Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PENDIDIKAN

GURU
KAMPUS KOTA BHARU
Nama Kursus : Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
Kod : EDUP3013

Model Tyler dan Model Taba


Nama : Liew Zhao Yu
: Jamency Lek Qiao Ying
: Chang Hui Yi
Pensyarah : En Halim B. Wan Ibrahim
Model Kurikulum Tyler
Dicadangkan oleh Ralph Tyler
Beliau berpendapat kurikulum adalah segala
pengalaman pembelajaran yang diarah, dirancang,
dikelolakan dan dilaksanakan oleh pihak sekolah
untuk membawa perubahan signifikan dalam
Ralph tingkah laku murid-murid
Tyler
(1902-
1994)
Penekanan pada
Matlamat pembentukan
model Tyler tingkah laku murid-
murid sebagai
matlamat
pendidikan.
4 kompenen asas
kurikulum iaitu:

1. a k ah
( A p
T IF a n yg 3. MEN
J E K
d i d ik Y
OB n pen i?) PEMB USUN PENG
a ELAJA ALAM
tuju dicapa AN P ENGA R AN UN AN
u M
perl GALA JARAN (Bagaim RAN
JA TUK
P E N EL A h a r a n p em
anakah
pengala
2. M B k a l a j b e laj m
PE aimana pembe if?) a
berkesa ran disusun u an
g t n? tk peng
(Ba alaman i objek 4. PEN ) ajaran
g a IL
pen encap keberke AIAN (Bagai
m sa ma
u tk pembel nan pengalam nakah
ajaran d a
apat din n
ilai?)
Kesan Model
Kelebihan
Tyler
Kelemahan

Bersistematik = menyediakan idea


yang jelas terhadap hasilan agar Tidak memberikan perhatian kepada
kandungan dan tatacara dapat latar belakang dan kebolehan pelajar
disepadukan serta dinilai yang sedia ada.

Logik dan diterima kerana Kemungkinan objektif tidak


kesesuaiannya dalam penyusunan tercapai
aras kurikulum yang dimulakan
dengan penetapan matlamat dan
objektif pengajaran.

Model ini memerlukan pelajar Kurang jelas; hakikat belajar


berinteraksi & menyeuaikan diri dalam mengajar ; pembelajaran terjadi
pelbagai persekitaran luaran di luar tujuan.

Di sini pelajar akan membina kemahiran


berfikir, membantu mencari maklumat Terlalu menekankan pada hasil
dan menanam minat & sikap pelajar pembelajaran yang boleh
sendiri. mengkonkong kreativiti.
Model Taba
Diperkenalkan oleh Hilba Taba (1962)

Matlamat
Menekankan proses pembelajaran Induktif
dalam P&P
Menerangkan bahawa seseorang pelajar
melakukan operasi kognitif ke atas bahan
pengajaran
Bahan-bahan pengajaran disusun secara
sistematik
Menggunakan pendekatan grass-root(guru)
iaitu perancangan pengajaran mesti
direkabentuk oleh guru
Model Kurikulum Hilda Taba
Penekanan Objektif memandu keputusan
objektif sbg kurikulum spt apa yang perlu
disampaikan, apa yang perlu
platform utk ditekankan, apa jenis isi
aktiviti di sekolah- kandungan yang perlu dipilih
kenali sbg dan apa jenis penglalaman
kurikulum. pembelajaran yang perlu
dititikberatkan
Juga dikenali sebagai
model pembangunan Merupakan kaedah yg
konsep & berkesan utk
mengutamakan mengajar kandungan
penyusunan bahanb- kurikulum dlm bentuk
bahan pengajaran generalisasi &
dalam proses p&p. diskriminasi.

Terdapat 7 langkah
pengembangan
kurikulum berdasarkan
model terbalik
(bottoms-up) drpd
Taba ini.
4 Strategi pengajaran untuk menggalakan pemikiran
kritis di kalangan murid.

1. Menyusun data 2. Menggolong dan


atau fakta dengan mengelas fakta-
memerhati ciri-ciri fakta menjadi
persamaan dan kategori dan
perbezaan. memberi label
kepadanya.

3. Membuat 4. Mengaplikasi
generalisasi atau generalisasi yg
kesimpulan atas diperoleh.
hubungan-
hubungan antara
kategori itu.
KOMPENEN LANGKAH PELAKSANAAN
1) Diagnosis Kenalpasti keperluan pelajar (kemahiran penyelesaian masalah)
Keperluan
pembelajaran

2) Pembentukan Selaras dengan keperluan murid yg telah dikenalpasti


objektif pembelajaran
3) Pemilihan Berpandukan dgn objektif
Kandungan Relevan
signifikan
4) Penyusunan isi Urutan(senang kpd kompleks, konkrit kpd abstrak)
kandungan Tahap kematangan pelajar
Minat pelajar
Kebolehan pelajar
Tahap pencapaian pelajar
5) Pemilihan Bersesuaian dgn kandungan yg disampaikan
pengalaman Melibatkan murid scr menyeluruh
pembelajaran
6)Penyusunan Dirancang dgn teliti
pengalaman Relevan
pembelajaran Bersesuaian dgn pelajar
7) Penilaian Perhatian diberi kpd:
-tujuan (pemulihan, pengayaan, straming, pensijilan)
-Bentuk (formatif, sumatif)
-Jenis (ujian bertulis, ujian lisan, temubual, pemerhatian,
penyemakan portfolio)
Kesan Model Taba
Kurikulum dan pengajaran adalah saling
berkaitan dan tidak wujud secara
berasingan.
Kelebih Memberi guru peranan yang lebih besar
Menggunakan kaedah induktif.
an Mampu meningkatkan pemikiran se!Ara
produktif dan kreatif apabila pelajar
meneroka di sebalik data yang diberikan.
Kurikulum sebagai rancangan untuk
pembelajaran

Proses pelaksaannya memakan masa yang


panjang.
proses mengumpul dan memilih
Kelemah maklumat harus dilakukan terus menerus
an sebelum dapat membina idea)terutama
kategori dan membina konsep.
Sukar menentukan tujuan kerana perlu
menilai latar belakang pelajar yang
berbeza-beza.
Membebankan guru.
MODEL MODEL OBJEKTIF
TYLER Ralph Tyler (1949) TABA Hilda Taba (1996)
ASPEK

Objektif 1. Aspek yang berkaitan : Ditentukan berdasarkan


Pelajaran 2. Perkembangan tingkah falsafah pragmatism yang
laku kendiri pelajar. mengandungi logik
3. Isi kandungan mata penyelesaian masalah
pelajaran yang melalui aktiviti inkuiri-
beroperasi dengan penemuan.
tingkah laku pelajar. Selaras dengan keperlun
murid yang telah
dikenalpasti

Kandungan Pengalaman pendidikan


seharusnya bersifat: Kandungan seelok-
4. Spesifik eloknya:
5. Eksplisit 1.Berpdankan dengan
6. Boleh diukur objektif
7. Berlandaskan falsafah 2.Bersifat relevan
pendidikan 3.Mengutamakan
8. Berdasarkan penyusunan bahan-bahan
Pengurusan Melibatkan pemilihan Pertimbangan diberi
isi kandungan dan kepada:
pengalaman Berperingkat (senang
pembelajaran (aktiviti) kepada kompleks,
sejajar dengan tujuan daripada konkrit kepada
pendidikan. abstrak).
Tahap kematangan
murid.
Minat murid.
Kebolehan murid
Tahap pencapaian murid.
Penilaian Pertimbangan diberi Perhatian diberi kepada:
kepada: Tujuan (pemulihan dan
Bentuk yang bersifat pengayaan)
formatif & sumatif. Bentuk (Formatif dan
Model penilaian yang Sumatif)
digunakan. Jenis instrumen ( ujian
Jenis instrumen untuk bertulis, lisan, temubual,
mengutip data pemerhatian)
( Temubual,
pemerhatian,analisis
portfolio)
Kebaikan Bersifat sistematik

Anda mungkin juga menyukai