Anda di halaman 1dari 19

Pembinaan Item

Soal selidik
Temu bual
Soal Selidik
Set soalan untuk mendapatkan maklumat objektif sesuatu penyelidikan

Fungsi
1. Deskriptif: ciri-ciri responden seperti umur, jantina, pekerjaan
2. Pengukuran: Jawapan kuantitatif seperti sikap, pendapat, pilihan
Kenapa Soal Selidik
1. Responden ada di merata tempat
2. Masa responden terhad
3. Penyelidik mempunyai masa, kewangan dan personel yang terhad

Kaedah
1. Melalui Pos
2. Face to Face
3. Telefon
* Cara diperolehi
- Soal selidik penyelidik
- Bina sendiri

* Pentadbiran
- Mel
- Ditadbir secara terus

* Ciri-ciri Penting
- - Keesahan (validity)
- Kebolehpercayaan (reliability)

* Cri-Ciri Soal Selidik Yang Baik


- - menarik
- -arahan yang jelas
- Susunan soalan
- perlu diuji
Pembinaan Item Soal Selidik
Asas pembinaan soal selidik
- Dari konsep ke pemboleh ubah
- Skala pengukuran data
Dari konsep ke pemboleh ubah
Konsep
- Sesuatu yang bersifat abstrak
- Perlu di ubah ke bentuk yang boleh diukur
- Contoh
- jantina, bangsa, status perkahwinan, pendapatan, tahap,
pendidikan, tahap kebolehan, tahap pengetahuan
- Setelah dioperasional, konsep dipanggil sebagai pemboleh ubah
(boleh diberi nilai)
Pemboleh ubah boleh diterang dalam beberapa bentuk:
- Bebas (independent)
- Bersandar (dependent)
- Kualitatif
Skala Pengukuran Data
Diperlukan untuk mengukur pemboleh ubah
Skala pengukuran boleh dibahagi kepada 2 kategori: skala metric /
bukan metric
4 jenis skala:
- skala nominal / kategorikal
Skala Nominal
Contoh dalam soal selidik
Jantina: lelaki 1. perempuan
Bangsa: 1. Melayu 2. Cina 3. India
Skala Ordinal
Skala Interval
Digunakan untuk mengukur satu set soalan yang terdiri dari beberapa
soalan untuk membentuk satu pemboleh ubah
Dikenali juga sebagai summated scale
Contoh skala interval dalam soal selidik
Jenis Instrumen
Terdapat pelbagai bentuk instrument yang digunakan oleh pengkaji
dalam pengumpulan data kuantitatif
- Soal selidik dll
Perancangan Pembinaan Item
Rasional
Tujuan
Model pembangunan pengujian
Membina jadual spesifikasi item
Membina item
Mentadbir pengukuran/ujian
Analisis
Tujuan
Model Pembinaan Pengujian
Model Brown (1983)
Model Cohen & Swedlik (2002)
Model Mclntire & Miller (2007)