Anda di halaman 1dari 112

PERBANDINGAN

PELITA BAHASA &


TATABAHASA DEWAN
Golongan kata dan
Jenis AyatMOHD FARIS BIN CHE MOHAMAD RAHIMI
(M20161000151)
THANESWARAN A/L ALAGESU (M20161000134)
FATIN BINTI ZULKIFLI (M20161000150)
DEVA MALAR A/P RAMADASS (M20152001274)
Zainal Abidin bin Ahmad

NamaPena:
Pendeta Zaba, Anak Melayu
Jati, Patriot, Zai Penjelmaan

Tarikh Lahir:
16 September 1895
Kampung Bukit Kerdas, Batu
Kikir, Negeri Sembilan.

Meninggal dunia:
23 Oktober 1973
Nik Safiah Karim
Lahir 17/12/1939 di Kg. Banggol, KB,
Kelantan
Sek. Ren. Inggeris Perempuan (1948-
1952)
Maktab Perempuan Melayu (1953-1957)
Ijazah Sarjana Sastera di UM (1965)
PhD. Ilmu Ling. di U.Ohio (1972-1975)
Abdul Hamid Mahmood

Farid M Onn

Hashim Hj Musa
GOLONGA
N
KATA
GOLONGA
N
AYAT
PENGENALAN

GOLONGAN KATA
Telah diteliti sejak zaman Yunani dan
Romawi.
Istilah zaman Yunani : Meroi Logos

Istilah BI : part of sentence


Penelitian terhadap penggunaan kata
berasaskan makna, persamaan bentuk,
kelas kata yang sama dan fungsi dalam
kata.
GOLONGAN KATA

Golongan kata merupakan sesuatu


perkataan dalam bahasa dapat digolongkan
ke dalam golongan tertentu berdasarkan
beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur
fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem,
kriteria sintaksis dan kriteria semantik.
GOLONGAN KATA
PELITA BAHASA

KATA
PERKATAAN
PERKATAAN PERKATAAN PERKATAAN
SENDI
NAMA PERBUATAN SIFAT

NAMA GANTI
MELAMPAU TIADA SIFAT NAMA SIFAT KATA SENDI NAMA SENDI KATA
BETUL NAMA
MELAMPAU
GANTI NAMA
NAMA UMUM
JATI CARA
NEKA
UMUM
BANGUN
BANGUN Satu Penambah
GANTI
GANTI
MEMBUAT
MEMBUAT Kegunaan,
KEBANYAKAN
NAMA PERTANYAAN
PERTANYAAN KEBANYAKAN
MASA Banyak
Penambat
KHAS Bangun Kegunaan
GANTI NAMA Kena Buat
TUNJUK PENUNJUK TEMPAT
Satu
Perkataan,
PENCERAI
SEBAB Banyak
Kegunaan

DARJAH

PENENTU
GOLONGAN KATA
TATABAHASA DEWAN
ISTILAH
PELITA BAHASA TATABAHASA DEWAN

KATA BENDA KATA NAMA

KATA SIFAT KATA ADJEKTIF

KATA PERBUATAN KATA KERJA

SENDI NAMA -

- KATA TUGAS
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Terbahagi kepada 2 jenis iaitu: Membahagikan Kata Nama kepada
i. Nama Betul 3 jenis:-
Kata Nama Khas
ii. Ganti Nama
Kata Nama Am
Kata Ganti Nama.

NAMA BETUL dibahagikan kepada KATA NAMA KHAS dibahagi kepada


2 golongan iaitu: dua sub golongan
i. Nama Khas Kata nama khas hidup
ii. Nama Neka Kata nama khas tak hidup.

Nama Khas ialah nama yang diberi Kata nama khas hidup dipecahkan
khas kepada seseorang, tempat lagi kepada dua
atau barang. Hidup manusia
Alimah, Datuk Seri, Melaka Hidup bukan manusia.
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata Nama Khas ialah rujukan
khusus pada sesuatu dan
ejaannya berpangkalkan huruf
besar seperti nama orang,
haiwan, benda, perbadanan
(institusi), undang-undang dan
seumpamanya.
Terbahagi kepada 2 jenis, iaitu:
i. Kata nama khas hidup
ii. Kata nama khas tak hidup.
Kata nama khas hidup terbahagi
kepada:-
i. hidup manusia
ii. hidup bukan manusia.
KNK Tak Hidup merujuk perkataan
benda-benda yang khusus tetapi
bukan hidup, misalnya nama
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Nama Neka ialah nama yang am Kata Nama Am ialah perkataan yang
dipakai bagi menyebut benda yang merujuk, orang, benda, perkara, atau
sejenis asalkan sama keadaan dan konsep yang umum sifatnya.
sifat-sifatnya;
budak, negeri, kitab
Terbahagi kepada 4 jenis :-
i. Kata Nama Am Hidup Manusia,
ii. Kata Nama Am Hidup Bukan
Manusia,
iii. Kata Nama Am Tak Hidup Institusi
iv. Kata Nama Am Tak Hidup Bukan
Institusi.
KNA Hidup Manusia ialah perkataan
yang merujuk manusia, iaitu bersifat
hidup dan mendukung makna nama
am.
polis, lelaki, datuk, anak
KNA Hidup Bukan Manusia terdiri
daripada perkataan yang merujuk
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
KNA Tak Hidup Institusi
terdiri daripada perkataan yang merujuk
badan atau institusi yang bersifat tidak
hidup tetapi mendukung makna nama
am. Kata nama institusi ini boleh
dikenal pasti melalui kehadiran
perkataan kepada dan daripada sebelum
kata nama institusi demikian.
Contohnya:
Kata Sendi Nama KNA Tak Hidup
Institusi
hospital
{ kepada lembaga
daripada } majlis
pertubuhan
persatuan
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
KNA Tak Hidup Bukan Institusi
dibahagikan kepada 3 iaitu:
1. KNA Tak Hidup Bukan Institusi
Konkrit -merujuk benda-benda yang
bukan institusi tetapi konkrit sifatnya.
Kebanyakan kata nama dalam
golongan ini merujuk tempat.
Perkataan demikian
Kata Sendi Nama didahului
Kata Nama Am Tak Hidup
Bukan Institusi Konkrit
oleh ke dan dari.
rumah padang jalan bandar
{ ke, dari } sungai

2. KNA Tak Hidup Bukan Institusi


Abstrak Berbilang
merujuk benda atau perkara yang tidak
hidup, bukan institusi
Kata Bilangan
dan abstrak
Kata Nama Am Tak Hidup
Bukan Institusi Abstrak
sifatnya tetapi boleh dibilang, BerbiIang
yakni
dapat disertai} oleh
{ satu, tiap-tiap,beberapa kata
hembusan bilangan.
, bayangan , pendapat
rancangan ,gangguan
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
3. KNA Tak Hidup Bukan
Institusi Abstrak Berbilang
- Kata nama jenis ini merujuk
benda atau perkara yang
bukan jenis hidup, bukan
institusi, abstrak sifatnya, dan
tidak dapat dibilang.
Contohnya adalah seperti yang
berikut:
angin,hawa,iklim,kecantikan,ke
adilan,
keseronokan,keriangan,angkas
a, sedih
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Ganti Nama digunakan bagi Kata Ganti Nama ialah perkataan yang
menggantikan nama diri orang menjadi pengganti kepada kata nama
yang bercakap, menggantikan khas dan kata nama am.
nama diri orang yang dilawan
cakap dan menggantikan nama diri
orang yang dicakapkan (diri yang
ketiga)
Ganti Nama dikelaskan kepada 3 Kata ganti nama boleh dibahagikan lagi
jenis iaitu; kepada dua golongan kecil, iaitu kata
i. Ganti Nama Umum ganti nama tunjuk dan kata ganti nama
diri. Kata ganti nama tunjuk pula boleh
ii. Ganti Nama Pertanyaan
dibahagikan kepada kata ganti nama
iii. Ganti Nama Tunjuk tunjuk umum dan kata ganti nama
tunjuk tempat.
Ganti Nama Umum digunakan bagi Kata Ganti Nama diri pula dibahagikan
menggantikan nama yang tidak kepada dua iaitu:- i. KGND Tanya
dapat disebut sesuatu yang ii. KGND Orang
mewakilinya dengan khusus.
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Ganti Nama Pertanyaan KATA GANTI NAMA TUNJUK UMUM
digunakan bagi menggantikan Kata ganti nama yang menunjuk
nama benda yang ditanyakan pada perkara atau benda .
Terdapat dua kata ganti nama
kerana tidak mengetahui
tunjuk umum, iaitu ini (menunjuk
tentang nama sebenarnya. pada yang dekat), dan itu
Contohnya; (menunjuk pada yang jauh).
i. Apakah dalam kotak itu?
ii. Rumah siapakah itu?
iii.Manakah yang lebih baik?
Ganti Nama Tunjuk ialah kata KATA GANTI NAMA TUNJUK TEMPAT
ganti nama orang yang yang menunjuk pada sesuatu
digunakan bagi menggantikan tempat yang terdiri daripada sini
(menunjuk pada arah dekat), situ (arah
nama benda yang ditunjuk agak jauh) dan sana (arah jauh).
dengan tangan atau dengan Contohnya;
hati. Contohnya; i. Ini hasil nukilan penulis muda
i. Ini suatu bahaya besar. itu.
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata Ganti Nama diri pula dibahagikan
kepada dua iaitu:- i. KGND Tanya
ii. KGND Orang
KGND TANYA ialah perkataan yang
merujuk benda atau orang dalam
bentuk tanya.
JENIS : Ada tiga kata ganti nama diri
tanya, iaitu apa yang merujuk benda
atau perkara, siapa yang merujuk
orang, dan mana yang merujuk benda
atau orang. Contohnya :
1. Pendapat anda apa?
2. Pengurus.projek itu siapa?
3. Buku hasil tulisannya mana?
Kadang-kadang kata ganti nama diri
tanya boleh mengalami proses
penggandaan untuk membawa maksud
rujukan tidak tentu atau untuk
penegasan. Contohnya;
i. apa-apa: Bawalah apa-apa
KATA NAMA/
PERKATAAN NAMA
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
DEFINISI : KGND ORANG
Kata ganti nama jenis ini
mengandungi perkataan yang
merujuk diri orang tertentu, iaitu
diri orang pertama, diri orang
kedua dan diri orang ketiga.
Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama:
Saya, Aku, Beta, Patik, Hamba, Ku

Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua:


Anda, Saudara, Engkau, Awak, Kamu

Kata Ganti Nama Diri Orang Ketiga:


ia, dia, beliau, mereka, -nya
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Segala perkataan yang menyebut Kata kerja sbg satu golongan kata
perbuatan yang dikerjakan atau boleh dibahagikan kepada dua
keadaan yang diadakan seperti kumpulan utama iaitu:
i. Kata Kerja Aktif
ambil, beri, duduk, pergi. Terdapat
ii. Kata Kerja Pasif
2 jenis iaitu:
i. Perbuatan Melampau
ii. Perbuatan Tidak Melampau
Perbuatan Melampau Kata Kerja Aktif ialah kata kerja
Perbuatan yang mengenai yang hadir dalam ayat aktif, iaitu
maknanya kepada sesuatu ayat yang mengutamakan subjek
asal sebagai judul atau yang
benda-benda lain, tidak
diterangkan. Kata kerja aktif pula
terhenti dengan sendiri terbahagi kepada dua jenis, iaitu:
perbuatannya sahaja. (i) Kata kerja aktif tak
transitif.
(ii) Kata kerja aktif
transitif.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Perkataan Perbuatan Tiada Kata Kerja Aktif Tak Transitif
Melampau terbahagi kepada Kata kerja aktif tak transitif ialah
dua kategori iaitu: kata kerja yang tidak
memerlukanpenyambut atau objek
i. Bangun membuat
sesudahnya. Kata kerja aktif tak
ii. Bangun kena buat transitif dapat dibahagikan kepada
dua subgolongan, iaitu:
Kata kerja aktif tak transitif tanpa
pelengkap.
(ii) Kata kerja aktif tak transitif
berpelengkap
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
PPTM Bangun Membuat ialah Kata Kerja Aktif Tak Transitif
kata yang terhenti maknanya Kata kerja aktif tak transitif ialah
dengan diri pembuatnya itu kata kerja yang tidak
memerlukanpenyambut atau objek
sahaja dan tidak mengenai
sesudahnya. Kata kerja aktif tak
kepada sesuatu benda lain. transitif dapat dibahagikan kepada
Contohnya; dua subgolongan, iaitu:
i. Saya jatuh. i. Kata kerja aktif tak transitif
ii. Dia duduk. tanpa pelengkap.
iii. Kucing tidur. ii. Kata kerja aktif tak transitif
berpelengkap
PPTM Bangun Kena Buat Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa
berlaku dengan menggunakan Pelengkap ialah kata kerja yang
di- atau perbuatan kena boleh berdiri tanpa objek atau
penyambut seperti yang terdapat
dahulu daripada perbuatan
dalam contoh berikut:
melampau itu dan 1. Semua orang pulang.
perbuatannya kerap 2. Adik saya masih tidur.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kesemua ayat tersebut
terdiri daripada subjek
dan kata kerja yang
berdiri sendiri, iaitu tanpa
pergantungan pada unsur
lain untuk melengkapkan
makna atau maksud ayat.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
DEFINISI: Kata Kerja Aktif Tak Transitif
Berpelengkap ialah kata kerja yang
mesti diikuti oleh pelengkap untuk
menyempurnakan maksud ayat.
Pelengkap ialah unsur yang hadir
selepas kata kerja tak transitif untuk
menyempurnakan maksud ayat. Ayat
dengan kata kerja aktif ak transitif yang
mengandungi pelengkap tidak boleh
dipasifkan.
CONTOH :
1. Keadaan bapanya beransur baik.
2. Mereka tidak berbuat jahat.
3. Mereka tinggal di Kampung Paya.
4. Pengembara itu berselimutkan
embun.
5. Dia menjadi guru.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Sekiranya pelengkap digugurkan:
ayat-ayat yang terhasil tidak
sempuma, Contohnya:
1. Keadaan bapanya beransur.
2. Mereka tidak berbuat.
3. Mereka tinggal.
4. Pengembara itu berselimutkan.
5. Dia meniadi.
Unsur-unsur yang menjadi
pelengkap ini boleh terdiri
daripada beberapa jenis, iaitu kata
adjektif, frasa sendi nama, dan
kata nama.
CONTOH :
1. Lukanya beransur baik.
2. Keluarga Encik Ali berasal dari
Pahang.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata Kerja Aktif Transitif
DEFINISI : ialah kata kerja yang
mengandungi objek yang terdiri
daripada frasa nama untuk
melengkapkan maksudnya.
CONTOH :
1. Murid-murid sedang membersihkan
kawasan sekolah.
2. Saya telah menjawab surat itu.
3. Pegawai itu tidak mengabaikan
tugasnya.
4. Kami membaiki kereta kesayangan
ayah.
5. Dia memasukkan surat itu ke dalam
sampul berdaftar.
KATA KERJA/
PERKATAAN PERBUATAN
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
KATA KERJA PASIF
DEFINISI : ialah kata kerja hasil
daripada proses transformasi atau
perubahan ayat aktif menjadi ayat
pasif.
Perkataan ini akan didahului dengan
imbuhan di i
di.kan
ter
CONTOH :
1. Kawasan sekolah sedang dibersihkan
oleh murid-murid.
2. Surat itu telah saya jawab.
3. Tugasnya tidak diabaikan oleh
pegawai itu.
4. Kereta kesayangan ayah kami baiki.
5. Surat itu dimasukkannya ke dalam
sampul berdaftar.
6. Pekerja itu terminum racun
serangga.
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
KATA SIFAT KATA ADJEKTIF
Segala perkataan yang Berfungsi menerangkan keadaan
menerangkan atau menunjukkan atau sifat bagi suatu kata nama
sifat sesuatu nama, perbuatan atau frasa nama.
atau keadaan.
Terbahagi kepada 2 iaitu: Terdapat 9 jenis iaitu:
i. Sifat nama kata yang i. Sifatan atau keadaan
menerangkan sifat kepada ii. Warna
nama iii. Ukuran
ii. Sifat kata menerangkan atau iv. Bentuk
menunjukkan dari hal perkara- v. Waktu
perkara lain selain nama. vi. Jarak
vii. Cara
viii.Perasaan
ix. Pancaindera
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Jenis kata sifat nama Jenis Kata Adjektif
- Dibahagikan mengikut makna - kata adjektif digolongkan
dan sifat yang diterangkan berdasarkan kriteria makna iaitu:
i. yang menerangkan sifat jati i. kata adjektif sifatan atau
contoh : hitam, puteh, tinggi, keadaan
rendah ii. kata adjektif warna
ii. yang menerangkan banyak iii. kata adjektif ukuran
(a) banyak bilangan iv. kata adjektif bentuk
contoh : satu, suatu, v. kata adjektif waktu
beberapa, vi. kata adjektif jarak
ramai vii. kata adjektif cara
(b) banyak kadar atau sukatan viii. kata adjektif perasaan
contoh : banyak, sedikit, ix. kata adjektif pancaindera
separuh
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
iii. Yang menjadi petunjuk Bentuk kata adjektif
(a) penunjuk tentu - Kata adjektif terdiri daripada
contoh : ini, itu, begini, bentuk-bentuk berikut:
demikian a. kata adjektif tunggal
(b) penunjuk umum - Terhasil daripada bentuk kata
contoh : lain, asing, dasar iaitu tanpa gabungan
barang, mana dengan bentuk imbuhan atau
iv. Yang menjadi pencerita proses penggandaan.
- Kata adjektif tunggal mudah
Contoh : tiap-tiap, masing-
masing digunakan dalam ayat sebagai
penerang kata nama dan
- Dari segi penggunaan, sifat
menerima sama ada kata bantu
nama boleh digunakan sebagai;
dan kata penguat atau tidak
i. penerang kepada nama menerima unsur tersebut.
contoh : baju baharu Contoh;
ii. cerita kepada nama 1. Warna kuning digemari oleh
contoh : Baju saya baharu kakaknya.
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
- Penggunaan kepada penjenis b. kata adjektif terbitan
dan pemadan bilangan - boleh terdiri daripada satu kata
(penjodoh bilangan), sifat nama dasar yang menerima imbuhan
membilang dikhaskan kepada seperti awalan, apitan dan
pasangan masing-masing iaitu; sisipan yang digandingkan pada
i. jika membilang manusia kata dasar itu.
digunakan orang. Contoh;
termasyh kebarata gemuruh
ii. jika membilang binatang ur n
digunakan ekor.
seindah kemelayu gemilang
iii. jika membilang benda yang
an
bulat atau berisi digunakan
buah atau butir atau biji.
iv. jika membilang benda yang
panjang dan keras digunakan
batang.
v. jika membilang benda yang
panjang lembut atau panjang
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
2. Sifat kata kata yang c. kata adjektif ganda
menerangkan atau - kata adjektif ganda
menunjukkan dari hal diterbitkan melalui tiga cara
perkataan-perkataan lain iaitu;
selain nama. i. penggandaan penuh
Jenis sifat kata ii. penggandaan separa
- Sifat kata terbahagi kepada; iii. penggandaan berentak
i. sifat kata cara atau gaya
- menerangkan gaya atau
cara bagaimana sesuatu
perbuatan itu dilakukan
ii. sifat kata masa
- menerangkan masa iaitu bila
berlakunya sesuatu
perbuatan
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
iii. sifat kata tempat d. kata adjektif majmuk
- menerangkan di mana berlaku - Terhasil daripada proses yang
sesuatu perbuatan merangkaikan dua kata dasar
Contoh: Biarlah dia berjalan atau lebih yang membawa
dahulu. makna tertentu kata adjektif
iv. sifat kata sebab atau tujuan majmuk dieja terpisah dan
bertindak sebagai satu unit.
- menerangkan mengapa, kenapa
Contoh;
Contoh: Mengapakah engkau
merah jambu
lambat?
muda remaja
v. sifat kata darjah atau kadar
hijau daun
- menerangkan bagi menentukan
- Terdapat juga kata adjektif
darjah sifat atau darjah
perkataan yang mengandungi majmuk yang membawa
makna sifat. maksud kiasan iaitu terdiri
daripada simpulan bahasa.
Contoh: Hampir kena
Contoh;
vi. sifat kata penentu
panjang tangan
- menerangkan keadaan sesuatu
ringan tulang
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
- Terdapat juga rangkaian kata
adjektif yang seolah-olah kata
adjektif majmuk. Sebenarnya
binaan ini terdiri daripada
bentuk frasa dan boleh
menerima penyisipan di
antaranya. Contoh;
riang gembira - riang dan
gembira
tua muda - tua dan muda
panas terik - panas dan terik
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata adjektif dalam bentuk
perbandingan
- Kata adjektif digunakan untuk
menyatakan tiga darjah
perbandingan iaitu;
1. darjah biasa
- dapat digunakan bagi
menunjukkan darjah biasa.
Contoh;
a. Hidup keluarga itu sederhana.
b. Malam ini bulan terang.
c. Laut tenang ketika waktu pagi.
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata adjektif dalam bentuk
perbandingan
2. Darjah bandingan
- digunakan bagi menyatakan
darjah bandingan dengan dua
cara berikut,
i. bandingan yang sama
- iaitu menggunakan kata-kata
adjektif dengan awalan se-
seperti sebesar, setinggi,
sepandai, secantik, sesedap.
Contoh;
a. Rumah Ali sebesar rumah
Ahmad.
b. Masakannya tidak sesedap
masakan ibu
ii. bandingan yang berbeza
- kata adjektif yang menggunakan
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata adjektif dalam bentuk
perbandingan
3. Darjah penghabisan
- penggunaan kata adjektif dalam
ungkapan darjah penghabisan
dapat dilakukan seperti berikut;
i. se + kata adjektif + gandaan +
kata nama
Contoh:
Sepandai-pandai tupai
Sebaik-baik manusia
ii. yang + ter + kata adjektif
Contoh:
yang terpandai
yang tertinggi
KATA ADJEKTIF/
KATA
PELITA BAHASA MELAYU
SIFAT
TATABAHASA DEWAN
Kata adjektif dalam bentuk
perbandingan
3. Darjah penghabisan
iii. paling + kata adjektif
Contoh:
paling pandai
paling baik
iv. kata adjektif + sekali
Contoh:
cantik sekali
baik sekali
v. yang + ter + (amat/sekali) +
kata adjektif
Contoh:
yang teramat pandai
yang tersangat tinggi
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
Kata adjektif dan unsur
keterangan
- rangkaian frasa adjektif yang
mengandungi satu kata adjektif
dan beberapa unsur kata bantu
dan penguat yang letaknya di
hadapan ataupun di belakang
kata adjektif.
i. kata bantu + kata adjektif
Contoh;
masih kuat
sudah sihat
mahu cantic
ii. kata penguat + kata adjektif
Contoh;
sungguh cantik
sangat baik
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
PELITA BAHASA MELAYU TATABAHASA DEWAN
iii. kata bantu + kata penguat +
kata adjektif
Contoh;
belum terlalu lewat
mahu benar pandai
sudah amat jelas
iv. kata adjektif + kata penguat
Contoh;
besar sekali
indah amat
baik benar
v. kata bantu + kata adjektif +
kata penguat
Contoh;
sungguh cinta akan tanah
airnya
sangat sibuk dengan
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
Perbandingan Petita Bahasa Melayu
dengan Tatabahasa Dewan
Persamaan
Kedua-dua buku memberi maksud yang sama
tetapi istilah berbeza

Perbezaan
Dalam Pelita Bahasa Melayu Zaba kata sifat
terbahagi kepada dua iaitu sifat nama dan sifat
kata. Sebaliknya dalam Tatabahasa Dewan sifat
kata tidak wujud.
Dari segi jenis, Pelita Bahasa Melayu Zaba
mengkategorikan kata sifat berdasarkan
penggunaan dalam sifat nama dan sifat kata
KATA ADJEKTIF/
KATA SIFAT
Kesimpulan

Tatabahasa Dewan membuat


pembahagian yang lebih
terperinci berbanding dengan
Pelita Bahasa Melayu Zaba.
Sungguhpun begitu, Tatabahasa
Dewan tidak memasukkan sifat
kata dalam kata adjektif bagi
PERKATAAN SENDI
SENDI NAMA
PELITA BAHASA MELAYU
Perkataan yang khas dipakai dengan nama atau ganti
nama sahaja bagi menunjukkan persangkutan nama
atau ganti nama itu dengan sesuatu perkataan lain
dalam ayat.
Diteliti dalam dua kategori iaitu
i. Satu kegunaan, banyak perkataan
ii. Satu perkataan, banyak kegunaan
SENDI NAMA
Satu Kegunaan, Banyak Perkataan
Sendi Nama Kegunaan
di, ke, dari, pada, kepada, Membawa makna yang
daripada, dekat, dalam, bersangkut dengan tempat
sementara, semenjak. atau masa.
serta, seraya, sambil, dengan, Menunjukkan persertaan atau
demi. bersama-sama.

akan, bagi, untuk. Menunjukkan tujuan atau


maksud.
hingga, sampai Menunjukkan maksud had atau
perhinggaan.
bagai Menunjukkan maksud
keserupaan atau bandingan.
SENDI NAMA
Satu Perkataan, Banyak Kegunaan (daripada)
Kegunaan Contoh Penggunaan
Menunjukkan tempat - daripada saya.
datang yang lebih sempit - daripada Cik Mubim.
daripada dari, dipakai - keluar daripada muntah
bagi orang dan barang kambing.
sahaja.
Menunjukkan asal - peti daripada kayu.
kejadian diperbuat - dipujinya daripada
sesuatu barang. sekuntum bunga.
Menunjukkan - lebih pandai daripada
perbandingan lebih atau saya.
kurang antara dua benda. - kurang sedikit daripada
SENDI NAMA
Satu Perkataan, Banyak Kegunaan (dengan)
Kegunaan Contoh Penggunaan
Maksud persertaan atau - ia pergi dengan saya.
bersama-sama. - bangkit dengan serta-
merta.
- diajarnya dengan
sempurna.
- bertemu buku dengan
ruas.
Menunjukkan maksud - berjumpa dengan dia.
berjodoh atau berlawan. - aku nikahkan engkau
dengan Aisyah.
Menunjukkan maksud alat - potong dengan pisau.
SENDI NAMA
Satu Perkataan, Banyak Kegunaan (akan)
Kegunaan Contoh Penggunaan
Menunjukkan - banyak orang
persangkutan perbuatan berkehendak akan kitab
dengan penyambutnya. ini.
- semua orang benci akan
dia.
- menerkam akan
musuhnya.
- inilah wang akan
belanjamu.
Menunjukkan makna - nyawa akulah akan
untuk, bagi atau belanya.
SENDI KATA
PELITA BAHASA MELAYU
Perkataan sendi kata ialah khas dipakai jadi
penyambung menghubungkan antara
perkataan-perkataan yang sejenis atau antara
bahagian-bahagian cakap atau antara ayat-
ayat.
Dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu:
i. Sendi kata penambah
ii. Sendi kata penambat
SENDI KATA
Sendi Kata Penambah
(Menyambungkan perkataan-perkataan atau
ayat-ayat tambahan sahaja kepada bahagian
yang dahulunya (depan) dengan tidak
menjadikan sambungan itu penolong atau
penerang kepada bahagian yang disambung.)
Perkataan Contoh Ayat
Lalu Ia pun bangkit lalu turun.
Atau Berikan kepadanya atau
kepada abangnya.
Tetapi Ia tiada pandai tetapi
rajin.
SENDI KATA

Sendi Kata Penambat


(Penambat menyambungkan bahagian
penolong atau penerang kepada bahagian yang
disambung dan terkadang sambungan menjadi
sebahagian daripada yang disambung)
Perkataan Contoh Ayat
Kerana Ia tiada dapat datang
kerana ayahnya sakit.

Apabila Apabila dilihatnya saya ia


pun lari.
PERBANDINGAN
Pelita Bahasa Melayu Aspek Tatabahasa Dewan
Perbandingan
Perkataan sendi Istilah yang Kata Tugas
(golongan kata yang digunakan
utama)
Dua jenis; Jenis golongan kata Terdapat 17 jenis;
i. Sendi nama i. Kata Hubung ii.
Kata Seru
-. Satu kegunaan, banyak
iii. Kata Tanya iv.
perkataan. Kata Perintah
-. Satu perkataan, banyak v. Kata Pangkal Ayat vi.
Kata Bantu
kegunaan.
vii. Kata Penguat ix.
ii. Sendi kata Kata Penegas
-. Sendi kata penambah x. Kata Nafi xi.
-. Sendi kata penambat Kata Pemeri
xii. Kata Sendi Nama xiii.
Kata Pembenar
xiv. Kata Arah xv.
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Ayat Penyata
Ayat Nama
Ayat
Selapis Ayat Perbuatan Ayat Tanya

Ayat
Ragam Ayat Kehendak
Ayat Seruan

Bendanya berlainan ceritanya sama


Ayat

AYAT Berlapis
Bendanya sama ceritanya lain-lain

Ayat-ayat kecil yang jadi penerang


Ayat
Berkait
Ayat kecil yang jadi penubuh

Ayat
Bercampur
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Penyata

Ayat Tanya Ayat Suruhan


Ayat
Tunggal Ayat Larangan
Ayat Perintah

Ayat Permintaan
Ayat Seru
AYAT Ayat Silaan

Ayat Majmuk
Ayat Gabungan Ayat Majmuk Relatif
Majmuk
Ayat Majmuk
Ayat Majmuk Komplemen
Pancangan
Ayat Majmuk
Ayat Keterangan
Campuran
ISTILAH
PELITA BAHASA TATABAHASA
DEWAN
AYAT SELAPIS AYAT TUNGGAL

AYAT BERLAPIS AYAT MAJMUK

AYAT BERKAIT -
AYAT BERCAMPUR AYAT CAMPURAN
AYAT SELAPIS/
AYAT TUNGGAL
Ayat Selapis

Ayat-ayat tunggal atau ayat yang mengandungi


suatu benda dan satu cerita ialah ayat
selapis. Benda dan cerita tersebut
merupakan tunjang atau teras bagi semua
ayat.

i. Rumah batu besar yang di atas bukit itu.


ii. Datang ke sana bersama-sama saya malam
tadi.
AYAT SELAPIS/
AYAT TUNGGAL
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
AYAT SELAPIS/
AYAT TUNGGAL
Ayat
Ayat Nama Ayat
Selapis Ayat Penyata
Perbuatan Ayat Tanya
Ayat
Ragam Ayat Kehendak
Ayat Seruan

Ayat
Penyata
Ayat Tanya
Ayat Ayat
Perintah
Tunggal
Ayat Seruan
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Benda dan Cerita
Benda
Benda ialah perkataan jenis nama atau perkataan lain
yang berkuasa Nama atau menjalankan tugas Nama
Bil Benda Ayat
1 Bendanya Nama i. Bapanya pergi ke laut.
ii. Rumahnya di tepi sungai.
2 Bendanya Ganti Nama i. Dia ada si situ sekarang?
ii. Siapakah datang ke sini?
3 Bendanya Perbuatan i. Bermain bola itu menyihatkan badan.
Nama ii. Mengembara itu amat besar faedahnya.
4 Bendanya Perbuatan atau i. Terlalu tinggi terbangnya.
Sifat yang dipakai jadi ii. Panjangnya 25 kaki.
Nama
5 Bendanya ayat yang i. Ia berbuat demikian itu diketahui oleh
berkuasa Nama bapanya.
ii. Bapanya mati itu sudah sepuluh tahun.
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Cerita
Cerita merupakan perkataan jenis Nama, Perbuatan,
Sifat atau rangakain-rangakain yang bertugas dengan
kuasa salah satu daripada tiga jenis tersebut.
Contohnya:
Bil Benda Ayat
1 Ceritanya Nama atau i. Dia itu guru saya.
Ganti Nama ii. Namanya Muhammad Amin.
iii. Ini dia.
2 Ceritanya perbuatan i. Burung itu membuat sarang.
ii. Pintu bilik itu dikuncikannya.
3 Ceritanya Sifat i. Ayahnya tiada di rumah.
ii. Saya sakit kepala.
4 Ceritanta rangkaian i. Kitab ini dialah mengarangnya.
lain atau ayat lain ii. Kuih itu sedap benar rasanya.
iii. Meja saya sudah patah kakinya.

iv. Surat ini belum saya baca lagi.


GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Ayat Nama dan Ayat Perbuatan
Ayat-ayat dalam Bahasa Melayu terbahagi kepada
dua bahagian berdasarkan ceritanya.

1. Ayat Nama
Ayat yang menggunakan kata Nama atau perkataan-
perkataan yang berkuasa. Kata nama yang menjadi
ceritanya.
Benda Cerita
Dia itu adik saya.
Inilah anaknya.

GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
2. Ayat Perbuatan
Ayat yang menggunakan kata perbuatan atau sifat.

Benda Cerita

Burung itu membuat sarang


Ia sakit kepala

GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Ragam ayat
Bil Ayat Penerangan Contoh ayat
1 Ayat Ayat yang menyatakan i. Burung terbang.
Penyata sesuatu hal dengan ii. Engkau menulis ini
lurus. lambat benar.
2 Ayat Ayat yang tersusun i. Adakah dia di rumah?
Tanya bagi pertanyaan ii. Itukah rumahnya?
3 Ayat Melafazkan suruhan, i. Pergilah tidur lekas.
Kehendak tegah, harapan, ii. Tolong tuan kirimkan
permintaan atau doa saya buku ini.
4 Ayat Ayat yang tersusun i. Alangkah beraninya ia
Seruan membawa suatu bercakap begitu!

perasaan ii. Amboi, besarnya hati!


GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Jenis-jenis ayat tunggal terbahagi kepada
empat iaitu:

1. Ayat Penyata

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu
penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau
memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat jenis ini disebut juga
ayat berita atau ayat keterangan. Contohnya:
a) Julian jurutaip.
b) Pesakit itu berada di hospital.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
2. Ayat Tanya

Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal.
Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat
Tanya ini dapat digolongkan kepada dua jenis iaitu:
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
i. Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya

Ayat tanya tanpa kata lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum
kesenyapan pada akhir ayat. Dalam tulisan, nada ini dilambangkan oleh tanda
soal (?). Contoh ayat:

Encik Hamid pengurus syarikat itu?

Ayat tanya jenis ini juga boleh disertai partikel tanya kah, yang diletakkan pada
unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Dalam bahasa Melayu lisan partikel
kah biasanya diletakkan pada hujung ayat. Contohnya:

Encik Zulkifli pengurus syarikat itukah?


GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Tanya Dengan Unsur Tanya
Ayat tanya dengan unsur tanya ialah ayat tanya yang
mengandungi unsur seperti apa, siapa, mengapa,
bagaimana, di mana dan sejak bila. Ayat-ayat ini terdiri
daripada tiga golongan iaitu:

a) Ayat tanya dengan kata tanya


b) Ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya
c) Ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Tanya Tertutup

Ayat tanya tertutup ialah ayat tanya yang


memerlukan jawapan ya/tidak/bukan.
Contoh:
a) Encik Hassan seorang guru?
b) Ya, Encik Hassan seorang guru.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Tanya Terbuka

Ayat tanya terbuka ialah ayat tanya yang


jawapannya tidak terhad kepada jawapan ya,
tidak dan bukan, tetapi lebih bersifat subjektif
bergantuk kepada maksud yang terkandung
dalam ayat tanya tersebut. Contohnya:
a) Siapakah guru kelas tahun dua Mawar?
b) Guru Kelas Tahun dua Mawar ialah Cikgu
Syadwani.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Perintah

Ayat perintah ialah ayat yang digunakan


dengan tujuan untuk menimbulkan
sesuatu tindakan. Perintah ditujukan
kepada orang kedua dengan
menggunakan kata ganti orang kedua
seperti awak, kamu, engkau dan
sebagainya yang biasanya digugurkan.
Berdasarkan perkataan yang digunakan,
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Seruan

Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan


membawa nada atau intonasi seruan untuk
tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan,
seperti takkut, marah, takjub, geram, sakit dan
sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan
dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang
biasanya terletak di akhir ayat, sama ada ayat
itu didahulu oleh kata seru atau tidak. Kata
seru yang sering digunakan ialah oh, amboi,
wah, cis, eh, aduh, syabas dan sebagainya.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN

a) Wah, cantiknya bunga itu!

b) Aduh, sakitnya kaki saya!

c) Cis, berani awak mencuri


buku saya!
AYAT BERLAPIS
AYAT MAJMUK
PELITA BAHASA TATABAHASA DEWAN
AYAT BERLAPIS AYAT MAJMUK
Ayat berlapis ialah dua ayat atau
lebih ayat selapis dirangkaikan Ayat majmuk ialah ayat yang
menjadi satu oleh sendi kata dibina dengan mencantumkan dua
penambah. Setiap lapisnya sama ayat tunggal atau lebih, dan
besar dan boleh berdiri sendiri pencantuman ayat-ayat itu
dengan tidak menjadikan ayat disusun mengikut cara tertentu
tersebut tergantung atau sehingga menjadikannya ayat
mengganggu lapisa yang lain. baharu.
Contohnya :

i. Tangannya patah sebelah


dan kakinya luka-luka.
(dan)
ii. Badannya belum sihat betul
lagi tetapi ia degil juga
hendak bekerja. (tetapi)
AYAT BERLAPIS
AYAT MAJMUK
PELITA BAHASA TATABAHASA
DEWAN
1. Bendanya berlainan 1. Ayat majmuk gabungan
ceritanya sama

2. Bendanya sama 2. Ayat majmuk


ceritanya lain-lain pancangan
-Relatif
- Komplemen
-Keterangan
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Bendanya berlainan ceritanya
sama
Getah, bijih timah dan kelapa kering banyak keluar
dari Tanah Melayu ini.
(Maksudnya -Getah banyak keluar dari Tanah
Melayu ini.
- Bijih timah banyak keluar dari Tanah
Melayu ini.
- Kelapa kering banyak keluar dari Tanah
Melayu ini.
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Bendanya sama ceritanya lain-
lain
Dialah mengajar dan melatih saya.

(Maksudnya, dialah yang mengajar


saya dan dialah yang lematih saya.)
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat Majmuk
Ayat majmuk ialah ayat yang
dibina dengan
mencantumkan dua ayat
tunggal atau lebih, dan
pencantuman ayat-ayat itu
disusun mengikut cara
tertentu sehingga
menjadikannya ayat baharu.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Ayat 1 misalnya, ialah ayat hasil daripada cantuman ayat
1 (a) dan 1(b)

1. Faris sedang menyanyi dan menari.


a) Faris sedang menyanyi.
b) Faris sedang menari.

Ayat 2, juga terhasil daripada cantuman ayat 2(a) dan


2(b)

2. Abu rajin tetapi adiknya malas.


a) Abu rajin.
b) Adiknya malas.
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
Daripada contoh-contoh di atas, jelas kelihatan
bahawa terdapat berbagai-bagai jenis ayat majmuk.
Dengan berdasarkan cara ayat-ayat majmuk itu
dibentuk, boleh dikatakan terdapat tiga jenis utama
iaitu:

a) Ayat Majmuk Gabungan


b) Ayat Majmuk Pancangan
Jenis-jenis c) Ayat Majmuk Campuran
ayat majmuk
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
a) Ayat Majmuk Gabungan
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri
daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu
dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-
ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau,
tetapi dan sebagainya seperti dalam contoh-contoh
berikut:
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
b) Ayat Majmuk Pancangan
Ayat majmuk pancangan ialah ayat majmuk
yang terdiri daripada beberapa ayat yang
berkedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama.
Dalam ayat majmuk pancangan, terdapat satu
ayat induk dan ayat atau beberapa ayat kecil
yang lain yang dipancangkan di dalam ayat
induk untuk menjadi sebahagian daripada ayat
Ada tiga jenis ayat majmuk
induk itu. pancangan dalam bahasa
Melayu, yang ditentukan oleh
cara pembentukan dan jenis
ayat yang dipancangkan, iaitu:
1. Ayat relatif
2. Ayat komplemen
3. Ayat keterangan
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN

c) Ayat Majmuk Campuran


Ayat majmuk campuran ialah ayat-ayat
yang mengandungi lebih daripada satu
jenis ayat, iaitu terdiri daripada campuran
ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai
jenis ayat majmuk. Ayat sedemikian
biasanya panjang, perhatikan contoh ayat
di bawah:
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN

Ayat Majmuk Pasif


Contoh ayat yang
diberikan dalam huraian di
atas merupakan contoh
ayat majmuk aktif.
Kesemua ayat majmuk
aktif ini, jika mengandungi
kata kerja transitif, boleh
dijadikan ayat pasif.
Contoh-contoh ayatnya:
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
GOLONGAN AYAT
TATABAHASA DEWAN
AYAT BERKAIT
PELITA BAHASA TATABAHA
SA DEWAN
1.0 Ayat-ayat kecil yang jadi -
penerang
1.1 Ayat-ayat kecil yang jadi
penerang
1.1.1 Menerangkan Nama
1.1.2 Menerangkan lain
daripada Nama

2.Ayat kecil yang jadi penubuh -


GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
AYAT BERKAIT
Ayat berkait ialah satu atau lebih ayat kecil bersatu
dengan sesuatu ayat yang besar sama ada
disambungkan oleh kata sendi penambat dan
menjadi ayat yang besar. Ayat besar ialah ayat
selapis yang cukup dan putus maksudnya dan bolen
berdiri sendiri. Contohnya:

Saya pun naik ke rumah bersalin pakaian.

Manakala ayat kecil pula ayat yang tergantung


maksudnya dan tujuannyadalam sesuatu ayat yang
besar. Contohnya:
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA

1.0 Ayat-ayat kecil yang jadi penerang

Semua ayat kecil dalam ayat berkait tetaplah bekerja


menolong ayat yang besar. Sama ada menjadi
penerang sahaja kepada satu bahagian atau jadi
penubuh betul kepadanya. Contohnya:

Setelah saya mandi-manda, saya naik ke rumah


bersalin pakaian.
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA

1.1 Menerangkan Nama

GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA

1.2 Menerangkan lain daripada Nama

Negeri Tanah Melayu ini sangat makmur kerana hasil


bijih timah dan getah terlalu banyak diperoleh di sini.

(Ayat kecilnya ialah kerana di sini iaitu


menerangkan sebab bagi cerita ayat, apa sebabnya
negeri Tanah Melayu ini makmur. Sendi kata
penambat: kerana)
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
2.0 Ayat kecil yang jadi penubuh

Ayat-ayat kecil yang bertugas sebagai kata penubuh


kepada ayat-ayat besar itu termasuklah menjadi
anggota betul dalam ayat besar. Sekiranya
ditinggalkan tidak akan menjadi ayat besar itu.
Contohnya :
Ia tidak datang mengaji itu diketahui oleh
bapanya.
-ayat kecil itu menjadi benda kepada semua
ayat.

Bagaimana hendak dibuatnya belumlah


GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA

Katanya Budak ini terlalu nakal


-ayat kecil itu jadi cerita

Surat ini mengatakan ia akan balik petang
esok.
- ayat kecil jadi penyambut kepada perbuatan
mengatakan.

Dahulu lagi saya sudah terangkan saya ini
orang misikin.
-ayat kecil penyambut terangkan
AYAT BERCAMPUR
AYAT CAMPURAN

PELITA BAHASA TATABAHASA


DEWAN
Gabungan yang Gabungan beberapa jenis
mengandungi di ayat
dalamnya selapis dengan
ayat berkait, atau ayat
berlapis dengan ayat
berkait atau ayat berkait
dengan ayat berkait
GOLONGAN AYAT
PELITA BAHASA
Ayat Bercampur
Ayat bercampur bukanlah ayat yang lain daripada
jenis-jenis yang sudah dinyatakan, tetapi gabungan
yang mengandungi di dalamnya selapis dengan ayat
berkait, atau ayat berlapis dengan ayat berkait atau
ayat berkait dengan ayat berkait. Contohnya:

i. Orang Cina sangat kuat bekerja(ayat


selapis) dan(sendi kata penambah) kita
hanya akan dapat melawan mereka
jika(ayat berkaitan) kita kuat bekerja seperti
mereka itu pula.

ii. Sungguh pun ia seorang yang berani


KESIMPULAN
RUJUKAN
ARKIB NEGARA
http://www.arkib.gov.my/web/guest/prof.-emeritus-datuk-dr.-nik-s
afiah-karim