Anda di halaman 1dari 19

PENILAIAN

KENDALIAN SEKOLAH
KONSEP PKS
Proses mengesan secara
menyeluruh dan berterusan.
Guru tentukan hasil
pembelajaran yang hendak dinilai

Bersifat formatif
Kelemahan pelajar tidak
terhimpun.
TUJUAN PKS
Pengesanan secara berterusan
Mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan murid dalam proses P&P.
Membolehkan guru mengambil
tindakan susulan
Mengetahui keberkesanan
pengajaran guru.
CIRI UTAMA PKS

Dikendalikan oleh
Dikendalikan oleh Guru
Guru

Formatif
Formatif
Mengesan perkembangan
Mengesan perkembangan
pembelajaran secara
pembelajaran secara menyeluruh
menyeluruh

Bersistem
CIRI UTAMA PKS (samb.)
Berasaskan Kriteria
Berasaskan Kriteria

Pelbagai Kaedah
Pelbagai Kaedah

Menekankan Perkembangan
Menekankan Perkembangan Individu
Individu

Menggalakkan Penilaian
Menggalakkan Penilaian Kendiri
Kendiri

Membolehkan Tindakan
Membolehkan Tindakan Susulan
Susulan
ASPEK YANG DINILAI
ASPEK CONTOH
pengetahuan memberi definisi
menghuraikan fakta
menerangkan konsep dan
prinsip

kemahiran berfikir secara logik


berfikir memberi rasional dan alasan
menghuraikan pendapat
ASPEK YANG DINILAI
ASPEK CONTOH
kemahiran petah bertutur
berbahasa memberi pendapat
membaca dan menulis

kemahiran mencongak
mengira menyelesaikan masalah
kira cepat

dll.
PROSES
PELAKSANAAN
PKS
MERANCANG
MEMBINA INSTRUMEN
MELAKSANAKAN PENILAIAN
MEREKOD
MENGANALISIS
Tindakan Su
MELAPOR Tindakan
sulan YA
Pengukuhan TIDAK Susulan
pengayaan
PENGUASAAN pemulihan
YA
PELAJARAN BARU
PELAJARAN BARU
PEMBINAAN INSTRUMEN PENILAIAN

Jadual Penentuan Ujian


- membantu guru membina soalan
mengikut hasil pembelajaran
yang ditentukan
tajuk/kemahiran
peringkat taksonomi kognitif
LANGKAH MENYEDIAKAN JPU

Pilih tajuk yang hendak dinilai


Tentukan hasil pembelajaran
Tentukan bilangan soalan mengikut aras
Tulis bilangan dalam petak berkenaan
Semak jumlah dan peratus semua
soalan dalam baris menegak dan
mendatar.
Mata Pelajaran: Geografi CONTOH JPU
Tajuk: Kajian Peta Topografi
Aras kemahiran
Kandungan Jumlah
Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian %

K S K M S K M S K M S K M S K M S K
Lambangan dan
istilah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 (20%)

Konsep kedudukan
kordinat 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 15 (30%)

Faktor Cuaca dan


1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 (22%)
pengaruhnya

Kegiatan ekonomi 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 14 (28%)

1 2 1 2 3 2 4 3 2 6 4 1 6 4 2 4 3
Jumlah %
3 6 9 12 11 9 50
(6%) (12%) (18%) (24%) (22%) (18%) (100%)
KAEDAH PENILAIAN DALAM PKS

(a) Pemerhatian
(b) Lisan
(c) Penulisan
PEMILIHAN KAEDAH:
Bergantung kepada:
hasil pembelajaran yang hendak dinilai,
Kesesuaian dengan perkara yang
hendak dinilai.
KEGUNAAN KETIGA-TIGA KAEDAH:

(i) Mengesan serta merta


- dalam pengajaran
harian - tidak perlu
instrumen khusus
(ii) Mengesan kemajuan
-selepas beberapa
pembelajaran
- perlu dirancang
-
Instrumen: senarai semak, lembaran
(iii) Mengesan pencapaian
- selepas beberapa
topik atau di akhir program secara
individu
- guna skala kadar, ujian bertulis dan
ujian lisan
MEREKOD
Mencatat maklumat secara bersistem

Memudahkan membuat rujukan tentang


pembelajaran pelajar

Untuk tujuan tindakan susulan dan


pelaporan
TINDAKAN SUSULAN
aktiviti pemulihan,
pengukuhan dan
pengayaan

berbentuk formatif dan


berasaskan penilaian rujukan
kriteria.
TINDAKAN SUSULAN DALAM PKS
Tujuannya supaya tidak terhimpun
masalah pembelajaran seterusnya dan
murid cerdas terus maju
Tindakan susulan serta merta Tindakan Susulan Terancang
Pujian Latihan, projek yang sesuai
dengan kebolehan murid
Teguran Tunjuk ajar kemahiran membaca
Nasihat yang berkesan
Latihan, projek yang mencetuskan
Bimbingan pemikiran
Latihan, projek untuk mengukuhkan
kemahiran belajar, membuat analisis,
rumusan dan perbandingan
Bimbingan rakan sebaya
TERIMA
KASIH