Anda di halaman 1dari 52

Pengenalan Kerja Sosial

dan
Pemulihan Dalam Komuniti
(PDK)
Kumpulan 1
Abiramy
Low Jing Xian
Wong Mei Ti
1. Konsep Sosial
2. Definisi Sosial
3. Prinsip Dan Etika Kerja Sosial
4. Teori Sosial
5. Kompetensi Kerja Sosial
6. Latar Belakang Kerja Sosial Di
Malaysia
7. Kerja Sosial Dan Perkhidmatan
Awam
8. Konsep Pemulihan Dalam Awam
(PDK)
9. Konsep Ketidakupayaan
10. Konsep Inklusif
11. Konsep Hak Kemanusiaan
12. Definisi PDK
13. Falsafah PDK
14. Sejarah dan Peristiwa Penting
Penubuhan PDK
Konsep Kerja
Sosial
Pasukan atau individu yang sanggup memberi
perkhidmatan dan bantuan kepada golongan yang
memerlukan bantuan.
Definisi Kerja Sosial

- 1 profesion yang
1 aktiviti profesional yang bertujuan menghasilkan
membantu kelompok atau perubahan sosial kepada
individu bagi meningkatkan masyarakat secara
kapasiti mereka umumnya
- perkembangan individu
secara dasarnya.
1. Penerimaan 2. Komunikasi 3. Individualisasi
- Menerima - Eratkan -. Memahami
klien dengan hubungan keadaan setiap
sepenuh hati - Faham akan klien
dan sewajarnya masalah klien -. Beri bantuan
yang sesuai

Prinsip
Kerja Sosial 6. Berkongsi
ilmu
4. Memberi - Perlu
5. Kerahsiaan berkongsi ilmu
komitmen - Merahsiakan
- Memberi antara pekerja
masalah yang lain
kerjasama dengan dihadapi oleh
pekerja lain klien.
Tanggungjawab
Tanggungjawab Tanggungjawab kepada rakan
kepada Agensi kepada Klien sebaya dan
pekerja lain

Tanggungjawab Tanggungjawab
kepada kepada
masyarakat professional diri

Etika Kerja
Sosial
Tanggungjawab Kepada
Agensi

Mengikut prosedur kemasukan agensi

Contoh, agensi PDK


Tanggungjawab Kepada
Klien
Beri bantuan yang sesuai dengan masalah murid.

Tidak membocorkan rahsia atau masalah klien


kepada orang lain.

Jangan Bocor
Rahsia
Saya!!!
Tanggungjawab Kepada
Rakan Sebaya dan Pekerja
Lain
Kongsi pengalaman antara satu sama lain.

Bekerjasama antara satu sama lain untuk memberi


bantuan yang terbaik kepada klien.
Tanggungjawab Kepada
Masyarakat
Beri bantuan yang sesuai dan terbaik kepada
semua golongan masyarakat yang bermasalah.

Tidak mengira warna kulit, agama dan kaum.


Tanggungjawab kepada
Profesional Diri
Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan masalah klien.

Mematuhi prinsip dan etika kerja sosial.


Teori ekologikal

Mikrosistem

kronosistem
mesosistem

makrosistem eksosistem
Mikrosiste
m
Persekitaran yang terdekat
Mempunyai hubungan yang langsung
Keluarga, sekolah, guru, rakan sebaya
Ajar mereka dengan kemahiran hidup yang umum
Dapat hidup secara berdikari
Mesosiste
Perhubungan m
antara satu mikrosistem dengan
mikrosistem yang lain.

Perkara yang berlaku dalam satu sistem mikrosistem


dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem
yang lain.
Mesosiste
m
Ibu bapa ajar kemahiran hidup kepada murid.

Murid aplikasi di sekolah, tanpa bergantung dengan


orang lain.
Ekosistem
Pengalaman dengan persekitaran yang tidak
melibatkan murid secara langsung.
Contoh, ibu bapa perlu menunjukkan tingkah laku yang
positif.
Dapat mempengaruhi murid untuk menunjukkan
tingkah laku yang sama
Makrosiste
m
Perubahan keadaan dalam satu tempoh masa.
Dipengaruhi oleh norma-norma dan amalam
masyarakat.
Anggap OKU sebagai golongan yang tidak berguna.
Dipandang rendah
Kekurangan keyakinan diri
n We
O Ca
n nD
ow oI
D t !!
k ! !
oo m
L he
t T
on
D

Your Trust Is Their


Motivation!!
Kronosiste
m
Perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.
Berubah mengikut peredaran masa.
Gasing dimainkan pada zaman dahulu.
Alat-alat elektronik digunakan pada zaman sekarang.

Za m an
Kini
Kronosiste
Cont m
oh
Memperbanyak masa untuk menemani dan
berkomunikasi dengan anak
Bukan hanya membiarkan anak bermain dengan
komputer atau ipad mereka.
Meningkatkan kemahiran komunikasi anak OKU.
Pengetahuan

Kompete
Etika nsi Kerja Sikap

Sosial

Kemahiran
Kompeten
si
Pengetahuan, keterampilan,
sikap dan nilai yang dijadikan
sebagai kriteria dalam sesuatu
prestasi atau pekerjaan
seseorang.
Pengetahu
an
Tingkah laku
manusia

Cara Kebajikan
berkomunikasi masyarakat

Cara
menjalankan
kerja sosial
Cara menjalankan kerja
sosial
1. Social case work
2. Social group work
3. Community organization
4. Social action
5. Social welfare research
6. Social welfare administration
Sikap
Tanggungjawab
terhadap klien
Kasih
Sayang Sabar

Simpati Tanggungjawab
terhadap
Prihatin organisasi
Kemahira
n
Mengumpul
Wujud dan
Maklumat kekal
hubungan
Menghubung dengan klien
antara
organisasi
Memerhati tingkah
laku verbal dan
non-verbal
Menyakinkan
klien Mendengar
Kemahiran
Mendengar
Tujuan: Membantu dalam proses penerimaan dan
pengumpulan data.

Faedah: Jadikan proses penerimaan sebagai panduan


untuk memilih maklumat yang diperlukan
Kemahiran
Mengumpul
Maklumat
Tujuan: Pengenalpastian masalah klien yang kompleks.

Faedah: Menjayakan sesebuah proses intervensi


Membantu klien mencapai objektif intervensi.
Kemahiran Mewujudkan
dan Mengekalkan
hubungan dengan klien
Tujuan: - Mengenali klien secara lebih mendalam

Faedah: - Membantu pekerja sosial untuk merungkai


segala masalah yang dihadapi oleh klien.
- Mengetahui latar belakang klien dengan lebih
mendalam.
Kemahiran Memerhati
tingkah laku verbal dan
non-verbal klien
Tujuan: - Memahami inner dan outer forces klien.

Faedah: - Menjalankan intervensi dengan klien dengan


mengenali personaliti klien secara
mendalam.
Kemahiran Menyakinkan
Klien
Tujuan: - Mendapat kepercayaan klien untuk berkongsi
maklumat yang sensitif.

Faedah: - Menjalankan intervensi dengan lancar.


- Mencapai objektif dan keperluan klien.
Kemahiran Menghubung
antara organisasi

Tujuan: - Menolong klien menyelesaikan masalah


dengan organisasi yang berkenaan.
Faedah: - Mencapai objektif dan keperluan klien.
Etika
Memahami
perasaan klien

Etika

Sikap
Mengawal
perasaan sendiri terbuka
1930 Diperkenal 1946: Jabatan
oleh British Colonial Kebajikan Masyarakat
Adminstration ditubuhkan

1955: Malayan 1960: Tukar nama


Association of kepada Malaysian
Almoners (MAA) Association of Medical
dibentuk oleh British Social Workers
Almoners (MAMSW)

Latar
1973: Malaysian
Association of Social
Workers (MASW)
Belakang
dibentuk. Kerja Sosial
Perkhidmatan awan ialah
agensi-agensi kerajaan yang
berkhidmat untuk masyarakat.
Jabatan
Kebajikan
Masyarakat

Kerja Sosial dan


Perkhidmatan
Awam

Kementerian
Jabatan
Pengajian Pengangkutan
Tinggi Jalan
Malaysia
Bantuan alat
tiruan/
otortik

Elaun Pekerja
Kad OKU Cacat (EPC)

Bengkel
Terlindung
Kad OKU
Mengumpul data dan statistik bagi merancang
program pemulihan, pendidikan atau intervensi awal

Membantu OKU berurusan dengan pihak-pihak


yang berkenaan.
Bantuan Alat
Tiruan/
Otortik
Membantu OKU membeli peralatan tiruan yang tidak
mampu dibeli oleh mereka.

Membantu mereka bergerak dan meneruskan


aktiviti kehidupan seharian
Elaun Pekerja
Cacat (EPC)

Galak OKU terus bekerja dan berdikari.


Bengkel
Terlindung
Mendapat peluang kerja untuk golongan OKU sama
ada di sektor awam atau swasta.

Contoh, bengkel jaya Klang dan bengkel jaya


Sungai Petani.
Pengecualian cukai jalan
MAS 50%
penerbangan KTM 50% semua
domestik kelas

Jabatan
Potongan harga Pengangkutan
sebanyak 50%
bagi semua bas Jalan
express
Kementerian Pengajian
Tinggi Malaysia
Bantuan Ciri-ciri
Bantuan Kewangan Ikut pengajian secara sepenuh masa di
IPTA, politeknik atau kolej komuniti
pelajar OKU IPT

Bantuan Kewangan Perbelanjaan bagi yuran pengajian dan


wang saku yang kedua-duanya diberi tidak
pelajar OKU Tempatan
melebihi RM5000 setahun.
Sepenuh Masa
atau RM20000 bagi sepanjang tempoh
pengajian.
Bantuan Kewangan Perbelanjaan bagi yuran pengajian sahaja,
pelajar OKU Tempatan iaitu tidak melebihi RM5000 setahun.
Separuh Masa
Atau RM2000 sepanjang tempoh pengajian.
Penyertaan penuh
dan integrasi sosial
OKU dalam keluarga
dan komuniti
Wujudkan
masyarakat Kurangkan
yang penempatan
penyayang jangka
Konsep panjang di
Institut
PDK Pemulihan

Perkhidmatan
pemulihan dan
intervensi awal Sediakan
untuk OKU pada peluang
peringkat membangunkan
komuniti kebolehan OKU
tempatan
Anggota badan atau mental
yang hilang upaya
Tidak berfungsi
dengan baik
Konsep
Ketidakupayaan
Persamaan, keadilan dan
hak individu dalam
pembahagian sumber-
sumber.

Inklusif separa
Letakkan murid
OKU ke dalam
Konsep
sistem aliran
Inklusif
perdana.
Inklusif sepenuh

Pendidikan inklusif yang


tidak membeda-bedakan
individu berdasarkan
kemampuan yang dimiliki
oleh seseorang.
Hak-hak yang diberi langsung
Hak Asasi oleh Tuhan yang Maha
Sosio budaya Pencipta sebagai hak yang
kodrati. Mesti perlu
Hak Asasi Konsep dihormati dan
Peradilan dilindungi oleh
Hak negara.
Hak Asasi
Ekonomi Kemanusi Menjamin
Hak Asasi Hukum aan kepentingan
dan kebajikan
Hak Asasi Politik setiap individu.

Hak Asasi Pribadi


Peluang
Sama Rata
1 kaedah
pembangunan komuniti

Penglibatan
aktif keluarga
Definisi OKU
dan masyarakat
setempat
PDK
Program pencegahan,
pemulihan dan pembangunan OKU
boleh dilaksanakan diintegrasikan
dalam
masyarakat
Falsafah PDK
Mementingkan penglibatan masyarakat
secara menyeluruh
ibu bapa, adik-beradik, sanak saudara,
komuniti tempatan
Digunakan secara optimum
Jabatan
Dipelopori JKM berpeluang
Kebajikan
oleh WHO menilai dan
Masyarakat
mengubahsuai
pada tahun terlibat dalam
pelaksanaan
1970an. penyediaan
PDK.
manual

Pada tahun
1984, Projek
PDK ditubuhkan
Perintis PDK Libatkan 55
di Malaysia
dijalankan di
pada tahun orang OKU.
Mukim Batu
1983.
Rakit, Kuala
Terengganu.

PDK
Sejarah dan
114 buah PDK Peristiwa
berkembang
telah ditubuhkan
pesat dan
sehingga April Penting
mendapat
sambutan.
1995. Penubuhan
PDK
Sekian,
Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai