Anda di halaman 1dari 60

TEORI SISTEM, TEORI SISTEM

SOSIAL, TEORI NILAI, TEORI


ORGANISASI, TEORI PERANAN,
TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN,
TEORI KEPIMPINAN

KU SAHIDA KU SHALI P71662


UMMI SALAMAH SAMADI P71669
TEORI SISTEM

Sejarah Teori Sistem :

Teori Sistem diperkenalkan oleh Ludwig


von Bertalanffy seorang ahli biologi, dan
seterusnya di perkembangkan oleh
William Ross Ashby, Bateson dan lainnya
pada tahun 1940-an sampai 1970-an.
Teori Sistem digunakan sebagai garis
panduan untuk menentukan kefungsian
dan ketidakfungsian sesuatu hubungan.
Setiap unsur saling bergantungan di
antara satu sama lain bersama-sama
mewujudkan keseluruhan,( Miller, 1978).
Menurut Gray (1969) teori sistem
memberi penekanan kepada keseluruhan
interaksi antara satu bahagian dengan
bahagian yang lain dan berasaskan konsep
organisasi.
Definisi :

Sistem didefinisi sebagai suatu elemen-


elemen yang saling berhubungan dan
berfungsi sebagai satu unit untuk tujuan
yang spesifik (Banathy, 1992).
Elemen yang saling berkaitan & saling
mempengaruhi dalam melakukan kegiatan
bersama untuk mencapai suatu tujuan.
(Talcott,1951).
Elemen yang terdiri daripada komponen
yang berinteraksi dengan cara yang
Konsep-konsep:

Sub Sistem
Bahagian-bahagian yang membentuk
sistem yang lengkap. Suatu sistem mungkin
menjadi sub sistem kepada sistem yang
lebih besar dan seterusnya.
Sinergi
Keseluruhan sesuatu benda adalah besar
dari jumlah bahagian-bahagiannya. Apabila
jabatan-jabatan berasingan dalam
organisasi bekerjasama dan saling
Sistem Terbuka
Suatu sistem yang saling bertindak
dengan persekitarannya. S
istem terbuka adalah reaksi kepada
andaian yang tidak realistik bahawa
tingkah laku organisasi boleh
diasingkan daripada kuasa luaran.
Persaingan, sumber, dan tekanan
politik dari persekitaran memberi
kesan kepada operasi dalaman
organisasi.
Sistem Tertutup
Suatu sistem yang tidak bertindak dengan
persekitaran.
Tidak menerima sebarang maklumat atau
tenaga daripada persekitaran luar dan
hanya beroperasi dengan persekitaran
dalaman.
Sempadan Sistem
Setiap sistem (terbuka dan tertutup)
mempunyai sempadan yang memisahkan
dari persekitarannya.
Dalam sistem tertutup, sempadan adalah
ketat berbanding sistem terbuka.
Merupakan garisan sesuatu sistem

Aliran
Sesuatu sistem mempunyai aliran-aliran
maklumat, bahan dan tenaga. Contoh,
manusia.
Input
Proses transformasi dalam lingkungan
sistem tersebut dan keluar sebagai output.

Maklum balas
Punca bagi kawalan sistem.
Maklumat akan disampaikan balik kepada
input atau proses transformasi supaya
proses tersebut boleh dinilai dan jika perlu
diperbaiki atau diubahsuai.
MODEL SISTEM (UMUM)
Organisasi

OUTPUT
INPUT
PROSES -Produk
-
TRANSFORMA -Barang
Maklumat
-Bahan SI -
-Tenaga Perkhidmata
n
Maklum Balas
Analisis Sistem
Analisis sistem adalah penelitian atas
sistem yang telah ada dengan tujuan untuk
merancang sistem yang baru atau
diperbarui.
Tahap analisis sistem ini merupakan tahap
yang sangat penting
ANALISIS PPBS (PLANNING-PROGRAMMING-
BUDGETING-SYSTEM)
Analisis Network (Jaringan)
Secara umum , analisis rangkaian
merupakan kaedah analisis yang boleh
memberikan maklumat atau gambaran
kepada pihak pengurusan dalam sebuah
perancangan aktiviti agar dapat
dilakukannya pengawasan dan kawalan
pengeluaran
TEORI SISTEM SOSIAL
Teori sistem sosial dipelopori oleh Talcott
Parson (1951), yang menyokong kajian Max
Weber yang menghuraikan fungsi spesifik
mengenai sistem sosial.
Parson adalah ahli falsafah Amerika,
ahli ekonomi, sosiologi dan berminat untuk
menghuraikan pendapat dalam kerangka
konsep yang besar untuk sosiologi.
Teori rangka kerja beliau dikenali sebagai
struktur fungsionalisme
Fungsi Dalam Sistem Sosial:

Penyesuaian kepada persekitaran luar


Adaptasi menerangkan proses dinamik
dalam sistem yang memberi respons kepada
permintaan dan tekanan kuasa-kuasa luar
dan keadaan persekitaraan

Pencapaian tujuan
Apabila sistem menentukan dan
mengutamakan matlamatnya serta
memperoleh dan menggerakkan sumber-
Integrasi
Perpaduan sosial dari pelbagai elemen-
elemen dan masing-masing berperanan
sesuai dengan kedudukannya.

Latent pattern maintenance


Menggambarkan keadaan sistem di mana
sistem diberi autoriti dalam mengekalkan dan
menghantar norma-norma dan nilai-nilai
(Blackwell Encyclopedia of Sociology Online,
2009)
Model struktur fungsionalisme

Adaptasi Pencapaian
tujuan

Latern
Patern Integrasi
Maintenanc
e
TEORI NILAI

Memberikan sesuatu harga kepada


sesuatu perkara.
Bersifat abstrak.
Persoalan tentang penghayatan ,perasaan,
kepuasan.
Nilai ialah:
Kepercayaan yg berkaitan dgn emosi,
dan abstrak.
Membina motivasi.
Mengatasi tindakan dan keadaan
tertentu.
Membimbing pemilihan atau penilaian
sesuatu tindakan.
10 asas nilai : (Schwartz, 2005)
TEORI ORGANISASI

PENDEKATA
N SISTEM
SOSIO
TEKNIKAL
KONTIGENSI
PENGURUSA
N SAINTIFIK
BIROKRATIK
PENGURUSA
N
Definisi Organisasi:
Domaiko satu aktiviti untuk
menyelaraskan dan menghubungkan
Weber satu proses untuk
menggabungkan perkhidmatan.
Mooney & Reilley satu teknik untuk
menyusun dan menghubungkan proses.
Ulrich proses menggabung dan
menguruskan seseorang dengan tugasnya.
Menurut Lubis dan Husein (1987), teori
organisasi ialah pengetahuan yang
membincangan tentang kerjasama dua
orang atau lebih secara sistematik
Organisasi digambarkan
untuk mencapai sesuatu
seperti piano ditujuan
mana setiap yang
key mempunyai nada yang
ditetapkan dan mempelajari
tersendiri dan apabila kerjasama
dirangkaikan akan menjadi
dalam setiap individu.
sebuah lagu yang indah.
Teori Klasik

Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam


teori ini organisasi digambarkan sebuah
lembaga yang berpusat dan mempunyai tugas
yang spesifik .
Organisasi merupakan struktur hubungan,
tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-
kegiatan, komunikasi dan faktor-faktor lain
apabila orang bekerja sama.
suatu organisasi berpegang kepada empat
syarat utama: kekuasaan, saling
melengkapi, kepercayaan dan disiplin.
pendekatan yang memberi perhatian
kepada
kecekapan organisasi dgn tujuan
meningkatkan pengeluaran dan
kejayaan organisasi
mencari cara dan kaedah sesuai untuk
mengurus kerja & organisasi
Teori Klasik

(i) Teori Pengurusan Saintifik


(Frederick W. Taylor )
()menekankan kajian saintifik bagi
meningkatkan kecekapan pekerja
dan meningkatkan produktiviti
organisasi.
()mengkaji perhubungan di antara
pekerja dan tugas.
4 prinsip Pengurusan Saintifik:
Mengkaji cara yang terbaik utk
melakukan tugasan.
Pengkhususan kerja
Pengambilan pekerja yg cekap
Pembayaran gaji yg adil
Pengkhususan kerja menjadikan
pekerja cekap dalam tugasan
tersendiri, masa & usaha
dikurangkan, produktiviti
bertambah.
Teori Klasik
(ii) Teori Birokratik (Max Weber)
birokrasi bermaksud rasional/ logik
Organisasi akan menjadi cekap sekiranya berasaskan prinsip-
prinsip yang rasional.
5 prinsip birokratik :
autoriti pengurus didapati daripada kedudukan pengurus dalam
organisasi tersebut.
Individu memegang jawatan bukan disebabkan oleh kedudukan
sosial tetapi disebabkan oleh prestasi.
Kedudukan, jawatan, autoriti, tugas dan tanggungjawab dan
perkaitan setiap perkara tersebut mestilah dijelaskan dengan
terperinci.
Perlu ada hirarki kedudukan supaya setiap pekerja mengetahui
siapa dan kepada siapa mereka patut melaporkan.
Pengurus perlu membentuk peraturan, norma dan standard
operating procedures(SOP) untuk mengawal tingkahlaku
pekerja.
Teori Klasik

(iii) Teori Pengurusan Klasik (Henri Fayol )


14 prinsip utama pengurusan :
Pembahagian kerja
Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi
arahan
Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan
organisasi
Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari
satu pihak sahaja
Keselarasan arah tuju : objektif yang satu
Mengutamakan kepentingan organisasi .
Pembayaran upah.
Penurunan kuasa : kepada kakitangan bawahan
untuk menjalankan tugas dengan berkesan.
Rantai pemerintahan: melalui aliran komunikasi
formal di dalam organisasi.
Susunan kakitangan.
Keseimbangan layanan bagi melahirkan
ketaatan kepada organisasi.
Kestabilan personel : Firma yang berjaya
mempunyai kumpulan pengurus yang
stabil.
Inisiatif : kakitangan diberi kebebasan untuk
memajukan dan mengimplementasi
rancangan.
Kekitaan : keharmonian di kalangan
kakitangan
mewujudkan perpaduan dan keteguhan
organisasi.
Teori Neoklasik

menekankan tingkah laku individu atau


kumpulan dan hubungan manusia dalam
menentukan produktiviti.
prinsip Teori Neoklasik :
Komunikasi
Autoriti
Insentif
Hawthorne Effect oleh Elton Mayo.
pekerja lebih dimotivasikan oleh hubungan
antara individu berbanding dengan faktor fizikal.
Teori Moden

(i) Teori Pendekatan Sistem


() melihat organisasi sebagai suatu sistem yang
bersatu, bertujuan dan terdiri dari bahagian-bahagian
yang saling berkaitan.
() Melihat organisasi secara keseluruhannya dan
sebagai sebahagian dari persekitaran luaran yang
lebih besar.
() Terbahagi kepada 2 :
Sistem terbuka - Suatu sistem yang saling
bertindak dengan persekitarannya.
Sistem tertutup - Suatu sistem yang tidak saling
bertindak dengan persekitarannya.
Teori Moden

(ii) Teori Sosio-teknikal


Hubungan antara manusia, teknologi,
dan persekitaran.
Menjadikan kerja lebih menarik &
mencabar dgn mereka bentuk semula
struktur kerja dan ciri organisasi kerja.
Prinsip Teori Sosio Teknikal:
Produktiviti berkait dgn keperluan teknikal &
sosial
Analisis yg tepat berkaitan keperluan sosial dan
teknikal biasanya membawa kepada bentuk kerja
seperti yg berikut :
o Spesifikasi peraturan, polisi, prosedur.
o Multiskills
o Pengawalan perbezaan
o Penyampaian maklumat
o Sokongan yang setimpal
o Nilai kemanusiaan
Teori Moden

(iii) Teori Kontingensi (Fiedler)


Persekitaran sbg faktor utama dlm membentuk
strategi.
Menekankan aspek persekitaran, organisasi,
sumber, kepimpinan, budaya, teknologi, dll utk
memastikan keberkesanan strategik.
3 faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian
situasi :
hubungan antara pemimpin dan anggota
struktur tugas
autoriti
TEORI PERANAN
Status dan peranan adalah sepasang konsep
sosiologi yang telah difahami pelbagai dan
berbeza-beza konsep dan sering digunakan
dalam kajian pola sosial dan struktur.
Ia adalah satu pautan utama dalam
memahami tingkah laku individu dan struktur
sosial
Terdapat dua pendekatan dalam teori
peranan, iaitu pendekatan struktural diketuai
oleh Ralph Linton (1936) dan pendekatan
psikologi sosial.
Teori pendekatan struktur
Menurut Ralph Linton, status dan peranan
boleh difahami secara abstrak atau konkrit.
Status yang difahami secara abstrak adalah
merupakan kedudukan tertentu dalam
struktur sosial.
Manakala peranan ditakrifkan sebagai
tanggungjawab terhadap sesuatu perkara.
Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,
dia menjalankan suatu peranan .
Levinson (2009) mengatakan peranan
mencakupi tiga hal, antara lain:
Peranan meliputi norma-norma yang
dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam
arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang
dalam kehidupan bermasyarakat.
Peranan merupakan suatu konsep tentang
apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai
perilaku individu yang penting bagi struktur
Florian Znaniecki (1940) menyatakan di
kalangan ahli-ahli sosiologi, mereka
menggunakan konsep peranan sosial dan
bulatan sosial.
Beliau menyatakan bahawa peranan sosial
berkenaan tidak hanya kepada individu
yang pakar dalam aktiviti-aktiviti tertentu.
Pendapat Robert K. Merton (1968) pula
berbeza dengan teori Linton iaitu peranan
berganda dan memperkenalkan konsep
peranan yang mana menurut beliau setiap
status sosial yang terlibat tidak mempunyai
peranan tunggal tetapi peranan yang
Sanford Labovitz (1977) membezakan status
sebagai kedudukan dan status sebagai
pangkat.
Status sebagai kedudukan merujuk kepada
kategori sosial yang bekerja dalam bidang
masing-masing.
Apabila status ditakrifkan sebagai pangkat,
ia adalah mengenai dimensi kuantitatif.
Perbezaan yang menunjukkan yang kaya
berbeza dengan golongan miskin atau
kedudukan orang kaya lebih tinggi dari
golongan orang miskin.
TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN

Terdapat 3 teori:
Rational-model
Incremental view
Mixed scanning
(i) Rational-model
Pembuat keputusan boleh mengenal pasti masalah,
matlamat, nilai, dan objektif adalah jelas.
Mengambil kira kos dan kelebihan, menilai
kelebihan dan kekurangan setiap alternatif yg
dikaji, kesinambungan alternatif yg diambil dgn
alternatif yg lain.
Mampu memilih alternatif yg dapat
memaksimumkan matlamat, nilai, dan objektif.
Menganggap hanya seorang pembuat keputusan
dalam sebuah organisasi.
Proses Rational Decision Making-
model
(ii) Incremental View
Menyatakan bhw pemilihan matlamat &
objektif saling berkait rapat.
Hanya mengambil kira alternatif dlm
menyelesaikan masalah.
Mengambil alternatif sedia ada untuk
diubahsuai.
Satu bentuk pemulihan, tidak dirancang
secara menyeluruh, berarahkan masa
hadapan.
(iii) Mixed Scanning
rational + incremental = mixed
scanning
kadang-kadang menggabungkan
analisis menyeluruh (rational) atau
membuat analisis yg mendalam
(incremental)
Mengambil kira perbezaan kapasiti.
Kriteria keputusan :
Organisasi
Profesion
Peribadi
Polisi
Ideologi
TEORI KEPIMPINAN

Definisi :
Cara/ gaya seseorang
pemimpin meneraju,
merancang, menggerak,
mempengaruhi,
mengembang &
melaksanakan sesuatu
dengan berlandaskan visi
yg jelas dengan
mempertimbangkan risiko
utk mencapai matlamat yg
spesifik.
(i) Teori Sifat
(CiriCiri)
Penekanan kpd sifat/kualiti yg dimiliki
seseorang
Utk melayakkan jadi pemimpin
a. Bercitacita tinggi & bertenaga
b. Kemahuan utkmemimpin
c. Kejujuran & integriti
d. Keyakinan diri yang tinggi
e. Tahap kemantapan yang tinggi
f. Pengetahuan luas dlm tugas yg dilakukan
g. Tidak pedulikan keperluan pengikut
h. Gagal menjelaskan kepentingan pelbagai
sifat
relatif
i. Tidakmampu memisahkan antara sebab &
penyebab
j. Membelakangkan faktor/peluang keemasan
(ii) Teori Tingkah Laku
Ada dua (2) Kategori:
a. BerorientasikanTugas
Memberi tugas/arahan tertentu kpd
subordinate
Harapan adalah subordinet tekun &
berprestasi
Penekanan kpd deadlines utk siapkan kerja
Autokratik
Bergantung kuasa kedudukan
Piawai yang ketat
Kawalan yang ketat
Ada dua (2) kategori
b. Berorientasikan Pekerja
Wujudkan hubungan pemimpin pekerja
Yakin meyakini
Hormat & menghargai sumbangan pekerja
Membantu masalah
Memberi galakkan
Hubungan mesra
Memberi peluang pekerja membuat
keputusan
(iii) Teori Kontingensi
Mengambil kira faktor situasi yg akan
mempengaruhi keberkesanan
kepimpinan.
3 model :
Model Kontingensi Fiedler
Model Situasi Hersey-Blanchard
Model Teori Laluan-Matlamat/Ganjaran
(Evans & House)
Model Kontingensi Fiedler
o Gaya kepimpinan bertukar mengikut
situasi.
o Pemimpin fleksibel
o Tiada gaya yg sesuai bagi setiap keadaan
o Strategi kepimpinan berkesan ialah perlu
sesuaikan kepimpinan dgn tempat
ditugaskan
Model Teori Situasi
Hersey-Blanchard
o Menjelaskan tahap
kesediaan &
keupayaan serta
kesanggupan staf
dlm melakukan
tugas yg spesifik.
o Empat gaya
kepimpinan yg
khusus :
Model Teori Laluan Matlamat /
Ganjaran
o Tingkah laku pemimpin sbg tingkah laku
yg boleh memotivasikan pekerja.
o Pemimpin perlu bentuk matlamat yg
jelas & menerangkan kpd staf
o Motivasi individu bergantung kpd
jangkaan ganjaran & nilai
o Pemimpin menawarkan ganjaran. Cth :
gaji, bonus, pangkat, penghormatan.
4 gaya kepimpinan utk
memotivasikan pekerja :
Orientasi arahan
Sokongan
Penyertaan
Pencapaian
(iv) Teori Hubungan Pertukaran
Pemimpin-Pengikut (LMX)
Konsep kepimpinan sbg satu proses yg
berpusatkan interaksi antara
pemimpin dan pengikutnya.
3 fasa pembentukan:
Fasa tidak dikenali
Fasa kenalan
Fasa perkongsian
Pertukaran sosial pemimpin dgn
pengikut :
Menerima peranan
Membentuk peranan
Rutin atau kebiasaan
Hubungan berkualiti tinggi antara
pemimpin & pengikut berasaskan
kepercayaan dan saling
menghormati.
KESIMPULAN

Walaupun setiap teori ini mempunyai


pengasas yang berbeza namun teori-
teori ini mempunyai hubung kait
antara satu sama lain dan
mempunyai kepentingan tersendiri.
Teori-teori ini juga menjadi asas
kepada pembentukan sistem sosial
dalam masyarakat dan organisasi.