Anda di halaman 1dari 64

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

+
-

iD

En. Ali Ab. Ghani (Ketua)


Pn. Kong Meow San Haji Tohid Abdul
Karim
Pn. Hamizah Hamzah Puan Sarina Salim
En. Zamrus Abd. Rahman En. Rosli
Suleiman
Pengertian Teori
Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Rasional Mengaplikasi TKP


dalam P-P

Bagaimana Melaksanakan
dalam P-P : Padanan

Bagaimana Melaksanakan
dalam P-P : Percubaan

Bagaimana Melaksanakan
dalam P-P : Peningkatan

Contoh Aktiviti

Panduan Menggunakan
Modul
APAKAH TEORI KECERDASAN
PELBAGAI (TKP) ?

Konsep Definisi Asas


Asas Howard Gardner

Istilah dan Huraian Definisi Asas


Linda Campbell,
Dimensi Bruce Campbell &
Berlainan Dee Dickinson

Jenis Lapan Jenis


Kecerdasan
(TKP)

Sintesis Pengertian Setiap


Jenis Kecerdasan
Pengertian Dalam TKP
HOWARD GARDNER

MASALAH

DEFINISI ASAS

An intelligence is the ability


to solve problems, or to create
products, that are valued within
one or more cultural settings.

Kecerdasan ialah kebolehan


untuk menyelesaikan masalah,
atau mencipta barangan yang
bernilai dalam lingkungan satu
Atau lebih latar budaya.

BARANGAN

FRAMES OF MIND
RUMUSAN DEFINISI

(a) Kebolehan menyelesaikan


masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar ;

(b) Kebolehan menjana masalah


baru untuk diselesaikan ; dan

(c) Kebolehan membuat sesuatu


atau menawarkan perkhidmatan
m.s. dalam
yang bernilai 5 lingkungan
sesuatu budaya.
Cara Mengetahui
Cara Pengajaran
Laluan Pembelajaran
Gaya Pembelajaran
Inventori
Piza

m.s.. 6
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Verbal-Linguistik
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Logik-Matematik

+
7 -3
6
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Visual-Ruang


JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Kinestetik

7
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Muzik

7 3

4
5
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Interpersonal
1
8
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Intrapersonal
JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Naturalis

7
JENIS KECERDASAN PELBAGAI
Verbal-Linguistik

Naturalis Logik-Matematik

+
1 -
8 2


Intrapersonal Visual-Ruang
KECERDASAN
7 3
PELBAGAI

Interpersonal
6 4
5
Kinestetik

Muzik

m.s. 7
TKP boleh dipermudah seperti

KA
TA
ALAM
? KIRA

? ?
G

BA
POTENSI
N
RA

D
? ?
AN
O

INDIVIDU
SEPENUHNYA

? ?
DIRI ? RUANG
M
UZ
I
K

tapi bagaimana dengan


pengisiannya ?
POTENSI
ORANG LAIN IRAMA & LAGU
PERASAAN DETIK
MOTIVASI RITMA
KEHENDAK NADA
INTERAKSI MELODI

BINAAN & POLA CERMIN DIRI


KONSEP KESEDARAN
ABSTRAK KEPERCAYAAN
NOMBORAN BERFIKIR
SEBAB-AKIBAT KENDIRIAN

PENGGUNAAN & PENGAMATAN


PENGUASAAN BAHASA FLORA & FAUNA
FONOLOGI MENGALAMI
MORFOLOGI MENGECAM
SINTAKSIS MENGKATEGORI
SEMANTIK MENGKLASIFIKASI

BAHASA BADAN VISUALISASI


PERGERAKAN IMAGINASI
IMBANGAN GAMBARAN
KEPANTASAN GRAFIK
KEANJALAN GARISAN
MENGAPA
TKP?
MENGAPA
TKP?

Menyokong pembelajaran
bersepadu yang menyeluruh
selaras denganFalsafah Pendidikan
Kebangsaan dan keperluan murid
MENGAPA
TKP?

2
Menerima persamaan
dan perbezaan antara
individu dengan
mengakui bahawa
setiap murid adalah
unik dan belajar
dengan cara yang
berlainan
MENGAPA
TKP?

Meningkatkan
kecerdasan
pelbagai seseorang
dan menyedari bahawa
potensinya tidak
terbatas
MENGAPA
TKP?

4
Meningkatkan
harga diri,
kreativiti dan
motivasi melalui
P&P yang
menyeronokkan
MENGAPA
TKP?

Meningkatkan
profesionalisme guru
dan menggalakkan
inovasi dan
penyelidikan dalam
P&P
MENGAPA
TKP?

Mewujudkan suasana
kolaboratif di sekolah

7
Mempelbagai cara
penilaian
1 2

Menyokong pembelajaran Menerima persamaan


bersepadu yang menyeluruh dan perbezaan antara
selaras denganFalsafah Pendidikan individu dengan
Kebangsaan dan keperluan muridmengakui bahawa
setiap murid adalah
7 unik dan belajar
Mempelbagai cara dengan cara yang
penilaian
MENGAPA berlainan
TKP?
6
Mewujudkan suasana
kolaboratif di sekolah 3
4 Meningkatkan
5 Meningkatkan kecerdasan
Meningkatkan
harga diri, pelbagai seseorang
profesionalisme guru
dan menyedari bahawa
dan menggalakkan kreativiti dan
motivasi melalui potensinya tidak
inovasi dan
P&P yang terbatas
penyelidikan dalam
menyeronokkan
P&P
Bagaimana Melakasanakan Teori
Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan
Pembelajaran
Peringkat I : Padanan

mengenal pasti kekuatan


sendiri dan kekuatan murid
dalam kecerdasan pelbagai

memilih strategi pengajaran


dan pembelajaran yang sesuai
dan memadankan dengan
kecerdasan murid

memperkembangkan potensi
murid dalam kecerdasan lain
yang belum menyerlah
dalam
1

Mengisi borang
senarai semak MICA
(Multiple Intelligences
Checklist for Adults)
(Lampiran)

2
Daripada
jawapan senarai
semak, guru
dapat
mengetahui
kekuatan diri di
antara
kecerdasan
pelbagai
3

Kecenderongan
kecerdasan yang dominan
mendorong guru
memperoleh banyak idea
untuk menjalankan
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

4 Contohnya, bagi
seseorang guru
yang lebih
Guru boleh merujuk cenderung dalam
kepada Jadual kecerdasan logik-
Kecerdasan Pelbagai matematik dan
(A) untuk kurang dalam
memperluaskan kecerdasan visual-
strategi pengajaran ruang, dia boleh
dan pembelajaran merujuk kepada
dalam kecerdasan lain idea-idea
mengenai aktiviti
kecerdasan visual-
ruang.
LATIHAN

Sila jawab senarai semak MICA.


Bagi setiap kecerdasan, kira
jumlah markah yang didapati
mengikut panduan yang diberi.
Menentukan kekuatan kecerdasan
sendiri. Rujuk Jadual Kecerdasan
Pelbagai (A) dan cari maklumat
untuk memperluaskan idea
pengajaran dan pembelajaran
dalam kecerdasan lain.
dalam
Pemerhatian tingkah
laku murid semasa
belajar
Aktiviti yang digemari
murid pada masa
lapang
Laporan prestasi
murid
Profil kecerdasan
murid
MELAKSANAKAN TKP DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PERINGKAT 1: PADANAN
(Unit 3)

PERINGKAT 2: PERCUBAAN
(Unit 4)

PERINGKAT 3:
PENINGKATAN (Unit 5)
Peringkat 1: PADANAN
Kesedaran bahawa perlunya
memadankan pengajaran dan
pembelajaran dengan kecerdasan
pelbagai murid

Peringkat 2: PERCUBAAN
Perancangan dan percubaan
pelbagai strategi pengajaran dan
pembelajaran berasaskan TKP

Peringkat 3: PENINGKATAN
Kaitan TKP dengan kemahiran
berfikir untuk perkembangan murid
UNIT 4
Peringkat II:

PERCUBAAN
Perancangan
Persekitaran
Proses
Penilaian
PERANCANGAN

fikirkan
bagaimanaTKP boleh
diaplikasikan ke dalam
pengajaran dan
pembelajaran seharian
Soalan yang boleh membantu
semasa menyediakan rancangan
pelajaran
VERBAL- LOGIK-MATEMATIK
LINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh
Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor,
menggunakan bahasa pengiraan, pengelasan +
lisan , bacaan dan atau menggalakkan -
penulisan? pemikiran kritis?


VISUAL-RUANG MUZIK
Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh
menggunakan alat bantu menggunakan muzik,
mengajar visualisasi, bunyi-bunyian
warna, seni, metafora persekitaran atau unsur
atau penyusun grafik? ritma dan melodi?
Soalan yang boleh membantu
semasa menyediakan rancangan
pelajaran

KINESTETIK INTERPERSONAL
Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh
melibatkan pengalaman melibatkan murid dalam
pergerakan seluruh badan perkongsian rakan
atau aktiviti hands-on? sebaya, pembelajaran
kerjasama atau simulasi
kumpulan?

INTRAPERSONAL NATURALIS
Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh
memberi pilihan kepada membawa alam semula
murid merangsang jadi ke dalam bilik darjah
perasaan kendiri? atau membawa murid ke
luar ke alam semula jadi?
PERSEKITARAN

fikirkan cara
memaksimumkan
potensi persekitaran
terutama sekali
keadaan di dalam bilik
darjah
STESEN
KECERDASAN
Setiap stesen CONTOH: Stesen
mempunyai unsur Tumpuan
kecerdasan Intrapersonal
tertentu seperti
mengadakan flora Sudut yang jauh
dan fauna untuk dari gangguan
stesen Naturalis
Murid boleh
dibekalkan dengan
plag-telinga supaya
sunyi dan boleh
Sudut diwujudkan membaca, menulis
mengikut tema dalam dairi,
atau kecerdasan berfikir dan
secara bergilir berefleksi sendiri
untuk mengatasi
kekangan ruang
PERHIASAN BILIK
DARJAH
+
Hias bilik darjah CONTOH: -
dengan maklumat Kecerdasan
yang boleh Logik-Matematik
dihargai oleh Gantungkan model
setiap kecerdasan bentuk atau
formula di
Contohnya, murid sekeliling bilik
yang cenderung darjah
kepada Verbal-
Linguistik Lekatkan contoh
menyediakan wang syiling dan
poster beberapa kertas serta nama
negeri / negara dan
orang penulis
nilainya
terkenal
LAWATAN LUAR

Membawa murid CONTOH:


keluar dari bilik Lawatan Muzik
darjah supaya
mereka dapat Membawa murid
memerhati dan mendengar Orkestra
memahami Filharmonik dan
bagaimana setiap mengadakan sesi
individu mempunyai perkongsian bersama
dan menggunakan orkestra
kecerdasan pelbagai
masing-masing
Membawa murid ke
Ibu bapa memainkan studio rakaman dan
peranan yang besar melihat bagaimana
dalam menggalakkan rancangan radio atau
lawatan ke tempat cakera padat
kerja mereka dirakamkan
SUMBER BILIK
DARJAH
Bagi setiap mata
pelajaran, banyak
sumber boleh
digabungjalinkan
dengan kecerdasan
pelbagai murid bagi
meningkatkan minat
belajar murid
SUMBER BILIK
DARJAH
KINESTETIK INTERPERSONAL
Bola Biografi
Payung Kad main peranan
Kit binaan Permainan papan
Jam randik (board games)
Gelung rotan Carta hari jadi
Kit robotik
PROSES

Guru mempunyai beberapa


opsyen menggunakan
TKP merentasi
kurikulum. Lima model
dicadangkan berdasarkan
kesesuaian murid, bilik
darjah, mata pelajaran
dan topik yang diajar
PROSES
SISIPAN
Guru boleh JARINGAN
memilih satu
atau dua Setiap
kecerdasan dan kecerdasan
digunakan digunakan
dalam dalam
pengajaran
pengajaran
secara tidak
tematik
langsung
PROSES

JALINAN PERKONGSIAN
Satu kecerdasan Beberapa
digunakan dalam kecerdasan dipilih
beberapa mata untuk digunakan
pelajaran dalam dua mata
pelajaran

KESEPADUAN
Beberapa kecerdasan digunakan secara
bersepadu merentasi mata pelajaran
yang berlainan
PENILAIAN

menggunakan cara yang


berbeza mengendalikan
penilaian dengan cara
yang dicadangkan
dalam TKP
PENILAIAN

BERMAKNA mempunyai nilai


kepada murid

BERKONTEKS berkaitan
dengan persekitaran dan kehidupan
mereka

BERPADAN DENGAN
KECERDASAN MURID
membenarkan masa untuk murid
menghayati proses penghasilan
sesuatu projek atau penilaian
PENILAIAN
MEMBENARKAN PERKEMBANGAN
KESEMUA KECERDASAN
melibatkan kreativiti, perbincangan,
penyelesaian masalah, demonstrasi,
refleksi dan penyampaian

DIGABUNGJALINKAN DALAM
PROSES PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN murid belajar
kerana ingin tahu dan digalakkan
belajar dalam kumpulan

MENCERMINKAN KEPAKARAN
MURID DALAM SESUATU
KEMAHIRAN perbandingan dibuat
dengan hasil yang lepas murid itu
sendiri
PENILAIAN

Murid haruslah
dibenarkan memainkan
peranan yang aktif
dalam proses penilaian
dari segi penggubalan
dan penilaian kendiri
dan rakan sebaya
JENIS PENILAIAN

Projek dan

produk

Persembahan,
penyampaian dan
demonstrasi

Rakaman video,
kaset dan
penggambaran
JENIS PENILAIAN

Penyelesaian Laporan,
masalah dan folio,
eksperimen portfolio
dan
pameran
Berupaya
membina
soalan
Pemerhatian di dengan
stesen-stesen tujuan dan
kecerdasan objektif yang
jelas serta
berkebolehan
mencari
Peringkat III : Peningkatan

dalam
Peringkat III :
Peningkatan
dalam

Melakar, membuat peta minda,


Visual- membayangkan masalah dan
Ruang penyelesaiannya

Kinestetik Manipulasi alat, bahan untuk


menyelesiakan masalah

Muzik Menyedari ritma, harmoni,


kecanggungan untuk mengenal pasti
masalah dan penyelesaiannya

Interperso Mendapat pelbagai idea melalui interaksi


nal dengan orang lain mengenai masalah
dan penyelesaiannya

Intraperso Membuat refleksi secara mendalam


nal berasaskan pengalaman, perasaan diri
mengenai masalah dan
penyelesaiannya

Menggunakan contoh daripada alam


Naturalis semula jadi untuk mengkaji masalah dan
penyelesaiannya
Peringkat III :
Peningkatan
untuk

Meningkatkan pemikiran yang


lebih mendalam

Memperoleh pelbagai
perspektif mengenai sesuatu
perkara

Mengaplikasi pengetahuan
yang sedia ada dalam situasi
dan konteks yang baru dan
berlainan

Melalui pemikiran sebegini, kreativiti


dan inovasi dapat dicungkil daripada
murid
Logik-
Matematik
Murid
menjalankan
Verbal- eksperimen
Linguistik sains yang
Murid memberi keputusannya di
interpretasi baru luar jangkaan
mengenai murid
sesuatu cerpen Visual-
atau hasil Ruang
kesusasteraan Murid melukis
sesuatu dengan
Kinestetik menggunakan
Murid stail, media atau
menggunakan bahan baru
pergerakan atau
Muzik stail baru dalam
Murid tarian dan drama
menghasilkan Interperso
muzik yang luar
biasa tetapi nal
masih seronok Murid
dan gemar menginterpretasi
didengar motif watak
Naturalis seseorang dalam
Murid mencari cerita dan drama
cara atau tokoh
menggunakan
Intraperson
sejarah
bahan alam al
semula jadi Murid memahami
sebagai bahan diri secara lebih
sumber mendalam
penghasilan dengan
sesuatu yang mengaitkan apa
baru dan luar yang dipelajari
biasa dengan diri sendiri
Peringkat III :
Peningkatan
untuk

Aktiviti bilik darjah boleh


Kepelbagaian dipelbagaikan dengan
Aktiviti Bilik menggunakan strategi TKP
Darjah untuk peningkatan
perkembangan kognitif
mengikut Taksonomi Bloom.

Matriks Satu matriks boleh direka untuk


tujuan ini. Matriks seperti ini boleh
digunakan :

Untuk menganalisis sesuatu


bidang atau topik tertentu
dalam kurikulum

Sebagai peta bagi guru


memastikan pelbagai aktiviti
bilik darjah dijalankan ke arah
perkembangan kognitif murid.
Contoh matriks Kemahiran
Hidup
Contoh Aktiviti

Mata Sains
Pelajaran

Tingkatan Dua

Tajuk Air dan Larutan

Sub-tajuk Keterlarutan
Bahan
Dalam Air
Objektif

Memerihalkan pelbagai kegunaan


air dalam kehidupan harian.

Menerangkan maksud
keterlarutan.

Menerangkan kepentingan air


sebagai pelarut dalam kehidupan
harian.

Menghargai kepentingan air yang


bersih untuk kualiti hidup.
Nilai Murni dan
Sikap

Mensyukuri kewujudan
pelbagai sumber untuk
keperluan hidupan

Menyedari pentingnya manusia


mengamalkan tindakan yang
bertanggungjawab bagi
memastikan sumber air bersih
demi kesejahteraan dan
kemandirian hidup manusia.
Set Sumbangsaran
Induksi Berkumpulan
Linguistik

Merancang +
Langkah 1
eksperimen -
Logik-
Matematik

Menguji
Langkah 2 hipotesis

Kinestetik
Menganalis +
Langkah 3
is data -
Logik-
Matematik

Menyedia
Langkah 4 laporan

Linguistik

Visual-
Ruang Muzik
Langkah
5:
Aktiviti
Lanjutan

Intrapersonal Interpersonal

Naturalis