SEKTOR PERINDUSTRIAN

Peringkat perindustrian ‡ Sumbangan sector industri ‡ Dasar dan strategi pembangunan perindustrian.
‡

‡

Cabaran perindustrian dalam globalisasi dan K-ekonomi

SEKTOR PERINDUSTRIAN

PERINGKAT PERINDUSTRIAN
Penggantian import y Orientasi eksport y Industri berat
y

SUMBANGAN
Guna tenaga y Keluaran Negara y Eksport
y

DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

TUJUAN UTAMA;
y y y y y y

Untuk mencapai matlamat integrasi nasional Menyebarkan industri dari pusat bandar ke kawasan-kawasan kurang maju Memperluas dan mempelbagaikan asas sektor perindustrian Menggalakkan secara beransur-ansur penubuhan industri berteknologi tinggi Mempercepatkan pertumbuhan industri kecil Menubuhkan industri berat

DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

PERLINDUNGAN TARIF GALAKAN PELABURAN
y y y y y

Taraf Perintis Elaun Cukai Pelaburan Elaun Penyelarasan Perindustrian Elaun Infrastruktur Potongan Dua Kali bagi Penggalakkan Eksport Kemudahan Kelonggaran Jaminan Perjanjian bagi mengelakkan cukai dua kali Panduan dan peraturan-peraturan pelaburan

PANDUAN DAN KEMUDAHAN LAIN
y y y y y

MASALAH PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN

KESAN BAIK
Dari segi guna tenaga y Meningkatkan hasil negara y Pemindahan teknologi dan kemahiran baru y Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan
y

KESAN BURUK
Pelabur-pelabur tempatan mendpat saingan y Kurang memperolehi kemahiran peringkat atas y Pemindahan teknologi kurang sesuai y Kebebasan keluar masuk modal dan keuntungan asing tidak dilaburkan semula.
y

KE ARAH STRATEGI PERINDUSTRIAN BERSEPADU
Perancangan sektor perindustrian Memperbaiki sistem galakan Pelbagaian dan pembangunan industri berasaskan sumber Strategi gantian import peringkat kedua yang terpilih Pelbagaian pasaran eksport Penyebaran industri Penyelidikan dan pembangunan industri pembuatan Peranan industri berat Pembangunan perusahaan kecil

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (1986 ² 1995)

MASALAH-MASALAH PERINDUSTRIAN LAMPAU
Malaysia agak lewat dari segi pengembangan barangan dan perkhidmatan pembuatan. y Ketidakseimbangan dan bias dari segi struktur industri. y Pergantungan kepada pelaburan asing y Kelemahan struktur eksport
y y

FAKTOR PEMASALAHAN

Paras teknologi yang rendah. Kekurangan jurutera dan tenaga teknik yang tinggi Sistem insentif yang ada tidak mencukupi Kurang aktiviti organisasi swasta Kepelbagaian objektif yang bercanggahan.

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 ² 1995)

OBJEKTIF
Untuk memastikan perkembangan ekonomi yang pesat melalui pertumbuhan pesat sektor perkilangan untuk memenuhi objektif DEB. y Untuk mengadakan sumber asli negara secara optimum dan efisien y Untuk menyediakan asas bagi pembangunan teknologi tempatan
y

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 ² 1995)

STRATEGI
y y y y y y y y y

Menyusun semula struktur galakan perindustrian sedia ada Mempelbagaikan eksport dan menggalakkan sektor gantian import Memajukan semula industri gantian import peringkat pertama Menggalakkan penggunaan barangan tempatan Mempelbagaikan pasaran eksport Memperluaskan kegiatan industri ke kawasankawasan kurang maju Menggalakkan R&D pihak awam dan swasta Menggalakkan industri berat Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 ² 1995)

STRATEGI
y y y y y y y y y

Industri keluaran getah Industri keluaran kelapa sawit Industri memproses makanan Industri asas kayu Industri kimia Industri logam (bukan besi) Industri hasil galian (bukan logam) Industri elektronik dan elektrik Industri-industri lain

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 ² 1995)

ISU DAN PERSOALAN
y y y y y y

Keadaan ekonomi antarabangsa yang tidak stabil Dasar-dasar perlindungan yang lebih ketat dari negara-negara industri maju Industri yang berorientasikan eksport mungkin menghadapi masalah permintaan Masalah pembiayaan Kesan terhadap program pembasmian kemiskinan Kesan-kesan limpahan dan kesan penitisan ke bawah

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 11 (1996 - 2005)

OBJEKTIF
Meningkatkan teknologi dalam meningkatkan produktiviti y Menggalakkan kemajuan sektor pembuatan dengan teknologi tinggi y Menekankan pembangunan perindustrian y Pendekatan berasaskan kelompok
y

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 11 (1996 - 2005)
STRATEGI
y y y y y

Orientasi global Meningkatkan kebersaingan Memperbaiki asas ekonomi yang diperlukan Memupuk syarikat perkilangan milik Malaysia Proses intensif maklumat dan berteraskan ilmu

PROSPEK SEKTOR PERINDUSTRIAN

Peranan kerajaan Cabaran globalisasi Perubahan arah aliran pengeluaran

CABARAN PERINDUSTRIAN DALAM GLOBALISASI DAN K-EKONOMI

Kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT Globalisasi dan persaingan yang meningkat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.