Anda di halaman 1dari 37

JALANMENUJU

SURGAMU
CopyrightbyLia.yani@2016
Kawanku, sudah berapa lama berada di dunia ini?
Tersisa berapa lama lagi umur kita untuk menikmati segarnya
udara yang kita hirup?
Masihkah kita diberi umur panjang untuk berada di dunia?
Sudah berapa banyak amal soleh yang telah kita kumpulkan?
Ataukah malah sebaliknya?? Jangan sampai Kerja keras yang selama ini di
kumpulkan hanyalah amal salah yang kelak akan menemani di Yaumil
akhir
Akankahtujuanhidupkitatercapai
Ataukahmasihdisibukkandengankehidupan
duniayangserbamenyilaukanpengelihatan
sehinggamelalaikankitauntukberibadah
Ingatlah
Zamansegeraberakhir

Rasulullahpernahberkatabahwafaseduniatidak
akanlamalagi
Yangkemudiansemuamanusiaakansegera
mendekatifasepertanggungjawabanatashidupnya
Kawankumungkinkahdiusiakitaini,sudah
mengenaliDzatyangmenggerakkandan
memilikisemuakehidupan
Dzatyangmengaturseluruhkehidupandi
langitdandibumi
Dzatyangmenciptakansemuamahluk
Dzatyangmenjaminkehidupan
DialahAllahYangmenciptakanlangitdan
bumidalamenammasa,danbersemayamdi
atas'Arsyuntukmengatursegalaurusan.
Tiadaseorangpunyangakanmemberi
syafa'atkecualisesudahadaizinNya.
DialahTuhankamu,makasembahlahDia.
Makaapakahkamutidakmengambil
pelajaran?
Dialah yang mengatur segala
kehidupan, dan menjamin mahluknya,
tiada sedetik pun terlepas dari
pandangandanpengawasanNya
Dia menciptakan semua mahlukNya
tanpa siasia, dan menyempurnakan
semuaciptaanNya
Tanpa berat dan lelah terus menerus
mengurusMahlukNya,
DialahAllah,tidakadaTuhan(yangberhakdisembah)
melainkanDiayanghidupkekallagiterusmenerus
mengurus(mahlukNya)tidakmengantukdantidaktidur.
KepunyaanNyaapayangdilangitdandibumi.Tiada
yangdapatmemberisyafaatdisisiAllahtanpaizinNya.
Allahmengetahuiapaapayangdihadapanmerekadandi
belakangmereka,danmerekatidakmengetahuiapaapa
dariilmuAllahmelainkanapayangdikehendakiNya.
KursiAllahmeliputilangitdanbumi.DanAllahtidak
merasaberatmemeliharakeduanya,danAllahMaha
TinggilagiMahaBesar

(Q.SAlBaqarah,255)
SudahkahkitabenarbenarmenuhankahAllah
yangtelahmenciptakan,mengatur,memelihara
danmenjaminkita
Ataubarangkalikitasendirilahyangtelah
membuattuhantuhankitasendiri??
Pekerjaan
Keluarga
Kesenangan
Fashion
Makanan
Dankesibukankesibukanlain
Yangmembuatkitalalaidanlupa
Sehinggawaktuibadahmenjadipersempitoleh
kesibukankesibukanyangkitabuat,untuk
mengejarcitacitadunia.
Astagfirullohaladzim,

AmpuniHambamuiniYaAllah,

YaRabbyangmemilikiMahaKesempurnaan
AtasmahlukyangdiciptakanNya
HambasadarhanyaEngkaulahsatusatuNya
Allahyangwajibdiibadahi,diimanidanditaati
Engkautelahmemberikansegalakesenangan
dankemudahan
Engkaulahyangtelahmemberikannikmat,
kesehatan,danrezekiyangbegituberlimpah
Nikmatbernafas
NikmatBerkedip

NikmatSehat

banyaknikmatnikmatmuyangtelahberikan
padakami
Tetapiselalusajahambalupadengannikmatitu
yaRabb
Engkautakpernahlelah
memberikankasihsayangMu
kepadakamiyaRabb,walau
kamiberlumurdosa
Walaukamilupabersukuratas
semuaitu
DenganKasihSayangMu
Engkautambahnikmatbagiorangorangyang
sukur
Dansiksayangpedihbagiorangorangyang
mengkufuriNya.
AllahyangakanmemberikankitaHidayah
apabilakitamaumenjemputHidayahNya
denganmembacakanAlQurankepadakita

[Kamiakanmembacakan(AlQuraan)kepadamu
makakamutidakakanlupa(Q.S.AlAla,6)
Kawanku.
mungkinkahkelalaianinipenyebabkitabelum
mengenalidirisendiri.
AtasqudrahiradahAllahkitaberadadiduniaini
TidakadayangsiasiaciptaanNya

Allahmenciptakanmahluknyadengantujuan

Begitupundengankitadiciptakansebagaimanusia

Mahlukyangsempurna
MakaAllahmemberikankitapendengaran,
penglihatandanhati
KarenaAllahtahumanusialahyangmampu
menjadipemimpindidunia
YangakandiberikantugasdanamanahNya

SebagaipenolongagamaAllah
DalamkehidupanAllahtelahmemberikita
berbagaipermasalahan
Berbagaimacamujiandihadapkanpadakita
karenaAllahhendakmengujikitadenganujian
danlarangan
alangkahdzalimnyamanusiayang
hanyamembuatkerusakanterus
menerus
menjadikanhawanafsunyasebagai
Tuhan
DanAkutidakmenciptakanjindanmanusia
hanyauntukberibadah

(Q.S.AdzDzariat:56)
MANUSIATIDAKBERAWALDARI
BINATAGYANGBEREVOLUSI,AKAN
TETAPIDICIPTAKANDARISETETES
MANIYANGBERCAMPUR,MELALUI
PERANTARAORANGTUA,
MENGABDIKEPADAYANG
MENGUASAIHIDUPDANMATIKITA
MANUSIA

TUGAS
amanah
Kewajibankitadiduniahanyauntukberibadah
danmenunaikanamanahyangtelahdiberikan
olehAllahpadamanusia

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan


amanat kepada langit, bumi dan gunung
gunung, maka semuanya enggan untuk
memikul amanat itu dan mereka khawatir
akan mengkhianatinya, dan dipikullah
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya
manusia itu amat czalim dan amat
bodoh(Q.S.Saba,72)
SetiapharikitaberjanjikepadaAllah
SesungguhnyaSholatku,ibadahku,hidupkudan
matikuhanyauntukAllah
Sudahkahjanjijanjikitaitudipenuhiuntuk
Allahsemuanya
AllahtelahmemberikitapetunjukalQuran

SudahkahalQuranitumenjadipetunjukbagi
kita?
Laluharussepertiapakahkitamenjalanihidup
ini???

JadikanAlQuransebagaipetunjuk
Bukangoogleyangkitabukaapabilakita
mendapatmasalah
Jugabukanorangpintaryangkitajadikan
sandarandalammemecahkanmasalah
Tidakjugakitaharusselalumengikuti
kebanyakanorang
Apalagihawanafsukitayangdijadikanpatokan
untukmemutuskansetiapperkara
Janganpernahmerasacukupdenganilmu
yangtelahkitamiliki
Allahakanmngubahnasibumatnyaapabila
umatnyamaumerubahnasibnya
Hidayahtidakakandatangdengan
sendirinya
Tetapikitayangmengupayakannya

Dandiantaramanusiaadayangmengorbankan
dirinyauntukmecapaiRidhoAllah

Q.S.AlBaqarah,207)
JANJIALLOHYANGBEGITUINDAH..
PengorbananmanusiaAllahjanjikandengan
pahalaseluaslangitdanbumi
DidalamIslamlahkitabisamendapatkanitu
semua
Siasialahperibadahankitabilatidak
beradadidalamIslam

Barangsiapamencariagamaselain
agamaIslam,makasekalikalitidaklah
akanditerima(agamaitu)daripadanya,
dandiadiakhirattermasukorangyang
rugi.
(Q.S.AliImran,85)
Kawan.
Jadiapayangharusperjuangkan?

Marilahkitabergandengtangan,bersama
samatunaikantugasdanamanahini
Bercermindarikehidupansemut,yang
merekatampaklemah,tetapipunya
kekuatanyangbesarjikadikerjakan
bersamasama
Marikitatunduk,taatdansenantiasa
mendarmabaktikanseluruhjiwaragakita
dalammenolongagamaAllah
Beratnianamanahini
Tetapimarilahkitamemintauntukdikuatkan
jiwadalammemikulnya
Sehinggasuatusaatnantikitabisamenjawab
pertanyaanpertanggungjawaban
Waktuyangdipergunakansewaktukitamuda?
Hartayangtelahdititipkan?
Nikmatsehatyangsenantiasatidakdiberikan?
Ilmuyangtelahdimiliki?
Kitaazamkandalamjiwa
bahwaIslamadalahjalanhidup
terindahdiduniaini

Marikitanyatakandenganlangkahdan
komitmenyangkuatuntuk
menunaikansemuaamanahini
Jadikanibadahkitabukanhanyasekedar
aktifitasdanritualseharihari
Jadikanrindukitarinduuntukbertemu
sertaberkumpuldenganRasulullah
besertaparasahabatnya
SebagaimanaRasulullahmerindukan
umatnyadiakhirzaman
Sekiankawanku..
Semogasilaturahmikitakaliinimembawa
kepadalangkahyangnyata
membawakepadatujuanyangsebenarnya
YaituRidhoAllah

Jazakumullohukhoironkatsiron