Anda di halaman 1dari 23

VARIASI

STILISTIK
LINGUISTIK
PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA
MELAYU
MENURUT PROF. DR. I WAYAN
PASTIKA..SEEORANG PAKAR BAHASA
ALAM MELAYU
Stilistik adalah suatu metode penapsiran teks
dengan menempatkan bahasa sebagai hal yang
utama. Bahasa sebagai hal yang utama
mengingat bahasa bervariasi, berpola dan
berstruktur dengan hirarkinya (struktur bahasa,
konteks dan makna) sehingga dapat berfungsi
dalam teks
ABDULLAH HASSAN ( 1990 )
MENYATAKAN.....
Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail
atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian
atau penggunaan bahasa
Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan
Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan
diperluas dalam bidang kesusasteraan yang
menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan.
Kesan penerapan daripada disiplin linguistik
tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya
sastera dan gaya bukan sastera.
STALISTIK DARI SUDUT SASTERA

Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat


kepada penggunaan bahasa.
Cabang linguistik gunaan atau terapan.
Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan
gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik.
Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182)-
stilistik meneliti penggunaan bahasa yang
menyimpang daripada norma dan berusaha
menemukan fungsi estetik.
PENGENALAN AM STILISTIK
BAHASA
Bermaksud bentuk variasi bersistem yang
wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan
oleh seorang penutur, khasnya bergantung
kepada keadaan dan partisipasi sesuatu
pertuturan.

Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula


daripada bentuk yang paling formal kepada
bentuk yang agak formal.
SECARA RINGKASNYA :

kita bertukar daripada gaya pemakaian kepada


satu gaya pemakaian yang lain tanpa
memikirkanya secara sedar, asal sahaja kita
dapat membiasakan diri dengan sesuatu gaya
tersebut.
PRINSIP STILISTIK

Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa


sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk
kepada kemampuan berbahasa sebagai satu
anugerah dan bakat seseorang penulis.
Analisis karya sastera merupakan suatu huraian
tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi
seseorang pengarang.
Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan
pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui
kepersisan bakat berbahasa penulisnya.
YANG KEDUA....

Kedua, pendekatan stilistik membincangkan


aspek tema seperti yang sering dibicarakan
dengan menggunakan pendekatan struktural.
Namun, penelitian menggunakan pendekatan ini
merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan
ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.
Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang
mudah difahami, mudah dimengerti, banyak
maksud dan mempunyai makna simbolik.
YANG KETIGA....

Ketiga, penggunaan pendekatan stilistik berhasil


memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis.
Murry J.M. (1976:7), kedudukan stilistik sebagai
penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan
pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur
kalimat yang mencerminkan keperibadian atau
idiosinkrasi penulisnya.
Penulis mempunyai cara tersendiri. Perbezaan ini
disebabkan oleh beberapa faktor antaranya
pengalaman, pendidikan, sikap dan keperibadian
penulis
YANG KEEMPAT......

Keempat, melalui pendekatan stilistik huraian


terhadap pemilihan diksi, pembentukan perkataan
dan ayat dapat dilakukan.
Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre
itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan
dan ayat yang digunakan.
Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan
aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik
dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau
peneliti.

YANG KELIMA.......

Kelima, pendekatan stilistik membantu


mereka memahami makna perkataan
yang sukar serta ayat yang kompleks
yang digunakan oleh pengarang.
Pengaplikasian kata dan diksi dari
bahasa daerah atau tempatan dapat
memperkaya perbendaharaan kata di
samping merupakan satu gaya atau stail
bagi seseorang penulis.
YANG KEENAM......

Keenam, pendekatan stilistik juga menekankan


penelitian tentang penghasilan sesebuah karya.
Semasa berkarya, seseorang penulis didorong
oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang
berlaku di sekelilingnya.
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan
pendekatan stilistik ini akan menemukan
gagasan bahawa terdapat unsur-unsur bahasa
yang mendorong seseorang itu berkreatif.
YANG KETUJUH....
Ketujuh, pendekatan stilistik selain digunakan untuk
menganalisis proses penghasilan sesebuah karya, juga
digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan
penghargaan pembaca atau khalayak terhadap
sesebuah karya.
Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan
sesuatu bahasa sama ada dapat difahami,
menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan
dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan
penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk
mengungkapkan pemikiran, mesej atau idealisme
pengarang.
VARIASI LINGUSITIK ( SET
PEMERHATIAN )
Gaya lisnguistik pada dasarnya merupakan
perkara yang dapat dikatakan sebagai
kesesuaian
Tidak merujuk kepada partisipan di dalam
sesuatu pertuturan ( penutur dan pendengar,
pembaca dan penulis )
Pertukaran gaya pertuturan berlaku secara automatik, iaitu
di bawah sedar ( terangkum dalam konsep kesesuaian )
Pentakrifan gaya variasi stalisitik pertuturan tidak mudah
dikenalpasti.
Menenalpasti hubungan relatif setiap variasi linguistik yang
diwakili iaitu leksikal, fonologi, morfologi, atau sintaksis.
JENIS-JENIS VARIASI
STALISTIK LINGUSTIK
Variasi Linguistik Leksikal
Variasi Linguistik Fonologi
Variasi Linguistik Morfologi
Variasi Linguistik Sintaksis
VARIASI LINGUISTIK LEKSIKAL

Perbendaharaan kata merupakan aspek


stalisitik yang paling ketara menunjukkan
bahawa penutur memperlihatkan perbezaan
dari satu keadaan kepada keadaan yang lain.
Dalam percakapan atau penulisan yang lebih formal, kita
akan menggunakan corak pemilihan kata yanfg lebih
bersuku kata banyak dan laras bahasa yang lebih formal
Tidak menggunakan ekpresi-ekpresi idiomatik
Laras penggunaan bahasa lebih jelas dan tepat.
VARIASI LINGUISTIK FONOLOGI

Penerapan ( atau bukan penerapan ) berbagai


rumus fonologi mempunyai hubungkait dengan
perubahan laras.
Tidak begitu ketara dalam penulisan, namun,
ada sebilangan kecil variasi fonologi yang
memperlihatkan kesan pengejaaan berlainan.
PENEKANAN TERHADAP
STILISTIK FONOLOGI
Ciri pengujaran yang terhasil daripada
peneutralan fonologi tidak sama sekali
menggambarkan akan kecuaian percakapan,
tetapi sebaliknya iaitu gambaran tentang
percakapan yang bersesuaian dengan laras-
laras yang tidak formal
CIRI KEDUA..

Begitu mudah untuk membuat kesalahan


apabila memikirkan gaya yang tidak formal
hanyalah bersesuaian dengan keadaan tidak
formal, manakala gaya formal bersesuaian
dengan semua keadaan.
KESIMPULANNYA.

Pengejaan yang berlainan dalam variasi mana


sekalipun hanyalah bersesuaian untuk keadaan
yang sama sekali tidak formal ; kiriman poskad
untuk rakan-rakan, catatan memo dan
sebagainya.
VARIASI STILISTIK LINGUISTIK
SINTAKSIS
Iaitu perubahan dalam binaan sintaksis di mana
wujud sebagai fungsi terhadap binaan dalam
laras.