Anda di halaman 1dari 11

PANDANGAN B E R L A I N A N

A ME N GE N A I P E N D ID I K A N
AG AM N PE ND ID IK A N DI M AL AYSIA
FALSAFAH DA
AGAMA ISLAM
Perspektif sejajar dengan pendidikan tradisional.
Paraguru mengajar di sekolah pondok dan madrasah, pakar dalam bidang pengajian
kitab suci.

Dianggap rol model dan teladan dicontohiserta disanjungioleh masyarakat


sekeliling.

sesi pengajaran adalah berbentuk induktif, yakni tok gurumenyampaikan


ilmumanakala muridjarang berinteraksi dua hala memandangkan ilmutersebut
benar belaka.

Pengajian Kitab :
Dijalankan berulangkali
Teknik hafalan ditekankan
Para pelajar berpeluang membahas secara konstruktif
Membuat penaakulan dan mengemukakan idea secara individual
AGAMA BUDDHA
Pada zaman purba, pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guruyang
berasaskan kepada sistem kasta serta dikhaskan untuk djivas(Brahmanas dan
Kshatriyas) sahaja.
Seorang guru berpengetahuan meluas, berkemampuan mengajar kesemua
matapelajaran kepada sekumpulan kecil di bawah jagaan beliau.
Para pelajar dikehendaki menghafalsegala yang terkandung dalam dhamma
(kebenaran)danvinaya (disiplin atau pertuturan).
Menggunakan variasi teknikpengajaran umpamanya penggunaan jadual,
ilustrasi,dan eksperimen.
Mereka dianggap sebagairol model kepada komuniti setempat kerana mempunyai
ilmu yang meluasmengenai doktrin dan disiplinbuddha.
Penganut memperolehi pahalamelaluipemberian hadiah (barangan)dan sokongan
moralyangpadu
AGAMA HINDU
Gurudianggap sebagai wakil tuhan di dunia.
Guru mempunyai kehormatan tertinggi dan berada dikedudukan kedua
selepasibubapa.

Paraguru pakar dari segi kitab-kitab suci dan berupaya menunjukkan jalan
yang benar berdasarkan pengalaman, amalan, dan celik akal yang tinggi.

Guru mempunyai tanggungjawab moral dan professional demi pembentukan


murid-murid yang bertanggungjawab apabila dewasa.

Teknik penghafalan turut ditekankan dan masa banyak diperuntukkan


untukmemahami kitab-kitabagama mereka.

Pengajian ditamatkan apabila guru berpuashati terhadap pencapaian pelajar


berkenaan.
AGAMA SIKH
Guru (teacher @ master)diumpamakan sebagai
jambatanyangmenghubungkan manusia dengan tuhan.

GuruNanakadalah pengasas agamaSikhdan merupakan gurupertama


dalamrantaian10 orang guru.

Guru ialah pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepadamurid-
muridnya.

Mempunyaiilmu yang lengakap dan komprehensifmengenai kitab-kitabsuci


AGAMA KRISTIAN
Yesus kristus merupakan mahaguru yang menyampaikan segala agama
Kristian lebih daripada 2 ribu tahun yanglalu, kemudian diambil alih oleh rasul-
rasul (apostles) dan wali-wali (saints).

Tanggapan peranan serta citra guru adalah:


1. Membimbing dan membantu murid-murid mereka melengkapi diri dengan yang sedang
mereka cari tetapi tidak sepenuhnya.
2. Melindungi murid-murid mereka daripada kumpulan-kumpulan pengaruh negatif atau
ajaran-ajaran sesat.
3. Menunjukkan arah yang tepat agarmurid-murid mereka berpeluang menjumpai jalan
yangbenar dan betul berpandukan ajaran kitab-kitab suci namun tetap diberi kebebasan.
4. Memberi dorongan yang wajar agar dapat meningkatkan pencapaian anak-anak murid
dari segi pencapaian ilmu kerohanian.