Anda di halaman 1dari 27

1

PROGRAM
PENDIDIKAN
INKLUSIF
GARIS PANDUAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF
MURID BERKEPERLUAN KHAS

Memberi kefahaman dan


panduan yang jelas
MATLAMAT kepada semua pihak
yang terlibat dalam
pelaksanaan PPI

Melaksanakan PPI
secara sistematik dan
OBJEKTIF selaras di seluruh negara
Rujukan kepada individu
yang melaksanakan PPI
2
3
4
KONSEP PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Konsep PPI adalah selaras dengan penyataan dalam


Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013
seperti di bawah : 5

Program Pendidikan Inklusif ertinya suatu


program pendidikan bagi murid berkeperluan
pendidikan khas yang dihadiri oleh murid
berkeperluan khas bersama-sama dengan
murid lain dalam kelas yang sama di sekolah
kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan.
PENDEKATAN PPI
INKLUSIF PENUH INKLUSIF SEPARA
MBK belajar secara MBK belajar bersama-sama
sepenuh masa bersama- murid arus perdana bagi mata
sama murid arus 6 pelajaran akademik atau
aktiviti koakademik atau aktiviti
perdana.
kokurikulum tertentu sahaja
MBK mengikuti mengikut keupayaan mereka.
pembelajaran bagi semua MBK yang mengikuti inklusif separa
mata pelajaran akademik bagi mata pelajaran akademik
berasaskan kurikulum berasaskan kurikulum kebangsaan
atau kurikulum kebangsaan yang
kebangsaan atau kurikulum
diubahsuai dengan sedikit atau tanpa
kebangsaan yang diubahsuai bantuan perkhidmatan sokongan.
dengan bantuan atau tanpa Inklusif separa bagi aktiviti
bantuan koakademik atau kokurikulum adalah
perkhidmatan sokongan. berdasarkan potensi, bakat dan
keupayaan mereka.
KONSEP
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

7
MATLAMAT
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Meningkatkan penyertaan dan memberi


8
peluang kepada MBK mengikuti program akademik
dan bukan akademik bersama-sama murid di arus
perdana. PPI juga memberi kesedaran kepada
masyarakat supaya tidak menafikan potensi MBK
dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh
diminimakan jika diberi peluang yang sama.
9
i. Melepasi tahap penilaian
menggunakan instrumen yang ditetapkan
oleh KPM KRITERIA
ii. Umur MBK mengikut kohort umur MURID
murid di arus perdana atau tambahan
P satu tahun sahaja daripada umur murid
E di arus perdana
L Penempatan10 MBK perlu mengambil kira perkara
A berikut:
i. Saiz kelas arus perdana yang menjalankan PPI
K sebaik-baiknya mempunyai bilangan murid
S kurang daripada 35 orang
ii. MBK yang ditempatkan di PPI tidak lebih
A PENEMPATAN daripada lima orang di setiap kelas
N MURID
iii. MBK ditempatkan di kelas yang setara
A dengan pencapaian mereka
iv. Kelas PPI sebaik-baiknya berada di aras
A bawah bangunan sekolah bagi MBK yang
N menggunakan kerusi roda
v. Penempatan MBK di PPI hendaklah mendapat
kebenaran daripada ibubapa secara
bertulis
11
GURU

P Guru arus perdana yang mengajar di kelas inklusif


E hendaklah diberi latihan dalam mengendali
L MBK. 12
A Bagi sekolah tanpa PPKI, pihak sekolah boleh
mendapatkan bantuan latihan daripada guru PPKI
K
dari sekolah berhampiran, pegawai di 3PK, PPD,
S JPN atau Bahagian di Kementerian.
A Bagi sekolah yang mempunyai PPKI, guru
N pendidikan khas memainkan peranan yang penting
A dalam membantu guru aliran perdana menjayakan
A PPI.
N
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MBK dalam PPI belajar menggunakan kurikulum kebangsaan


P
E
Pengubahsuaian kaedah pengajaran, penyediaan bahan dan penyampaian
L boleh dilakukan bagi memudahkan13MBK menerima pembelajaran
A
K Laporan perubatan, profil murid, analisis ujian dan rekod prestasi
hendaklah digunakan bagi merancang pengajaran murid
S
Guru aliran perdana akan menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
A seperti biasa dengan memasukkan keperluan pengajaran khusus MBK.
N Selain daripada itu, penulisan Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
bagi MBK yang mengikuti PPI boleh dibuat bagi memastikan keperluan
A intervensi yang bersesuaian dapat dilaksanakan
A
Bagi sekolah yang mempunyai PPKI, guru pendidikan khas dan guru
N mata pelajaran perlu bekerjasama untuk merancang pengajaran dan
pembelajaran (PdP) yang sesuai mengikut tahap kognitif murid
PENTAKSIRAN

MBK dalam inklusif penuh menjalani pentaksiran dan penilaian


sama seperti murid lain di arus perdana dalam aspek kurikulum dan
P kokurikulum. Perkara ini merujuk kepada, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
E 23/1998: KEBENARAN MURIDMURID
PEPERIKSAAN AWAM yang menyatakan bahawa:
MENDUDUKI

L 14
murid-murid yang layak, syarat-syarat yang sedia ada,
A adalah berhak mengambil peperiksaan awam. Murid-
K murid yang ditempatkan dalam kelas inklusif atau kelas
percantuman (Program Pendidikan Khas) di sekolah
S menengah dan sekolah rendah harian biasa, hendaklah
A juga dibenarkan mengambil peperiksaan awam UPSR,
PMR, SPM atau sepertinya, bersama-sama dengan
N murid-murid lain
A MBK perlu didaftarkan sebagai Calon Berkeperluan Khas
A (CBK) dalam peperiksaan awam bagi mendapatkan keistimewaan,
kemudahan dan perkhidmatan yang diperuntukkan oleh Lembaga
N Peperiksaan berdasarkan Panduan Pengurusan Peperiksaan Bagi Calon
Berkeperluan Khas
Pusat
Perkhidmat
an
Pendidikan
Khas (3PK)

15
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN

Bertindak sebagai Melaksana


panel rayuan sesi taklimat
kepada ibu
bapa dan guru
yang terlibat

16
17
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN
Prasarana dan Peralatan
Aspek Fizikal Kelas Aspek Fizikal Sekolah
MBK menggunakan prasarana Antara kemudahan mesra OKU
kelas yang perlu disediakan adalah:
bersama-sama murid arus i. susur landai (ramp).
18
perdana ii. susur tangan (railing).
dan diubahsuai jika perlu: iii. tandas OKU.
i. Penyediaan meja atau kerusi. iv. parkir OKU.
ii. Kedudukan kelas di aras bawah v. longkang yang bertutup
bagi memberi kemudahan MBK
yang berkerusi roda Peralatan Khusus
Pihak sekolah perlu memastikan peralatan khusus mengikut
keperluan MBK disediakan bagi membantu pembelajaran. Antara
contoh peralatan khusus yang diperlukan adalah seperti:
i. Mesin braille.
ii. Kanta pembesar / CCTV.
iii. Kerusi roda (jika perlu).
iv. Doctor Speech.
v. Duxbury.
vi. Augmentative Alternative Communication (AAC), dan lain-lain.
FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN

Kerjasama
Pintar

19

Perlaksanaan kerja saringan, pengesanan & diagnostik


bersama agensi lain seperti KKM.

Memperkasa profesionalisme keguruan & kepimpinan


dengan kerjasama IPT.

Khidmat nasihat kepada ibubapa/penjaga mengikut


kategori ketidakupayaan MBK dengan kerjasama
NGOs seperti NASOM, KIWANIS, MAB dan
lain-lain.
Intervensi, terapi
& rehabilitasi
melalui pasukan
pelbagai disiplin. Khidmat nasihat
Menyediakan
kepada
kerusi roda di
pentadbir, guru,
sekolah (jika ibubapa, rakan
perlu) sebaya &
masyarakat
PUSAT setempat.
PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN KHAS
Menjalankan (3PK)
Pogram Pegawai
Intervensi Awal beredar dalam
secara bersepadu memastikan
& terancang murid mampu
dalam mengadaptasi
Khidmat nasihat &
meningkatkan diri disekolah
cadangan
perkembangan
keperluan
MBK
peralatan khusus
bagi memastikan
MBK mampu
mengikuti PdP
20 optimum
secara
PERANAN & TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN KPM
Bahagian KPM Peranan
i. Merancang, mengurus & menilai pelaksanaan.
ii. Menyediakan 21perkhidmatan sokongan bagi PPI
mengikut keperluan.
Bahagian Pendidikan iii. Sebar luas maklumat & memberi taklimat pelaksanaan
Khas (BPKhas) PPI kepada pihak berkaitan.
iv. Merancang & menyelaras kursus & latihan
v. Sediakan data PPI bagi perancangan pelaksanaan PPI
yang berkesan.

Lembaga Peperiksaan Mengurus pentaksiran MBK di PPI

Jemaah Nazir dan Memantau & menilai pelaksanaan PPI


Jaminan Kualiti
Institut Pendidikan Menguruskan latihan praperkhidmatan untuk guru
Guru Malaysia
Bahagian Pendidikan Menguruskan latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk
Guru guru

Institut Aminudin Baki Menguruskan LDP untuk pentadbir sekolah.


PERANAN & TANGGUNGJAWAB JPN/PPD
Membantu merancang & mengurus pelaksanaan PPI.
22

Membantu menyediakan perkhidmatan sokongan


mengikut keperluan.

Memantau perlaksanaan PPI.

Mengumpul data & dipanjangkan kepada KPM.

Menyelaras & melaksanakan kursus serta latihan untuk


pentadbir & guru yang terlibat dengan PPI.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB PIHAK SEKOLAH
Pengetua/Guru Besar:
i. Melaksanakan PPI mengikut garis panduan
23 yang disediakan.
ii. Menubuhkan & menggerakkan JPPKS.
iii. Memastikan keperluan & bahan sokongan disediakan.
iv. Merancang & melaksana LDP berkaitan PPI untuk guru serta staf sokongan.
v. Memantau pelaksanaan PPI secara berkala.
vi. Memastikan warga sekolah peka & faham tentang PPI.

GPK Pentadbiran, GPK HEM dan GPK Kokurikulum:


i. Membantu merancang & menyelaras pelaksanaan PPI.
ii. Membantu merancang & menyelaras keperluan bahan bantu belajar serta kebajikan
murid.
iii. Menyelaras permohonan Elaun Murid Khas (EMK).

GPK Pendidikan Khas / Penyelaras PPKI:


i. Membantu menyelaras PPI mengikut garis panduan yang disediakan.
ii. Membantu pentadbir menubuhkan & menguruskan mesyuarat JPPKS.
iii. Merancang & mengurus MBK di PPKI ke PPI.
iv. Sediakan data berkaitan dengan PPI untuk keperluan JPN/PPD.
v. Memastikan warga sekolah peka & faham tentang PPI.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB PIHAK SEKOLAH
Guru Pendidikan Khas:
Kenalpasti MBK yang berada di kelas arus
24 perdana @ di PPKI bagi ditempatkan
dalam PPI.

Berperanan sebagai guru pendamping seperti:


Membimbing & membantu MBK semasa PdP.
Membantu menyediakan RPI MBK melalui perbincangan dengan guru mata
pelajaran.
Bekerjasama dengan guru arus perdana berkaitan tentang perkembangan
murid.
Berperanan sebagai guru resos seperti:
Menyediakan BBM yang sesuai dengan keperluan MBK.
Membantu guru dalam kelas arus perdana semasa PdP.

Guru Mata Pelajaran:


i. Menerima & melaksanakan PdP bagi MBK dalam kelas inklusif.
ii. Bekerjasama dengan guru pendidikan khas untuk menjaga kebajikan MBK.
iii. Berbincang dengan guru pendidikan khas untuk membantu meningkatkan PdP MBK.
PERANAN & TANGGUNGJAWAB PIHAK SEKOLAH

Guru Bimbingan Kaunseling:


25
i. Memberikan khidmat bimbingan & kaunseling kepada MBK, Ibubapa/ Penjaga.
ii. Menyediakan laporan khidmat kaunseling untuk MBK (jika perlu).
iii. Bekerjasama dengan guru pendidikan khas untuk menjaga kebajikan MBK.

Guru Disiplin:
i. Menyediakan laporan atau maklumat berkaitan disiplin bagi murid yang terlibat
ii. Membantu pentadbir melancarkan pelaksanaan PPI.
iii. Bekerjasama dengan guru pendidikan khas dalam melaksanakan PPI.

Pembantu Pengurusan Murid:


i. Menghantar & mengambil MBK yang mengikuti inklusif separa.
ii. Membantu guru dalam PPI dalam menyediakan keperluan MBK.
iii. Membantu guru pendidikan khas menjaga hal ehwal MBK di PPKI.
iv. Mengurus keperluan murid di PPI.
PENUTUP
Diharapkan Garis Panduan
26 Program Pendidikan
Inklusif MBK dapat dijadikan bahan rujukan
kepada semua pihak dalam menjayakan PPI di
sekolah.

Semua pihak perlu sedar kewujudan PPI adalah


satu peluang pendidikan untuk MBK belajar dalam
kelas arus perdana & menjalankan aktiviti bersama
murid arus perdana.

Kerjasama & komitmen semua pihak penting


bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan PPI.
TERIMA KASIH

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA, KEGEMILANGAN BERSAMA

27