kemusnahan. Pada pendapat ance, bagaimanakah kita dapat mengelekkan peperangan? (4 markah) UAN BULANAN 4 SEJARAH Tingkatan 3 4 Jam 18 Minit 3. Apakah pengajaran yang-boleh diambil kesan daripade pemerintahan tentera Jepun di Tanah Melayu dari aspek ekonomi, politik dan sosial? @ markah) KERTAS SOALAN T.