Anda di halaman 1dari 1

1a.

Jelaskan konsep kesahan


sesuatu ujian
Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh
mana sesuatu alat ukuran itu mengukur data
yang sepatutnya ia dikehendaki. Ini bermakna
sesuatu alat ukuran yang berupaya mengukur
dengan tepat sesuatu pemboleh ubah yang
ditetapkan adalah dianggap sah sebagai alat
pengukur bagi pemboleh ubah tersebut. Selain
itu, kesahan alat ukuran merujuk kepada sama
ada sesuatu alat ukuran yang telah dibina itu
dapat mengukur dengan tepat apa yang
sepatutnya ia dikehendaki mengukur.