Anda di halaman 1dari 19

PENDIDIKAN SYARIAH

ISLAMIAH
USUL FIQH
AM DAN KHAS
MAKSUD DAN HUKUM AM
MAKSUD. HUKUM LAFAZ AM.
Bahasa : Menyeluruh, merangkumi, Jumhur Ulama : Dikekalkan hukumnya
berbagai mengikut kehendak asal, selagi terdapat
perkara sama ada lafaz dan lain-lain.
dalil-dalil yang mentakhsiskannya.
Istilah : Lafaz yang digunakan untuk
makna yang umum dan merangkumi
Dilalah lafaz am.
semua makna yang sesuai baginya. - Mazhab Hanafi : Diterima dalam bentuk
Contoh : qotie
: - Jumhur Ulama termasuk Imam Shafie :
Diterima dalam bentuk dzonnie kerana
lafaz am biasanya ditakhsiskan.
BENTUK-BENTUK DAN LAFAZ-LAFAZ AM.
Lafaz Al-Jumu perkataan yang menunjukkan banyak dan
menyeluruh seperti , , dan lainnya.
Firman Allah S.W.T ;


() (surah
at-thur)
Maksudnya : Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang
dikerjakan.
Lafaz di atas menunjukkan makna yang umum bermaksud semua
semua manusia terikat dengan amal yang mereka kerjakan.
Lafaz-lafaz Jamak yang menjadi makrifah dengan

Firman Allah S.W.T ;

(1) (surah al-


mumin)

Maksudnya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.

Lafaz dalam ayat di atas membawa maksud kepada seluruh


orang mukmin kerana ia datang dalam bentuk yang umum.
Lafaz-lafaz Jamak yang menjadi makrifah kerana
idhafah.

Firman Allah(103 )... ;


S.W.T (surah at-
taubah)

Maksudnya : Ambillah (sebahagian) daripada harta


mereka menjadi sedekah.

Lafaz


bermaksud semua jenis dan bentuk harta
kerana ia datang dalam bentuk umum.
Lafaz mufrad yang dimakrifahkan kerana

.

Firman Allah S.W.T ;


(2) (surah al-asr)

Maksudnya : Sesungguhnya manusia itu di dalam


kerugian.

Lafaz di atas membawa maksud semua manusiasecara umum berada di dalam kerugian kerana ia adalah
lafaz mufrad untuk dimakrifahkan dengan .
Lafaz mufrad yang dimakrifahkan dengan idhafah.
Sabda Rasulullah S.A.W ;(riwayat as-habul al-sunan al-arbaah dan
Maksudnya : daripada Abu Hurairah (r) bahawa Rasulullah S.A.W
ibn syaibah)
bersabda : Air laut adalah suci dan bangkai darinya (air laut)
adalah halal.

Lafaz menunjukkan halal makan semua jenis bangkai di lautan.


Lafaz bermakna semua jenis air lautan adalah suci dan
termasuk dalam jenis air mutlak.
Isim Nakirah dalam ungkapan nafi, nahi atau
syarat.

Firman Allah ;
S.W.T
(256) (surah al-
baqarah)

Maksudnya : Tiada paksaan dalam agama.

Lafaz bermaksud semua jenis paksaan kerana ia


datang dalam bentuk ungkapan nafi.
Isim Mausul sepertidan lainnya.

Firman Allah S.W.T ;


(10) (surah an-
nisa)

Maksudnya : Sesungguhnya orang-orang yang memakan


harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka
menelan api di dalam perut mereka.
Semua orang yang memakan harta anak yatim membawa
maksud umum kerana terdapat isim mausul
() .
Isim Syarat antaranya
:
dan lain-lain.

Firman Allah S.W.T ;

.
(185). (surah
al-baqarah)

Maksudnya : Maka sesiapa di antara kamu yang Nampak anak


bulan (Ramadhan), hendaklah kamu berpuasa.

Lafaz

bereti sesiapa sahaja yang melihat anak bulan
Ramadhan wajib berpuasa.
Isim Istifham seperti

, , .

Firman Allah S.W.T ;(214). . (surah al-
baqarah)

Maksudnya : bilakah pertolongan Allah S.W.T

Lafaz

yang bermaksud semua jenis dan bentuk
pertolongan Allah S.W.T.
MAKSUD DAN HUKUM KHAS
MAKSUD. HUKUM LAFAZ KHAS.
Bahasa : Khusus atau Dilalah lafaz khas : Diterima
terhad. sebagai kehendak makna
yang asal secara qotie dan
Istilah : Lafaz yang
yakin selagi tiada dalil yang
menunjukkan makna
mengubah maknanya
khusus bagi sesuatu
kepada makna yang lain.
perkara sama ada nama
khas atau sesuatu jenis
tertentu atau bilangan.
Contoh :
KONSEP TAKHSIS
Maksud : Membataskan sebahagian nas am dari hokum am
dengan dalil.
Contoh : Membataskan kewajipan haji kepada kanak-kanak
dan orang gila daripada kalimah secara aqli di dalam
ayat.
(97)

Firman Allah S.W.T :
Maksudnya : Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan
ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu kepada
sesiapa yang mampu sahaja.
Takhsis
BAHAGIAN-BAHAGIAN TAKHSIS
Al- Takhsis
Quran dengan
dengan Ijma.
TAKHS
Al-
Quran. TAKHSI
Takhsis
As-
IS Takhsis
Al- Takhsis S Takhsis
Sunnah
dengan
DENG Quran
dengan
dengan
uruf
DENGA dengan
Al-
As-
Sunnah
AN As-
Sunnah
dan
adat.
N DALIL Musyah
adah.
. DALIL . BUKAN
Takhsis
NAS
As- NAS
Takhsis
Sunnah
dengan denga
Al- n akal.
Quran.
CONTOH-CONTOH AYAT TAKHSIS DENGAN DALIL NAS
1. Takhsis Al-Quran dengan Al-Quran.
Firman Allah S.W.T ;

2. Takhsis Al-Quran dengan As-Sunnah.


Firman Allah S.W.T ; Sabda Rasulullah

S.W.T ; ( riwayat as-habul al-sunan al-arbaah
dan ibn syaibah)
Maksudnya : daripada Abu Hurairah (r) bahawa
Rasulullah S.A.W bersabda : Air laut adalah suci
dan bangkai darinya (air laut) adalah halal.
3. Takhsis As-Sunnah dengan Al-Quran.
Sabda Rasulullah S.A.W :

Firman Allah S.W.T :
(...
43)
(surah an-nisa)
Maksudnya : Jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak
mendapat air (untuk bersuci) hendaklah kamu bertayamum dengan debu
tanah yang suci.
4. Takhsis As-Sunnah dengan As-Sunnah.
Sabda Rasulullah S.A.W :

: (( )riwayat

Abu Daud)
Maksudnya : Daripada Abdullah bin Umar (r), sabda Rasulullah
S.A.W : Apabila air itu mencukupi dua kolah ia tidak najis.
Sabda Rasulullah S.A.W :
:- - : - -
, , ( riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)
Maksudnya : Daripada Abi Umamah Al-Bahili (r). Sabda Rasulullah S.A.W
: Sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu melainkan apabila
berubah sesuatu dari sifatnya sama ada baunya atau rasanya atau
warnanya.
CONTOH-CONTOH AYAT TAKHSIS DENGAN
DALIL BUKAN NAS
1. Takhsis dengan Ijma.
Firman Allah S.W.T : (surah al-Jumuah, 9:62)

2. Takhsis dengan Al-Musyahadah.Firman Allah S.W.T
al-Ahqaf,
:( surah
25:47)

Maksudnya : yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah
Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali
(bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi
balasan kepada kaum yang berdosa.
3. Takhsis dengan akal.
Firman Allah S.W.T : (surah ar-rad, 16:13)


Maksudnya : Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala
sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

4. Takhsis dengan uruf dan adat.


Firman Allah S.W.T : (surah an-naml, 23:27)Maksudnya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita
yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu
serta mempunyai singgasana yang besar.

Anda mungkin juga menyukai