Anda di halaman 1dari 9

PERKEMBANGAN

SAINS DAN
TEKNOLOGI
PADA ZAMAN
KERAJAAN
ABBASIYAH
PERKEMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI
PADA ZAMAN KERAJAAN
ABBASIYAH
Tamadun Islam memberi
keseimbangan dalam aspek
pembangunan fizikal dan spiritual.
Ini dibuktikan oleh kecemerlangan
kerajaan Abbasiyah dalam bidang
sains dan teknologi serta
kemantapan iman mereka kepada
Allah.
PENGUASAAN UMAT ISLAM DALAM
BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI

Andalusia dan Sicily yang berada di


dalam kekuasaan Islam menjadi
tumpuan para cendiakawan
terutamanya dari barat pada zaman itu.
Umat Islam berjaya menguasai ilmu
sains dan teknologi dari tanan Rom,
Parsi dan Yunani.
Mereka juga berjaya membuat
penemuan-penemuan baru dan
memperbetulkan sebahagian kesalahan
fakta sains terdahulu.
FAKTOR PERKEMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI
PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
1.AKTIVITI PENTERJEMAHAN
Giat berlaku pada zaman kerajaan
Abbasiyah
Zaman Khalifah Al-Makmum, aktiviti ini
berjalan secara terancang
Baitul Hikmah dijadikan pusat
penterjemahan Negara
Penterjemah yang ditugaskan di situ ialah
Yuhana Bin Masawaih dan Hunain bin Ishak
Pelbagai bidang ilmu telah diterjemah
seperti ilmu falsafah , Astronomi, kimia,
fizik, biologi dan perubatan
2.GALAKAN DARIPADA
KHALIFAH
Kerajaan menyediakan peruntukan
yang banyak dalam bidang ini.
Mengadakan seminar perubatan
dalam setiap musim haji yang dihadiri
oleh pakar-pakar dari seluruh dunia.
Membina pusat penyelidikan sains
seperti dalam bidang astronomi dan
makmal pembedahan di pelabuhan
Sungai Daljah.
3. GLOBALISASI ILMU
Aktiviti perdagangan dan pembukaan
wilayah baru yang strategik membuka
peluang kepada umat Islam
mengembangkan ilmu pengetahuan.
Andalus dan Sicily menjadi dua gedung
ilmu yang menjadi tumpuan pecinta-
pecinta ilmu dalam pelbagai bidang,
terutamnya dari barat
Di Andalus terdapat 700 buah masjid, 1
universiti dan 70 buah perpustakaan yang
menyimpan 500,000 manuskrip dalam
pelbagai bidang ilmu.
ANTARA BUKTI YANG MENUNJUKKAN
KECINTAAN KHALIFAH TERHADAP ILMU

Mereka pernah menerima kitab-


kitab sebagai tebusan terhadap
tentera Rom yang ditawan.
Mereka juga menerima pembayaran
jizyah dalam bentuk kitab.
Mereka memberi banyak hadiah
kepada kerajaan Rom untuk
mendapatkan karya dalam bidang
perubatan dan falsafah.
KESAN PENEMUAN
SAINS DAN TEKNOLOGI
PADA ZAMAN KERAJAAN
ABBASIYAH
Cara hidup dan status umat Islam
telah berbeza daripada umat
sebelumnya.
Mereka lebih maju daripada umat-
umat lain yang telah menguasai ilmu
sains dan teknologi sebelumnya.
Umat dan agama Islam dipandang
mulia dan disegani.
Ramai orang bukan Islam telah tertarik
untuk memeluk Islam.
KEPENTINGAN MENGUASAI
ILMU SAINS DAN

TEKNOLOGI
Merupakan ilmu yang mendominasikan
kehidupan manusia, sekirannya ketinggalan dari
arus perDana menyebabkan kita ketinggalan
dari arus perdana.
Ilmu sains dan teknologi perlu diadunkan
mengikut cara Islam iaitu berdasarkan syariat
Islam supaya tidak berlaku sebarang
penyelewangan.
Integrasi ilmu antara ilmu fardu ain dan ilmu
fardu kifayah serta ilmu-ilmu berkaitan dengan
sains dan teknologi sangat penting untuk
menjadikan umat islam sebagai umat yang maju
dari semua sudut sama ada sudut spiritual atau
material.