Anda di halaman 1dari 4

Makmal komputer, makmal sains dan pusat sumber yang kekurangan

peralatan dan buku tentunya mempengaruhi prestasi pelajar di


bandar. (Utusan Melayu, 2002)

Tempat tinggal dan kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan


oleh golongan tertentu di bandar yang dikategorikan golongan lemah dan
miskin. Golongan ini termasuklah penduduk asal bandar mahupun
migran yang menganggur, hilang pekerjaan, sedang mencari pekerjaan,
orang-orang tua, wanita dan kanak-kanak.

(Nor Aini dan Chamhuri, 2003)

Konsep kemiskinan yang dikemukakan dari sudut kepenggunaan


merujuk kepada keperluan hak asasi manusia untuk hidup seperti
ketiadaan pakaian serta tempat tinggal yang baik, buta huruf,
kekurangan makanan, kesukaran memperoleh barangan atau
perkhidmatan, infrastruktur yang tidak memuaskan, ketiadaan air
bersih, kekurangan pendidikan dan komunikasi

(Bank Dunia, 2010 dan UNDP, 2004)


Satterthwaite (2001:146), menyatakan kemiskinan Bandar wujud apabila
berlakunya kurangnya prasarana seperti berikut;

i. pendapatan yang tidak mencukupi dan memberi kesan kepada


pemakanan yang kurang, air yang tidak mencukupi, keselamatan yang
terjejas, masalah hutang dan pembayaran hutang.

ii. pemilikan aset yang tidak stabil dan tidak memuaskan, termasuklah aset
dari segi pendidikan, rumah dan tempat tinggal untuk individu, keluarga
dan komuniti.

iii. tempat tinggal yang tidak mencukupi dan dibina daripada bahan binaan
mutu rendah, penduduk terlalu padat dan keadaan yang tidak selamat.

iv. infrastruktur awam yang tidak mencukupi seperti bekalan air bersih,
kumbahan, perparitan, jalanraya, siarkaki dan sebagainya yang
menambahkan bebanan kesihatan dan bebanan kerja.

v. kekurangan penyediaan perkhidmatan asas seperti pusat penjagaan


kanak-kanak, sekolah, sekolah vokasional, klinik kesihatan, unit
perkhidmatan kecemasan, pengangkutan awam, komunikasi dan
penguatkuasaan undang-undang.