Anda di halaman 1dari 59

c c

c

÷ 
 

’ ’ 

Ê  
  

Ê  
 Ê 

Ê 
 Ê 
Ê  


   
Ê  Ê
 Ê Ê Ê

 

 
’’ 
’ ’  


 

’’ 

 

 

› 
à ’  
  
  
      

 
      
  

   
 
 


 

 
’’ 
KEUTAMAAN ILMU

Barang siapa mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, maka Allah SWT akan mewariskan
kepadanya ilmu yang belum diketahuinya, dan Allah SWT akan menolong dia dalam amalannya
sehingga ia mendapatkan surga. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia
tersesat oleh ilmunya itu, dan Allah SWT tidak menolong dia dalam amalannya sehingga ia akan
mendapatkan neraka (sabda Rasulullah Muhammad SAW)

Ilmu lebih utama dari harta, ilmu adalah pusaka para Nabi, sedangkan harta adalah pusaka
Karun atau Fir¶aun.

Ilmu lebih utama dari harta, karena ilmu akan menjagamu sementara harta malah engkau yang
harus menjaganya.

Ilmu lebih utama dari harta karena di akherat nanti pemilik harta akan dihisab, sedangkan
orang berilmu akan memperoleh syafaat.

Ilmu lebih utama dari harta karena pemilik harta bisa mengaku menjadi Tuhan akibat harta
yang dimilikinya, sedangkan orang berilmu justru mengaku sebagai hamba Tuhan karena
ilmunya.
Harta itu jika engkau berikan menjadi berkurang, sebaliknya ilmu jika engkau berikan malahan
semakin bertambah.

Pemilik harta disebut dengan nama kikir dan buruk, tetapi pemilik ilmu disebut dengan nama
keagungan dan kemuliaan.

Pemilik harta itu musuhnya banyak, sedangkan pemilik ilmu temannya banyak.
Harta akan hancur berantakan karena lama ditimbun zaman, tetapi ilmu tidak akan rusak dan
musnah walau ditimbun zaman.

Harta membuat hati seseorang menjadi keras, sedangkan ilmu malah membuat hati menjadi
bercahaya.
(hamba Allah)


 

 
’’ 
Ê  

Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ 
Ñ  

 
’’ 
’
·  
· !  
· c  
 
· "#
 
·  $
· c ! %&

½   

  

 !  

 
’’ 
Ê

· c 


 
· c
· c  
· cc' &
 
½   

  

 !  

 
’’ 
Ê Ê Ê
Ñ 
 Ê 
Ñ !"##$ % & & 
'
Ñ !(###$ % &)
 
'
Ñ !("##$ % &)
 *' 
) $'

Ñ )  
Ñ '+ * * *  
 )

 )
* $' $ ) + '
Ñ (#,)* & * $ )

Ñ ) )
Ñ + ",  
 

 
’’ 
  m  

m  
  
 
 
 
  

  
  

 
 
   
    

 ! 
  ! 
 
   
 
 "


 

 
’’ 
 " # 
 
Ê 
· (-,
  + + $ $
+ $ 
 &

$ 

·  
*   
  
 )& *
· + + 


+ + 

&  *
 * 
 
   & 
$  
. 
 &   
&

·   + *


& 
   $$
 
$
  
  $ 
 $ 
  

 
’’ ÷ $  
%&'(&()
Ê 
·Ê    
 
' & $ 

  
)
' &  
$$ $  $ 

' &+
 ÷ 
 
 
   
 
 

 
’’ ÷ $  
%&'(&()
Ê 


* !(###$


* !(###$ /
 / *$ 

!(#, 

  0
Ê 0 $+  $12 $
$
 $+ 0 
 
 $+ 0 
 12 $3
12 $3 4$ && 
$

*'
 * +,(& -

’’ 


 

 

 

 
’’ 
a 
 

 

· % '  $  $ 
$ 
·   
$ +  
$+ '
· Ê
·  

· 
 $
· 
   
$  ' &$ * 
$ 
·  * & && $+ 
*$ 
’’  ›


 

 
’’ 
a 
 

 
Ú 
 &   /
5 
 $
5 

 
5   &$ 
5 *
 $ 
5 Ê  + *
5 6
  
 
 &$  
5 &  7$  Ê/
’’  ›
’’ 


 

 

a  
  

· 
   $
·    + 
$  
· 
 

· 
 

· &  $  ' Ê/ 

 
’’  ›
’’ 
 8Ê 
·  $ $+ $
+ +

 $
· /Ê/0(9,$ $ 
) 
· (8:
(8:33 ;$ $ 

 
· $  0 
 
* $+


 
*  
 
 
  
$  

 
’’ 
*'
 * +,(& -
‘

·  !"


· ## ! $ ##%&#
· !'! &!%! ()( *# 
· +', %!-&)!+" 

 
’’ 
’’ ./.0! 1
 
 ’ Ê 

· 0
 0×× 
 × 

  
 


·  0
0G
G G  

 
 

 
 ×  
  

  
 
*'
 * +,(& - 

 
’’ 
Ê  

 
’’ 
Ê 
·   

 
· +
  $ *

* 
 & 
· 
 
*
 & ) /
· & <
Ñ )
  * & 
*  *

 $ 
Ñ * & 
* & 
Ñ   
 * & 
*$ *+  
 

 

’’  › ’’ 
 

·  
 

* + '  
$
 +
 $ & 
 
· /
 & 
·  * %  $  
 
 
 ' * 
$ $ 

· 
 

* ' & 
$+ ' + 
*$ $  +  $ *
*' &

  


 

 
’’ 
 
·   + $ 
 
+ $+ 
 


* $ 
·   & + $ $ *$ $
 $
 
· /
$ & 
 
+ 
 
· 
  &  =
· ' 

*  $ $ & 
$   * 
  & 


 

 
’’ 
Ê  ‘ 
   

·  
 & + % *
· 
 

Ñ  
Ñ 
 

Ñ 
 

· ) &  

 
’’ ./.0! 1 ’’ 
 Ê Ê

 "  "


 " *
23  4) 2  )
&
 #  *  *


&
&  30! ! - 

1
 ,
,( * !  !

 

15 1
1,
 ! 
 !
 ! 
 !  

 
’’ 
    

 
’’ 
  

ƒÊ &  
ƒ ) & >
$ $ + *
$ &$  
ƒ  '+ + 

ƒ  '+ +  

 
’’ 
’’ 
m m  ’’  ›


 

 
’’ 
    

 + )
 +
   
·  &
&+
6 ))?(4& &@
· /

 <
· $
 
* & 
· 
 & & 
* A)
B
 & & 
* A)
B$ )*C

· <
’’  › 

 
’’ 
    

·  + *%  &  


$  
  <<<

Ñ 
$+ & $ &  
 '
/6 
 


Ñ 
$+ & $ & $$ && 
 &' &+ *

’’  › 

 
’’ 
  
· 
 $ &   /
·  
$
 + + $ 
· ’ *  $ + $ 
Ñ &
 
 

Ñ /
 
$ 
 & + & + % *
Ñ 
 + 
*
 &  

 
Ñ &  &$ *
Ñ 
 
 $ 
’’  › 

 
’’ 
*'--- * *.$* 
 &(&6* 

 
’’ 
    ! "
 ! 
#
 # $ #

 
 & + & + % *
+ *
 & $$ 
 ) * '  $ + & 

   * + 
 & 
  $ $

’’  › 

 
’’ 
 Ê 
. !+!
/ $ *# "0 

 
’’ 
*'--- -  7
78"

7* 

 
’’ 
"

i ‘ 

i 
i 
i   

 
’’ 
 c "(

· 
 $
 )*+,
  
 

 
’’ 
 Ê
Ñ ' +
 $
   
 
 
Ñ ) & )
$ 
 
 +

$+     

Ñ (##, 
+ 
   
$ & & D
Ñ &*$ % $ ' $ * 
Ñ &


* )

* 
$ &* 
* 
 $
Ñ )
)  $  $ 

Ñ   + &
*'--- -

7 
-76* 

 
’’ 
 c "(
ccc
i 
-- %
%
i .,,##/ 
i " 
i 
i 
i 
i c 01
0122 1+ 
’’ 


 

 

V
  

V
 

· 
  
 

· 


 

· 
!""# $
  

 
’’ 
a · %&
$
! 

· ' 


#  

 
’’ 
'( 

· !""
!  

 
’’ 
V V 
 
 

· 

!""
)  

 
’’ 
V V 
 
 

*'--- -  7


78" 76* 

 
’’ 
')!! !&$ 
!*'

*'--- -  7


78"* 
7*
 

 
’’ 


· 
!""#
!#  

 
’’ 
 ) $ )
$ 
 7 '+ * 
 1##:E

*'
 *

11(11(1 6-1(1&6* 

 
’’ 


 

 

*'
 *

1&+(1&+(+1 1&+(+16*
’’ 
*'
 *

1&+(1&+(+1 1&+(+16*


 

 
’’ 

*'
 *

1&+(1&+(+1 1&+(+116*
*'
 *

1&+(1&+(+1 1&+(+16*
›
 
% ‘ 

· 
· 
· 
 $

 

 & 
+ * &
’’  › 

 
’’ 
  
 

( $+  
 & $+ *

* 
  

1 
 

 
’’ 
  
  

 
*'---*  .+ 
7/
7* ’’ 
‘‘ 
Å 
 * 

 $   &
Ñ 
   
  *+ * 
 *

i (#
"6+ 
i 1#886

 '
Ñ   0&
  &
Ñ 
 
    
& 
 & 
 
 + 
*


’’  ›


 

 
’’ 
‘‘&'Ê&
a‘aa‘‘()
***

’’  › 

 
’’ 
›' 
· c# cc

· cc
· (# cc
·  ##
· 
· 
· cc
· cc
· "( c
’’  › 

 
’’ 
 

· $#1* !$!!-'.#)!'
'+!-1'!'+"# % !23245246
!2324524651Ê $+$! 
+)7771!!.)1-!.)2845241+'& !--!&4
!91

· :+
!&1#.%$'%&'!## *)#)!'
+'+!-(81Ê $+$$! 
+)7771'$#%!)1%'7'#+!&+ !--!&9 


*'9  :
 ;<* +/7"/&7..+76*


 

 
’’ 
······

······

××   


 !" 
*'---  *<* 

 7 7

76*

*'--- 
  -
 

 
’’