Anda di halaman 1dari 38

NURANIS FARHANA KHAMIS

NOOR AZMA AB RAHMAN


SITI NORHANANI CHE MAT

TEORI KOGNITIF
&
KONSTRUKTIVIS
Teori pembelajaran kognitif :

Ahli kognitif lebih menekankan kepada


proses mental seperti penyelesaian
masalah, ingatan dan bahasa
Wolfgang Kohler
(1887-1967)
Seorang ahli psikologi yang
merupakan salah seorang
pengasas Psikologi Gestalt
bersama Kurt Koffka.

Teori terkenal – pembelajaran celik


akal (pemerosesan kognitif khususnya
proses selesaikan masalah)
Perang Dunia Pertama(1914)-kajian ke atas 5 ekor
cimpanzi Chica, Grande, Konsul, Rana dan Sultan di
Tenerife, Pulau Canary.

Hasilnya - mengikut kebiasaan, apabila berdepan


dengan situasi yang bermasalah, haiwan akan
berusaha untuk mencari perhubungan yang menuju
ke arah penyelesaian
UJIKAJI : SULTAN & PISANG
Hasilnya membuktikan 3 perkara:

pembelajaran celik akal banyak bergantung


kepada persepsi haiwan terhadap penyelesaian yang
sesuai

pembelajaran celik akal tidak bergantung


kepada pengajaran semata- mata

setelah satu masalah dapat diselesaikan, maka


lebih mudah untuk selesaikan masalah yang serupa
PRINSIP PEMBELAJARAN CELIK AKAL
Kita sering peroleh penyelesaian terhadap
masalah yang kita hadapi dengan cara yang agak
mendadak iaitu apabila kita kurang asyik
memikirkan mengenai masalh tersebut

Konsep berfikir ditakrif kan sebagai mencari dan


berpegang kepada perhubungan antara 2 perkara
Nama saya
Seymour Bruner

merupakan salah seorang


tokoh utama revolusi kognitif.

pengaruh lebih ketara dalam


bidang pendidikan.

hasil karya Bruner seperti The Process of


Education dan Towards a Theory of Instruction
telah diiktirafkan sebagai buku-buku klasik yang
dibaca oleh para pendidik seluruh dunia.
APA ITU PEMBELAJARAN
PENEMUAN??????
Galakkan murid- murid guna intuisi,
imaginasi, dan kreativiti secara aktif

Gunakan penaakulan induktif – guru bermula


dari yang khusus kepada yang umum

Contoh: Subjek Sains

Guru beri contoh mamalia dan minta murid


nyatakan ciri- ciri mamalia berdasarkan contoh
Pembelajaran Penemuan

Jenis pembelajaran berasaskan prinsip-prinsip pembelajaran


seperti yang berikut:
(i)Pembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif
 murid-murid kita akan membina idea atau konsep baru
berasaskan pengetahuan sedia ada.
 memilih maklumat yang diperlukan, kemudian membentuk
hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru
ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental
masingmasing.
 Proses ini adalah satu proses yang berterusan;
(ii) Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah:
Enaktif (berasaskan tindakan). Bagi memudahkan
pemahaman murid, amat penting untuk mereka
menimba pengalaman yang konkrit, misalnya: memegang
dan memanipulasi objek maujud. menyentuh objek yang
hidup, dan sebagainya;
lkonik (berasaskan imej). Murid-murid berkebolehan
untuk mewakilkan bahan secara grafik atau mental,
misalnya: membuar pengiraan secara mental;
Simbolik (berasaskan bahasa). Murid-murid berupaya
menggunakan logik, kemahiran berfikir aras tinggi dan
sistem simbol, misalnya: memahami perumpamaan kata
seperti "Bapa borek, anak rintik" dan sebagainya.
(iii) Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut
satu pola (pecutan dan rehat)

Pecutan disebabkan oleh pemahaman satu-satu konsep yang


mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya
pergerakan ke langkah seterusnya;

(iv) Persekitaran di mana kita berada memainkan


peranan yang penting

menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan


satusatu konsep,sama ada mempercepatkan atau
melambatkan;

(v) Murid-murid kita lebih mudah untuk memperoleh


pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri.
DAVID AUSUBEL

seorang ahli psikologi kognitif


yang banyak mengkaji tentang
teori pembelajaran khususnya
mengenai advance organizers.

advance organizers - satu unit


pengajaran yang digunakan
sebelum pengajaran langsung
atau sebelum mengajar satu topik
baru
Advance Organizers
Mudahkan pembelajaran dari segi aspek
pemahaman dan ingat kembali

Satu kaedah deduktif ( umum kepada khusus)

 Berguna dalam proses pemindahan pengetahuan

Murid berupaya kaitkan konsep baru dengan konsep


yang telah dipelajari
Ekspositori
- Perihalkan
bahan

Advance
Organizers

Komparatif Naratif
- Bina kaitan luaran
- Persembahkan
dengan pengetahuan
bahan baru dalam
sedia adayang sesuai
bentuk cerita
dengan maklumat baru
Ausubel
Dan
pembelajaran bermakna
PRINSIP PEMBELAJARAN BERMAKNA

Bagi memastikan kita akan menyampaikan bahan


baru dengan berkesan, terlebih dahulu, kita perlu
meningkatkan stabiliti dan kejelasan struktur kognitif
murid – murid kita.

Kurikulum biasanya disusun mengikut urutan di


mana setiap unit pembelajaran yang berikutan
adalah berhubungkait dengan yang sebelumnya.
“Derivative Subsumption”
Ini memerihalkan situasi pembelajaran di mana maklumat
baru yang kita pelajari adalah satu contoh konsep yang pernah
kita pelajari.

Contoh: konsep "rumah".


Mereka tahu bahawa sebuah rumah biasanya
mempunyai bumbung, dinding, bilik tidur,dapur, ruang
tamu, dan sebagainya.
Kemudian, mereka belajar mengenai pangsapuri yang
mungkin belum pemah mereka lihat.

Namun , pemahaman mereka mengenai pelan lantai


pangsapuri tersebut bergantung kepada konsep mereka
tentang “rumah”
Correlative subsumption
Katakan kita perkenalkan rumah igloo yang
belum pernah mereka jumpa di negara kita.

 Bagi memahami maklumat baru ini, murid-


murid tadi perlu mengubah atau mengubahsuai
konsep "rumah" untuk merangkumi kemungkinan
rumah diperbuat daripada ais, bukannya sahaja
kayu atau simen.
TEORI PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVIS
Konstruktivisme bermaksud pembinaan pengetahuan

 Individu sentiasa membina pengetahuan sendiri


berasaskan premis pengetahuan /pengalaman sedia ada
kpada pengetahuan /pengalaman baru.

teori pembelajaran konstruktivis boleh dikategorikan


kepada dua jenis, iaitu kognitif dan sosial
JEAN PIAGET(1896-1980)

oseorang ahli biologi dan ahli psikologi yang


terkenal atas sumbangan beliau dalam bidang
perkembangan kanak-kanak dan pembelajaran.

oBerpendapat kanakkanak yang sedang


membesar sering membina struktur kognitif, iaitu
peta mental, skema atau jaringan konsep
bertujuan untuk memamahi serta memberi
respon terhadap pengalaman fizikal dalam
persekitaran mereka.

oStruktur kognitif makin bertambah kompleks selaras dengan


perkembangan yang dilalui
Teori kognitif- Piaget Perkembangan
kognitif kanak-kanak :
Skema(schema)
• Model tingkah laku asas
• Pengubahsuaian diri dalam alam sekitar
• Merujuk kebolehan dan pengalaman
• Dipelajari dan diperolehi berdasarkan syarat yang diwarisi
• Ditonjolkan –aksi,bahasa,pemikiran,pandangan ,idea
• Tingkah laku berubah –pembelajaran
Adaptasi(adaptation)
• Saling berkait
• Saling mempengaruhi
• Pengalaman dan pembelajaran
• Perhubungan dalaman dan luaran
• Mengadaptasi keperluan-proses perubahan
• Mengubahsuai diri-perubahan pemikiran
• Kuasa penggerak dalaman
Asimilasi(assimilation) dan
akomodasi(accomodation)
• Menyesuaikan diri
• Mencapai kepuasan diri
• Bergantung keputusan struktur kognitif
• Pengalaman yang ada,mana-mana situasi
• Sikap akan membentuk tindakan
• Mengurus dan memberi tafsiran
Peringkat-Peringkat Perkembangan
Kognitif

Peringkat Sensorimotor (Sejak lahir -2


tahun)

 Mengikut kebiasaan, bayi dan kanak-kanak


kecil akan menggunakan deria dan kebolehan
motor untuk menimba pengalaman daripada
persekitaran mereka.
Oleh itu, jikalau mereka tidak boleh lihat
atau sentuh sesuatu objek, mereka tidak akan
mencari objek tersebut.
Peringkat Pra operasional (2-7
tahun)

 Pada peringkat ini, kanak-kanak


yang berada di prasekolah akan
menggunakan simbol seperti bahasa
untuk mewakili objek sebenar.
Peringkat Operasional Konkrit (7-11
tahun)

Kanak-kanak mula berfikir secara logik.


Mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan
dengan pengabadian.

Walaupun objek diubah kedudukan ataur


disusun semula, mereka faham bahawa tiada
perubahan telah berlaku. Mereka boleh faham
konsep pembalikan.

Contoh: kanak-kanak boleh selesaikan


operasi berikut: 4 + 6 = 10 10-6=4
Peringkat Operasional Formal
(11 tahun ke atas)

Kanak-kanak berkebolehan untuk


memikirkan beberapa pertimbangan bagi
satu-satu masalah.

 Mereka berupaya untuk berfikir secara


abstrak. Justeru, mereka boleh
menyelesaikan masalah kompleks dan
berbentuk hipotetikal yang melibatkan
operasi abstrak.
Lev Vygotsky (1896 - 1934)

• Menurut Vygotsky, pemikiran, bahasa dan


proses penaakulan berkembang melalui
interaksi sosial.

• Berbanding dengan Piaget yang percaya


bahawa proses kognitif kanak-kanak adalah
mengikut peringkat, Vygotsky mengesyorkan
bahawa kebolehan intelek adalah spesifik
kepada budaya di mana kita dipelihara dan
dibesarkan.

• Ini kerana kebanyakan daripada apa yang kita


berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh
budaya.
Zon perkembangan proximal
(ZPD)
Tahap perkembangan murid-murid:

•Perkembangan sebenar (ditentukan oleh


kebolehan menyelesaikan masalah secara
individu)

•Perkembangan berpotensi (ditentukan oleh


proses menyelesaikan masalah dengan
bimbingan orang dewasa)

ZPD sering berubah dan tidak bersifat statik


KONSEP PERANCAH
(SCAFFOLDING)
Merupakan bimbingan oleh orang dewasa (guru)
dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui
soalan-soalan yang berfokus dan interaksi yang positif.

Orang dewasa hanya memberi sokongan minimum


dan bimbingan tanpa ketepikan kehendak murid untuk
berkembang

Jika pengajaran berlaku di luar zon (di atas atau di


bawah ZPD), tiada pertumbuhan akan berlaku.
IMPLIKASI TEORI-TEORI
PEMBELAJARAN TERHADAP
PENGAJARAN-
PEMBELAJARAN
• Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang
jelas, mudah difahami dan dibantu dengan gambar,
audio serta pengalaman langsung pelajar dalam
pengajarannya. Perkara yang hendak disampaikan
mestilah mudah difahami.

• Guru tidak boleh memberi terlalu banyak penerangan


tetapi perlu memberi panduan dan bimbingan dalam
proses pemikiran celik akal.

• Isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat


perkembangan kanak-kanak.
• Pembelajaran melalui penaakulan induktif
a) Guru perlu menggunakan contoh-contoh yang spesifik
supaya pelajar dapat membentuk prinsip yang umum.

• Memberi contoh yang berkaitan dan tidak berkaitan


dengan konsep
a) Dalam pengajaran, guru perlu memberi contoh yang
berkaitan dan contoh yang tidak berkaitan supaya
pelajar dapat melihat persamaan dan perbezaan idea-
idea dalam sesuatu konsep.

• Menggalakkan pelajar membuat pemikiran intuitif


a) Pemikiran intuitif penting dalam membantu pelajar
melihat pertalian antara ransangan yang berlainan.
• Guru perlu menekankan sistem pembelajaran harus bermula
daripada yang mudah kepada rumit. Selain itu proses
pengajaran dan pembelajaran mestilah menurut hierarki
kemahiran kecerdasan dan syarat didepan adalah syarat
mutlak menguasai jenis pembelajaran kemudian.

• Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah dilakukan


secara berulang-ulang iaitu pembelajaran melalui rangkaian.
Sebagai contoh pengajaran seperti pembacaan teks melalui
nyanyian yang berulang kali lebih diingati oleh pelajar
berbanding hanya melalui kaedah biasa pembacaan teks.
• Pembelajaran pengamatan menghasilkan pembentukan
konsep , iaitu idea spesifik mengenai sesuatu. Perolehan
pelbagai konsep digunakan untuk untuk memahami
sesuatu pengalaman atau menyelesaikan masalah.

• Memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba atau


mengalami sendiri setiap pembelajaran agar mereka
mudah mengingati sesuatu pembelajaran.
a)menghasilkan eksperimen sains
• Guru boleh mencuba kaedah(subordinat atau deduktif )
iaitu mengajar satu konsep terlebih dahulu dan ini akan
diikuti dengan contoh-contoh yang khusus yang dapat
mengukuhkan konsep tersebut.
a) Konsep : Barang yang berat akan tenggelam
Contoh barang-barang berat
- Batu besar

• Mengadakan gerak kerja berkumpulan dan


perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi
yang berkualiti
IMPLIKASI PEMBELAJARAN TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

• Bagi kanak-kanak berkeperluan khas seperti kanak-kanak yang


menghadapi masalah penglihatan samaada kabur ataupun buta,
guru boleh menggunakan bahan maujud dlm proses p&p. Kanak-
kanak yang kabur penglihatan ataupun buta menggunakan deria
untuk memperolh pengertian.

• Selain itu guru juga boleh menggunakan simbol @ formula mudah


bagi membantu kanak-kanak yang menghadapi masalah
pembelajaran dan kanak-kanak lembam. Formula yang mudah
membantu pelajar memahami sesuatu pelajaran dengan lebih baik.
• Terdapat kanak-kanak berkeperluan khas yang mempelajari sesuatu
melalui pembelajaran isyarat, contoh kanak-kanak yang bisu dan
pekak. Selain itu kanak-kanak yang menghadapi masalah
penglihatan juga dapat mempelajari melalui objek sebagai isyarat
sesuatu.
• Sebenarnya kanak-kanak berkeperluan khas juga mempunyai naluri
seperti kanak-kanak biasa, jadi ransangan gerak balas yang positif
akan meningkatkan semangat mereka untuk belajar.

• Kanak-kanak berkeperluan khas samaada menghadapi masalah


slow learner (lembam) , masalah pembelajaran, masalah
pendengaran dan lain-lain lagi mestilah diajar secara berulang-
ulang berdasarkan pembelajaran melalui rangkaian. Kaedah ini
dapat menguatkan lagi ingatan pelajar.
IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
TERHADAP KANAK-KANAK
BERKEPERLUAN KHAS

Objektif P&P harus Gunakan contoh-


dinyatakan dengan jelas contoh yang
dam maklum balas perlu konkrit
diberi dengan segera

Arahan perlu Kaitkan


ringkas dan pelajaran
diulang dengan dunia
sebenar