Anda di halaman 1dari 5

TEKNIK DELPHI

Merupakan 1 pendekatan untuk mendapatkan kesepakatan


atau konsensus pendapat mengenai masa depan tanpa
sebarang pengaruh peribadi.
Merupakan peraturan bagi mendapatkan konsensus
sekumpulan pakar mengenai masa depan.
Dibangunkan oleh The Rand Corporation pada tahun 1947.
Tetapi menurut Henson (1980) ia dikatakan wujud pada
tahun 1950-an oleh Abraham Kaplan di California.
Tetapi teknik tesebut dikatakan tidak guna hingga
Gordan dan Helmer membuat kajian terhadapnya.
ASAS TEKNIK DELPHI (MENURUT
LINSTONE DAN TUROFF)
1) Sulit : Sampel dipilih secara individu dan setiap sampel tidak
mengetahui sampel lain dalam panel pakar.

2) Hubungan: Sampel hanya mengetahui jawapan sampel lain pada


pusingan kedua apabila penyelidik melakukan analisis data dan
menghantar dapatan tersebut kepada setiap ahli panel.
3) Sampel tidak menerima sebarang tekanan dari mana-mana pihak
mahupun sampel lain dalam menentukan jawapan soal selidik
mereka.

4) Data akan dianalisis secara statistik

5) Data yang diberi oleh sampel adalah tidak pilih kasih (tidak bias)
dengan itu panel memainkan peranan untuk mencari penyelesaian
atau mencapai konsensus
HUBUNGAN DENGAN SAMPEL
(Gordon Dan Stover 1976) menyatakan TD memberi
kebebasan yang penuh keatas soal selidik yang
diberikan melalui email, faksmili dan secara pos.
Soal selidik juga dibina untuk memperkembangkan
jawapan seseorang individu serta memperhaluskan
pandangan pakar dalam memikul beban tugas hingga
menghasilkan satu program yang berjaya.
Amstrong (1985) menjelaskan hubungan antara
sampel-sampel tidak berlaku, cadangan mereka adalah
sulit, sebaliknya idea-idea mereka disatukan dan
digabungkan.
CARA PENGUNAAN TEKNIK
DELPHI
Fowlers (1978) mengenal pasti 10 langkah:
1) Pembentukan 1 kumpulan untuk memerhatikan TD dijalankan mengikut
subjek yang diberi.
2) Pemilihan satu ataupun lebih panel /anggota-anggotanya adalah pakar
dalam bidang dikaji.
3) Pembinaan soal selidik di pusingan 1.
4) Menguji soalan dari segi penyusunan perkataan/perkataan yang kurang
jelas.
5) Penghantaran soal selidik kepada panel
6) Analisis tindak balas pusingan 1
7) Penyediaan soal selidik pusingan ke 2
8) Penghantaran soal-selidik pusingan kedua kepada ahli panel.
9) Analisis tindak balas pusingan 2 (langkah 7 dan 8)
10) Anggota kumpulan penganalisis menyiapkan 1 lapoaran untuk tujuan
pembentangan rumusan kajian.
KELEBIHAN TEKNIK DELPHI
1) Berupaya mendapatkan konsensus pakar yang tulen kerana
setiap pakar tidak mengenali satu sama lain.
2) Tanpa pilih kasih/ tanpa pengaruh tekanan mana-mana
pihak
3) Uji kaji diulang dengan data daripada setiap pusingan
4) Cepat dan efektif
5) Pakar berupaya melahirkan pendapat mereka yang
konsisten dengan bidang kepakaran masing-masing.
6) Sesuai untuk membuat jangkaan masa depan.
7) Efektif untuk mendapatkan banyak pendapat mengenai
isu-isu yang kompleks.
8) Kesilpan yang terhad sahaja.